Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące - filtr

Czerwiec 2019

Raport bieżący nr 15/2019

Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank Millennium"), w nawiązaniu dotychczas przekazywanych informacji o zamiarze połączenia Banku Millennium oraz Euro Bank S.A. ("Euro Bank", łącznie jako "Banki"), informuje, że w dniu 6 czerwca 2019 r. Zarząd Banku Millennium oraz Zarząd Euro Banku uzgodniły i podpisały plan połączenia Banku Millennium oraz Euro Banku ("Połączenie"), który został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych ("KSH") ("Plan Połączenia"). Połączenie

Dowiedz się więcej - Uzgodnienie planu połączenia Banku Millennium S.A. oraz Euro Bank S.A.

Maj 2019

Raport bieżący nr 14/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2018 opublikowanego 5 listopada 2018 r., raportu bieżącego nr 1/2019 opublikowanego 3 stycznia 2019 r. oraz raportu bieżącego nr 13/2019 opublikowanego 28 maja 2019 r., Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank”) niniejszym informuje, że 31 maja 2019 r., realizując wstępną umowę nabycia akcji między Bankiem a SG Financial Services Holdings (“Sprzedający") z dnia 5 listopada 2018 r. ("Umowa"), Bank dokonał zakupu akcji stanowiących około 99.787% kapitału zakładowego Euro Banku S.A. ("Akcje" oraz "Euro Bank") od Sprzedającego ("Transakcja").

Dowiedz się więcej - Zamknięcie nabycia 99.8% akcji Euro Banku S.A.

Raport bieżący nr 13/2019

Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank"), w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 21/2018 z 5 listopada 2018 roku informuje, że powziął informację, iż w dniu 28 maja 2019 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do nabycia przez Bank Millennium, wraz ze swoim podmiotem dominującym, Banco Comercial Português, S.A., akcji Euro Bank S.A.

Dowiedz się więcej - Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie braku sprzeciwu na nabycie akcji Euro Bank S.A.

Kwiecień 2019

Raport bieżący nr 12/2019

Bank Millennium S.A. ("Bank") niniejszym informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał informację z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ("BFG") o określeniu dla Banku wysokości składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnej za 2019 r.

Dowiedz się więcej - Wysokość rocznej składki BFG na fundusz przymusowej restrukturyzacji w 2019 roku.

Raport bieżący nr 11/2019

Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") zawiadamia, iż otrzymał informację od agencji ratingowej Moody's Investors Service (“Moody’s”) o podwyższeniu długoterminowych ratingów depozytowych Banku do Baa1 z Baa2.

Dowiedz się więcej - Podwyższenie ratingów Banku Millennium przez agencję Moody’s

Marzec 2019

Raport bieżący nr 10/2019

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przesyła w załączeniu treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 25 marca 2019 r.

Dowiedz się więcej - Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 25 marca 2019 r.

Raport bieżący nr 9/2019

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku (ZWZ) w dniu 25 marca 2019 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz ogólnej liczbie głosów.

Dowiedz się więcej - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Millennium S.A. w dniu 25 marca 2019 r.

Raport bieżący nr 8/2019

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) niniejszym informuje, iż w dniu 13 marca 2019 r. otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na zakwalifikowanie obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 830.000.000 PLN, wyemitowanych przez Bank w dniu 30 stycznia 2019 r. jako instrumentów w kapitale Tier II Banku.

Dowiedz się więcej - Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie obligacji podporządkowanych Banku Millennium S.A. serii W do instrumentów w kapitale Tier II

Luty 2019

Raport bieżący nr 7/2019

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje, że zwołał na dzień 25 marca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 9:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa,

Dowiedz się więcej - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 25 marca 2019 r.