Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące - filtr

Lipiec 2018

Raport bieżący nr 12/2018

Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 26 marca 2018 r. dokonało zmiany Statutu Banku Uchwałą nr 24, która została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 czerwca 2018 r.; stosowne postanowienie Sądu Bank otrzymał w dniu 6 lipca 2018 r.

Dowiedz się więcej - Informacja o dokonanej zmianie Statutu Banku Millennium S.A.

Czerwiec 2018

Raport bieżący nr 10/2018

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, iż Bank otrzymał skierowany do Komitetu Stabilności Finansowej („KSF”) wniosek Komisji Nadzoru Finansowego („Komisja”), w którym Komisja zwróciła się do KSF o wyrażenie opinii w sprawie uchylenia w całości decyzji z dnia 4 października 2016 r. w brzmieniu nadanym decyzją Komisji z dnia 19 grudnia 2017 roku o identyfikacji Banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym („O-SII”) oraz o nałożeniu na Bank bufora O-SII o wartości wynoszącej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko (zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.).

Dowiedz się więcej - Wniosek Komisji Nadzoru Finansowego do Komitetu Stabilności Finansowej o wyrażenie opinii w sprawie uchylenia dla Banku Millennium bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym.

Kwiecień 2018

Raport bieżący nr 9/2018

Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") informuje, że Pani Maria Jose Henriques Barreto De Matos De Campos w dniu 20 kwietnia 2018 roku złożyła z tym dniem rezygnację z funkcji Członka Zarządu Banku. Pani Maria Jose Henriques Barreto De Matos De Campos uzasadniła swoją rezygnację nowymi planami zawodowymi w Grupie BCP. Ponadto Zarząd Banku Millennium S.A. informuje, iż obradująca w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Banku, działając na podstawie par. 17 ust. 1 Statutu Banku, powołała na Członków Zarządu Banku z dniem 20 kwietnia 2018 roku Pana António Ferreira Pinto Júnior oraz z dniem 1 sierpnia 2018 roku Pana Jarosława Hermanna.

Dowiedz się więcej - Zmiany w składzie Zarządu Banku Millennium S.A.

Marzec 2018

Raport bieżący nr 8/2018

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, iż w dniu 26 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Banku, powołanej tego samego dnia przez Walne Zgromadzenie Banku na nową kadencję, na którym Rada Nadzorcza ukonstytuowała się powołując Pana Bogusława Kotta na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Nuno Manuel da Silva Amado na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Dariusza Rosatiego na Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.

Dowiedz się więcej - Posiedzenie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. oraz powołanie Zarządu Banku.

Raport bieżący nr 7/2018

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przesyła w załączeniu treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („Walne Zgromadzenie”) w dniu 26 marca 2018 r.

Dowiedz się więcej - Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 26 marca 2018 r.

Raport bieżący nr 6/2018

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku (ZWZ) w dniu 26 marca 2018 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz ogólnej liczbie głosów.

Dowiedz się więcej - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Millennium S.A. w dniu 26 marca 2018

Raport bieżący nr 5/2018

Bank Millennium S.A. („Bank”) informuje, że otrzymał od akcjonariusza Banco Comercial Portugues („BCP”) informację o osobach, które mają zostać zgłoszone do Rady Nadzorczej Banku podczas zwołanego na dzień 26 marca 2018 r. w Warszawie Walnego Zgromadzenia Banku.

Dowiedz się więcej - Kandydaci do Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Luty 2018

Raport bieżący nr 4/2018

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 26 marca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 9:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.

Dowiedz się więcej - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 26 marca 2018 r.

Raport bieżący nr 3/2018

Zarząd Banku Millennium S.A. w załączeniu przekazuje „Wstępne (niezaudytowane) wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku 2017”.

Dowiedz się więcej - Wstępne (niezaudytowane) wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku 2017