Władze Banku i ład korporacyjny

Władze Banku

Rada Nadzorcza

Zarząd

Akcjonariusze

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju („EBOiR”) będący akcjonariuszem Banku Millennium S.A. („Bank”) porozumiał się z Millennium BCP co do współdziałania w zakresie wyboru członka Rady Nadzorczej Banku wskazanego przez EBOiR.

Stanowisko władz Banku w zakresie Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Reguła dotycząca zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Rada Nadzorcza Banku, nie rzadziej niż co 5 lat, po rozpatrzeniu rekomendacji w tym zakresie przedstawionej przez Zarząd Banku.

Decyzją Rady Nadzorczej Banku podjętą na posiedzeniu w dniu 22 października 2015 r. podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Banku Millennium S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku Millennium jest PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 14.