Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące - filtr

Listopad 2017

Raport bieżący nr 27/2017

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) przekazuje w załączeniu powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Banku dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Dowiedz się więcej - Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 26/2017

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) przekazuje w załączeniu powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Banku dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Dowiedz się więcej - Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 25/2017

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) przekazuje w załączeniu powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Banku dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Dowiedz się więcej - Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Październik 2017

Raport bieżący nr 24/2017

Zbliżając się do końca okresu poprzedniej Strategii Banku Millennium („Bank”) na lata 2015-2017, po osiągnięciu najważniejszych celów (jak np. liczba aktywnych klientów, udział w rynku środków klientów detalicznych oraz relacja koszty/dochody), Zarząd Banku zaproponował, a Rada Nadzorcza zaakceptowała główne kierunki nowej strategii na okres 2018-2020.

Dowiedz się więcej - Strategia Banku Millennium do roku 2020

Raport bieżący nr 23/2017

Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 27 października 2017 r. Rada Nadzorcza Banku zgodnie z par. 17 ust. 2 pkt 4 Statutu Banku i innych obowiązujących przepisów oraz norm zawodowych podjęła uchwałę dotyczącą wyboru PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Al. Armii Ludowej 14 („PwC”) jako firmę audytorską przeprowadzającą badanie (w tym ustawowe) sprawozdania finansowego Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Banku za rok 2018 oraz innych sprawozdań za okresy przypadające w roku 2018 r.

Dowiedz się więcej - Wybór firmy audytorskiej

Sierpień 2017

Raport bieżący nr 22/2017

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, iż z dniem 31 sierpnia 2017 r. program globalnych kwitów depozytowych (GDR), prowadzony we współpracy z bankiem BNY Mellon z siedzibą w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych, dobiegł końca, na skutek rezygnacji banku BNY Mellon z funkcji Banku Depozytariusza dla dwóch programów GDR: "Rule 144 A" oraz "Regulation S" zgodnie z Umową Depozytową z 7 sierpnia 1997 r.

Dowiedz się więcej - Zakończenie programu GDR Banku Millennium we współpracy z BNY Mellon

Raport bieżący nr 21/2017

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) przekazuje w załączeniu powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Banku dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Dowiedz się więcej - Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Raport bieżący nr 20/2017

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) przekazuje w załączeniu powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Banku dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Dowiedz się więcej - Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Lipiec 2017

Raport bieżący nr 19/2017

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) przekazuje w załączeniu powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Banku dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Dowiedz się więcej - Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Raport bieżący nr 18/2017

W wykonaniu decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 3 stycznia 2001 r., zmienionej decyzjami z dnia 22 maja 2001 r. oraz 13 stycznia 2004 r., w sprawie udzielenia zezwolenia na przeniesienie poza rynkiem regulowanym 87.594 akcji zwykłych na okaziciela Banku Millennium S.A. („Bank”), zobowiązującej Bank do podawania dwa razy w roku, tj. do 31 stycznia i 31 lipca, do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w formie raportów bieżących, warunków transakcji wymiany akcji dawnego BIG BANK S.A. (wcześniej: Łódzkiego Banku Rozwoju S.A.) na akcje Banku (wcześniej: BIG Bank GDAŃSKI S.A.), związanej z połączeniem się obu banków w dniu 5 stycznia 2001 r., w półroczu poprzedzającym ogłoszenie, Zarząd Banku informuje, iż w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r., poza rynkiem regulowanym na akcjonariuszy dawnego BIG BANK S.A. nie przeniesiono żadnych akcji zwykłych na okaziciela Banku, w zamian za akcje dawnego BIG BANK S.A.

Dowiedz się więcej - Informacja w sprawie procesu wymiany akcji d. BIG BANK Spółka Akcyjna na akcje Banku Millennium S.A.