Raporty bieżące

Raporty bieżące - filtr

Marzec 2020

Raport bieżący nr 11/2020

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przesyła w załączeniu treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 20 marca 2020 r.

Dowiedz się więcej -Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 20 marca 2020 r.

Raport bieżący nr 10/2020

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku (ZWZ) w dniu 20 marca 2020 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz ogólnej liczbie głosów.

Dowiedz się więcej -Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Millennium S.A. w dniu 20 marca 2020 r.

Raport bieżący Nr 9/2020

Zarząd Banku Millennium („Bank") informuje, że 17 marca 2020 r. Bank otrzymał od Prezesa Zarządu Banku Joao Bras Jorge powiadomienie o nabyciu akcji Banku. Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Dowiedz się więcej -Powiadomienie o nabyciu akcji Banku Millennium S.A. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku

Raport bieżący Nr 8/2020

Zarząd Banku Millennium („Bank") informuje, że 16 marca 2020 r. Bank otrzymał od Prezesa Zarządu Banku Joao Bras Jorge powiadomienie o nabyciu akcji Banku. Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu

Dowiedz się więcej -Powiadomienie o nabyciu akcji Banku Millennium S.A. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku

Raport bieżący Nr 7/2020

Zarząd Banku Millennium („Bank") informuje, że 13 marca 2020 r. Bank otrzymał od Prezesa Zarządu Banku Joao Bras Jorge powiadomienie o nabyciu akcji Banku. Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Dowiedz się więcej -Powiadomienie o nabyciu akcji Banku Millennium SA. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku

Raport bieżący Nr 6/2020

Zarząd Banku Millennium („Bank") informuje, że 12 marca 2020 r. Bank otrzymał od Prezesa Zarządu Banku Joao Bras Jorge powiadomienie o nabyciu akcji Banku. Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Dowiedz się więcej -Powiadomienie o nabyciu akcji Banku Millennium SA. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku

Luty 2020

Raport bieżący Nr 5/2020

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje, że zwołał na dzień 20 marca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 09:00 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.

Dowiedz się więcej -Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 20 marca 2020 r.

Raport bieżący Nr 4/2020

Zarząd Banku Millennium S.A. w załączeniu przekazuje korektę do „Wstępnych (niezaudytowanych) wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku 2019” opublikowanych raportem nr 4/2020 w dniu 3 lutego 2020 r.

Dowiedz się więcej -Korekta do wstępnych (niezaudytowanych) wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku 2019

Raport bieżący Nr 4/2020

Raport 4/2020 został skorygowany 3.02.2020 godz. 12:15 poprzez publikację prawidłowego załącznika
Wstępne (nieaudytowane) wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2019 r.

Zarząd Banku Millennium S.A. w załączeniu przekazuje „Wstępne (niezaudytowane) wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku 2019”.

Dowiedz się więcej -Wstępne (niezaudytowane) wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku 2019

Styczeń 2020

Raport bieżący Nr 3/2020

W wykonaniu Decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 3 stycznia 2001 r., zmienionej decyzjami z dnia 22 maja 2001 r. oraz 13 stycznia 2004 r., w sprawie udzielenia zezwolenia na przeniesienie poza rynkiem regulowanym 87.594 akcji zwykłych na okaziciela Banku Millennium S.A. („Bank”), zobowiązującej Bank do podawania dwa razy w roku, tj. do 31 stycznia i 31 lipca, do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w formie raportów bieżących, warunków transakcji wymiany akcji dawnego BIG BANK S.A. (wcześniej: Łódzkiego Banku Rozwoju S.A.) na akcje Banku (wcześniej: BIG Bank GDAŃSKI S.A.), związanej z połączeniem się obu banków w dniu 5 stycznia 2001 r., w półroczu poprzedzającym ogłoszenie, Zarząd Banku informuje, iż w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., poza rynkiem regulowanym na akcjonariuszy dawnego BIG BANK S.A. nie przeniesiono żadnych akcji zwykłych na okaziciela Banku, w zamian za akcje dawnego BIG BANK S.A.

Dowiedz się więcej -Informacja w sprawie procesu wymiany akcji d. BIG BANK Spółka Akcyjna na akcje Banku Millennium S.A.