Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące - filtr

Listopad 2019

Raport bieżący Nr 30/2019

Zarząd Banku Millennium SA (“Bank”) informuje, że Bank otrzymał pismo KNF dotyczące utrzymywania dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie Grupy Kapitałowej Banku Millennium SA, w zakresie funduszy własnych w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych w wysokości 4,87 p.p. dla łącznego współczynnika kapitałowego, 3,65 p.p. dla współczynnika kapitału Tier 1 oraz 2,73 p.p. dla współczynnika kapitału podstawowego Tier 1. Informacja ta została przekazana Bankowi w nawiązaniu do decyzji KNF o utrzymywaniu dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie jednostkowym Banku, o której Bank informował w Raporcie bieżącym Nr 29/2019 z dnia 8 listopada 2019 r.

Dowiedz się więcej - Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczące zmiany wymogów w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy (Bufor na ryzyko walutowych kredytów hipotecznych)

Raport bieżący Nr 29/2019

Zarząd Banku Millennium SA (“Bank”) informuje, że dnia 8 listopada 2019 roku otrzymał decyzję KNF dotyczącą utrzymywania dodatkowego wymogu kapitałowego Banku (na poziomie jednostkowym) w zakresie funduszy własnych w wysokości 4,96 p.p. w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1 (co odpowiada 3,72 p.p.) i co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier 1 (co odpowiada 2,78 p.p.). Obecnie bufor jest niższy o 1,45 p.p., porównując z buforem ogłoszonym dnia 23 października 2018 roku.

Dowiedz się więcej - Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczące zmiany wymogów w zakresie funduszy własnych (Bufor na ryzyko walutowych kredytów hipotecznych)

Październik 2019

Raport bieżący nr 28/2019

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje o powzięciu wiadomości, iż w dniu 25 października 2019 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu zmiany statutu Banku („Statut”) uchwalonej stosownie do § 1 pkt 1/ uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 27 sierpnia 2019 r. (treść ww. uchwały Bank opublikował raportem bieżącym nr 22/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.).

Dowiedz się więcej - Wpisanie do Krajowego Rejestru zmiany statutu Banku Millennium S.A. dotyczącej przedmiotu działalności w obszarze usług płatniczych

Raport bieżący nr 27/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego Banku Millennium S.A. („Bank”) nr 22/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r., którym Bank opublikował w szczególności treść uchwały nr 2 z 27 sierpnia 2019 r. w sprawie połączenia ("Połączenie") Banku z Euro Bank S.A. ("Euro Bank") oraz zmian statutu Banku, powziętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku z 27 sierpnia 2019 r. ("NWZA"), Zarząd Banku informuje o powzięciu wiadomości, że w dniu 1 października 2019 r. ("Dzień Połączenia") Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu Połączenia oraz zmian statutu Banku związanych z Połączeniem.

Dowiedz się więcej - Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Banku Millennium S.A. z Euro Bank S.A. i zmian statutu Banku Millennium S.A. związanych z połączeniem

Wrzesień 2019

Raport bieżący nr 26/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego Banku Millennium S.A. („Bank”) nr 25 z dnia 27 września 2019 r. dotyczącego uchwały Zarządu Banku Millennium w sprawie procesu nabywania akcji własnych w związku z połączeniem z Euro Bank S.A. ("Euro Bank"), Zarząd Banku informuje, że stosownie do tej uchwały, Millennium Dom Maklerski S.A. działający na polecenie Banku na podstawie art. 515 par. 2 Kodeksu spółek handlowych, w dniu dzisiejszym nabył 26.240 sztuk akcji Banku, stanowiących 0,00216302% jego kapitału zakładowego, które zostaną następnie zaoferowane jako akcje połączeniowe uprawnionym akcjonariuszom Euro Banku innym niż Bank.

Dowiedz się więcej - Zakup akcji połączeniowych Banku Millennium dla akcjonariuszy Euro Banku

Raport bieżący nr 25/2019

Bank Millennium S.A. („Bank”) informuje o podjęciu przez Zarząd Banku uchwały w sprawie nabycia akcji własnych dla umożliwienia objęcia akcji Banku akcjonariuszom Euro Bank S.A. ("Euro Bank") jako spółki przejmowanej w ramach połączenia Banku i Euro Bank ("Połączenie").

Dowiedz się więcej - Uchwała Zarządu Banku Millennium w sprawie procesu nabywania akcji własnych w związku z połączeniem z Euro Bank S.A.

Raport bieżący nr 24/2019

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank Millennium”) informuje, że otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o udzieleniu zezwolenia na zmiany statutu Banku Millennium związane z połączeniem Banku Millennium z Euro Bank S.A. ("Euro Bank", razem "Banki"). Brzmienie zmienianych postanowień statutu zostało określone uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium z dnia 27 sierpnia 2019 r. "w sprawie połączenia Banku Millennium S.A. z Euro Bank S.A. oraz zmian Statutu Banku Millennium S.A." Treść uchwały została załączona do raportu bieżącego Banku Millennium nr 22/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. („Uchwała Połączeniowa”).

Dowiedz się więcej - Udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na zmiany w statucie Banku Millennium S.A. związane z połączeniem z Euro Bank S.A.

Raport bieżący nr 23/2019

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank Millennium”) informuje, że otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego ("Komisja") z dnia 10 września 2019 roku o udzieleniu zezwolenia na połączenie Banku Millennium z Euro Bank S.A. ("Euro Bank", razem "Banki") przez przeniesienie całego majątku Euro Banku na Bank Millennium, o które Banki wystąpiły na podstawie art. 124 ust. 1 Prawa bankowego w konsekwencji uzgodnienia i podpisania w dniu 6 czerwca 2019 r. przez Zarządy Banków planu połączenia (raport bieżący nr 15/2019 z 7 czerwca 2019 r. dotyczący uzgodnienia planu połączenia Banku Millennium oraz Euro Bank).

Dowiedz się więcej - Udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na połączenie Banku Millennium S.A. z Euro Bank S.A.

Sierpień 2019

Raport bieżący nr 22/2019

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przesyła w załączeniu treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 27 sierpnia 2019 r. oraz Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2 w sprawie połączenia Banku Millennium S.A. z Euro Bank S.A oraz zmian Statutu Banku Millennium S.A.

Dowiedz się więcej - Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 27 sierpnia 2019 r.

Raport bieżący nr 21/2019

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku (NWZ) w dniu 27 sierpnia 2019 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na NWZ oraz ogólnej liczbie głosów.

Dowiedz się więcej - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Millennium S.A. w dniu 27 sierpnia 2019 r.