Raporty bieżące

Raporty bieżące - filtr

Czerwiec 2022

Raport bieżący nr 19/2022

Zarząd Banku Millennium S.A. (Bank) informuje, że w dniu 7 czerwca 2022 r. uzyskał informację o podjęciu przez Zarządy i Rady Nadzorcze Alior Bank S.A., Bank Millennium S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Santander Bank Polska S.A. (Banki Uczestnicy) uchwał o wyrażeniu zgody na złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzenie i uznanie systemu ochrony, którego uczestnikami są banki działające w formie spółki akcyjnej wraz z projektem umowy systemu ochrony, tj. na udział Banków Uczestników w utworzeniu systemu ochrony, o którym mowa w Art. 4 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Prawo Bankowe).

Dowiedz się więcej -Zgoda na udział w utworzeniu systemu ochrony, o którym mowa w Art. 4 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Maj 2022

Raport bieżący nr 18/2022

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, że otrzymał od: Prezesa Zarządu – Pana Joao Bras Jorge, Wiceprezesa Zarządu – Pana Fernando Cardoso Rodrigues Bicho, Członka Zarządu – Pana Andrzeja Glińskiego, Członka Zarządu – Pana Wojciecha Haase, Członka Zarządu – Pana Jarosława Hermanna, Członka Zarządu – Pana Antonio Ferreira Pinto Junior, Członka Zarządu – Pana Wojciecha Rybaka, powiadomienia o nabyciu akcji Banku. Powiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu. Transakcje, o których mowa w powiadomieniach, związane są z nabyciem uprawnień do odroczonych transz akcji Banku, przyznanych w 2020 i 2022 roku w ramach programu motywacyjnego realizowanego w Banku.

Dowiedz się więcej -Powiadomienia o nabyciu akcji Banku Millennium S.A. dokonane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 17/2022

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2022 informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, którego warunki zostały określone w uchwałach Zarządu Banku z dnia 23 lipca 2020 r. i 4 maja 2022 r. („Program”), na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu realizacji programu motywacyjnego oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie tych akcji (zmienionej uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lipca 2020 r.), Bank dokonał, opisanych w załącznikach 1-3 do niniejszego raportu, transakcji nabycia akcji własnych Banku (kod ISIN: PLBIG0000016), w celu wykonania zobowiązań, wynikających z przydzielenia akcji pracownikom lub członkom zarządu Banku lub Grupy Banku Millennium S.A.

Dowiedz się więcej -Informacje dotyczące transakcji w ramach skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 16/2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2020 z dnia 24 lipca 2020 r., w którym Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”), informował, że w ramach realizacji programu motywacyjnego, którego zasady zostały określone w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu realizacji programu motywacyjnego oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie tych akcji (zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2/2020 z 3 lipca 2020 r.; („Uchwała WZ”), Polityce Wynagrodzeń Pracowników Mających Istotny Wpływ na Profil Ryzyka w Grupie Banku Millennium S.A. oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego, Zarząd Banku podjął w dniu 23 lipca 2020 r. uchwałę w sprawie przystąpienia Banku do nabywania akcji własnych Banku w celu realizacji programu motywacyjnego dla pracowników mających istotny wpływ na profil ryzyka w Grupie Banku Millennium S.A. („Risk Takers”) oraz ustalenia warunków programu skupu akcji własnych w ramach programu motywacyjnego („Program”), Zarząd Banku informuje, że w dniu 4 maja 2022 r. podjął uchwałę w sprawie kontynuowania przez Bank nabywania akcji własnych Banku w celu realizacji programu motywacyjnego dla Risk Takers rozpoczętego w 2020 roku („Uchwała Zarządu”)

Dowiedz się więcej -Szczegółowe informacje dotyczące skupu akcji własnych czwarta transza

Kwiecień 2022

Raport bieżący nr 15/2022

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę Skonsolidowanego Raportu Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 1 kwartał 2022 r. (raport nr QSr 1/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.) („Raport”) oraz jego tłumaczenia na język angielski (opublikowanego jako UNI EN 3/2022 w dniu 26 kwietnia).

Dowiedz się więcej -Korekta danych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 1 kwartał 2022 r.

Raport bieżący nr 14/2022

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o określeniu dla Banku wysokości składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnej za 2022 r., z uwzględnieniem wysokości korekt składek za rok 2020 oraz 2021, w kwocie 83 429 718,40 zł. Większość powyższej kwoty zostanie wliczona w ciężar kosztów Banku dotyczących pierwszego kwartału 2022 roku.

Dowiedz się więcej -Wysokość rocznej składki BFG na fundusz przymusowej restrukturyzacji w 2022 r.

Raport bieżący nr 13/2022

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank") informuje, że podjął decyzję o utworzeniu w ciężar wyników I kwartału 2022 roku, rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez Bank, w wysokości 451,2 miliona złotych. Dodatkowe rezerwy w wysokości 48,0 miliona złotych zostaną także utworzone na ryzyko prawne portfela kredytów hipotecznych udzielonych przez były Euro Bank S.A., jednakże nie będą one miały wpływu na wynik finansowy. Rezerwy odzwierciedlają utrzymujące się negatywne trendy w zakresie orzecznictwa sądowego, napływ nowych spraw sądowych oraz wynikające z tego zmiany w metodologii oceny ryzyka prawnego przez Bank.

Dowiedz się więcej -Utworzenie dodatkowych rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych

Raport bieżący nr 12/2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r., Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) zawiadamia, iż w dniu 7 kwietnia 2022 r. agencja ratingowa Moody's Investors Service (Moody’s Deutschland GmbH) przyznała rating (P)Baa3 dla niezabezpieczonych i niepodporządkowanych obligacji, które mogą zostać wyemitowane w ramach Programu EMTN Banku. Wszystkie pozostałe ratingi i oceny pozostają bez zmian w efekcie dzisiejszej akcji ratingowej. (link do komunikatu prasowego Moody’s dostępny tutaj: https://www.moodys.com/research/Moodys-assigns-PBaa3-junior-senior-unsecuredprogram-ratings-to-Bank--PR_463064).

Dowiedz się więcej -Przyznanie ratingu Programu Emisji Euroobligacji Banku Millennium S.A. (EMTN) na kwotę 3 mld EUR przez Moody’s.

Raport bieżący nr 11/2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego 32/2021 z dnia 19 listopada 2021 r. („Raport”), Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 1 kwietnia listopada 2022 roku otrzymał pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („BFG”) dotyczące wspólnej decyzji organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, tj. Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB) i BFG zobowiązującą Bank do spełniania zakomunikowanych (zaktualizowanych w stosunku do decyzji wskazanej w Raporcie) wymogów MREL (minimalny poziom w zakresie funduszy własnych oraz zobowiązań mogących podlegać umorzeniu i konwersji w rozumieniu ustawy 10.06.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji)

Dowiedz się więcej -Decyzja zobowiązująca Bank do spełniania wymogów MREL

Marzec 2022

Raport bieżący nr 10/2022

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przesyła, w załączeniu do niniejszego raportu, treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 30 marca 2022 r. („WZA”), wraz z załącznikami.

Dowiedz się więcej -Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 30 marca 2022 r.