Dane skonsolidowane (mln zł) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa razem: 50 838 52 742 57 017 60 740 66 235 68 793 71 141 80 459 98 056 97 323 103 914 110 942 125 520
Kapitał własny: 4 586 4 824 5 363 5 765 6 443 6 941 7 773 8 384 8 942 9 091 6 697 5 494 6 895
Depozyty ogółem: 37 428 41 434 45 305 47 591 52 810 55 876 57 273 66 244 81 455 81 511 91 448 98 039 107 246
Kredyty ogółem (netto): 41 332 40 232 41 766 44 143 46 369 47 020 47 411 51 461 69 755 73 639 78 603 76 565 73 643
Wskaźnik kredyty/depozyty1): 106,8% 95,4% 91,5% 92,0% 87,3% 83,7% 82,1% 79,6% 85,5% 90,3% 86% 78% 69%
Przychód operacyjny ogółem2): 1 889,1 1 952,6 2 006,4 2 215,6 2 017,2 2 472 2 525 2 728 3 472 3 578 3 558 4 009 6 723
Koszty operacyjne ogółem3): -1 124,1 -1 120,6 -1 089,6 -1 111 -1 087 -1 112 -1 156 -1 286 -1 726 -1 753 -1 642 -2 093 -1 993
Zysk netto: 466,5 472,2 535,8 650,9 546,5 701,3 681,2 760,7 560,7 22,8 -1 332 -1 015 576
Wskaźnik koszty/dochody: 59,5% 57,4% 54,3% 50,2% 53,9% 45,0% 45,8% 46,5% 49,7% 49,0% 46,2% 39,3% 29,6%
Zwrot na kapitale (ROE): 11,1% 10,2% 10,6% 11,8% 9,1% 10,4% 9,3% 9,6% 6,4% 0,2% -16,3% -17,5% 9,1%
Zwrot na aktywach (ROA) 1,0% 0,9% 1,0% 1,1 0,8% 1,0% 1,0% 1,0% 0,6% 0,02% -1,3% -0,93% 0,5%
Łączny współczynnik kapitałowy (TCR): 13,2% 14,5% 14,5% 15,2% 16,7% 17,4% 22,0% 21,7% 20,1% 19,5% 17,1% 14,4% 18,1%
Liczba akcji (mln): 1 213,1 1 213,1 1 213,1 1 213,1 1 213,1 1 213,1 1 213,1 1 213,1 1 213,1 1 213,1 1 213,1 1 213,1 1 213,1
Zysk na jedną akcję (w zł): 0,38 0,39 0,44 0,54 0,45 0,58 0,56 0,63 0,46 0,02 -1,1 -0,84 0,47
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł): 3,78 3,98 4,42 4,75 5,31 5,72 6,41 6,91 7,37 7,49 5,52 4,53 5,68


1) wskaźnik skorygowany, obliczony poprzez podzielenie kredytów i pożyczek udzielonych klientom przez sumę zobowiązań wobec klientów, środków pozyskanych z sekurytyzacji aktywów, obligacji własnych Banku sprzedanych jego klientom detalicznym oraz transakcji z klauzulą odkupu zawieranych z klientami (uwzględnionych w wartości netto, to jest zobowiązania po pomniejszeniu o należności).
2) zawiera „Pozostałe przychody operacyjne" i „Pozostałe koszty operacyjne"
3) nie zawiera odpisów na utratę wartości
4) Stopa dywidendy do kursu z końca roku

Szczegóły na temat danych finansowych zmieszonych w tabeli oraz przyczyn kształtowania się powyższych wielkości znajdują się w sekcji Raporty finansowe oraz Prezentacje.