Akcjonariusze

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA

Akcjonariusz Akcje Głosy na WZA
ilość % ilość %
Banco Comercial Portugues S.A. 607 771 505 50,10 607 771 505 50,10
Nationale-Nederlanden OFE 107 970 039 8,90 107 970 039 8,90
Allianz Polska OFE 100 990 351 8,32 100 990 351 8,32
OFE PZU „Złota Jesień" 65 492 207 5,40 65 492 207 5,40
Ogólna liczba akcji w spółce/głosów 1 213 116 777 100,00 1 213 178 377 100,00
Akcje nieuprzywilejowane
1 akcja = 1 głos
1 213 055 177 99,99 1 213 055 177 99,99
Akcje uprzywilejowane co do głosu
1 akcja = 2 głosy
61 600 0,01 123 200 0,01

Dane na dzień 29.12.2023r.

Liczba akcji Banku będących w posiadaniu Nationale-Nederlanden OFE, Allianz Polska OFE, OFE PZU "Złota Jesień" i ich udział w kapitale zakładowym Banku zostały obliczone na podstawie Rocznej struktury aktywów ww. funduszy według stanu na dzień 29 grudnia 2023 roku. Dla dokonania wymienionej kalkulacji przyjęto średni kurs ważony wolumenem (VWAP) akcji Banku w tym dniu w wysokości 8,3321 zł.


Kapitał podstawowy Banku Millennium (stanowiący jednocześnie kapitał podstawowy Grupy) wynosi 1 213 116 777 zł i dzieli się na 1 213 116 777 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.


Informacje na temat przeprowadzonych emisji akcji Banku Millennium znajdują się w poniższej tabeli

Seria/Emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania Liczba akcji Wartość serii/emisji Data rejestracji
A imienne założycielskie 2x co do głosu 106 850 106 850 30.06.1989
B1 imienne akcje   150 000 150 000 13.06.1990
B2 imienne akcje   150 000 150 000 13.12.1990
C na okaziciela zwykłe   4 693 150 4 693 150 17.05.1991
D1 na okaziciela zwykłe   1 700 002 1 700 002 31.12.1991
D2 na okaziciela zwykłe   2 611 366 2 611 366 31.01.1992
D3 na okaziciela zwykłe   1 001 500 1 001 500 10.03.1992
E na okaziciela zwykłe   6 000 000 6 000 000 28.05.1993
F na okaziciela zwykłe   9 372 721 9 372 721 10.12.1993
G na okaziciela zwykłe   8 000 000 8 000 000 30.05.1994
H na okaziciela zwykłe   7 082 129 7 082 129 24.10.1994
Podwyższenie wart. nominalnej akcji z 1 do 4 PLN 122 603 154 24.11.1994
Split akcji w stosunku 1:4 122 603 154   5.12.1994
I na okaziciela zwykłe   65 000 000 65 000 000 12.08.1997
J na okaziciela zwykłe   196 120 000 196 120 000 12.09.1997
K na okaziciela zwykłe   424 590 872 424 590 872 31.12.2001
L na okaziciela zwykłe   363 935 033 363 935 033 26.02.2010
Liczba akcji razem     1 213 116 777    
Kapitał akcyjny razem       1 213 116 777