Akcjonariusze

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA (dane na dzień 31.12.2017 r.)

Akcjonariusz Akcje Głosy na WZA
ilość % ilość %
Banco Comercial Portugues S.A. 607 771 505 50,10 607 771 505 50,10
Nationale-Nederlanden OFE (dawniej ING OFE) 109 020 881 8,99 109 020 881 8,99
OFE PZU „Złota Jesień" (*) 67 921 832 5,60 67 921 832 5,60
Aviva OFE 66 018 868 5,44 66 018 868 5,44
Ogólna liczba akcji w spółce/głosów 1 213 116 777 100,00 1 213 178 577 100,00
Akcje nieuprzywilejowane
1 akcja = 1 głos
1 213 054 977 99,99 1 213 054 977 99,99
Akcje uprzywilejowane co do głosu
1 akcja = 2 głosy
61 800 0,01 123 600 0,01

(*) na dzień 12.10.2018 r. - zgodnie z informacją w raporcie 17/2018 o przekroczeniu przez OFE PZU „Złota Jesień" progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA.

Liczba akcji Banku będących w posiadaniu Nationale-Nederlanden OFE oraz Aviva OFE i ich udział w kapitale zakładowym Banku zostały obliczone na podstawie Rocznej struktury aktywów Nationale-Nederlanden OFE i Aviva OFE według stanu na dzień 29 grudnia 2017 roku. Dla dokonania wymienionej kalkulacji przyjęto średni kurs ważony wolumenem (VWAP) akcji Banku w tym dniu w wysokości 8,9053 zł.

W obrocie giełdowym notowanych jest 1 213 008 737 akcji o kodzie ISIN PLBIG0000016. Natomiast liczba akcji imiennych wynosi 108 040, z czego 61 800 akcji to akcje założycielskie, uprzywilejowane w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Kapitał podstawowy Banku Millennium (stanowiący jednocześnie kapitał podstawowy Grupy) wynosi 1 213 116 777 zł i dzieli się na 1 213 116 777 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.

Informacje na temat przeprowadzonych emsji akcji Banku Millennium znajdują się w poniższej tabeli.

Kapitał zakładowy Wartość nominalna jednej akcji = 1 zł.
Seria/Emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania Liczba akcji Wartość serii/emisji Data rejestracji
A imienne założycielskie 2x co do głosu 106 850 106 850 30.06.1989
B1 imienne akcje   150 000 150 000 13.06.1990
B2 imienne akcje   150 000 150 000 13.12.1990
C na okaziciela zwykłe   4 693 150 4 693 150 17.05.1991
D1 na okaziciela zwykłe   1 700 002 1 700 002 31.12.1991
D2 na okaziciela zwykłe   2 611 366 2 611 366 31.01.1992
D3 na okaziciela zwykłe   1 001 500 1 001 500 10.03.1992
E na okaziciela zwykłe   6 000 000 6 000 000 28.05.1993
F na okaziciela zwykłe   9 372 721 9 372 721 10.12.1993
G na okaziciela zwykłe   8 000 000 8 000 000 30.05.1994
H na okaziciela zwykłe   7 082 129 7 082 129 24.10.1994
Podwyższenie wart. nominalnej akcji z 1 do 4 PLN 122 603 154 24.11.1994
Split akcji w stosunku 1:4 122 603 154   5.12.1994
I na okaziciela zwykłe   65 000 000 65 000 000 12.08.1997
J na okaziciela zwykłe   196 120 000 196 120 000 12.09.1997
K na okaziciela zwykłe   424 590 872 424 590 872 31.12.2001
L na okaziciela zwykłe   363 935 033 363 935 033 26.02.2010
Liczba akcji razem     1 213 116 777    
Kapitał akcyjny razem       1 213 116 777