Raporty bieżące

Raporty bieżące

 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • Wszystkie
 • styczeń
 • luty
 • marzec
 • kwiecień
 • maj
 • czerwiec
 • lipiec
 • sierpień
 • wrzesień
 • październik
 • listopad
 • grudzień

Listopad 2023

Raport bieżący nr 34/2023

Pierwsze notowanie obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych po asymilacji

Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2023 z dnia 27 września 2023 r., informuje, że w dniu 3 listopada 2023 r. obligacje nieuprzywilejowane senioralne o łącznej wartości nominalnej 100 milionów EUR, wyemitowane przez Bank w dniu 27 września 2023 r., zostały zasymilowane z 4-letnimi obligacjami nieuprzywilejowanymi senioralnymi o łącznej wartości nominalnej 400 milionów EUR, wyemitowanymi przez Bank w dniu 18 września 2023 r. i tworzą jedną serię o łącznej wartości nominalnej 500 milionów EUR i kodzie ISIN: XS2684974046.

Dowiedz się więcej -Pierwsze notowanie obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych po asymilacji

Październik 2023

Raport bieżący nr 33/2023

Decyzja BFG

W nawiązaniu do raportu bieżącego 19/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje iż otrzymał pismo od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („BFG”) dotyczące uchwały Zarządu BFG („Uchwała”) o uchyleniu zakazu wypłaty przez Bank zysków powyżej maksymalnej kwoty podlegającej wypłacie związanej z minimalnym wymogiem w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (M-MDA).

Dowiedz się więcej -Decyzja BFG

Raport bieżący nr 32/2023

Szacunkowa wartość rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w III kwartale 2023 r.

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, iż szacunkowa wartość rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez Bank, utworzonych w III kwartale 2023 r. wynosi 673 milionów złotych. Dodatkowo, wartość rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem kredytów walutowych udzielonych przez były Euro Bank S.A. przewidywana do utworzenia, szacowana jest na 71 milionów złotych ale bez wpływu na wynik finansowy.

Dowiedz się więcej -Szacunkowa wartość rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w III kwartale 2023 r.

Wrzesień 2023

Raport bieżący nr 31/2023

Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 100 milionów EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN

Zarząd Banku Millennium S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2023 z dnia 25 września 2023 r., informuje, że 27 września 2023 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach Programu EMTN 4-letnie obligacje nieuprzywilejowane senioralne serii 1, transzy 2, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 100 milionów EUR („obligacje”).

Dowiedz się więcej -Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 100 milionów EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN

Raport bieżący nr 30/2023

Zakończenie subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 100 milionów EUR emitowanych w ramach Programu EMTN.

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, że 20 września 2023 r. zakończył subskrypcję 4-letnich obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (ang. Senior Non-Preferred Notes) o łącznej wartości nominalnej 100 milionów EUR.

Dowiedz się więcej -Zakończenie subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 100 milionów EUR emitowanych w ramach Programu EMTN.

Raport bieżący nr 29/2023

Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na włączenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za 1 połowę 2023 r., na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym.

Zarząd Banku Millennium ("Bank"), informuje, że w dniu 20 września 2023 r. Bank otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na włączenie do kapitału podstawowego Tier 1 Banku jednostkowego zysku netto wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. w kwocie 338 646 569 zł oraz decyzję o wyrażeniu zgody na włączenie do skonsolidowanego kapitału podstawowego Tier 1 skonsolidowanego zysku netto wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. w kwocie 357 917 521 zł.

Dowiedz się więcej -Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na włączenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za 1 połowę 2023 r., na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym.

Raport bieżący nr 28/2023

Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 400 milionów EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN

Zarząd Banku Millennium S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2023 z dnia 11 września 2023 r., informuje, że 18 września 2023 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach Programu EMTN 4-letnie obligacje nieuprzywilejowane senioralne serii 1, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 400 milionów EUR („obligacje”).

Dowiedz się więcej -Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 400 milionów EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN

Raport bieżący nr 27/2023

Zakończenie subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 400 milionów EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, że 11 września 2023 r. zakończył subskrypcję 4-letnich obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (ang. Senior Non-Preferred Notes) o łącznej wartości nominalnej 400 milionów EUR, przekraczającej 10% kapitałów własnych Grupy Banku Millennium.

Dowiedz się więcej -Zakończenie subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 400 milionów EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

Sierpień 2023

Raport bieżący nr 25/2023

Powiadomienie o zbyciu akcji Banku Millennium S.A. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku.

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank") informuje, że w dniu 1 sierpnia 2023 r. Bank otrzymał od Członka Zarządu Banku powiadomienie o zbyciu akcji Banku. Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Dowiedz się więcej -Powiadomienie o zbyciu akcji Banku Millennium S.A. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku.

Lipiec 2023

Raport bieżący nr 24/2023

Informacja w sprawie procesu wymiany akcji d. BIG BANK Spółka Akcyjna na akcje Banku Millennium S.A.

W wykonaniu Decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd [obecnie Komisja Nadzoru Finansowego] z dnia 3 stycznia 2001 r., zmienionej decyzjami z dnia 22 maja 2001 r. oraz 13 stycznia 2004 r., w sprawie udzielenia zezwolenia na przeniesienie poza rynkiem regulowanym 87.594 akcji zwykłych na okaziciela Banku Millennium S.A. [Bank], zobowiązującej Bank do podawania dwa razy w roku, tj. do 31 stycznia i 31 lipca, do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w formie raportów bieżących, warunków transakcji wymiany akcji dawnego BIG BANK S.A. [wcześniej: Łódzkiego Banku Rozwoju S.A.] na akcje Banku [wcześniej: BIG Bank GDAŃSKI S.A.], związanej z połączeniem się obu banków w dniu 5 stycznia 2001 r., w półroczu poprzedzającym ogłoszenie, Zarząd Banku informuje, iż w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r., poza rynkiem regulowanym na akcjonariuszy dawnego BIG BANK S.A. nie przeniesiono żadnych akcji zwykłych na okaziciela Banku, w zamian za akcje dawnego BIG BANK S.A.

Dowiedz się więcej -Informacja w sprawie procesu wymiany akcji d. BIG BANK Spółka Akcyjna na akcje Banku Millennium S.A.