Konflikt interesów

Konflikt interesów

W celu ochrony interesów Klientów Bank stosuje szereg działań służących przeciwdziałaniu konfliktom interesów, w szczególności:

  • wdraża regulacje wewnętrzne służące ochronie informacji poufnych lub informacji stanowiących tajemnicę zawodową, regulacje dotyczące przyjmowania i przekazywania zachęt oraz regulacje dotyczące zasad dokonywania transakcji własnych,
  • dba o to, aby zatrudniani pracownicy byli odpowiednio wykwalifikowani do wypełniania swoich obowiązków służbowych,
  • zapewnia nadzór nad działaniami pracowników Banku.

Dla potrzeb identyfikacji i ustalania konfliktów interesów Bank bierze pod uwagę następujące okoliczności:

  • możliwość osiągnięcia przez Bank lub osobę powiązaną z Bankiem zysku lub uniknięcia straty finansowej wskutek poniesienia straty lub nieuzyskania zysku przez co najmniej jednego Klienta Banku,
  • posiadanie przez Bank lub osobę powiązaną powodu do przedłożenia interesu danego Klienta lub grupy Klientów nad interesy innego Klienta lub grupy Klientów,
  • posiadanie przez Bank lub osobę powiązaną interesu w określonym wyniku usługi finansowej świadczonej na rzecz Klienta albo transakcji przeprowadzanej w imieniu Klienta, rozbieżnego z interesem Klienta,
  • prowadzenie przez Bank lub osobę powiązaną działalności tożsamej z działalnością Klienta,
  • otrzymanie przez Bank lub osobę powiązaną od osoby innej niż Klient korzyści majątkowej innej niż standardowe prowizje i opłaty, w związku z usługą świadczoną na rzecz Klienta.

Jeśli zarządzenie konfliktem interesów jest niemożliwe, Bank informuje Klientów o zidentyfikowanych konfliktach, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, umożliwiając Klientom podjęcie świadomej decyzji inwestycyjnej.

W przypadku, gdy Klient nie potwierdzi otrzymania informacji o zaistniałym konflikcie interesów lub woli korzystania z usług Banku w związku z zaistniałym konfliktem przed zawarciem umowy o świadczenie usług finansowych, wówczas umowa ta nie może zostać zawarta.

W przypadku przekazania takiej informacji w trakcie obowiązywania umowy, brak potwierdzenia przez Klienta woli kontynuowania umowy, skutkuje wyłączeniem możliwości przyjmowania przez Bank zleceń i wykonywania transakcji w zakresie tych usług, których dotyczy konflikt interesów.