Raporty bieżące

Raporty bieżące

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • Wszystkie
 • styczeń
 • luty
 • marzec
 • kwiecień
 • maj
 • czerwiec
 • lipiec
 • sierpień
 • wrzesień
 • październik
 • listopad
 • grudzień

Kwiecień 2024

Raport bieżący nr 11/2024

Szacunkowa wartość rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w I kwartale 2024 r.

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, iż szacunkowa wartość rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez Bank, utworzonych w I kwartale 2024 r. wynosi 507 milionów złotych. Dodatkowo, wartość rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem kredytów walutowych udzielonych przez były Euro Bank S.A. przewidywana do utworzenia (ale bez wpływu na wynik finansowy), szacowana jest na 41 miliony złotych.

Dowiedz się więcej -Szacunkowa wartość rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w I kwartale 2024 r.

Raport bieżący nr 10/2024

Powiadomienie o zbyciu akcji Banku Millennium S.A. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku.

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank") informuje, że Bank otrzymał od Członka Zarządu Banku powiadomienie o zbyciu akcji Banku w dniu 4 kwietnia 2024 r.

Dowiedz się więcej -Powiadomienie o zbyciu akcji Banku Millennium S.A. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku.

Raport bieżący nr 9/2024

Powiadomienie o zbyciu akcji Banku Millennium S.A. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku.

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank") informuje, że Bank otrzymał od Członka Zarządu Banku powiadomienie o zbyciu akcji Banku w dniu 2 kwietnia 2024 r.

Dowiedz się więcej -Powiadomienie o zbyciu akcji Banku Millennium S.A. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku.

Marzec 2024

Raport bieżący nr 8/2024

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 27 marca 2024 r.

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przesyła, w załączeniu do niniejszego raportu, treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 27 marca 2024 r. („WZA”), wraz z załącznikami.

Dowiedz się więcej -Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 27 marca 2024 r.

Raport bieżący nr 7/2024

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Millennium S.A. w dniu 27 marca 2024 r.

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku (ZWZ) w dniu 27 marca 2024 r., wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji, oraz wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz w ogólnej liczbie głosów

Dowiedz się więcej -Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Millennium S.A. w dniu 27 marca 2024 r.

Raport bieżący nr 6/2024

Informacja dotycząca projektu uchwały nr 32/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. w przedmiocie zmiany Statutu

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), w nawiązaniu do projektu uchwały dotyczącej zmiany Statutu nr 32/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku („WZA”)zwołanego na 27.03.2024 r. (projekt został opublikowany raportem bieżącym Banku nr 4/2024 z 29.02.2024 r.), publikuje niniejszym skorygowany redakcyjnie projekt uchwały nr 32/2024 (załącznik do niniejszego raportu bieżącego).

Dowiedz się więcej -Informacja dotycząca projektu uchwały nr 32/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. w przedmiocie zmiany Statutu

Raport bieżący nr 5/2024

Powiadomienia o zbyciu akcji Banku Millennium S.A. dokonane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Banku.

Zarząd Banku Millennium („Bank”) informuje, że Bank otrzymał od Członków Zarządu Banku powiadomienia o zbyciu akcji Banku w dniach 5 i 6 marca 2024 r.

Dowiedz się więcej -Powiadomienia o zbyciu akcji Banku Millennium S.A. dokonane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Banku.

Luty 2024

Raport bieżący nr 4/2024

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 27 marca 2024 r.

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje, że zwołał na dzień 27 marca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 09:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

Dowiedz się więcej -Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 27 marca 2024 r.

Styczeń 2024

Raport bieżący nr 3/2024

Informacja w sprawie procesu wymiany akcji d. BIG BANK Spółka Akcyjna na akcje Banku Millennium S.A.

W wykonaniu Decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 3 stycznia 2001 r., zmienionej decyzjami z dnia 22 maja 2001 r. oraz 13 stycznia 2004 r., w sprawie udzielenia zezwolenia na przeniesienie poza rynkiem regulowanym 87.594 akcji zwykłych na okaziciela Banku Millennium S.A. („Bank”), zobowiązującej Bank do podawania dwa razy w roku, tj. do 31 stycznia i 31 lipca, do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w formie raportów bieżących, warunków transakcji wymiany akcji dawnego BIG BANK S.A. (wcześniej: Łódzkiego Banku Rozwoju S.A.) na akcje Banku (wcześniej: BIG Bank GDAŃSKI S.A.), związanej z połączeniem się obu banków w dniu 5 stycznia 2001 r., w półroczu poprzedzającym ogłoszenie, Zarząd Banku informuje, iż w okresie od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., poza rynkiem regulowanym na akcjonariuszy dawnego BIG BANK S.A. nie przeniesiono żadnych akcji zwykłych na okaziciela Banku, w zamian za akcje dawnego BIG BANK S.A.

Dowiedz się więcej -Informacja w sprawie procesu wymiany akcji d. BIG BANK Spółka Akcyjna na akcje Banku Millennium S.A.

Raport bieżący nr 2/2024

Wstępne nieaudytowane wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium IV kw. 2023 r. / 2023 r.

Zarząd Banku Millennium S.A. w załączeniu przekazuje „Wstępne nieaudytowane wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 4-ty kwartał 2023 r./2023 r.”.

Dowiedz się więcej -Wstępne nieaudytowane wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium IV kw. 2023 r. / 2023 r.