Adekwatność kapitałowa

Bank przedstawia poniżej informacje o charakterze jakościowym i ilościowym, dotyczącym kompleksowego obrazu profilu ryzyka Grupy Kapitałowej i Banku Millennium S.A., a w szczególności wskaźników adekwatności kapitałowej.

Ujawniane informacje są zgodnie z wymogami określonymi w części Ósmej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (tzw. CRR). Informacja o polityce CRR znajduje się w dziale Polityka informacyjna.