Raporty bieżące

Raporty bieżące

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • Wszystkie
 • styczeń
 • luty
 • marzec
 • kwiecień
 • maj
 • czerwiec
 • lipiec
 • sierpień
 • wrzesień
 • październik
 • listopad
 • grudzień

Czerwiec 2024

Raport bieżący nr 20/2024

Informacja o zakończeniu realizacji Planu Naprawy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2022 z dnia 15 lipca 2022 r. Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o zakończeniu realizacji Planu Naprawy, zawiadamiając o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Dowiedz się więcej -Informacja o zakończeniu realizacji Planu Naprawy

Raport bieżący nr 19/2024

Decyzja BFG dotycząca wymogów MREL

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, że otrzymał pismo od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („BFG”) dotyczące wspólnej decyzji organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, tj. Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB) i BFG zobowiązującej Bank do spełniania zakomunikowanych wymogów MREL (minimalny poziom w zakresie funduszy własnych oraz zobowiązań mogących podlegać umorzeniu i konwersji w rozumieniu stawy 10.06.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji)

Dowiedz się więcej -Decyzja BFG dotycząca wymogów MREL

Maj 2024

Raport bieżący nr 18/2024

Dokonanie przez Sąd rejestracji zmian Statutu Banku Millennium S.A. uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Banku dnia 27 marca 2024 r. uchwałą nr 32

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, iż powziął wiadomość o dokonaniu w dniu 29 maja 2024 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji zmian Statutu Banku, uchwalonych uchwałą nr 32 („Uchwała”) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 27 marca 2024 r.

Dowiedz się więcej -Dokonanie przez Sąd rejestracji zmian Statutu Banku Millennium S.A. uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Banku dnia 27 marca 2024 r. uchwałą nr 32

Raport bieżący nr 17/2024

Informacja o spodziewanym negatywnym wpływie przedłużenia wakacji kredytowych na wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w II kw. 2024 r.

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, że w następstwie podpisania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 12 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom („Ustawa”) która, między innymi, przedłuża możliwość zawieszenia przez kredytobiorców spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej o dodatkowe cztery miesiące w roku 2024 („wakacje kredytowe”), Bank wstępnie szacuje, że wpływ tej Ustawy na wyniki Grupy wyniesie między 201 mln zł a 247 mln zł przed podatkiem.

Dowiedz się więcej -Informacja o spodziewanym negatywnym wpływie przedłużenia wakacji kredytowych na wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w II kw. 2024 r.

Kwiecień 2024

Raport bieżący nr 16/2024

Raport aktualizujący - podsumowanie kosztów subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 100 milionów EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN

Zarząd Banku Millennium S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2023 z dnia 25 września 2023 r. o zakończeniu subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 100 milionów EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN

Dowiedz się więcej -Raport aktualizujący - podsumowanie kosztów subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 100 milionów EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN

Raport bieżący nr 15/2024

Raport aktualizujący - podsumowanie kosztów subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 400 milionów EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2023 z dnia 11 września 2023 r. o zakończeniu subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 400 milionów EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN

Dowiedz się więcej -Raport aktualizujący - podsumowanie kosztów subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 400 milionów EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN

Raport bieżący nr 14/2024

Aktualizacja ratingów Banku Millennium oraz zmiana perspektywy ratingowej przez agencję Moody’s

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank") zawiadamia, iż w dniu 26 kwietnia 2024 roku agencja ratingowa Moody’s Investors Service („Moody’s”), potwierdziła długo- oraz krótko-terminowe ratingi depozytowe Banku na poziomie Baa3/P-3 oraz zmieniła perspektywę długoterminowego ratingu depozytowego Banku na pozytywną z negatywnej.

Dowiedz się więcej -Aktualizacja ratingów Banku Millennium oraz zmiana perspektywy ratingowej przez agencję Moody’s

Raport bieżący nr 13/2024

Dokonanie przez Sąd rejestracji zmian Statutu Banku Millennium S.A. uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Banku dnia 27 marca 2024 r. uchwałami nr 30 i 31

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, iż powziął wiadomość o dokonaniu w dniu 19 kwietnia 2024 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji zmian Statutu Banku, uchwalonych uchwałami nr 30 i 31 („Uchwały”) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 27 marca 2024 r. Treść Uchwał Bank opublikował raportem bieżącym nr 8/2024 z dnia 27 marca 2024 r.

Dowiedz się więcej -Dokonanie przez Sąd rejestracji zmian Statutu Banku Millennium S.A. uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Banku dnia 27 marca 2024 r. uchwałami nr 30 i 31

Raport bieżący nr 12/2024

Wysokość rocznej składki BFG na fundusz przymusowej restrukturyzacji w 2024 r.

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) niniejszym informuje, iż otrzymał informację, że w dniu 16 kwietnia 2024 roku Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjęła Uchwałę nr 15/2024, określającą wysokość należnej od Banku składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2024 rok (z uwzględnieniem wysokości korekty składek za lata 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023) w kwocie 60 840 867,77 zł.

Dowiedz się więcej -Wysokość rocznej składki BFG na fundusz przymusowej restrukturyzacji w 2024 r.

Raport bieżący nr 11/2024

Szacunkowa wartość rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w I kwartale 2024 r.

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, iż szacunkowa wartość rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez Bank, utworzonych w I kwartale 2024 r. wynosi 507 milionów złotych. Dodatkowo, wartość rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem kredytów walutowych udzielonych przez były Euro Bank S.A. przewidywana do utworzenia (ale bez wpływu na wynik finansowy), szacowana jest na 41 miliony złotych.

Dowiedz się więcej -Szacunkowa wartość rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w I kwartale 2024 r.