Raporty bieżące

Raporty bieżące - filtr

Październik 2021

Raport bieżący nr 30/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank") informuje, że podjął decyzję o utworzeniu w ciężar wyników III kwartału 2021 roku, rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez Bank, w wysokości 451,8 milionów złotych. Dodatkowe rezerwy w wysokości 74,3 miliona złotych zostaną także utworzone na ryzyko prawne portfela kredytów hipotecznych udzielonych przez Euro Bank, jednakże nie będą one miały wpływu na wynik finansowy. Rezerwy odzwierciedlają utrzymujące się negatywne trendy w zakresie orzecznictwa sądowego, napływ nowych spraw sądowych oraz wynikające z tego zmiany w metodologii oceny ryzyka prawnego przez Bank.

Dowiedz się więcej -Utworzenie dodatkowych rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych

Wrzesień 2021

Raport bieżący nr 29/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank") zawiadamia, iż w dniu 10 września 2021 roku agencja ratingowa Fitch Ratings („Fitch”) potwierdziła rating długoterminowy Banku („IDR”) na poziomie "BBB-" z perspektywą negatywną oraz Viability Rating („VR”) na poziomie "bbb-". Fitch usunął oba powyższe ratingi oraz ratingi narodowe z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym („Rating Watch Negative”) na której zgodnie z raportem bieżącym Banku 8/2021 zostały umieszczone w dniu 16 marca 2021 roku.

Dowiedz się więcej -Usunięcie ratingów Banku Millennium z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym i potwierdzenie ratingu długoterminowego „BBB-” ze wskazaniem negatywnym przez agencję Fitch

Sierpień 2021

Raport bieżący nr 28/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, iż powziął wiadomość o dokonaniu w dniu 23 sierpnia 2021 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji zmiany Statutu Banku, uchwalonej stosownie do § 1 pkt 2/-4/ uchwały nr 44 („Uchwała”) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 24 marca 2021 r.Treść Uchwały Bank opublikował raportem bieżącym nr 12/2021 z dnia 24 marca 2021 r.Postępowanie dotyczące zmiany Statutu wynikającej z § 1 pkt 1/ Uchwały jest w toku.

Dowiedz się więcej -Dokonanie przez Sąd rejestracji zmiany Statutu Banku Millennium S.A.

Raport bieżący nr 27/2021

Zarząd Banku Millennium („Bank") informuje, że 20 sierpnia 2021 r. Bank otrzymał od dwóch Członków Zarządu Banku powiadomienia o zbyciu akcji Banku.

Dowiedz się więcej -Powiadomienia o zbyciu akcji Banku Millennium S.A. dokonane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Banku.

Raport bieżący nr 26/2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2021 z dnia 10 maja 2021 r., Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”), działając na podstawie art. 539 § 1 i 2 oraz art. 540 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), w zw. z art. 4021 KSH, w uzupełnieniu pierwszego zawiadomienia o planowanym podziale Millennium Domu Maklerskiego S.A. („Spółka Dzielona” lub „MDM”), („Podział MDM”), niniejszym zawiadamia akcjonariuszy o możliwości zapoznania się z opinią biegłego z badania planu podziału MDM podpisanego w dniu 10 maja 2021 r. („Plan Podziału”) w zakresie jego rzetelności i poprawności. Opinia biegłego z badania Planu Podziału jest dostępna na stronie internetowej Banku, pod adresem: https://www.bankmillennium.pl/plan_podzialu_MDM.

Dowiedz się więcej -Uzupełnienie pierwszego zawiadomienia o planowanym podziale Millennium Domu Maklerskiego S.A., w ramach którego Bank Millennium S.A. jest spółką przejmującą

Lipiec 2021

Raport bieżący nr 25/2021

W wykonaniu Decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 3 stycznia 2001 r., zmienionej decyzjami z dnia 22 maja 2001 r. oraz 13 stycznia 2004 r., w sprawie udzielenia zezwolenia na przeniesienie poza rynkiem regulowanym 87.594 akcji zwykłych na okaziciela Banku Millennium S.A. („Bank”), zobowiązującej Bank do podawania dwa razy w roku, tj. do 31 stycznia i 31 lipca, do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w formie raportów bieżących, warunków transakcji wymiany akcji dawnego BIG BANK S.A. (wcześniej: Łódzkiego Banku Rozwoju S.A.) na akcje Banku (wcześniej: BIG Bank GDAŃSKI S.A.), związanej z połączeniem się obu banków w dniu 5 stycznia 2001 r., w półroczu poprzedzającym ogłoszenie, Zarząd Banku informuje, iż w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., poza rynkiem regulowanym na akcjonariuszy dawnego BIG BANK S.A. nie przeniesiono żadnych akcji zwykłych na okaziciela Banku, w zamian za akcje dawnego BIG BANK S.A.

Dowiedz się więcej -Informacja w sprawie procesu wymiany akcji d. BIG BANK Spółka Akcyjna na akcje Banku Millennium S.A.

Raport bieżący nr 24/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank") informuje, że podjął decyzję o utworzeniu w ciężar wyników II kwartału 2021 roku rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez Bank w wysokości 460,1 milionów złotych. Dodatkowe rezerwy w wysokości 53,6 miliona złotych zostaną także utworzone na ryzyko prawne portfela kredytów hipotecznych udzielonych przez Euro Bank, jednakże nie będą one miały wpływu na wynik finansowy. Rezerwy odzwierciedlają utrzymujące się negatywne trendy w zakresie orzecznictwa sądowego, napływ nowych spraw sądowych oraz wynikające z tego zmiany w metodologii oceny ryzyka przez Bank.

Dowiedz się więcej -Utworzenie dodatkowych rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych

Raport bieżący nr 23/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) niniejszym informuje, iż Bank otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych w II półroczu 2021 roku. Założenia te są tożsame ze stanowiskiem KNF opublikowanym w dniu 24 czerwca 2021 roku.

Dowiedz się więcej -Pismo nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej w drugim półroczu 2021 r. oraz wynikach narzutów stress testów

Czerwiec 2021

Raport bieżący nr 22/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, że otrzymał od:

Prezesa Zarządu – Pana Joao Bras Jorge,
Wiceprezesa Zarządu – Pana Fernando Cardoso Rodrigues Bicho,
Członka Zarządu – Pana Andrzeja Glińskiego,
Członka Zarządu – Pana Wojciecha Haase,
Członka Zarządu – Pana Jarosława Hermanna,
Członka Zarządu – Pana Antonio Ferreira Pinto Junior,
Członka Zarządu – Pana Wojciecha Rybaka,
powiadomienia o nabyciu akcji Banku. Powiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Dowiedz się więcej -Powiadomienia o nabyciu akcji Banku Millennium S.A. dokonane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 21/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, którego warunki zostały określone w uchwałach Zarządu Banku z dnia 23 lipca 2020 r. i 18 czerwca 2021 r. („Program”), na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu realizacji programu motywacyjnego oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie tych akcji (zmienionej uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lipca 2020 r.), Emitent dokonał, opisanych w załącznikach 1-3 do niniejszego raportu, transakcji nabycia akcji własnych Banku (kod ISIN: PLBIG0000016), w celu wykonania zobowiązań, wynikających z przydzielenia akcji pracownikom lub członkom zarządu Banku lub Grupy Banku Millennium S.A.

Dowiedz się więcej -Informacje dotyczące transakcji w ramach skupu akcji własnych