Udzielenie informacji akcjonariuszowi Banku Millennium poza Walnym Zgromadzeniem

15.07.2020 o godz. 15:47

Raport bieżący nr 21/2020

W związku z wypowiedzią akcjonariusza podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. w dniu 3 lipca 2020 r., Zarząd Banku Millennium S.A. informuje, iż działając w trybie art. 428 § 5 kodeksu spółek handlowych udzielił akcjonariuszowi informacji w kwestii oprocentowania pożyczek gotówkowych oraz oprocentowania zadłużenia zaległego.

Treść udzielonej informacji: "Bank Millennium S.A. posiada portfel umów pożyczkowych, w skład którego wchodzą umowy zawarte na przestrzeni wielu lat. Treść umów, stanowiących podstawę relacji zobowiązaniowych z klientami, kształtowana była stosownie do istniejących w danym czasie wymogów regulacyjnych, w szczególności przewidując postanowienia odpowiadające prawnie dopuszczalnym poziomom oprocentowania zadłużenia regularnego bądź przeterminowanego, obowiązującym w czasie ich zawierania. Bank bezwzględnie dotrzymuje zawartych umów i wykonuje je zgodnie z ustalonym przez strony brzmieniem, a wszelkie zmiany ich warunków mogą być dokonane wyłącznie za zgodą stron. Czas trwania stosunków prawnych, wynikających z określonej grupy umów pożyczkowych, może przypadać na okres, w którym w sposób zróżnicowany kształtowały się wymogi reżimu prawnego w zakresie maksymalnego dopuszczalnego oprocentowania zadłużenia. Dotrzymywanie przez Bank wymogów kontraktowych, uzgodnionych z pożyczkobiorcą w danych warunkach regulacyjnych, obliguje jednak Bank do stosowania uzgodnionych stawek bez względu na przyszłe, również mniej restrykcyjne ograniczenia nakładane na pożyczkodawców. Konstrukcja postanowień umownych, w przypadku części portfela pożyczkowego, zakłada oprocentowanie pożyczek, w sytuacji regularnej, na poziomie maksymalnym dopuszczalnym prawem, przewidując jednocześnie, w odniesieniu do pożyczek w sytuacji nieregularnej, wysokość oprocentowania na poziomie maksymalnym dopuszczalnym dla długu przeterminowanego przepisami prawa obowiązującymi w dacie zawarcia takich umów pożyczkowych."

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe, § 19 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.