Raporty bieżące

Raporty bieżące - filtr

Sierpień 2020

Raport bieżący nr 26/2020

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, że otrzymał od:
Prezesa Zarządu – Pana Joao Bras Jorge,
Wiceprezesa Zarządu – Pana Fernando Cardoso Rodrigues Bicho,
Członka Zarządu – Pana Andrzeja Glińskiego,
Członka Zarządu – Pana Wojciecha Haase,
Członka Zarządu – Pana Jarosława Hermanna,
Członka Zarządu – Pana Antonio Ferreira Pinto Junior,
Członka Zarządu – Pana Wojciecha Rybaka,
powiadomienia o nabyciu akcji Banku. Powiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Dowiedz się więcej -Powiadomienia o nabyciu akcji Banku Millennium S.A. dokonane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 25/2020

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) niniejszym informuje o zmianie praw z akcji wyemitowanych przez Bank, polegającej na zamianie 232 akcji imiennych na 232 akcji na okaziciela.

Dowiedz się więcej -Zamiana 232 akcji imiennych Banku na akcje na okaziciela i ustalenie daty ich pierwszego notowania po asymilacji

Lipiec 2020

Raport bieżący nr 24/2020

W wykonaniu Decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 3 stycznia 2001 r., zmienionej decyzjami z dnia 22 maja 2001 r. oraz 13 stycznia 2004 r., w sprawie udzielenia zezwolenia na przeniesienie poza rynkiem regulowanym 87.594 akcji zwykłych na okaziciela Banku Millennium S.A. („Bank”), zobowiązującej Bank do podawania dwa razy w roku, tj. do 31 stycznia i 31 lipca, do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w formie raportów bieżących, warunków transakcji wymiany akcji dawnego BIG BANK S.A. (wcześniej: Łódzkiego Banku Rozwoju S.A.) na akcje Banku (wcześniej: BIG Bank GDAŃSKI S.A.), związanej z połączeniem się obu banków w dniu 5 stycznia 2001 r., w półroczu poprzedzającym ogłoszenie, Zarząd Banku informuje, iż w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., poza rynkiem regulowanym na akcjonariuszy dawnego BIG BANK S.A. nie przeniesiono żadnych akcji zwykłych na okaziciela Banku, w zamian za akcje dawnego BIG BANK S.A.

Dowiedz się więcej -Informacja w sprawie procesu wymiany akcji d. BIG BANK Spółka Akcyjna na akcje Banku Millennium S.A.

Raport bieżący nr 23/2020

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2020 informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, którego warunki zostały ustalone uchwałą Zarządu Banku z dnia 23 lipca 2020 r. („Uchwała”, „Program”), na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu realizacji programu motywacyjnego oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie tych akcji (zmienionej uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lipca 2020 r.), Emitent dokonał, opisanych w załącznikach 1-3 do niniejszego raportu, transakcji nabycia akcji własnych Banku (kod ISIN: PLBIG0000016), w celu wykonania zobowiązań, wynikających z przydzielenia akcji pracownikom lub członkom zarządu Banku lub Grupy Banku Millennium S.A.

Dowiedz się więcej -Informacje dotyczące transakcji w ramach skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 22/2020

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”, „Emitent”), informuje, że w ramach realizacji programu motywacyjnego, którego zasady zostały określone w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu realizacji programu motywacyjnego oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie tych akcji (zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2/2020 z 3 lipca 2020 r.) („Uchwała WZ”), Polityce Wynagrodzeń Pracowników Mających Istotny Wpływ na Profil Ryzyka w Grupie Banku Millenium S.A. oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego

Dowiedz się więcej -Szczegółowe informacje dotyczące skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 21/2020

W związku z wypowiedzią akcjonariusza podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. w dniu 3 lipca 2020 r., Zarząd Banku Millennium S.A. informuje, iż działając w trybie art. 428 § 5 kodeksu spółek handlowych udzielił akcjonariuszowi informacji w kwestii oprocentowania pożyczek gotówkowych oraz oprocentowania zadłużenia zaległego.

Dowiedz się więcej -Udzielenie informacji akcjonariuszowi Banku Millennium poza Walnym Zgromadzeniem

Raport bieżący nr 20/2020

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przesyła w załączeniu treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 3 lipca 2020 r.

Dowiedz się więcej -Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 3 lipca 2020 r.

Raport bieżący nr 19/2020

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku („NWZ”) w dniu 3 lipca 2020 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na NWZ oraz ogólnej liczbie głosów:

Dowiedz się więcej -Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Millennium S.A. w dniu 3 lipca 2020 r.

Raport bieżący nr 18/2020

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje o powzięciu wiadomości, iż w dniu 26 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu zmiany Statutu Banku, uchwalonej stosownie do § 1 pkt 1/ uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 20 marca 2020 r. (treść ww. uchwały Bank opublikował raportem bieżącym nr 11/2020 z dnia 20 marca 2020 r.).

Dowiedz się więcej -Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Banku Millennium S.A.

Czerwiec 2020

Raport bieżący nr 17/2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 16 czerwca 2020 roku Bank powziął informację o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na utworzenie banku hipotecznego pod firmą „Millennium Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie.

Dowiedz się więcej -Zezwolenie KNF na utworzenie przez Bank Millennium S.A. banku hipotecznego