Ocena adekwatności

Bank przeprowadza test oceny adekwatności oferowanych instrumentów i produktów finansowych dla Klientów Detalicznych.

Celem testu jest wskazanie instrumentów i produktów finansowych, które są adekwatne dla Klienta, biorąc pod uwagę jego wiedzę i doświadczenie w przypadku transakcji w zakresie poszczególnych grup instrumentów i produktów finansowych.

Na podstawie informacji udzielonej przez Klienta, Bank przeprowadza ocenę adekwatności przed rozpoczęciem świadczenia usług inwestycyjnych oraz w dowolnym momencie na życzenie Klienta. Bank może również proponować przeprowadzenie aktualizacji informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny adekwatności instrumentów i produktów finansowych Klienta.

Ocena odpowiedniości może zostać wykonana:

  • w każdej placówce Banku,
  • w Millenet,
  • poza placówką Banku (dotyczy Klientów Bankowości Przedsiębiorstw).

W przypadku transakcji zawieranych z Klientami Profesjonalnymi, Bank uznaje, że dany Klient posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w odniesieniu do danej transakcji oraz jest w stanie właściwie ocenić związane z nią ryzyko inwestycyjne. W związku z powyższym ocena adekwatności oferowanych instrumentów i produktów finansowych nie jest dla tej grupy Klientów wymagana.