Podatki – pytania i odpowiedzi

 • Czym jest CRS

  CRS (ang. Common Reporting Standard) jest wzorowanym na FATCA standardem międzynarodowej wymiany informacji podatkowych opracowanym przez OECD i przyjętym przez ok. 100 państw na świecie, w tym Polskę i inne kraje członkowskie Unii Europejskiej. Do polskiego porządku prawnego CRS został wdrożony Ustawą z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Ustawa CRS) z dniem 1 maja 2017 roku.

  Ustawa CRS nakłada na instytucje finansowe (m.in. banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne) obowiązki związane z identyfikacją rezydencji podatkowej swoich klientów (zarówno konsumentów jak i przedsiębiorców) oraz prowadzonych na ich rzecz rachunków podlegających obowiązkowi raportowania do władz skarbowych (procedury należytej staranności oraz obowiązki sprawozdawcze).

 • Ustawa CRS zobowiązuje instytucje finansowe (w tym Bank Millennium S.A.) do:

  • stosowania procedur należytej staranności związanych z weryfikacją rachunków finansowych w rozumieniu tej ustawy podlegających obowiązkowi raportowania do władz skarbowych,
  • stosowania określonych procedur sprawozdawczych (wzór informacji CRS-1 o rachunkach raportowanych i nieudokumentowanych przekazywanych przez instytucje finansowe opublikowany jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów),
  • rejestrowania czynności podejmowanych w ramach wykonywania powyższych obowiązków,
  • gromadzenia powiązanej z tym procesem dokumentacji, przede wszystkim: oświadczeń o rezydencji podatkowej posiadaczy rachunków oraz osób kontrolujących, przekazanych dokumentów urzędowych (m.in. certyfikatów rezydencji podatkowej, dowodów tożsamości i dokumentów rejestrowych podmiotów gospodarczych).

   
  Ustawa CRS wprowadza także obowiązki dla klientów, m.in.:

  • posiadacz rachunku a w przypadku niektórych podmiotów także osoby je kontrolujące będące beneficjentami rzeczywistymi dla tych podmiotów są obowiązane składać oświadczenie o rezydencji podatkowej oraz przedstawiać instytucjom finansowym dokumenty wskazane w Ustawie CRS m.in. przy otwieraniu rachunków bieżących, lokat terminowych, rachunków maklerskich,
  • posiadacz rachunku jest zobowiązany poinformować instytucję finansową o zmianie okoliczności, które mają wpływ na jego rezydencję podatkową (np. zmiana kraju adresu zamieszkania) w terminie 30 dni od zmiany tej okoliczności, a także złożyć do instytucji finansowej odpowiednio zaktualizowane oświadczenie, w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności.

   
  Należy pamiętać, że zgodnie z Ustawą CRS instytucje finansowe w Polsce (w tym Bank Millennium S.A.) zobowiązane są przekazać do władz skarbowych informacje o rachunkach klientów, dla których nie są w stanie zidentyfikować kraju rezydencji podatkowej (tzw. rachunki nieudokumentowane).

  Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 694) nałożyła na Bank (i inne instytucje finansowe w Polsce, w tym Millennium TFI S.A. oraz Millennium Dom Maklerski S.A.) obowiązek weryfikacji statusu podatkowego Klientów, którzy otworzyli rachunki finansowe w okresie między 01.01.2016r. a 30.04.2017r. Obowiązek ten polega na co najmniej dwukrotnym wysłaniu do Klientów w terminie do końca 2019 roku próśb o złożenie oświadczeń o rezydencji podatkowej na dzień otwarcia rachunków w ww. okresie. Pojęcie „rachunku finansowego” jest szerokie i obejmuje wszelkiego typu rachunki służące przechowywaniu i inwestowaniu środków pieniężnych i innych aktywów finansowych (m.in. typowe rachunki bankowe jak rachunki bieżące, oszczędnościowe, ROR-y i lokaty terminowe). Bank będzie zobowiązany do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o posiadaczach rachunków, którym na podstawie oświadczenia zmieniła się rezydencja podatkowa lub ustalona została nowa rezydencja w stosunku do danych posiadanych przez Bank oraz informacji o „rachunkach niezidentyfikowanych”, tzn. gdy posiadacz rachunku nie złożył wymaganego oświadczenia.

 • W przypadku klientów indywidualnych, w tym klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, wykonujących wolne zawody, rolników rezydencja podatkowa ustalana jest w oparciu o:

  • kraj adresu zamieszkania (inny niż Polska i USA, którego rezydenci podlegają reżimowi FATCA),
  • kraj adresu korespondencji (inny niż Polska i USA),
  • zagraniczny numer telefonu podany przez klienta (z wyjątkiem numeru telefonu w USA),
  • adres zamieszkania pełnomocnika do rachunku (w przypadku adresu innego niż Polska i USA).

   
  Dla podmiotów gospodarczych:

  • miejsce uzyskania zdolności prawnej (inne niż Polska i USA),
  • miejsce rejestracji (inne niż Polska i USA),
  • adres korespondencji (inny niż Polska i USA),
  • miejsce siedziby (inne niż Polska i USA),
  • kraj osób kontrolujących/beneficjentów rzeczywistych (inne niż Polska i USA).

   
  Spełnienie przesłanek rezydencji podatkowej w innych krajach niż Polska i USA spowoduje, że posiadany rachunek może zostać uznany za podlegający raportowaniu do władz skarbowych w informacji CRS-1.

  Zakres informacji przekazywanych do władz skarbowych w informacji CRS-1 oraz termin ich przesyłania przez instytucje finansowe został określony w art. 34-36 Ustawy CRS. Zgodnie z tymi przepisami zakres raportowanych danych obejmuje:

  • imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia w przypadku osoby fizycznej, nazwę, adres, państwo lub państwa rezydencji oraz TIN (ang. Tax Identification Number, czyli NIP/PESEL albo ich odpowiedniki w innych państwach) osoby raportowanej będącej posiadaczem rachunku, a w przypadku podmiotu będącego posiadaczem rachunku, który zostanie zidentyfikowany jako kontrolowany przez co najmniej jedną osobę kontrolującą będącą osobą raportowaną – nazwę, adres, państwo lub państwa rezydencji, TIN tego podmiotu, a także imię i nazwisko, adres, państwo lub państwa rezydencji, TIN oraz datę i miejsce urodzenia tej osoby kontrolującej,
  • numer rachunku lub jego funkcjonalny odpowiednik w przypadku braku takiego numeru,
  • saldo rachunku lub wartość, a w przypadku pieniężnej umowy ubezpieczenia lub umowy renty – wartość pieniężną lub wartość wykupu, ustalone na koniec roku kalendarzowego, za który informacja jest przekazywana, albo informację o zamknięciu rachunku, jeżeli został zamknięty w ciągu roku kalendarzowego, za który informacja jest przekazywana,

   
  w przypadku rachunku powierniczego:

  • łączną kwotę brutto odsetek, łączną kwotę brutto dywidend oraz łączną kwotę brutto innych dochodów osiągniętych w związku z aktywami posiadanymi na rachunku, które zostały wpłacone na rachunek lub uznane na rachunku w roku kalendarzowym,
  • łączną kwotę brutto przychodów ze sprzedaży lub umorzenia aktywów finansowych wpłaconych lub uznanych na poczet rachunku w roku kalendarzowym, w odniesieniu do których raportująca instytucja finansowa działała jako powiernik, broker, pełnomocnik lub inny przedstawiciel działający na rzecz posiadacza rachunku,

   
  w przypadku rachunku depozytowego:

  • łączną kwotę brutto odsetek wpłaconych lub uznanych na rachunku w roku kalendarzowym
 • Ukryj Pokaż więcej