Bank przedstawia poniżej informacje o charakterze jakościowym i ilościowym, dotyczące kompleksowego obrazu profilu ryzyka, adekwatności kapitałowej oraz polityki wynagrodzeń Grupy Kapitałowej i Banku Millennium S.A.

Ujawniane informacje są zgodnie z wymogami określonymi w części Ósmej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (zwane dalej CRR – Capital Requirement Regulation). Raporty śródroczne są zgodne z Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie wymogów dotyczących ujawniania informacji na mocy części ósmej Rozporządzenia CRR (EBA/GL/2016/11).

Informacja o stosowanej w Banku i Grupie polityce publikacji danych zgodnie z wymogami CRR znajduje się w dziale Polityka informacyjna.

Roczne raporty

Śródroczne dane

Raporty Grupy BCP