Raporty i prezentacje

Raporty bieżące

Najnowszy raport bieżący
07.06.2022

Zgoda na udział w utworzeniu systemu ochrony, o którym mowa w Art. 4 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Zobacz raport najnowszy bieżący

Najnowsze prezentacje i webcasty

Grupa Banku Millennium - Wyniki po I kwartale 2022 r.

link otwiera się w nowym oknie Zobacz prezentację

Fakty kwartalne

Wyniki Grupy Banku Millennium za I kwartał 2022 r.

link otwiera się w nowym oknie Zobacz raport fakty kwartalne

Adekwatność kapitałowa

Raport dotyczący ryzyka, kapitału i polityki wynagrodzeń Banku Millennium w 2021 (plik PDF)

link otwiera się w nowym oknie Zobacz raport adekwatność kapitałowa

Podstawowe dane finansowe

Ratingi

Ratingi przyznawane przez wyspecjalizowane niezależne agencje ratingowe

Akcjonariat

 • Akcjonariusze

  Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA.

 • Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

  Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie Banku.

Strategia i dywidenda

Strategia

Strategia Grupy Banku Millennium

Zobacz Aktualna strategia Grupy Banku Millennium

Dywidenda

Aktualna polityka dywidendowa Grupy Banku Millennium i historia wypłaty

Zobacz Aktualna polityka dywidendowa Grupy Banku Millennium i historia wypłaty

Obligacje

Informacje o obligacjach Banku Millennium S.A.

W dniu 30 stycznia 2019 r. Bank Millennium S.A. wyemitował, w ramach Trzeciego Programu Emisji Obligacji, 1.660 obligacji podporządkowanych serii W o wartości nominalnej 500.000 PLN każda. Termin zapadalności wynosi 10 lat. Dzień wykupu przypada 30 stycznia 2029 r. Obligacje posiadają kod ISIN: PLBIG0000461 i są notowane w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst, na rynku GPW S.A. i rynku BondSpot S.A. Nota Informacyjna dla obligacji serii W o wartości nominalnej 500.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 830.000.000 PLN, zawierająca m.in. Warunki Emisji Obligacji, jest dostępna na stronie internetowej GPW Catalyst: https://gpwcatalyst.pl/pub/CATALYST/files/dokumentyinf/NOTA_INFORMACYJNA_Millennium_seriaW.pdf- link otwiera się w nowym oknie

Poniżej zamieszczona została aktualna tabela odsetkowa.

Informacje o Banku

Magentowa litera M w kółku

Polityka informacyjna

Bank Millennium prowadzi przejrzystą politykę informacyjną w stosunku do wszystkich akcjonariuszy, inwestorów, mediów, klientów i innych interesariuszy

Dowiedz się więcej polityka informacyjna
portyk z trzema kolumnami

Informacje o Banku

Prezentacja Banku Millennium

Dowiedz się więcej informacje o Banku
postać stojąca przy tablicy z wykresem

Analitycy i rekomendacje

Analitycy sektora bankowego - autorzy raportów o Banku Millennium

Dowiedz się więcej analitycy

Kalendarium

Chcesz być na bieżąco, zapoznaj się z nadchodzącymi wydarzeniami

 • 26.07.2022

  Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r.

 • 24.10.2022

  Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r.

Więcej kalendarium

Kontakt dla Inwestorów