Opłaty i prowizje (zachęty)

Świadcząc usługi inwestycyjne, Bank nie przyjmuje od osób innych niż Klient ani nie udziela osobom innym niż Klient żadnych korzyści poza standardowymi prowizjami i opłatami za daną usługę, chyba że służą one zwiększeniu jakości świadczonych usług.

Przyjęcie albo udzielenie prowizji nie może jednak stać w sprzeczności z należytym wykonaniem usługi w interesie Klienta, a informacja o jej przyjęciu lub udzieleniu musi zostać przekazana Klientom.

Zasady postępowania Banku w sytuacjach opisanych powyżej reguluje „Polityka przyjmowania i przekazywania opłat, prowizji i korzyści niepieniężnych w Banku Millennium S.A."

Polityka wykonywania zleceń oraz działania
w najlepiej pojętym interesie Klienta

Zawierając transakcje w zakresie instrumentów finansowych oraz świadcząc usługi przyjmowania i przekazywania zleceń, Bank kieruje się zasadami „Polityki wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Banku Millennium S.A."

Polityka określa zasady świadczenia usługi:

  • zawierania transakcji na rachunek własny Banku w celu wykonywania zleceń na rachunek Klienta,
  • przyjmowania i przekazywanie zleceń Klientów.

Sprzedaż krzyżowa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Bank przygotował informację zawierającą jednolite i zbiorcze przestawienie korzyści, ograniczeń i ryzyk związanych ze sprzedażą krzyżową. Sprzedaż taka to sprzedaż polegającą na:

  • oferowaniu pakietu produktów lub/i usług, w którym każdy z oferowanych produktów lub usług jest dostępny oddzielenie, a Klient ma prawo zakupu każdego z nich osobno lub
  • oferowaniu pakietu produktów lub/i usług, w którym przynajmniej jeden z oferowanych produktów lub usług nie jest dostępny oddzielenie.

Informacja taka została przygotowana dla następujących produktów w ofercie Banku:

Regulaminy

 

Wypełniając swoje obowiązki i wymogi prawne Bank zawiera z Klientami umowy w zakresie produktów inwestycyjnych, po uprzednim dokonaniu oceny odpowiedniości tych produktów z punktu widzenia wiedzy i doświadczenia Klienta oraz ryzyka inwestycyjnego w zakresie produktów inwestycyjnych.

W przypadku Klientów segmentu detalicznego, Prestige i Bankowości Prywatnej, począwszy od 17 czerwca 2010 r. Bank przyjmuje i przekazuje lub wykonuje zlecenia dotyczące:

  • funduszy inwestycyjnych,
  • nabycia produktów strukturyzowanych (w tym lokat inwestycyjnych),
  • nabycia dłużnych papierów wartościowych,
  • zawierania polis na życie z funduszami inwestycyjnymi,
wyłącznie po uprzednim zawarciu w formie pisemnej, w placówkach Banku, "Umowy ramowej o świadczenie usług finansowych".

Szczegółowe warunki, na jakich świadczone są powyższe usługi określa "Regulamin świadczenia usług finansowych dla osób fizycznych przez Bank Millennium S.A."

W przypadku Klientów segmentu Biznes i Bankowości Przedsiębiorstw, począwszy od 17 maja 2010 r. Bank przyjmuje i przekazuje zlecenia dotyczące funduszy inwestycyjnych, wyłącznie po uprzednim zawarciu w formie pisemnej "Umowy przyjmowania i przekazywania zleceń w zakresie Funduszy Inwestycyjnych".

Szczegółowe warunki świadczenia tej usługi określa "Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń Klientów Biznes i Bankowości Przedsiębiorstw w zakresie Funduszy Inwestycyjnych przez Bank Millennium S.A."