Raporty bieżące

Raporty bieżące - filtr

Listopad 2020

Raport bieżący nr 31/2020

Zarząd Banku Millennium S.A. (“Bank”) informuje, że w dniu 26 listopada 2020 roku otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) zalecającą przestrzeganie dodatkowego wymogu kapitałowego Banku (na poziomie jednostkowym) poprzez utrzymywanie funduszy własnych w wysokości 3,41 p.p., ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego określonego w art. 92 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 („rozporządzenie CRR”), na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1 (co odpowiada 2,56 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I określonego w art. 92 ust. 1 lit. b rozporządzenia CRR) i co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier 1 (co odpowiada 1,91 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału podstawowego Tier I określonego w art. 92 ust. 1 lit. a rozporządzenia CRR). Nowy poziom w/w wymogu kapitałowego jest niższy o 1,55 p.p., w porównaniu z poziomem w/w wymogu kapitałowego, ogłoszonym w dniu 8 listopada 2019 roku.

Dowiedz się więcej -Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego zalecająca przestrzeganie dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych (bufor na ryzyko zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych)

Raport bieżący nr 30/2020

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 6 listopada 2020 r. otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z dnia 29 października 2020 r., stwierdzającą, iż KNF identyfikuje Bank jako inną instytucję o znaczeniu systemowym, nakładając na Bank bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz zobowiązując Bank do utrzymywania bufora, na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej, na najwyższym krajowym szczeblu konsolidacji ostrożnościowej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 („Rozporządzenie CRR”).

Dowiedz się więcej -Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie identyfikacji Banku Millennium jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenia na Bank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

Październik 2020

Raport bieżący nr 29/2020

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank") zawiadamia, iż w dniu 5 października 2020 roku agencja ratingowa Fitch („Fitch”), po dokonaniu rocznego przeglądu pozostawiła na niezmienionych poziomach ratingi Banku oraz perspektywy dla głównych ocen ratingowych, tj.:

Dowiedz się więcej -Potwierdzenie ratingów Banku Millennium przez agencję Fitch

Raport bieżący nr 28/2020

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, iż powziął wiadomość o dokonaniu w dniu 1 października 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji zmiany Statutu Banku, uchwalonej stosownie do § 1 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 3 lipca 2020 r. (treść ww. uchwały Bank opublikował raportem bieżącym nr 20/2020 z dnia 3 lipca 2020 r.).

Dowiedz się więcej -Dokonanie przez Sąd rejestracji zmiany Statutu Banku Millennium S.A.

Wrzesień 2020

Raport bieżący nr 27/2020

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, iż powziął wiadomość o dokonaniu w dniu 25 września 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji zmiany Statutu Banku, uchwalonej stosownie do § 1 pkt 2-4 uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 20 marca 2020 r (treść ww. uchwały Bank opublikował raportem bieżącym nr 11/2020 z dnia 20 marca 2020 r.).

Dowiedz się więcej -Dokonanie przez Sąd rejestracji zmiany Statutu Banku Millennium S.A.

Sierpień 2020

Raport bieżący nr 26/2020

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, że otrzymał od:
Prezesa Zarządu – Pana Joao Bras Jorge,
Wiceprezesa Zarządu – Pana Fernando Cardoso Rodrigues Bicho,
Członka Zarządu – Pana Andrzeja Glińskiego,
Członka Zarządu – Pana Wojciecha Haase,
Członka Zarządu – Pana Jarosława Hermanna,
Członka Zarządu – Pana Antonio Ferreira Pinto Junior,
Członka Zarządu – Pana Wojciecha Rybaka,
powiadomienia o nabyciu akcji Banku. Powiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Dowiedz się więcej -Powiadomienia o nabyciu akcji Banku Millennium S.A. dokonane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 25/2020

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) niniejszym informuje o zmianie praw z akcji wyemitowanych przez Bank, polegającej na zamianie 232 akcji imiennych na 232 akcji na okaziciela.

Dowiedz się więcej -Zamiana 232 akcji imiennych Banku na akcje na okaziciela i ustalenie daty ich pierwszego notowania po asymilacji

Lipiec 2020

Raport bieżący nr 24/2020

W wykonaniu Decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 3 stycznia 2001 r., zmienionej decyzjami z dnia 22 maja 2001 r. oraz 13 stycznia 2004 r., w sprawie udzielenia zezwolenia na przeniesienie poza rynkiem regulowanym 87.594 akcji zwykłych na okaziciela Banku Millennium S.A. („Bank”), zobowiązującej Bank do podawania dwa razy w roku, tj. do 31 stycznia i 31 lipca, do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w formie raportów bieżących, warunków transakcji wymiany akcji dawnego BIG BANK S.A. (wcześniej: Łódzkiego Banku Rozwoju S.A.) na akcje Banku (wcześniej: BIG Bank GDAŃSKI S.A.), związanej z połączeniem się obu banków w dniu 5 stycznia 2001 r., w półroczu poprzedzającym ogłoszenie, Zarząd Banku informuje, iż w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., poza rynkiem regulowanym na akcjonariuszy dawnego BIG BANK S.A. nie przeniesiono żadnych akcji zwykłych na okaziciela Banku, w zamian za akcje dawnego BIG BANK S.A.

Dowiedz się więcej -Informacja w sprawie procesu wymiany akcji d. BIG BANK Spółka Akcyjna na akcje Banku Millennium S.A.

Raport bieżący nr 23/2020

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2020 informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, którego warunki zostały ustalone uchwałą Zarządu Banku z dnia 23 lipca 2020 r. („Uchwała”, „Program”), na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu realizacji programu motywacyjnego oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie tych akcji (zmienionej uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lipca 2020 r.), Emitent dokonał, opisanych w załącznikach 1-3 do niniejszego raportu, transakcji nabycia akcji własnych Banku (kod ISIN: PLBIG0000016), w celu wykonania zobowiązań, wynikających z przydzielenia akcji pracownikom lub członkom zarządu Banku lub Grupy Banku Millennium S.A.

Dowiedz się więcej -Informacje dotyczące transakcji w ramach skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 22/2020

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”, „Emitent”), informuje, że w ramach realizacji programu motywacyjnego, którego zasady zostały określone w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu realizacji programu motywacyjnego oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie tych akcji (zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2/2020 z 3 lipca 2020 r.) („Uchwała WZ”), Polityce Wynagrodzeń Pracowników Mających Istotny Wpływ na Profil Ryzyka w Grupie Banku Millenium S.A. oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego

Dowiedz się więcej -Szczegółowe informacje dotyczące skupu akcji własnych