Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące - filtr

Sierpień 2018

Raport bieżący nr 15/2018

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) – w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2016 z dnia 10 października 2016 r. - informuje, że powziął informację z komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego („Komisja”) z dnia 31 lipca 2018 r., udostępnionego na stronie internetowej Komisji, iż w wyniku przeglądu, dokonanego przez Komisję w trybie art. 46 ust. 1 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym i po zasięgnięciu opinii Komitetu Stabilności Finansowej, Komisja jednogłośnie uchyliła decyzję z dnia 4 października 2016 r. identyfikującą Bank jako inną instytucję o znaczeniu systemowym i nakładającą na Bank bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym.

Dowiedz się więcej - Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o uchyleniu decyzji identyfikującej Bank Millennium S.A. jako inną instytucję o znaczeniu systemowym i nakładającą na Bank bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym.

Lipiec 2018

Raport bieżący nr 14/2018

W wykonaniu Decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 3 stycznia 2001 r., zmienionej decyzjami z dnia 22 maja 2001 r. oraz 13 stycznia 2004 r., w sprawie udzielenia zezwolenia na przeniesienie poza rynkiem regulowanym 87.594 akcji zwykłych na okaziciela Banku Millennium S.A. („Bank”), zobowiązującej Bank do podawania dwa razy w roku, tj. do 31 stycznia i 31 lipca, do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w formie raportów bieżących, warunków transakcji wymiany akcji dawnego BIG BANK S.A. (wcześniej: Łódzkiego Banku Rozwoju S.A.) na akcje Banku (wcześniej: BIG Bank GDAŃSKI S.A.), związanej z połączeniem się obu banków w dniu 5 stycznia 2001 r., w półroczu poprzedzającym ogłoszenie, Zarząd Banku informuje, iż w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r., poza rynkiem regulowanym na akcjonariuszy dawnego BIG BANK S.A. nie przeniesiono żadnych akcji zwykłych na okaziciela Banku, w zamian za akcje dawnego BIG BANK S.A.

Dowiedz się więcej - Informacja w sprawie procesu wymiany akcji d. BIG BANK Spółka Akcyjna na akcje Banku Millennium S.A.

Raport bieżący nr 13/2018

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) niniejszym informuje, iż w dniu 25 lipca 2018 r. Rada Nadzorcza Banku zatwierdziła zwiększenie wartości nominalnej trzeciego programu emisji obligacji Banku Millennium S.A. („Program”) z 2 mld PLN do 3 mld PLN lub równowartości tej kwoty w EUR, USD, CHF.

Dowiedz się więcej - Zwiększenie wartości nominalnej trzeciego programu emisji obligacji Banku Millennium S.A. z 2 mld PLN do 3 mld PLN

Raport bieżący nr 12/2018

Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 26 marca 2018 r. dokonało zmiany Statutu Banku Uchwałą nr 24, która została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 czerwca 2018 r.; stosowne postanowienie Sądu Bank otrzymał w dniu 6 lipca 2018 r.

Dowiedz się więcej - Informacja o dokonanej zmianie Statutu Banku Millennium S.A.

Czerwiec 2018

Raport bieżący nr 10/2018

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, iż Bank otrzymał skierowany do Komitetu Stabilności Finansowej („KSF”) wniosek Komisji Nadzoru Finansowego („Komisja”), w którym Komisja zwróciła się do KSF o wyrażenie opinii w sprawie uchylenia w całości decyzji z dnia 4 października 2016 r. w brzmieniu nadanym decyzją Komisji z dnia 19 grudnia 2017 roku o identyfikacji Banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym („O-SII”) oraz o nałożeniu na Bank bufora O-SII o wartości wynoszącej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko (zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.).

Dowiedz się więcej - Wniosek Komisji Nadzoru Finansowego do Komitetu Stabilności Finansowej o wyrażenie opinii w sprawie uchylenia dla Banku Millennium bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym.

Kwiecień 2018

Raport bieżący nr 9/2018

Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") informuje, że Pani Maria Jose Henriques Barreto De Matos De Campos w dniu 20 kwietnia 2018 roku złożyła z tym dniem rezygnację z funkcji Członka Zarządu Banku. Pani Maria Jose Henriques Barreto De Matos De Campos uzasadniła swoją rezygnację nowymi planami zawodowymi w Grupie BCP. Ponadto Zarząd Banku Millennium S.A. informuje, iż obradująca w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Banku, działając na podstawie par. 17 ust. 1 Statutu Banku, powołała na Członków Zarządu Banku z dniem 20 kwietnia 2018 roku Pana António Ferreira Pinto Júnior oraz z dniem 1 sierpnia 2018 roku Pana Jarosława Hermanna.

Dowiedz się więcej - Zmiany w składzie Zarządu Banku Millennium S.A.

Marzec 2018

Raport bieżący nr 8/2018

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, iż w dniu 26 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Banku, powołanej tego samego dnia przez Walne Zgromadzenie Banku na nową kadencję, na którym Rada Nadzorcza ukonstytuowała się powołując Pana Bogusława Kotta na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Nuno Manuel da Silva Amado na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Dariusza Rosatiego na Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.

Dowiedz się więcej - Posiedzenie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. oraz powołanie Zarządu Banku.

Raport bieżący nr 7/2018

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przesyła w załączeniu treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („Walne Zgromadzenie”) w dniu 26 marca 2018 r.

Dowiedz się więcej - Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 26 marca 2018 r.

Raport bieżący nr 6/2018

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku (ZWZ) w dniu 26 marca 2018 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz ogólnej liczbie głosów.

Dowiedz się więcej - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Millennium S.A. w dniu 26 marca 2018