Czym jest MiFID

MiFID (ang. Markets in Financial Instruments Directive) to dyrektywa europejska dotycząca rynku instrumentów i produktów finansowych, która ustanawia jednolite ramy prawne dla banków, domów maklerskich oraz innych podmiotów prowadzących działalność maklerską na terenie Unii Europejskiej, a także Islandii, Norwegii i Lichtensteinu.

Celem Dyrektywy MiFID jest wzmocnienie i ujednolicenie ochrony Klientów w poszczególnych bankach, zwiększenie spójności i przejrzystości funkcjonowania banków, a także zwiększenie konkurencyjności na rynku instrumentów finansowych.

Zgodnie z wymogami MiFID, podmioty oferujące usługi inwestycyjne, zobowiązane są do:

  • działania w najlepiej pojętym interesie Klientów,
  • oferowania instrumentów i produktów finansowych oraz usług inwestycyjnych adekwatnych do wiedzy i doświadczenia Klientów,
  • dostarczania Klientom jednoznacznych i nie wprowadzających w błąd informacji o produktach i ryzykach związanym z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Wszystkie banki w Polsce były zobowiązane dostosować swoją działalność do przepisów implementujących dyrektywę MiFID do polskiego porządku prawnego do 16 czerwca 2010 r. Wypełniając swoje obowiązki Bank Millennium zawiera z Klientami umowy o świadczenie usług finansowych po uprzednim dokonaniu oceny adekwatności tych produktów i usług z punktu widzenia wiedzy i doświadczenia Klienta oraz wiążącego się z nimi ryzyka inwestycyjnego.

Zbiór najważniejszych informacji o prawach Klientów i obowiązkach Banku w związku ze stosowaniem przez Bank wymogów dyrektywy MiFID (m. in. zasady klasyfikacji Klientów, oceny adekwatności instrumentów i produktów finansowych względem wiedzy i doświadczenia Klientów, jak również informacje podstawowe o Banku i sposobach komunikacji z Bankiem) znajdują się w „Broszurze informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Banku Millennium S.A."