Raporty bieżące

Raporty bieżące - filtr

Lipiec 2021

Raport bieżący nr 25/2021

W wykonaniu Decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 3 stycznia 2001 r., zmienionej decyzjami z dnia 22 maja 2001 r. oraz 13 stycznia 2004 r., w sprawie udzielenia zezwolenia na przeniesienie poza rynkiem regulowanym 87.594 akcji zwykłych na okaziciela Banku Millennium S.A. („Bank”), zobowiązującej Bank do podawania dwa razy w roku, tj. do 31 stycznia i 31 lipca, do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w formie raportów bieżących, warunków transakcji wymiany akcji dawnego BIG BANK S.A. (wcześniej: Łódzkiego Banku Rozwoju S.A.) na akcje Banku (wcześniej: BIG Bank GDAŃSKI S.A.), związanej z połączeniem się obu banków w dniu 5 stycznia 2001 r., w półroczu poprzedzającym ogłoszenie, Zarząd Banku informuje, iż w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., poza rynkiem regulowanym na akcjonariuszy dawnego BIG BANK S.A. nie przeniesiono żadnych akcji zwykłych na okaziciela Banku, w zamian za akcje dawnego BIG BANK S.A.

Dowiedz się więcej -Informacja w sprawie procesu wymiany akcji d. BIG BANK Spółka Akcyjna na akcje Banku Millennium S.A.

Raport bieżący nr 24/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank") informuje, że podjął decyzję o utworzeniu w ciężar wyników II kwartału 2021 roku rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez Bank w wysokości 460,1 milionów złotych. Dodatkowe rezerwy w wysokości 53,6 miliona złotych zostaną także utworzone na ryzyko prawne portfela kredytów hipotecznych udzielonych przez Euro Bank, jednakże nie będą one miały wpływu na wynik finansowy. Rezerwy odzwierciedlają utrzymujące się negatywne trendy w zakresie orzecznictwa sądowego, napływ nowych spraw sądowych oraz wynikające z tego zmiany w metodologii oceny ryzyka przez Bank.

Dowiedz się więcej -Utworzenie dodatkowych rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych

Raport bieżący nr 23/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) niniejszym informuje, iż Bank otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych w II półroczu 2021 roku. Założenia te są tożsame ze stanowiskiem KNF opublikowanym w dniu 24 czerwca 2021 roku.

Dowiedz się więcej -Pismo nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej w drugim półroczu 2021 r. oraz wynikach narzutów stress testów

Czerwiec 2021

Raport bieżący nr 22/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, że otrzymał od:

Prezesa Zarządu – Pana Joao Bras Jorge,
Wiceprezesa Zarządu – Pana Fernando Cardoso Rodrigues Bicho,
Członka Zarządu – Pana Andrzeja Glińskiego,
Członka Zarządu – Pana Wojciecha Haase,
Członka Zarządu – Pana Jarosława Hermanna,
Członka Zarządu – Pana Antonio Ferreira Pinto Junior,
Członka Zarządu – Pana Wojciecha Rybaka,
powiadomienia o nabyciu akcji Banku. Powiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Dowiedz się więcej -Powiadomienia o nabyciu akcji Banku Millennium S.A. dokonane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 21/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, którego warunki zostały określone w uchwałach Zarządu Banku z dnia 23 lipca 2020 r. i 18 czerwca 2021 r. („Program”), na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu realizacji programu motywacyjnego oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie tych akcji (zmienionej uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lipca 2020 r.), Emitent dokonał, opisanych w załącznikach 1-3 do niniejszego raportu, transakcji nabycia akcji własnych Banku (kod ISIN: PLBIG0000016), w celu wykonania zobowiązań, wynikających z przydzielenia akcji pracownikom lub członkom zarządu Banku lub Grupy Banku Millennium S.A.

Dowiedz się więcej -Informacje dotyczące transakcji w ramach skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 20/2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2020 z dnia 24 lipca 2020 r., w którym Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”, „Emitent”), informował, że w ramach realizacji programu motywacyjnego, którego zasady zostały określone w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu realizacji programu motywacyjnego oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie tych akcji (zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2/2020 z 3 lipca 2020 r.; („Uchwała WZ”), Polityce Wynagrodzeń Pracowników Mających Istotny Wpływ na Profil Ryzyka w Grupie Banku Millennium S.A. oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego, Zarząd Banku podjął w dniu 23 lipca 2020 r. uchwałę w sprawie przystąpienia Banku do nabywania akcji własnych Banku w celu realizacji programu motywacyjnego dla pracowników mających istotny wpływ na profil ryzyka w Grupie Banku Millennium S.A. („Risk Takers”) oraz ustalenia warunków programu skupu akcji własnych w ramach programu motywacyjnego („Program”), Zarząd Banku informuje, że w dniu 18 czerwca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie kontynuowania przez Bank nabywania akcji własnych Banku w celu realizacji programu motywacyjnego dla Risk Takers rozpoczętego w 2020 roku („Uchwała Zarządu”).

Dowiedz się więcej -Szczegółowe informacje dotyczące skupu akcji własnych – trzecia transza

Maj 2021

Raport bieżący nr 19/2021

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 11/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku oraz nr 17/2020 z dnia 16 czerwca 2020 roku, Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 21 maja 2021 roku Bank powziął informację o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez Millennium Bank Hipoteczny S.A., którego jedynym akcjonariuszem jest Bank.

Dowiedz się więcej -Zezwolenie KNF na rozpoczęcie działalności przez Millennium Bank Hipoteczny S.A.

Raport bieżący nr 18/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2021 z dnia 12 maja 2021 informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, którego warunki zostały określone w uchwałach Zarządu Banku z dnia 23 lipca 2020 r. i 12 maja 2021 r. („Program”), na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu realizacji programu motywacyjnego oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie tych akcji (zmienionej uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lipca 2020 r.), Emitent dokonał, opisanych w załącznikach 1-3 do niniejszego raportu, transakcji nabycia akcji własnych Banku (kod ISIN: PLBIG0000016), w celu wykonania zobowiązań, wynikających z przydzielenia akcji pracownikom lub członkom zarządu Banku lub Grupy Banku Millennium S.A.

Dowiedz się więcej -Informacje dotyczące transakcji w ramach skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 17/2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2020 z dnia 24 lipca 2020 r., w którym Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”, „Emitent”), informował, że w ramach realizacji programu motywacyjnego, którego zasady zostały określone w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu realizacji programu motywacyjnego oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie tych akcji (zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2/2020 z 3 lipca 2020 r.; („Uchwała WZ”), Polityce Wynagrodzeń Pracowników Mających Istotny Wpływ na Profil Ryzyka w Grupie Banku Millennium S.A. oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego, Zarząd Banku podjął w dniu 23 lipca 2020 r. uchwałę w sprawie przystąpienia Banku do nabywania akcji własnych Banku w celu realizacji programu motywacyjnego dla pracowników mających istotny wpływ na profil ryzyka w Grupie Banku Millennium S.A. („Risk Takers”) oraz ustalenia warunków programu skupu akcji własnych w ramach programu motywacyjnego („Program”), Zarząd Banku informuje, że w dniu 12 maja 2021 r. podjął uchwałę w sprawie kontynuowania przez Bank nabywania akcji własnych Banku w celu realizacji programu motywacyjnego dla Risk Takers rozpoczętego w 2020 roku („Uchwała Zarządu”).

Dowiedz się więcej -Szczegółowe informacje dotyczące skupu akcji własnych – druga transza

Raport bieżący nr 16/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, zarejestrowanego w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000010186, NIP 526-02-12-931, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 1.213.116.777,00 zł („Bank”), działając na podstawie art. 539 § 1 i 2 oraz art. 540 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), w zw. z art. 4021 KSH, zawiadamia akcjonariuszy po raz pierwszy o planowanym podziale Millennium Domu Maklerskiego S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053322 („Spółka Dzielona” lub „MDM”), poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Bank („Podział MDM”).

Dowiedz się więcej -Pierwsze zawiadomienie o planowanym podziale Millennium Domu Maklerskiego S.A., w ramach którego Bank Millennium S.A. jest spółką przejmującą