Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące - filtr

Kwiecień 2018

Raport bieżący nr 9/2018

Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") informuje, że Pani Maria Jose Henriques Barreto De Matos De Campos w dniu 20 kwietnia 2018 roku złożyła z tym dniem rezygnację z funkcji Członka Zarządu Banku. Pani Maria Jose Henriques Barreto De Matos De Campos uzasadniła swoją rezygnację nowymi planami zawodowymi w Grupie BCP. Ponadto Zarząd Banku Millennium S.A. informuje, iż obradująca w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Banku, działając na podstawie par. 17 ust. 1 Statutu Banku, powołała na Członków Zarządu Banku z dniem 20 kwietnia 2018 roku Pana António Ferreira Pinto Júnior oraz z dniem 1 sierpnia 2018 roku Pana Jarosława Hermanna.

Dowiedz się więcej - Zmiany w składzie Zarządu Banku Millennium S.A.

Marzec 2018

Raport bieżący nr 8/2018

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, iż w dniu 26 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Banku, powołanej tego samego dnia przez Walne Zgromadzenie Banku na nową kadencję, na którym Rada Nadzorcza ukonstytuowała się powołując Pana Bogusława Kotta na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Nuno Manuel da Silva Amado na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Dariusza Rosatiego na Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.

Dowiedz się więcej - Posiedzenie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. oraz powołanie Zarządu Banku.

Raport bieżący nr 7/2018

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przesyła w załączeniu treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („Walne Zgromadzenie”) w dniu 26 marca 2018 r.

Dowiedz się więcej - Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 26 marca 2018 r.

Raport bieżący nr 6/2018

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku (ZWZ) w dniu 26 marca 2018 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz ogólnej liczbie głosów.

Dowiedz się więcej - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Millennium S.A. w dniu 26 marca 2018

Raport bieżący nr 5/2018

Bank Millennium S.A. („Bank”) informuje, że otrzymał od akcjonariusza Banco Comercial Portugues („BCP”) informację o osobach, które mają zostać zgłoszone do Rady Nadzorczej Banku podczas zwołanego na dzień 26 marca 2018 r. w Warszawie Walnego Zgromadzenia Banku.

Dowiedz się więcej - Kandydaci do Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Luty 2018

Raport bieżący nr 4/2018

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 26 marca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 9:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.

Dowiedz się więcej - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 26 marca 2018 r.

Raport bieżący nr 3/2018

Zarząd Banku Millennium S.A. w załączeniu przekazuje „Wstępne (niezaudytowane) wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku 2017”.

Dowiedz się więcej - Wstępne (niezaudytowane) wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku 2017

Styczeń 2018

Raport bieżący nr 2/2018

W wykonaniu decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 3 stycznia 2001 r., zmienionej decyzjami z dnia 22 maja 2001 r. oraz 13 stycznia 2004 r., w sprawie udzielenia zezwolenia na przeniesienie poza rynkiem regulowanym 87.594 akcji zwykłych na okaziciela Banku Millennium S.A. („Bank”), zobowiązującej Bank do podawania dwa razy w roku, tj. do 31 stycznia i 31 lipca, do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w formie raportów bieżących, warunków transakcji wymiany akcji dawnego BIG BANK S.A. (wcześniej: Łódzkiego Banku Rozwoju S.A.) na akcje Banku (wcześniej: BIG Bank GDAŃSKI S.A.), związanej z połączeniem się obu banków w dniu 5 stycznia 2001 r., w półroczu poprzedzającym ogłoszenie, Zarząd Banku informuje, iż w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., poza rynkiem regulowanym na akcjonariuszy dawnego BIG BANK S.A. nie przeniesiono żadnych akcji zwykłych na okaziciela Banku, w zamian za akcje dawnego BIG BANK S.A.

Dowiedz się więcej - Informacja w sprawie procesu wymiany akcji d. BIG BANK Spółka Akcyjna na akcje Banku Millennium S.A.

Raport bieżący nr 1/2018

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 29/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. i 33/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r., Zarząd Banku Millennium SA („Bank”) informuje, że w związku z podjęciem przez Komisję Nadzoru Finansowego uchwały nr 557, Bank otrzymał decyzję o nałożeniu na Bank – na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej - bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych. W związku z powyższą decyzją bufor ten pozostaje na tym samym poziomie, co dotychczas.

Dowiedz się więcej - Uchwała Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca utrzymania poziomu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym