Raporty bieżące

Raporty bieżące - filtr

Lipiec 2020

Raport bieżący nr 20/2020

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przesyła w załączeniu treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 3 lipca 2020 r.

Dowiedz się więcej -Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 3 lipca 2020 r.

Raport bieżący nr 19/2020

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku („NWZ”) w dniu 3 lipca 2020 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na NWZ oraz ogólnej liczbie głosów:

Dowiedz się więcej -Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Millennium S.A. w dniu 3 lipca 2020 r.

Raport bieżący nr 18/2020

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje o powzięciu wiadomości, iż w dniu 26 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu zmiany Statutu Banku, uchwalonej stosownie do § 1 pkt 1/ uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 20 marca 2020 r. (treść ww. uchwały Bank opublikował raportem bieżącym nr 11/2020 z dnia 20 marca 2020 r.).

Dowiedz się więcej -Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Banku Millennium S.A.

Czerwiec 2020

Raport bieżący nr 17/2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 16 czerwca 2020 roku Bank powziął informację o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na utworzenie banku hipotecznego pod firmą „Millennium Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie.

Dowiedz się więcej -Zezwolenie KNF na utworzenie przez Bank Millennium S.A. banku hipotecznego

Raport bieżący nr 16/2020

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje, że zwołał na dzień 3 lipca 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 9:00 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.

Dowiedz się więcej -Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 3 lipca 2020 r.

Raport bieżący nr 15/2020

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że po uwzględnieniu w swoich szacunkach decyzji Rady Polityki Pieniężnej z dnia 28 maja 2020 r. o obniżce referencyjnej stopy procentowej do 0,1% i stopy lombardowej do 0,5%, aktualnie oczekuje ujemnego wpływu tych obniżek na wynik odsetkowy Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w pozostałej części bieżącego roku w wysokości około 85 - 90 mln zł.

Dowiedz się więcej -Wpływ decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych z dnia 28 maja 2020 r. na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w 2020 r.

Maj 2020

Raport bieżący nr 14/2020

Bank Millennium S.A. („Bank”) niniejszym informuje, iż w dniu 8 maja 2020 r. Rada Nadzorcza Banku zatwierdziła czwarty program emisji obligacji Banku („Program”), o wartości nominalnej nie wyższej niż 4 mld PLN.

Dowiedz się więcej -Zatwierdzenie czwartego programu emisji obligacji Banku Millennium S.A.

Kwiecień 2020

Raport bieżący nr 13/2020

Bank Millennium S.A. ("Bank") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ("BFG") o określeniu dla Banku wysokości składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnej za 2020r. w kwocie 58,2 milionów złotych (łącznie z korektą składki wniesionej w 2019 roku). Przedmiotowa kwota zostanie rozpoznana w ciężar wyniku pierwszego kwartału 2020 roku.

Dowiedz się więcej -Wysokość rocznej składki BFG na fundusz przymusowej restrukturyzacji w 2020 roku.

Raport bieżący nr 12/2020

W związku z oświadczeniem ESMA w sprawie obowiązków emitentów w zakresie ujawnienia, w jak najszybszym terminie, wszelkich istotnych informacji, dotyczących wpływu COVID-19 na ich wskaźniki fundamentalne, perspektywy, lub sytuację finansową, Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) pragnie podkreślić, że obecnie nadal bardzo trudno jest w pełni ocenić konsekwencje kryzysu, a mianowicie skutki prawdopodobnej recesji w Polsce i reszcie świata, czas, potrzebny do stopniowego powrotu do normalnej działalności, wpływ na gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa oraz obciążenia, które dotkną sektor finansowy.

Dowiedz się więcej -Informacja wstępna o wpływie pandemii koronawirusa CODIV-19 na działalność Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.

Marzec 2020

Raport bieżący nr 11/2020

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przesyła w załączeniu treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 20 marca 2020 r.

Dowiedz się więcej -Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 20 marca 2020 r.