Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące - filtr

Październik 2019

Raport bieżący nr 27/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego Banku Millennium S.A. („Bank”) nr 22/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r., którym Bank opublikował w szczególności treść uchwały nr 2 z 27 sierpnia 2019 r. w sprawie połączenia ("Połączenie") Banku z Euro Bank S.A. ("Euro Bank") oraz zmian statutu Banku, powziętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku z 27 sierpnia 2019 r. ("NWZA"), Zarząd Banku informuje o powzięciu wiadomości, że w dniu 1 października 2019 r. ("Dzień Połączenia") Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu Połączenia oraz zmian statutu Banku związanych z Połączeniem.

Dowiedz się więcej - Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Banku Millennium S.A. z Euro Bank S.A. i zmian statutu Banku Millennium S.A. związanych z połączeniem

Wrzesień 2019

Raport bieżący nr 26/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego Banku Millennium S.A. („Bank”) nr 25 z dnia 27 września 2019 r. dotyczącego uchwały Zarządu Banku Millennium w sprawie procesu nabywania akcji własnych w związku z połączeniem z Euro Bank S.A. ("Euro Bank"), Zarząd Banku informuje, że stosownie do tej uchwały, Millennium Dom Maklerski S.A. działający na polecenie Banku na podstawie art. 515 par. 2 Kodeksu spółek handlowych, w dniu dzisiejszym nabył 26.240 sztuk akcji Banku, stanowiących 0,00216302% jego kapitału zakładowego, które zostaną następnie zaoferowane jako akcje połączeniowe uprawnionym akcjonariuszom Euro Banku innym niż Bank.

Dowiedz się więcej - Zakup akcji połączeniowych Banku Millennium dla akcjonariuszy Euro Banku

Raport bieżący nr 25/2019

Bank Millennium S.A. („Bank”) informuje o podjęciu przez Zarząd Banku uchwały w sprawie nabycia akcji własnych dla umożliwienia objęcia akcji Banku akcjonariuszom Euro Bank S.A. ("Euro Bank") jako spółki przejmowanej w ramach połączenia Banku i Euro Bank ("Połączenie").

Dowiedz się więcej - Uchwała Zarządu Banku Millennium w sprawie procesu nabywania akcji własnych w związku z połączeniem z Euro Bank S.A.

Raport bieżący nr 24/2019

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank Millennium”) informuje, że otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o udzieleniu zezwolenia na zmiany statutu Banku Millennium związane z połączeniem Banku Millennium z Euro Bank S.A. ("Euro Bank", razem "Banki"). Brzmienie zmienianych postanowień statutu zostało określone uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium z dnia 27 sierpnia 2019 r. "w sprawie połączenia Banku Millennium S.A. z Euro Bank S.A. oraz zmian Statutu Banku Millennium S.A." Treść uchwały została załączona do raportu bieżącego Banku Millennium nr 22/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. („Uchwała Połączeniowa”).

Dowiedz się więcej - Udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na zmiany w statucie Banku Millennium S.A. związane z połączeniem z Euro Bank S.A.

Raport bieżący nr 23/2019

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank Millennium”) informuje, że otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego ("Komisja") z dnia 10 września 2019 roku o udzieleniu zezwolenia na połączenie Banku Millennium z Euro Bank S.A. ("Euro Bank", razem "Banki") przez przeniesienie całego majątku Euro Banku na Bank Millennium, o które Banki wystąpiły na podstawie art. 124 ust. 1 Prawa bankowego w konsekwencji uzgodnienia i podpisania w dniu 6 czerwca 2019 r. przez Zarządy Banków planu połączenia (raport bieżący nr 15/2019 z 7 czerwca 2019 r. dotyczący uzgodnienia planu połączenia Banku Millennium oraz Euro Bank).

Dowiedz się więcej - Udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na połączenie Banku Millennium S.A. z Euro Bank S.A.

Sierpień 2019

Raport bieżący nr 22/2019

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przesyła w załączeniu treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 27 sierpnia 2019 r. oraz Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2 w sprawie połączenia Banku Millennium S.A. z Euro Bank S.A oraz zmian Statutu Banku Millennium S.A.

Dowiedz się więcej - Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 27 sierpnia 2019 r.

Raport bieżący nr 21/2019

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku (NWZ) w dniu 27 sierpnia 2019 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na NWZ oraz ogólnej liczbie głosów.

Dowiedz się więcej - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Millennium S.A. w dniu 27 sierpnia 2019 r.

Raport bieżący nr 20/2019

Zarząd Banku Millennium S.A., wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000010186 ("Bank Millennium"), działając na podstawie art. 504 w zw. z art. 4021 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm., "Kodeks spółek handlowych"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Banku Millennium nr 17/2019 z 26 lipca 2019 r. (dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium na dzień 27 sierpnia 2019 r. oraz pierwszego zawiadomienia o planowanym połączeniu), niniejszym dokonuje drugiego zawiadomienia o zamiarze połączenia Banku Millennium (jako spółki przejmującej) z Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia –Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000025313 (jako spółką przejmowaną).

Dowiedz się więcej - Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu Banku Millennium S.A. i Euro Banku S.A.

Raport bieżący nr 19/2019

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) niniejszym informuje o zmianie praw z akcji wyemitowanych przez Bank, polegającej na zamianie 200 akcji imiennych założycielskich serii A uprzywilejowanych co do głosu na 200 akcji na okaziciela.

Dowiedz się więcej - Zamiana 200 imiennych założycielskich uprzywilejowanych co do głosu akcji Banku na akcje na okaziciela i ustalenie daty ich pierwszego notowania po asymilacji

Lipiec 2019

Raport bieżący nr 18/2019

W wykonaniu Decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 3 stycznia 2001 r., zmienionej decyzjami z dnia 22 maja 2001 r. oraz 13 stycznia 2004 r., w sprawie udzielenia zezwolenia na przeniesienie poza rynkiem regulowanym 87.594 akcji zwykłych na okaziciela Banku Millennium S.A. („Bank”), zobowiązującej Bank do podawania dwa razy w roku, tj. do 31 stycznia i 31 lipca, do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w formie raportów bieżących, warunków transakcji wymiany akcji dawnego BIG BANK S.A. (wcześniej: Łódzkiego Banku Rozwoju S.A.) na akcje Banku (wcześniej: BIG Bank GDAŃSKI S.A.), związanej z połączeniem się obu banków w dniu 5 stycznia 2001 r., w półroczu poprzedzającym ogłoszenie, Zarząd Banku informuje, iż w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r., poza rynkiem regulowanym na akcjonariuszy dawnego BIG BANK S.A. przeniesiono własność 4 akcji zwykłych na okaziciela Banku, w zamian za 2 akcje dawnego BIG BANK S.A.

Dowiedz się więcej - Informacja w sprawie procesu wymiany akcji d. BIG BANK Spółka Akcyjna na akcje Banku Millennium S.A.