Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach 
określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie Banku.

Regulamin WZA

Statut Banku Millennium

Walne Zgromadzenia

Kontakt w sprawie WZA Banku Millennium

wza@bankmillennium.pl