Klasyfikacja Klientów

Każdy Klient Banku dokonujący transakcji w zakresie instrumentów i produktów finansowych oraz korzystający z usług inwestycyjnych lub usługi prowadzenia rachunku papierów wartościowych, zostaje przypisany do jednej z trzech następujących kategorii: 

  • Klienci Detaliczni - przysługuje im najszerszy zakres ochrony ze strony Banku
  • Klienci Profesjonalni - przysługuje im ze strony Banku zakres ochrony węższy niż przewidziany dla Klientów Detalicznych. Zgodnie z dyrektywą MiFID, Klienci Profesjonalni posiadają odpowiedni poziom wiedzy i doświadczenia pozwalający na prawidłową ocenę ryzyka związanego z dokonywanymi decyzjami inwestycyjnymi,
  • Uprawnieni Kontrahenci - przysługuje im najwęższy zakres ochrony ze strony Banku. Według dyrektywy MiFID, Uprawnieni Kontrahenci posiadają rozległą wiedzę na temat działania rynków instrumentów i produktów finansowych.

Klientom przysługuje prawo do wnioskowania o zmianę wcześniej przyznanej przez Bank kategorii Klienta.

Jeżeli wnioskujesz o zmianę klasyfikacji, poza dodatkowymi dokumentami, możemy Ciebie prosić o podanie takich informacji, jak wartość Twoich aktywów, doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji czy dokonywanie transakcji o znaczącej wartości.

Termin „znacząca wartość” jest używany do stwierdzenia, czy można zaliczyć Klienta do kategorii Klienta Profesjonalnego na jego żądanie. Zgodnie z:

  1. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych
  2. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie świadczenia przez banki usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych

Bank musi ustalić, jaką wartość transakcji uznaje za znaczącą.

W związku z obowiązkiem, o którym mowa powyżej, Zarząd Banku określił znaczącą wartość odrębnie dla:

  • lokat strukturyzowanych, która wynosi 50 000 EUR
  • instrumentów finansowych, która wynosi 250 000 EUR

Równowartość kwot wyrażonych w euro jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia wniosku o zmianę Klasyfikacji.