Zastrzeżenia prawne

Bank Millennium SA informuje i zastrzega, że dane zawarte na stronach WWW Banku nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom serwisu WWW, klientom i partnerom Banku. Dane te podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Bank Millennium SA nie ponosi także jakiejkolwiek odpowiedzialności za niezawinione przez Bank Millennium SA ewentualne błędy i pominięcia w przedstawionych danych. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych wiadomości ponosi użytkownik stron WWW, który z nich korzysta. Bank Millennium SA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania z tych informacji, jeżeli szkody takie sa następstwem okoliczności, za które Bank Millennium SA nie ponosi odpowiedzialności.

Bank Millennium SA nie ponosi także jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy i pominięcia w przedstawionych danych. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych wiadomości ponosi użytkownik stron WWW. Bank Millennium SA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania z tych informacji. Ryzyko z tytułu użytkowania stron WWW stanowi wyłączne ryzyko ich użytkownika.

Otrzymując dostęp do stron WWW użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich. Brak poufności i ryzyko narażenia na ingerencję osób trzecich nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zastrzeżenie o braku poufności i ryzyko narażenia na ingerencję osób trzecich nie dotyczy użytkowania systemu bankowości internetowej millenet ®.

Wszelkie prawa do całej zawartości portalu internetowego Banku Millennium SA są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów portalu internetowego Banku Millennium SA pod warunkiem nienaruszania przy tych czynnościach praw autorskich oraz praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych, należących do Banku Millennium SA i spółek Grupy. Żadna część portalu Banku Millennium SA nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Millennium SA.