Raporty bieżące

Raporty bieżące - filtr

Marzec 2023

Raport bieżący nr 8/2023

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje, że zwołał na dzień 30 marca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 09:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.

Dowiedz się więcej -Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 30 marca 2023 r.

Luty 2023

Raport bieżący nr 7/2023

Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank Millennium") informuje, że po uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych, w dniu 13 lutego 2023 r., Bank zawarł umowę („Umowa”) sprzedaży 80% udziałów ("Udziały") w spółce Millennium Financial Services sp. z o.o. ("Spółka") na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., które nabywa 72% udziałów Spółki oraz Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A., które nabywa 8% udziałów Spółki (łącznie "Kupujący").

Dowiedz się więcej -Podpisanie warunkowej umowy sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym Millennium Financial Services sp. z o.o. oraz strategicznej współpracy ubezpieczeniowej

Styczeń 2023

Raport bieżący nr 6/2023

Zarząd Banku Millennium S.A. w załączeniu przekazuje „Wstępne nieaudytowane wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium za IV kw. 2022 r./2022 r.”.

Dowiedz się więcej -Wstępne nieaudytowane wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku 2022.

Raport bieżący nr 5/2023

W wykonaniu Decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 3 stycznia 2001 r., zmienionej decyzjami z dnia 22 maja 2001 r. oraz 13 stycznia 2004 r., w sprawie udzielenia zezwolenia na przeniesienie poza rynkiem regulowanym 87.594 akcji zwykłych na okaziciela Banku Millennium S.A. („Bank”), zobowiązującej Bank do podawania dwa razy w roku, tj. do 31 stycznia i 31 lipca, do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w formie raportów bieżących, warunków transakcji wymiany akcji dawnego BIG BANK S.A. (wcześniej: Łódzkiego Banku Rozwoju S.A.) na akcje Banku (wcześniej: BIG Bank GDAŃSKI S.A.), związanej z połączeniem się obu banków w dniu 5 stycznia 2001 r., w półroczu poprzedzającym ogłoszenie, Zarząd Banku informuje, iż w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., poza rynkiem regulowanym na akcjonariuszy dawnego BIG BANK S.A. nie przeniesiono żadnych akcji zwykłych na okaziciela Banku, w zamian za akcje dawnego BIG BANK S.A.

Dowiedz się więcej -Informacja w sprawie procesu wymiany akcji d. BIG BANK Spółka Akcyjna na akcje Banku Millennium S.A.

Raport bieżący nr 4/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2023, w którym Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank") informował o rezerwach utworzonych na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez Bank i były Euro Bank S.A., Zarząd Banku informuje, że ostateczna wartość bilansowa rezerw (niezaudytowana) na to ryzyko na koniec grudnia 2022 roku osiągnęła wartość około 5 395 milionów złotych (z czego 4 986 milionów złotych na portfel kredytów udzielonych przez Bank).

Dowiedz się więcej -Zmiana wartości bilansowej rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi.

Raport bieżący nr 3/2023

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank") informuje, że 5 stycznia 2023 roku Bank otrzymał od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. ("PTE Allianz Polska S.A.") zawiadomienie o zwiększeniu udziału funduszy zarządzanych przez PTE Allianz Polska S.A. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku powyżej 5% w wyniku połączenia w dniu 30 grudnia 2022 roku ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna.

Dowiedz się więcej -Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku Millennium S.A. powyżej 5%.

Raport bieżący nr 02/2023

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank") informuje, że podjął decyzję o utworzeniu w ciężar wyników IV kwartału 2022 roku, rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez Bank, w wysokości 475 milionów złotych. Dodatkowo, rezerwy w wysokości 26 milionów złotych zostały utworzone na ryzyko prawne portfela kredytów hipotecznych udzielonych przez były Euro Bank S.A., jednakże nie będą one miały wpływu na wynik finansowy. Rezerwy odzwierciedlają trendy w zakresie orzecznictwa sądowego, napływ nowych spraw sądowych oraz wynikające z nich implikacje dla metodologii oceny ryzyka prawnego przez Bank.

Dowiedz się więcej -Znaczące pozycje mające wpływ na wyniki finansowe IV kwartału 2022 r.