Common Reporting Standard


Czym jest CRS

CRS (ang. Common Reporting Standard) jest wzorowanym na FATCA standardem międzynarodowej wymiany informacji podatkowych opracowanym przez OECD i przyjętym przez ok. 100 państw na świecie, w tym Polskę i inne kraje członkowskie Unii Europejskiej. Do polskiego porządku prawnego CRS został wdrożony Ustawą z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Ustawa CRS) z dniem 1 maja 2017 roku.

Ustawa CRS nakłada na instytucje finansowe (m.in. banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne) obowiązki związane z identyfikacją rezydencji podatkowej swoich klientów (zarówno konsumentów jak i przedsiębiorców) oraz prowadzonych na ich rzecz rachunków podlegających obowiązkowi raportowania do władz skarbowych (procedury należytej staranności oraz obowiązki sprawozdawcze).


Wymogi związane z CRS

Ustawa CRS zobowiązuje instytucje finansowe (w tym Bank Millennium S.A.) do:

 • stosowania procedur należytej staranności związanych z weryfikacją rachunków finansowych w rozumieniu tej ustawy podlegających obowiązkowi raportowania do władz skarbowych,
 • stosowania określonych procedur sprawozdawczych (wzór informacji CRS-1 o rachunkach raportowanych i nieudokumentowanych przekazywanych przez instytucje finansowe opublikowany jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów),
 • rejestrowania czynności podejmowanych w ramach wykonywania powyższych obowiązków,
 • gromadzenia powiązanej z tym procesem dokumentacji, przede wszystkim: oświadczeń o rezydencji podatkowej posiadaczy rachunków oraz osób kontrolujących, przekazanych dokumentów urzędowych (m.in. certyfikatów rezydencji podatkowej, dowodów tożsamości i dokumentów rejestrowych podmiotów gospodarczych).

 
Ustawa CRS wprowadza także obowiązki dla klientów, m.in.:

 • posiadacz rachunku a w przypadku niektórych podmiotów także osoby je kontrolujące będące beneficjentami rzeczywistymi dla tych podmiotów są obowiązane składać oświadczenie o rezydencji podatkowej oraz przedstawiać instytucjom finansowym dokumenty wskazane w Ustawie CRS m.in. przy otwieraniu rachunków bieżących, lokat terminowych, rachunków maklerskich,
 • posiadacz rachunku jest zobowiązany poinformować instytucję finansową o zmianie okoliczności, które mają wpływ na jego rezydencję podatkową (np. zmiana kraju adresu zamieszkania) w terminie 30 dni od zmiany tej okoliczności, a także złożyć do instytucji finansowej odpowiednio zaktualizowane oświadczenie, w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności.

 
Należy pamiętać, że zgodnie z Ustawą CRS instytucje finansowe w Polsce (w tym Bank Millennium S.A.) zobowiązane są przekazać do władz skarbowych informacje o rachunkach klientów, dla których nie są w stanie zidentyfikować kraju rezydencji podatkowej (tzw. rachunki nieudokumentowane).


Ustalanie rezydencji podatkowej według CRS

W przypadku klientów indywidualnych, w tym klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, wykonujących wolne zawody, rolników rezydencja podatkowa ustalana jest w oparciu o:

 • kraj adresu zamieszkania (inny niż Polska i USA, którego rezydenci podlegają reżimowi FATCA),
 • kraj adresu korespondencji (inny niż Polska i USA),
 • zagraniczny numer telefonu podany przez klienta (z wyjątkiem numeru telefonu w USA),
 • adres zamieszkania pełnomocnika do rachunku (w przypadku adresu innego niż Polska i USA).

 
Dla podmiotów gospodarczych:

 • miejsce uzyskania zdolności prawnej (inne niż Polska i USA),
 • miejsce rejestracji (inne niż Polska i USA),
 • adres korespondencji (inny niż Polska i USA),
 • miejsce siedziby (inne niż Polska i USA),
 • kraj osób kontrolujących/beneficjentów rzeczywistych (inne niż Polska i USA).

 
Spełnienie przesłanek rezydencji podatkowej w innych krajach niż Polska i USA spowoduje, że posiadany rachunek może zostać uznany za podlegający raportowaniu do władz skarbowych w informacji CRS-1.

Zakres informacji przekazywanych do władz skarbowych w informacji CRS-1 oraz termin ich przesyłania przez instytucje finansowe został określony w art. 34-36 Ustawy CRS. Zgodnie z tymi przepisami zakres raportowanych danych obejmuje:

 • imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia w przypadku osoby fizycznej, nazwę, adres, państwo lub państwa rezydencji oraz TIN (ang. Tax Identification Number, czyli NIP/PESEL albo ich odpowiedniki w innych państwach) osoby raportowanej będącej posiadaczem rachunku, a w przypadku podmiotu będącego posiadaczem rachunku, który zostanie zidentyfikowany jako kontrolowany przez co najmniej jedną osobę kontrolującą będącą osobą raportowaną – nazwę, adres, państwo lub państwa rezydencji, TIN tego podmiotu, a także imię i nazwisko, adres, państwo lub państwa rezydencji, TIN oraz datę i miejsce urodzenia tej osoby kontrolującej,
 • numer rachunku lub jego funkcjonalny odpowiednik w przypadku braku takiego numeru,
 • saldo rachunku lub wartość, a w przypadku pieniężnej umowy ubezpieczenia lub umowy renty – wartość pieniężną lub wartość wykupu, ustalone na koniec roku kalendarzowego, za który informacja jest przekazywana, albo informację o zamknięciu rachunku, jeżeli został zamknięty w ciągu roku kalendarzowego, za który informacja jest przekazywana,

 
w przypadku rachunku powierniczego:

 • łączną kwotę brutto odsetek, łączną kwotę brutto dywidend oraz łączną kwotę brutto innych dochodów osiągniętych w związku z aktywami posiadanymi na rachunku, które zostały wpłacone na rachunek lub uznane na rachunku w roku kalendarzowym,
 • łączną kwotę brutto przychodów ze sprzedaży lub umorzenia aktywów finansowych wpłaconych lub uznanych na poczet rachunku w roku kalendarzowym, w odniesieniu do których raportująca instytucja finansowa działała jako powiernik, broker, pełnomocnik lub inny przedstawiciel działający na rzecz posiadacza rachunku,

 
w przypadku rachunku depozytowego:

 • łączną kwotę brutto odsetek wpłaconych lub uznanych na rachunku w roku kalendarzowym

Klasyfikacja Klientów według CRS

Ustawa CRS przewiduje szczególny sposób klasyfikacji klientów instytucjonalnych (podmiotów gospodarczych, z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą). W zależności od ustalonej klasyfikacji rachunki posiadane przez takich klientów podlegają lub nie raportowaniu.

AKTYWNY NFE (AKTYWNY PODMIOT NIEFINANSOWY)

Aktywny NFE (aktywny podmiot niefinansowy) – oznacza podmiot, który spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 • mniej niż 50% dochodu brutto za poprzedni rok kalendarzowy, stanowi dochód pasywny* (objaśniono poniżej), oraz mniej niż 50% posiadanych aktywów, to aktywa, które przynoszą dochód pasywny,
 • jest spółką w organizacji (czyli nie prowadzi i nie prowadził wcześniej działalności gospodarczej, ale inwestuje kapitał w majątek w celu prowadzenia działalności gospodarczej innej niż działalność instytucji finansowej),
 • nie był instytucją finansową przez ubiegłe pięć lat oraz jest w likwidacji lub reorganizacji, ale nie będzie prowadził działalności instytucji finansowej,
 • zajmuje się głównie prowadzeniem transakcji finansowych lub zabezpieczających z podmiotami powiązanymi, które nie są instytucjami finansowymi lub na ich rzecz, oraz nie finansuje lub nie świadczy takich transakcji dla żadnego podmiotu, który nie jest z nim powiązany, pod warunkiem, że grupa tych podmiotów prowadzi działalność inną niż działalność instytucji finansowej,
 • jest podmiotem, który spełnia łącznie wszystkie poniższe kryteria:
 • został utworzony i jest prowadzony w swoim państwie rezydencji wyłącznie dla celów: religijnych, charytatywnych, naukowych, artystycznych, kulturalnych sportowych lub edukacyjnych jak również jeśli działa jako organizacja zawodowa, organizacja przedsiębiorców, izba handlowa, organizacja rolnicza lub ogrodnicza, organizacja obywatelska lub organizacja prowadzona wyłącznie w celu wspierania opieki społecznej,
 • jest zwolniony z podatku dochodowego w państwie rezydencji,
 • nie posiada udziałowców lub członków, którzy są właścicielami lub beneficjentami jego dochodu lub majątku,
 • odpowiednie przepisy państwa lub jego dokumenty założycielskie nie pozwalają na przekazanie dochodu lub majątku - osobie prywatnej lub podmiotowi niebędącemu podmiotem charytatywnym, chyba, że zgodnie z prowadzoną działalnością charytatywną podmiotu, jest to zapłata za nabyty majątek lub wynagrodzenie za wykonane usługi,
 • odpowiednie przepisy państwa, bądź jego dokumenty założycielskie wymagają, iż w przypadku jego likwidacji lub rozwiązania, majątek zostanie przekazany na rzecz podmiotu rządowego lub organizacji pożytku publicznego lub też przypadnie w udziale rządowi.

 
Dochód pasywny oznacza:

 • przychody z dywidend i z udziałów w zyskach podmiotów prawnych,
 • przychody z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji,
 • przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, udziałów, wierzytelności,
 • przychody z praw autorskich, praw własności przemysłowej w tym z tytułu zbycia tych praw,
 • przychody ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych

 

AKTYWNY NFE (AKTYWNY PODMIOT NIEFINANSOWY) NIE PODLEGAJĄCY RAPORTOWANIU

Aktywny NFE (aktywny podmiot niefinansowy) nie podlegający raportowaniu - oznacza ściśle określone podmioty:

 • bank centralny,
 • organizacja międzynarodowa,
 • podmiot rządowy,
 • podmiot notowany na rynku giełdowym,
 • podmiot powiązany z podmiotem giełdowym.

 

PASYWNY NFE (PASYWNY PODMIOT NIEFINANSOWY)

Pasywny NFE (pasywny podmiot niefinansowy) oznacza każdy podmiot niefinansowy, który nie jest aktywnym NFE.

 

PASYWNY NFE (PASYWNY PODMIOT NIEFINANSOWY) - PODMIOT INWESTUJĄCY NIEBĘDĄCY INSTYTUCJĄ FINANSOWĄ Z PAŃSTWA UCZESTNICZĄCEGO

Pasywny NFE (pasywny podmiot niefinansowy) - podmiot inwestujący niebędący instytucją finansową z państwa uczestniczącego oznacza podmiot, który jest podmiotem inwestującym, niebędącym instytucją finansową z państwa uczestniczącego, którego przychody brutto pochodzą głównie z inwestowania lub reinwestowania aktywów finansowych jak również z obrotu tymi aktywami, jeżeli jest zarządzany przez inny podmiot będący instytucją finansową: depozytową, powierniczą, zakładem ubezpieczeń lub podmiotem inwestującym.

 

INSTYTUCJA FINANSOWA

Przez instytucję finansową rozumie się następujące instytucje:

 • powiernicza - podmiot, którego istotną część działalności gospodarczej stanowi przechowywanie aktywów finansowych na rzecz innych osób, czyli taką działalność, z której przychody brutto stanowią co najmniej 20% przychodów brutto firmy w krótszym z następujących okresów albo w okresie trzech lat, kończącym się 31 grudnia lub ostatniego roku obrotowego (o ile nie są tożsame), poprzedzającego rok, w którym jest dokonywane ustalenie tego udziału, albo w okresie istnienia tego podmiotu);
 • depozytowa - podmiot, który przyjmuje depozyty w ramach prowadzonej działalności bankowej lub podobnej, w tym bank krajowy, bank zagraniczny, oddział banku krajowego za granicą oraz oddział banku zagranicznego, instytucję kredytową, oddział instytucji kredytowej, SKOK oraz Krajową SKOK;
 • podmiot inwestujące - podmiot którego główna działalność - w ramach działalności gospodarczej - polega na wykonywaniu przynajmniej jednej z poniższych czynności lub operacji na rzecz lub w imieniu innych osób: obrót walutą, obrót instrumentami rynku pieniężnego, czekami wekslami, certyfikatami depozytowymi, instrumentami pochodnymi: walutowymi, na stopę procentową i indeksowanymi instrumentami pochodnymi, obrót zbywalnymi papierami wartościowymi lub towarowymi kontraktami typu futures, zarządzanie indywidualnym i zbiorowym portfelem aktywów, inne formy inwestowania, administrowania lub zarządzania aktywami finansowymi lub środkami pieniężnymi w imieniu innych osób lub którego przychody brutto pochodzą głównie z inwestowania lub reinwestowanie aktywów finansowych jak również z obrotu tymi aktywami, pod warunkiem, że jest zarządzany przez inny podmiot będący instytucją finansową: depozytową, powierniczą, zakładem ubezpieczeń lub podmiotem inwestującym;
 • zakład ubezpieczeń - krajowy zakład ubezpieczeń oraz zagraniczny zakład ubezpieczeń w rozumieniu ustawy z 11.09.2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, które zawierają pieniężną umowę ubezpieczenia lub umowę renty, bądź są zobowiązane do dokonywania płatności z tytułu tych umów.

Ukryj pytania i odpowiedziZobacz Podatki – pytania i odpowiedzi