Komunikat dla Klientów w związku z potencjalnym wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE

Informacje wymagane art. 111 i art. 111b Prawa bankowego

Stosowane stawki oprocentowania środków na rachunkach bankowych, kredytów i pożyczek dla Klientów:

 1. segmentu Klientów Indywidualnych
 2. segmentu Prestige
 3. segmentu Bankowość Prywatna
 4. segmentu Biznes
 5. segmentu Przedsiębiorstwa

Stosowane stawki prowizji i wysokość pobieranych opłat dla Klientów:

 1. segmentu Klientów Indywidualnych
 2. segmentu Prestige
 3. segmentu Bankowość Prywatna
 4. segmentu Biznes
 5. segmentu Przedsiębiorstwa

Terminy kapitalizacji odsetek dla Klientów:

 1. segmentu Klientów Indywidualnych
 2. segmentu Prestige
 3. segmentu Bankowość Prywatna
 4. segmentu Biznes
 5. segmentu Przedsiębiorstwa

Stosowane kursy walutowe

Bilans z opinią biegłego rewidenta za ostatni okres podlegający badaniu

Sprawozdania finansowe Euro Banku S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Euro Banku S.A. za lata 2018, 2017, 2016, wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta

Skład Zarządu Banku

Skład Rady Nadzorczej Banku

Informacje (zgodnie z brzmieniem art. 111b Prawa bankowego) o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7, o ile przy wykonywaniu na rzecz jednostki organizacyjnej banku albo innego przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego czynności, o których mowa w tych przepisach, uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową

Do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku uprawnieni są: Prezes Zarządu – samodzielnie, pozostali członkowie Zarządu – łącznie z innymi członkami Zarządu lub prokurentami, prokurenci łącznie. Nazwiska osób pracujących w Oddziałach, upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku są dostępne u pracowników poszczególnych Oddziałów.