Konflikt interesów

W celu ochrony interesów Klientów Bank stosuje szereg działań służących przeciwdziałaniu konfliktom interesów, w szczególności:

  • wdraża regulacje wewnętrzne służące ochronie informacji poufnych lub informacji stanowiących tajemnicę zawodową, regulacje dotyczące przyjmowania i przekazywania zachęt, regulacje dotyczące wynagrodzeń oraz regulacje dotyczące zasad dokonywania transakcji własnych,
  • dba o to, aby zatrudniani pracownicy byli odpowiednio wykwalifikowani do wypełniania swoich obowiązków służbowych,
  • zapewnia nadzór nad działaniami pracowników Banku.

Dla potrzeb identyfikacji i ustalania konfliktów interesów Bank bierze pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:

  • prawdopodobieństwo uzyskania korzyści finansowej przez Bank oraz osoby zaangażowane bądź bezpośrednio lub pośrednio powiązane z Bankiem stosunkiem kontroli lub uniknięcia straty finansowej kosztem działania w najlepiej pojętym interesie Klienta,
  • posiadanie przez Bank lub osobę zaangażowaną bądź bezpośrednio lub pośrednio powiązaną z Bankiem stosunkiem kontroli powodu do przedłożenia interesu danego Klienta lub grupy Klientów nad interesy innego Klienta lub grupy Klientów,
  • otrzymywanie przez Bank oraz osoby zaangażowane bądź bezpośrednio lub pośrednio powiązane z Bankiem stosunkiem kontroli dodatkowych korzyści w formie materialnej i niematerialnej, w tym korzyści nakłaniających do oferowania Klientowi określonego Instrumentu finansowego / Produktu finansowego / Usługi inwestycyjnej,
  • prowadzenie przez Bank lub osobę zaangażowaną bądź bezpośrednio lub pośrednio powiązaną z Bankiem stosunkiem kontroli działalności tożsamej z działalnością Klienta,
  • otrzymanie przez Bank lub osobę zaangażowaną bądź bezpośrednio lub pośrednio powiązaną z Bankiem stosunkiem kontroli od osoby innej niż Klient korzyści majątkowej innej niż standardowe prowizje i opłaty, w związku z usługą świadczoną na rzecz Klienta.

W sytuacji gdy Bank nie jest w stanie skutecznie przeciwdziałać i zarządzać konfliktem interesów, informuje Klientów o zidentyfikowanych konfliktach, umożliwiając Klientom podjęcie świadomej decyzji w odniesieniu do usługi w kontekście, w którym ten konflikt interesów się pojawia. Ujawienie informacji następuje przed podpisaniem umowy o świadczenie usług inwestycyjnych lub przed zawarciem transakcji na rachunek Klienta i jest stosowane przez Bank wyłącznie jako środek ostateczny.

W przypadku, gdy Klient nie potwierdzi otrzymania informacji o zaistniałym konflikcie interesów lub woli korzystania z usług Banku w związku z zaistniałym konfliktem przed zawarciem umowy o świadczenie usług inwestycyjnych, wówczas umowa ta nie może zostać zawarta.

W przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu z Klientem umowy o świadczenie Usług inwestycyjnych Bank przekazuje Klientowi informację o zaistniałym konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od świadczenia usług (w tym przyjmowania zleceń i wykonywania transakcji) do czasu otrzymania od Klienta wyraźnego potwierdzenia woli kontynuacji lub rozwiązania umowy.