Produkty łączone

Depozyt w Duecie inwestycyjnym

Jest to połączenie atrakcyjnie oprocentowanej lokaty terminowej Depozyt w Duecie z funduszem inwestycyjnym w ramach Planu Inwestycyjnego Millennium FIO.

  • Połowa środków lokowana na bezpiecznej lokacie terminowej, a druga połowa inwestowana w indywidualnie wybrany fundusz inwestycyjny
  • Atrakcyjne oprocentowanie części lokacyjnej do 2,70% w skali roku
  • Minimalna kwota inwestycji to 2000 PLN
Dowiedz się więcej

DuetPlus

DuetPlus pozwala połączyć atrakcyjnie oprocentowaną lokatę terminową z inwestowaniem w fundusz inwestycyjny.

  • Połowa środków lokowana na bezpiecznej lokacie terminowej, a druga połowa inwestowana w indywidualnie wybrany fundusz inwestycyjny
  • Atrakcyjne oprocentowanie części lokacyjnej do 3,50% w skali roku
  • Minimalna kwota planu to 2000 zł
Dowiedz się więcej

Wygodny Duet

Wygodny Duet to połączenie atrakcyjnie oprocentowanej lokaty terminowej oraz ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi w ramach Programu Inwestycyjnego Wygodny Portfel.

  • Połowa środków lokowana na bezpiecznej lokacie terminowej, a druga połowa inwestowana w indywidualnie wybrane Portfele Modelowe
  • Atrakcyjne oprocentowanie części lokacyjnej 3,50% w skali roku
  • Minimalna kwota planu to 20 000 zł
Dowiedz się więcej

MiFID

Dyrektywa europejska dotycząca rynku instrumentów i produktów finansowych

Czym jest MiFID?

Tutaj znajdziesz podstawowe informacje na temat MiFID.

Klasyfikacja Klientów

Zapoznaj się z zasadami klasyfikacji Klientów oraz obowiązkami Banku.

Ocena adekwatności

Sprawdzimy, które instrumenty i produkty finansowe oraz usługi inwestycyjne są dla Ciebie adekwatne.

Opis ryzyka

Zapoznaj się z charakterem instrumentów i produktów finansowych oraz związanymi z nimi ryzykami.

Konflikt interesów

Działamy rzetelnie i w najlepiej pojętym interesie Klientów.

Dokumenty

Tutaj znajdziesz wszystkie dokumenty na temat MiFID w Banku Millennium.

Zastrzeżenia prawne

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej publikacji mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią ani oferty, ani rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w niej przedstawionych. W szczególności informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i nie są usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego.

Zawarte w publikacji warunki mają charakter orientacyjny. Wszelkie ceny i (lub) przykładowe transakcje służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie stanowią oferty zawarcia transakcji na takich warunkach ani też nie stanowią wskazania, że transakcja na takich warunkach jest możliwa. Ponadto żadne wyliczenia ani wyniki przedstawione w niniejszej publikacji nie stanowią gwarancji przyszłych zysków. Rzeczywiste warunki transakcji na instrumentach finansowych będą oparte na warunkach rynkowych ustalonych w momencie jej zawarcia. Wszelkie wstępne kwotowania cen oraz analizy zawarte w niniejszej publikacji przygotowano w oparciu o założenia i parametry odzwierciedlające ocenę lub wybór dokonane przez Bank. Bank nie udziela żadnej gwarancji precyzji, kompletności ani racjonalności tych kwotowań lub analiz.

Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszej publikacji, w szczególności w zakresie podejmowania na ich podstawie decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie jej odbiorca.

Transakcje finansowe wiążą się z ryzykiem, szczegółowo przedstawionym w „Opisie ryzyka związanego z instrumentami i produktami finansowymi w Banku Millennium S.A.", dostępnym w placówkach i na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl. Każdy, kto nabywa instrument finansowy, przyjmuje i ponosi odpowiedzialność z tytułu zobowiązań podatkowych wynikających z obowiązujących przepisów. Mając na względzie powyższe ryzyka i okoliczności, klienci Banku powinni dysponować niezbędną wiedzą i doświadczeniem, aby ocenić charakter każdej rozważanej transakcji finansowej oraz związane z nią ryzyka. W razie jakichkolwiek wątpliwości klienci powinni skorzystać z usług doradcy podatkowego, prawnego lub inwestycyjnego. Bank przekaże wszelkie dodatkowe informacje, o które zasadnie wystąpi klient, aby umożliwić mu ocenę ryzyk oraz charakteru transakcji.

Zawarcie przez klienta transakcji na instrumentach finansowych jest podstawą do uznania, że klient zapoznał się z warunkami transakcji i związanymi z nią ryzykami oraz zaakceptował je.

Rozpowszechnianie i dystrybucja niektórych instrumentów finansowych oraz obrót nimi mogą być przedmiotem ograniczeń w odniesieniu do pewnych osób i państw, zgodnie z właściwym prawodawstwem. W gestii klienta leży wykazanie zdolności prawnej oraz uprawnień do inwestowania w dany instrument finansowy. Oferowanie instrumentów finansowych oraz obrót nimi mogą być dokonywane jedynie przy zachowaniu zgodności z właściwymi przepisami prawa.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji zostają udostępnione do wyłącznej wiadomości jej odbiorcy. Odbiorca nie jest uprawniony do ich kopiowania, reprodukcji ani przekazywania i udostępniania osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, zarówno w całości, jak i w części (poza przekazaniem swoim profesjonalnym doradcom) bez uprzedniej pisemnej zgody Banku.

Środki zainwestowane w: Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Indywidualne Konto Emerytalne Inwestycyjne, Program Inwestycyjny Przyszłość+, Program Inwestycyjny Wygodny Portfel nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Środki złożone na Lokacie Inwestycyjnej, Koncie Oszczędnościowym, Lokacie Terminowej oraz Indywidualnym Koncie Emerytalnym Oszczędnościowym są gwarantowane przez BFG, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016.