Zatrzymaj rotowanie bennrów

Relacje Inwestorskie

 1. Wyniki Grupy Banku Millennium za 1 połowę 2024 r.

  Transmisja 29.07.2024 o godz. 14:00

 2. Strategia Grupy Banku Millennium – Millennium 2024 Inspirowany ludźmi

  Na lata 2022 – 2024

 3. Bank Millennium w indeksie spółek odpowiedzialnych społecznie WIG-ESG

Raporty i prezentacje

Raporty bieżące

Najnowszy raport bieżący
03.07.2024

Szacunkowa wartość rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w II kwartale 2024 r.

Zobacz raport najnowszy bieżący

Najnowszy raport finansowy
10.05.2024

Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 1 kwartał 2024 r.

Zobacz raport najnowszy finansowy template.externalLink.desc

Najnowsze prezentacje i webcasty
10.05.2024

Wyniki za 1 kw 2024 r.

Zobacz prezentację template.externalLink.desc

Fakty kwartalne
10.05.2024

Grupa Banku Millennium – wyniki za 1 kwartał 2024 r.

Zobacz raport fakty kwartalne template.externalLink.desc

Adekwatność kapitałowa
30.01.2024

Raport dotyczący ekspozycji na ryzyko (dane śródroczne) na 30 września 2023 roku

Zobacz raport adekwatność kapitałowa template.externalLink.desc

Podstawowe dane finansowe

Ratingi

Ratingi przyznawane przez wyspecjalizowane niezależne agencje ratingowe

Akcjonariat

 • Akcjonariusze

  Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA.

 • Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

  Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie Banku.

Strategia i dywidenda

Strategia

Strategia Grupy Banku Millennium

Zobacz Aktualna strategia Grupy Banku Millennium

Dywidenda

Aktualna polityka dywidendowa Grupy Banku Millennium i historia wypłaty

Zobacz Aktualna polityka dywidendowa Grupy Banku Millennium i historia wypłaty

Obligacje

Informacje o obligacjach Banku Millennium S.A.

W dniu 30 stycznia 2019 r. Bank Millennium S.A. wyemitował, w ramach Trzeciego Programu Emisji Obligacji, 1.660 obligacji podporządkowanych serii W o wartości nominalnej 500.000 PLN każda. Termin zapadalności wynosi 10 lat. Dzień wykupu przypada 30 stycznia 2029 r. Obligacje posiadają kod ISIN: PLBIG0000461 i są notowane w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst, na rynku GPW S.A. i rynku BondSpot S.A. Nota Informacyjna dla obligacji serii W o wartości nominalnej 500.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 830.000.000 PLN, zawierająca m.in. Warunki Emisji Obligacji, jest dostępna na stronie internetowej GPW Catalyst: https://gpwcatalyst.pl/pub/CATALYST/files/dokumentyinf/NOTA_INFORMACYJNA_Millennium_seriaW.pdf- link otwiera się w nowym oknie

Poniżej zamieszczona została aktualna tabela odsetkowa.

Informacje o Banku

Magentowa litera M w kółku

Polityka informacyjna

Bank Millennium prowadzi przejrzystą politykę informacyjną w stosunku do wszystkich akcjonariuszy, inwestorów, mediów, klientów i innych interesariuszy

Dowiedz się więcej polityka informacyjna
portyk z trzema kolumnami

Informacje o Banku

Prezentacja Banku Millennium

Dowiedz się więcej informacje o Banku
postać stojąca przy tablicy z wykresem

Analitycy i rekomendacje

Analitycy sektora bankowego - autorzy raportów o Banku Millennium

Dowiedz się więcej analitycy

Kalendarium

Chcesz być na bieżąco, zapoznaj się z nadchodzącymi wydarzeniami

 • 26.07.2024 r. (po sesji)

  Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 r.

 • 29.07.2024 r.

  Konferencja nt. wyników za I półrocze 2024 r.

 • 29.10.2024 r.

  Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 r.

Więcej kalendarium

Kontakt dla Inwestorów