Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące - filtr

Maj 2017

Raport bieżący nr 14/2017

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) przekazuje w załączeniu powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Banku dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Dowiedz się więcej - Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Raport bieżący nr 13/2017

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) przekazuje w załączeniu powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Banku dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Dowiedz się więcej - Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Raport bieżący nr 12/2017

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) przekazuje w załączeniu powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Banku dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Dowiedz się więcej - Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 11/2017

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) przekazuje w załączeniu powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Banku dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Dowiedz się więcej - Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Kwiecień 2017

Raport bieżący nr 10/2017

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) przekazuje w załączeniu powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Banku dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Dowiedz się więcej - Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Raport bieżący nr 9/2017

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) niniejszym informuje, że w opublikowanym przez Bank w dniu 25 kwietnia 2017 r. przed sesją giełdową w Warszawie, raporcie okresowym Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za I kwartał 2017 r. („raport”), zidentyfikowana została omyłka pisarska w polskiej wersji raportu. W zdaniu umieszczonym na stronie 40 raportu: „W kwietniu 2017 r. Bank wyemitował w ramach realizowanego programu emisji, 3-letnie obligacje o zmiennym oprocentowaniu i wartości 300 mln EUR, które zostały objęte przez inwestorów instytucjonalnych.” zamiast waluty PLN, błędnie wskazano EUR jako walutę emisji. Poprawne zdanie brzmi: „W kwietniu 2017 r. Bank wyemitował w ramach realizowanego programu emisji, 3-letnie obligacje o zmiennym oprocentowaniu i wartości 300 mln PLN, które zostały objęte przez inwestorów instytucjonalnych.”

Dowiedz się więcej - Korekta skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za I kwartał 2017 r.

Marzec 2017

Raport bieżący nr 8/2017

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku (ZWZ) w dniu 31 marca 2017 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz ogólnej liczbie głosów.

Wykaz Akcjonariuszy

Dowiedz się więcej - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Millennium S.A. w dniu 31 marca 2017 r.

Raport bieżący nr 6/2017

Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank"), informuje, iż w dniu 17 marca 2017 r. otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) pismo zawierające między innymi wytyczne co do sposobu wyznaczania minimalnej rekomendowanej przez KNF wielkości łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym. Uwzględniając stanowisko KNF, minimalny rekomendowany przez KNF poziom TCR wynosi odpowiednio 16,59% i 16,55% na poziomie jednostkowym i na poziomie skonsolidowanym.

Dowiedz się więcej - Interpretacja minimalnej wielkości referencyjnej dla łącznego współczynnika kapitałowego wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Raport bieżący nr 5/2017

Zarząd Banku Millennium S.A. informuje, że Pan David H. Klingensmith złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku, ze skutkiem na dzień 31 marca 2017 r.

Dowiedz się więcej - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.