Raporty bieżące


15.03.2024 - godz. 12:25

Raport bieżący nr 6/2024

Informacja dotycząca projektu uchwały nr 32/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. w przedmiocie zmiany Statutu

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), w nawiązaniu do projektu uchwały dotyczącej zmiany Statutu nr 32/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku („WZA”) zwołanego na 27.03.2024 r. (projekt został opublikowany raportem bieżącym Banku nr 4/2024 z 29.02.2024 r.), publikuje niniejszym skorygowany redakcyjnie projekt uchwały nr 32/2024 (załącznik do niniejszego raportu bieżącego). Korekta redakcyjna wynika z oczekiwań Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) (wyrażonych w toku postępowania o wydanie zezwolenia na zmiany Statutu objęte ww. projektem) w zakresie sposobu zaprezentowania projektowanych zmian Statutu poprzez uzupełniające wskazanie szczegółowych wykreśleń i uzupełnień w Statucie i zmierza do zachowania spójności między wnioskiem do KNF, brzmieniem ewentualnego zezwolenia KNF oraz kształtem rozpatrywanej uchwały WZA.

Zarząd podkreśla, iż wskutek dodatkowej edycji redakcyjnej projektu uchwały, zakres merytoryczny zmian Statutu, objętych tym projektem uchwały, nie ulega jakimkolwiek zmianom w porównaniu z projektem pierwotnie ogłoszonym wraz z raportem bieżącym nr 4/2024 z dnia 29 lutego br

Załącznik

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.