Raporty bieżące

Raporty bieżące - filtr

Kwiecień 2021

Raport bieżący nr 15/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o określeniu dla Banku wysokości składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnej za 2021 r., łącznie z korektą składki wniesionej w 2020 roku, w kwocie 48 639 512,14 zł.

Dowiedz się więcej -Wysokość rocznej składki BFG na fundusz przymusowej restrukturyzacji w 2021 r.

Raport bieżący nr 14/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") informuje, że podjął decyzję o utworzeniu w ciężar wyników I kwartału 2021 roku rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez Bank w wysokości 512 milionów złotych. Znaczące rezerwy, wyższe niż w IV kwartale 2020 r., odzwierciedlają utrzymujące się negatywne trendy w zakresie orzecznictwa sądowego, napływ nowych spraw sądowych oraz wynikające z tego zmiany w metodologii oceny ryzyka.

Dowiedz się więcej -Utworzenie dodatkowych rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych

Marzec 2021

Raport bieżący nr 11/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku (ZWZ) w dniu 24 marca 2021 r., wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji, oraz wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz ogólnej liczbie głosów.

Dowiedz się więcej -Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Millennium S.A. w dniu 24 marca 2021 r.

Raport bieżący nr 10/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank") informuje, że w dniu 18 marca 2021 r. otrzymał od akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny („NN OFE”) reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zgłoszenie kandydatury Pani Beaty Stelmach na członkinię Rady Nadzorczej Banku nowej kadencji Rady, wraz z życiorysem kandydatki oraz z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku (zwołanego na dzień 24 marca 2021 r.) w sprawie powołania Pani Beaty Stelmach w skład Rady Nadzorczej Banku.

Dowiedz się więcej -Zgłoszenie Bankowi Millennium S.A. przez akcjonariusza Nationale-Nederlanden OFE projektu uchwały obejmującej kandydaturę do Rady Nadzorczej Banku nowej kadencji.

Raport bieżący nr 9/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 17 marca 2021 r. otrzymał od akcjonariusza Banco Comercial Português S.A. zgłoszenie kandydatur na członkinie i członków Rady Nadzorczej Banku nowej kadencji Rady, wraz z życiorysami kandydatek i kandydatów oraz z projektami uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku (zwołanego na dzień 24 marca 2021 r.) w sprawie powołania tych osób w skład Rady Nadzorczej Banku.

Dowiedz się więcej -Zgłoszenie Bankowi Millennium S.A. przez akcjonariusza Banco Comercial Português S.A. projektów uchwał obejmujących kandydatury do Rady Nadzorczej Banku nowej kadencji

Raport bieżący nr 8/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank") zawiadamia, iż w dniu 16 marca 2021 roku agencja ratingowa Fitch Ratings („Fitch”) umieściła ratingi Banku: IDRs (rating emitenta), Viability Rating oraz ratingi narodowe na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (Rating Watch Negative / RWN).

Dowiedz się więcej -Umieszczenie ratingów Banku Millennium na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym przez agencję Fitch

Luty 2021

Raport bieżący nr 7/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje, że zwołał na dzień 24 marca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 9:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.

Dowiedz się więcej -Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 24 marca 2021 r.

Raport bieżący nr 6/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 22 lutego 2021 r. Rada Nadzorcza Banku, w związku z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, § 17 ust. 2 pkt 4/ Statutu Banku oraz stosownie do rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Banku, dokonała wyboru Deloitte Audyt sp. z o.o. sp. k. („Deloitte”) z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 22, jako firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie (w tym ustawowe) sprawozdania finansowego Banku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za lata 2021 – 2023 oraz innych sprawozdań za okresy przypadające w tych latach.

Dowiedz się więcej -Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych