Zarząd Banku Millennium z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 24 marca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A., które odbędzie się o godzinie 9:30 w siedzibie Banku Millennium S.A., pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.

  1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenialink otwiera się w nowym oknie
  2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniamilink otwiera się w nowym oknie
    Załącznik do projektu uchwały nr 26 Walnego Zgromadzenialink otwiera się w nowym oknie
    Załącznik do projektu uchwały nr 27 Walnego Zgromadzenialink otwiera się w nowym oknie
    Załącznik do projektu uchwały nr 28 Walnego Zgromadzenialink otwiera się w nowym oknie
  3. Wzór pełnomocnictwalink otwiera się w nowym oknie
  4. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji link otwiera się w nowym oknie

Dokumenty

Informujemy, że papierowa wersja dokumentacji dla akcjonariuszy nie będzie zapewniona.

Wzory dokumentów i oświadczeń na potrzeby zgłoszenia kandydatki/kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku

Bank Millennium S.A. przedstawia poniżej wzory dokumentów oraz oświadczeń na potrzeby zgłoszenia kandydatki/kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. oraz dokonania przez Walne Zgromadzanie Banku Millennium S.A., stosownie do wymogów regulacyjnych, oceny odpowiedniości indywidualnej powoływanego członka Rady Nadzorczej i oceny zbiorowej Rady Nadzorczej Banku.

Realizując wymogi prawa, akcjonariusz Banku zgłaszający kandydaturę na członka Rady Nadzorczej Banku, przekazuje Bankowi Millennium S.A. komplet wypełnionych i podpisanych przez kandydatkę/kandydata dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia oceny kandydatki/kandydata, których wzory udostępnione są poniżej, a także przekazuje: 1/ Curriculum Vitae (życiorys) kandydatki/kandydata do Rady Nadzorczej Banku, 2/ zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, oraz 3/zaświadczenie o niekaralności.

Pliki do pobrania (formularze):Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie Banku.

Walne Zgromadzenia

Kontakt w sprawie WZA Banku Millennium

wza@bankmillennium.pl