Dane skonsolidowane (mln zł) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aktywa razem: 44 914 46 984 50 838 52 742 57 017 60 740 66 235 68 793 71 141 80 459 98 056
Kapitał własny: 2 787 4 091 4 586 4 824 5 363 5 765 6 443 6 941 7 773 8 384 8 942
Depozyty ogółem: 31 559 35 395 37 428 41 434 45 305 47 591 52 810 55 876 57 273 66 244 81 455
Kredyty ogółem: 33 485 36 738 41 332 40 232 41 766 44 143 46 369 47 020 47 411 51 461 69 755
Wskaźnik kredyty/depozyty1): 100,4% 99,5% 106,8% 95,4% 91,5% 92,0% 87,3% 83,7% 82,1% 79,6% 86,0%
Przychód operacyjny ogółem2): 1 453,9 1 716,3 1 889,1 1 952,6 2 006,4 2 215,6 2 017,2 2 472 2 525 2 728 3 472
Koszty operacyjne ogółem3): -1 022,9 -1 081,6 -1 124,1 -1 120,6 -1 089,6 -1 111 -1 087 -1 112 -1 156 -1 286 -1 726
Zysk netto: 1,5 326,0 466,5 472,2 535,8 650,9 546,5 701,3 681,2 760,7 560,7
Wskaźnik koszty/dochody: 70,4% 63,0% 59,5% 57,4% 54,3% 50,2% 53,9% 45,0% 45,8% 46,5% 47,4%
Zwrot na kapitale (ROE): 0,1% 8,5% 11,1% 10,2% 10,6% 11,8% 9,1% 10,4% 9,3% 9,6% 6,4%
Zwrot na aktywach (ROA) 0,003% 0,7% 1,0% 0,9% 1,0% 1,1 0,8% 1,0% 1,0% 1,0% 0,7%
Łączny współczynnik kapitałowy (TCR): 11,3% 14,4% 13,2% 14,5% 14,5% 15,2% 16,7% 17,4% 22,0% 21,7% 20,1%
Liczba akcji (mln): 849,2 1 213,1 1 213,1 1 213,1 1 213,1 1 213,1 1 213,1 1 213,1 1 213,1 1 213,1 1 213,1
Zysk na jedną akcję (w zł): 0,002 0,28 0,38 0,39 0,44 0,54 0,45 0,58 0,56 0,63 0,46%
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł): 3,28 3,37 3,78 3,98 4,42 4,75 5,31 5,72 6,41 6,91 7,37%


1) wskaźnik skorygowany, obliczony poprzez podzielenie kredytów i pożyczek udzielonych klientom przez sumę zobowiązań wobec klientów, środków pozyskanych z sekurytyzacji aktywów, obligacji własnych Banku sprzedanych jego klientom detalicznym oraz transakcji z klauzulą odkupu zawieranych z klientami (uwzględnionych w wartości netto, to jest zobowiązania po pomniejszeniu o należności).
2) zawiera „Pozostałe przychody operacyjne" i „Pozostałe koszty operacyjne"
3) nie zawiera odpisów na utratę wartości

Szczegóły na temat danych finansowych zmieszonych w tabeli oraz przyczyn kształtowania się powyższych wielkości znajdują się w sekcji Raporty finansowe oraz Prezentacje.