Władze Banku

Rada Nadzorcza

Zarząd

Akcjonariusze
Stanowisko władz Banku w zakresie Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Reguła dotycząca zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych:

Bank dokonując wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku Millennium S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku Millennium kieruje się regułami zdefiniowanymi w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego oraz zapisami wynikającymi ze Statutu Banku. W Banku funkcjonuje Polityka wyboru i współpracy z firmami audytorskimi zatwierdzona przez Komitet Audytu Rady nadzorczej dnia 26.10.2017 r., szczegółowo opisująca tryb i zasady wyboru i współpracy z firmami audytorskimi. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Rada Nadzorcza Banku, nie rzadziej niż co 5 lat, po rozpatrzeniu rekomendacji w tym zakresie przedstawionej przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej Banku.

Podmiot uprawniony do Badania sprawozdań finansowych:

Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego za lata 2019-2020 Banku Millennium S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku Millennium jest Deloitte Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 22.