O produkcie

W ramach podstawowego zakresu usług powierniczych Bank oferuje Twojej firmie prowadzenie rachunku papierów wartościowych, rejestru zagranicznych instrumentów finansowych i powiązanego z nimi rachunku bankowego w PLN lub walutach wymienialnych oraz rachunków depozytowych. Na rachunkach firmy prowadzona jest ewidencja papierów wartościowych i pozostałych instrumentów finansowych, zarówno zdematerializowanych, jak również w formie fizycznej. Dodatkowo dostępne są usługi związane z ustanowieniem i obsługą rachunków zastrzeżonych (Escrow Account).

Departament Powierniczy oferuje kompleksowy zakres usług związanych z przechowywaniem papierów wartościowych i rozliczaniem transakcji na papierach wartościowych. Dzięki uczestnictwu w centralnych depozytach papierów wartościowych, obsługujemy inwestycje zarówno na krajowym rynku kapitałowym, jak również na rynkach zagranicznych.

Korzyści:

 • Bezpieczne przechowywanie papierów wartościowych.
 • Szybkii terminowe rozliczanie transakcji.
 • Usługi indywidualnie dostosowanie do specyfiki i potrzeb Twojej firmy.
 • Alternatywne kanały składania dyspozycji (m. in. SWIFT, e-mail, telefon, faks).
 • Wysoki poziom obsługi przez wykwalifikowanych specjalistów z zakresu usług powierniczych.
 • Obsługa operacji na papierach wartościowych (Corporate Actions).
 • Konkurencyjna i elastyczna polityka opłat.

Kanały dostępu do produktów

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat usług powierniczych Banku Millennium, prosimy o kontakt z Zespołem Współpracy z Klientami Departamentu Powierniczego pod adresem e-mail: custody@bankmillennium.pl.

Reprezentacja i likwidacja Funduszy Inwestycyjnych

Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Żaryna 2A (02-593 Warszawa), numer REGON 001379728 oraz numer NIP 5260212931, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000010186, posiadającej kapitał zakładowy 1 213 116 777,00 PLN w całości opłacony, jako Likwidator GANT Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 357 („Fundusz”) informuje o rozpoczęciu przetargu, którego przedmiotem jest sprzedaż aktywów Funduszu. Wszelkie niezbędne informacje, w tym szczegółowy harmonogram, znajdują się w Ogłoszeniu o przetargu


GANT FIZ przetarg

Pytania i odpowiedzi

 • 1. Na jakiej podstawie Bank świadczy usługi powiernicze?

  Departament Powierniczy Banku Millennium świadczy usługi powiernicze na podstawie licencji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) wydanej w dniu 21.12.1995 r.


 • 2. Kto może skorzystać z usług powierniczych Banku?

  Klientami Departamentu Powierniczego są uznane krajowe i zagraniczne instytucje finansowe (globalne banki powiernicze, banki depozytariusze globalnych kwitów depozytowych, banki inwestycyjne, instytucje typu asset management, firmy ubezpieczeniowe, instytucje zbiorowego inwestowania, fundusze inwestycyjne), jak również inne osoby prawne i fizyczne aktywnie uczestniczące w operacjach rynku kapitałowego i pieniężnego, wymagające sprawnej, kompleksowej i zindywidualizowanej obsługi.

  Bank Millennium pełni również funkcję Banku Depozytariusza dla krajowych funduszy inwestycyjnych otwartych i zamkniętych oraz emerytalnych.


Dyrektywa europejska dotycząca rynku instrumentów i produktów finansowych

Czym jest MiFID?

Tutaj znajdziesz podstawowe informacje na temat MiFID.

Klasyfikacja Klientów

Zapoznaj się z zasadami klasyfikacji Klientów oraz obowiązkami Banku.

Ocena adekwatności

Sprawdzimy, które instrumenty i produkty finansowe oraz usługi inwestycyjne są dla Ciebie adekwatne.

Opis ryzyka

Zapoznaj się z charakterem instrumentów i produktów finansowych oraz związanymi z nimi ryzykami.

Konflikt interesów

Działamy rzetelnie i w najlepiej pojętym interesie Klientów.

Dokumenty

Tutaj znajdziesz wszystkie dokumenty na temat MiFID w Banku Millennium.