Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące - filtr

Listopad 2018

Raport bieżący nr 23/2018

W nawiązaniu do raportów bieżących 21/2018 oraz 22/2018 z dnia 5 listopada 2018 r. Zarząd Banku Millennium S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości prezentację dla inwestorów dotyczącą nabycia Euro Bank S.A. stanowiącą załącznik do niniejszego raportu.

Dowiedz się więcej - Prezentacja dla inwestorów dotycząca transakcji nabycia Euro Bank S.A.

Raport bieżący nr 22/2018

W związku z zakończeniem negocjacji dotyczących nabycia akcji Euro Bank S.A. oraz podpisaniem odpowiedniej umowy z SG Financial Services Holdings, o czym Bank Millennium S.A. ("Bank Millennium") poinformował w raporcie bieżącym nr 21/2018, Zarząd Banku Millennium, działając na podstawie art. 17 ust. 1, 4 i 7 oraz art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm., dalej "MAR"), przekazuje poniższe informacje poufne dotyczące podjęcia decyzji co do zamiaru nabycia akcji Euro Bank S.A. oraz rozpoczęcia negocjacji w przedmiocie potencjalnego nabycia akcji Euro Bank S.A.

Dowiedz się więcej - Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących podjęcia decyzji co do zamiaru nabycia akcji Euro Bank S.A. oraz rozpoczęcia negocjacji w przedmiocie potencjalnego nabycia akcji Euro Bank S.A.

Raport bieżący nr 21/2018

Działając na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("MAR") Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank Millennium") niniejszym informuje, że zakończyły się negocjacje zmierzające do zawarcia transakcji nabycia ok. 99,787% akcji Euro Bank S.A. ("Euro Bank") ("Akcje") od SG Financial Services Holdings ("Sprzedający"; Bank Millennium i Sprzedający łącznie są określani jako "Strony"), przy czym Sprzedający jest w 100% spółką zależną Société Générale S.A. ("SG"), oraz że w dniu 5 listopada 2018 r. Bank Millennium podpisał ze Sprzedającym umowę dotyczącą nabycia Akcji ("Umowa").

Dowiedz się więcej - Informacja poufna – podpisanie umowy dotyczącej nabycia akcji Euro Bank S.A.

Październik 2018

Raport bieżący nr 20/2018

Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 26 października 2018 r. Rada Nadzorcza Banku, zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i § 17 ust. 2 pkt 4 Statutu Banku i stosownie do rekomendacji Komitetu Audytu, dokonała wyboru Deloitte Audyt Sp. z o.o. Sp. k. (Deloitte) z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 22, jako firmy audytorskiej, która przeprowadzi badanie (w tym ustawowe) sprawozdania finansowego Banku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za lata 2019 - 2020 oraz innych sprawozdań za okresy przypadające w tych latach, w oparciu o stosowne ustalenia umowne.

Dowiedz się więcej - Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych

Raport bieżący nr 19/2018

Zarząd Banku Millennium SA (“Bank”) informuje, że otrzymał decyzję KNF dotyczącą utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w wysokości 6,41 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) określoną w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i rady /UE/ nr 575/2013 z dnia 26.06.2013 r., („CRR”) w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów i pożyczek hipotecznych dla gospodarstw domowych, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada 4,81 p.p.) i co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada 3,59 p.p.). Do tej chwili Bank zobowiązany był do utrzymywania dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie 5,53 p.p. w celu zabezpieczenia tego rodzaju ryzyka.

Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) dotyczące zmiany wymogów w zakresie funduszy własnych (bufor na ryzyko walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych).

Dowiedz się więcej - Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) dotyczące zmiany wymogów w zakresie funduszy własnych (bufor na ryzyko walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych).

Raport bieżący nr 18/2018

Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") zawiadamia, iż otrzymał informację od agencji ratingowej Moody's Investors Service (“Moody’s”) o podwyższeniu ratingów depozytowych Banku do Baa2/Prime-2 z Baa3/Prime-3.
Dowiedz się więcej - Podwyższenie ratingów Banku Millennium przez agencję ratingową Moody’s

Wrzesień 2018

Raport bieżący nr 16/2018

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) niniejszym informuje, że skonsolidowany raport kwartalny Banku za trzeci kwartał 2018 r., którego data przekazania została uprzednio ustalona na 29 października 2018 r. (raport bieżący nr 36/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.), zostanie opublikowany w dniu 25 października 2018 r.

Dowiedz się więcej - Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu finansowego Banku Millennium S.A. za trzeci kwartał 2018 roku.

Sierpień 2018

Raport bieżący nr 15/2018

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) – w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2016 z dnia 10 października 2016 r. - informuje, że powziął informację z komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego („Komisja”) z dnia 31 lipca 2018 r., udostępnionego na stronie internetowej Komisji, iż w wyniku przeglądu, dokonanego przez Komisję w trybie art. 46 ust. 1 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym i po zasięgnięciu opinii Komitetu Stabilności Finansowej, Komisja jednogłośnie uchyliła decyzję z dnia 4 października 2016 r. identyfikującą Bank jako inną instytucję o znaczeniu systemowym i nakładającą na Bank bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym.

Dowiedz się więcej - Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o uchyleniu decyzji identyfikującej Bank Millennium S.A. jako inną instytucję o znaczeniu systemowym i nakładającą na Bank bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym.

Lipiec 2018

Raport bieżący nr 14/2018

W wykonaniu Decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 3 stycznia 2001 r., zmienionej decyzjami z dnia 22 maja 2001 r. oraz 13 stycznia 2004 r., w sprawie udzielenia zezwolenia na przeniesienie poza rynkiem regulowanym 87.594 akcji zwykłych na okaziciela Banku Millennium S.A. („Bank”), zobowiązującej Bank do podawania dwa razy w roku, tj. do 31 stycznia i 31 lipca, do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w formie raportów bieżących, warunków transakcji wymiany akcji dawnego BIG BANK S.A. (wcześniej: Łódzkiego Banku Rozwoju S.A.) na akcje Banku (wcześniej: BIG Bank GDAŃSKI S.A.), związanej z połączeniem się obu banków w dniu 5 stycznia 2001 r., w półroczu poprzedzającym ogłoszenie, Zarząd Banku informuje, iż w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r., poza rynkiem regulowanym na akcjonariuszy dawnego BIG BANK S.A. nie przeniesiono żadnych akcji zwykłych na okaziciela Banku, w zamian za akcje dawnego BIG BANK S.A.

Dowiedz się więcej - Informacja w sprawie procesu wymiany akcji d. BIG BANK Spółka Akcyjna na akcje Banku Millennium S.A.