Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie Banku.

Walne Zgromadzenia

Kontakt w sprawie WZA Banku Millennium

wza@bankmillennium.pl