Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące - filtr

Marzec 2018

Raport bieżący nr 5/2018

Bank Millennium S.A. („Bank”) informuje, że otrzymał od akcjonariusza Banco Comercial Portugues („BCP”) informację o osobach, które mają zostać zgłoszone do Rady Nadzorczej Banku podczas zwołanego na dzień 26 marca 2018 r. w Warszawie Walnego Zgromadzenia Banku.

Dowiedz się więcej - Kandydaci do Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Luty 2018

Raport bieżący nr 4/2018

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 26 marca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 9:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.

Dowiedz się więcej - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 26 marca 2018 r.

Raport bieżący nr 3/2018

Zarząd Banku Millennium S.A. w załączeniu przekazuje „Wstępne (niezaudytowane) wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku 2017”.

Dowiedz się więcej - Wstępne (niezaudytowane) wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku 2017

Styczeń 2018

Raport bieżący nr 2/2018

W wykonaniu decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 3 stycznia 2001 r., zmienionej decyzjami z dnia 22 maja 2001 r. oraz 13 stycznia 2004 r., w sprawie udzielenia zezwolenia na przeniesienie poza rynkiem regulowanym 87.594 akcji zwykłych na okaziciela Banku Millennium S.A. („Bank”), zobowiązującej Bank do podawania dwa razy w roku, tj. do 31 stycznia i 31 lipca, do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w formie raportów bieżących, warunków transakcji wymiany akcji dawnego BIG BANK S.A. (wcześniej: Łódzkiego Banku Rozwoju S.A.) na akcje Banku (wcześniej: BIG Bank GDAŃSKI S.A.), związanej z połączeniem się obu banków w dniu 5 stycznia 2001 r., w półroczu poprzedzającym ogłoszenie, Zarząd Banku informuje, iż w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., poza rynkiem regulowanym na akcjonariuszy dawnego BIG BANK S.A. nie przeniesiono żadnych akcji zwykłych na okaziciela Banku, w zamian za akcje dawnego BIG BANK S.A.

Dowiedz się więcej - Informacja w sprawie procesu wymiany akcji d. BIG BANK Spółka Akcyjna na akcje Banku Millennium S.A.

Raport bieżący nr 1/2018

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 29/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. i 33/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r., Zarząd Banku Millennium SA („Bank”) informuje, że w związku z podjęciem przez Komisję Nadzoru Finansowego uchwały nr 557, Bank otrzymał decyzję o nałożeniu na Bank – na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej - bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych. W związku z powyższą decyzją bufor ten pozostaje na tym samym poziomie, co dotychczas.

Dowiedz się więcej - Uchwała Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca utrzymania poziomu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym