Informacje o wskaźnikach referencyjnych

 • Wskaźnik referencyjny to indeks stosowany w celach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. Rozporządzenie to dotyczy indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014, Dz.U. L 171 z 29.06.2016 r., z późn. zm. zwanym dalej Rozporządzeniem BMR.

  Cele te sprowadzają się do ustalenia wysokości kwoty do zapłaty z tytułu:

  • umowy finansowej lub
  • instrumentu finansowego lub
  • pomiaru wyniku funduszu inwestycyjnego.

  Natomiast indeks to wartość regularnie obliczana na podstawie metody lub wzoru oraz wykorzystywanych danych, które mają mierzyć określoną rzeczywistość ekonomiczną zmienną w czasie, a następnie publikowaną ogólnodostępnie.

  Wskaźnikami referencyjnymi stosowanymi na polskim rynku są m.in. WIBOR, WIRON, EURIBOR, SOFR, SONIA, SARON, LIBOR.

  Na podstawie wskaźników referencyjnych:

  • banki wyznaczają oprocentowanie kredytów, lokat, produktów strukturyzowanych, papierów dłużnych i innych instrumentów finansowych;
  • strony umów mogą określać swoje wzajemne zobowiązania i rozliczać transakcje.

  Od 2014 r. trwa ogólnoświatowa dyskusja nad reformą wskaźników referencyjnych. Efektem tej dyskusji są reformy wskaźników takich jak WIBOR, LIBOR i EURIBOR lub decyzje o ich stopniowej likwidacji i zastąpieniu ich nowymi wskaźnikami, opartymi na transakcjach prawie wolnymi od ryzyka tzw. risk-free rates, zwanymi Wskaźnikami RFR.

 • Ryzyko ogólne to:

  • Administrator danego wskaźnika referencyjnego może podjąć decyzję o tymczasowym lub trwałym zaprzestaniu jego opracowywania. Odpowiedni organ może także cofnąć administratorowi zezwolenie na opracowywanie danego wskaźnika;
  • Niektóre wskaźniki referencyjne, w tym ich metodologia, mogą zostać zmienione przez administratora danego wskaźnika. Przyczyną takich zmian są czynniki regulacyjne lub biznesowe;
  • Wskaźniki referencyjne mogą przestać być publikowane lub opracowywane w całości, a także w odniesieniu do konkretnego okresu odsetkowego, czy też danej waluty. Odpowiednie wskaźniki alternatywne nie muszą zostać wyznaczone;
  • Wskaźniki referencyjne mogą przestać w sposób adekwatny odzwierciedlać dane realia gospodarcze lub dany rynek. Stanie się tak, gdy podmioty przekazujące dane niezbędne do opracowywania wskaźnika przestaną przekazywać dane wejściowe lub wskaźnik referencyjny zostanie uznany przez właściwy organ nadzoru za niewiarygodny, przez co nie będzie kwalifikował się do pomiaru danego rynku bazowego.

  Ryzyko zmiennej stopy procentowej

  W przypadku kredytów o zmiennym oprocentowaniu, zmiana wartości wskaźnika referencyjnego może spowodować wzrost części odsetkowej raty kredytu. Spowoduje to wzrost całkowitego kosztu kredytu.

  Ryzyko zmiany przez administratora metody opracowywania wskaźnika referencyjnego

  Podmiot opracowujący dany wskaźnik referencyjny jest uprawniony do wprowadzenia zmiany w metodzie opracowywania wskaźnika referencyjnego, w trybie określonym w dokumentacji wskaźnika referencyjnego, publikowanej przez administratora na jego stronie internetowej. Dokonanie takiej zmiany przez administratora poprzedza proces konsultacji publicznych. W ramach tych konsultacji administrator określi zakres proponowanej zmiany oraz jej uzasadnienie. Uzasadnieniem dla dokonania zmiany w metodzie opracowywania wskaźnika referencyjnego dla administratora może być np. konieczność dostosowania metody opracowywania wskaźnika referencyjnego do wymogów Rozporządzenia BMR, wytycznych organu nadzoru lub rekomendacji jednostki nadzorczej.

  Następstwem zmiany w metodzie opracowywania wskaźnika referencyjnego może być zmiana jego wartości. Podwyższenie wartości wskaźnika referencyjnego może spowodować wzrost części odsetkowej raty kredytu. Wynikiem tego będzie wzrost całkowitego kosztu kredytu.

  Ryzyko trwałego lub czasowego zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego przez administratora

  Podmiot opracowujący wskaźnik referencyjny ma prawo do zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego w trybie określonym w dokumentacji wskaźnika referencyjnego, publikowanej przez administratora na jego stronie internetowej, z zastrzeżeniem przewidzianych w tym zakresie uprawnień organów nadzoru wynikających z art. 21 oraz 23 Rozporządzenia BMR.

  Administrator może podjąć decyzję o zaprzestaniu opracowywania wskaźnika referencyjnego, w szczególności z przyczyn biznesowych. Innym powodem może być uznanie przez administratora, że dane wykorzystywane do opracowywania wskaźnika referencyjnego nie są reprezentatywne dla rynku lub realiów gospodarczych, których pomiar jest celem tego wskaźnika referencyjnego.

  Proces zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego poprzedza proces konsultacji publicznych, który trwa zazwyczaj kilka miesięcy. W ciągu tego czasu administrator określi datę, od której zamierza zaprzestać opracowywanie wskaźnika referencyjnego.

  Dodatkowo metoda opracowywania wskaźnika referencyjnego zazwyczaj wskazuje, że istnieją okoliczności, w których w danym dniu administrator może nie być w stanie wyznaczyć wartości wskaźnika referencyjnego. Przykładem jest nieotrzymanie przez administratora wystarczającej ilości danych niezbędnych do wyznaczenia w danym dniu wartości wskaźnika referencyjnego.

 • Wskaźniki referencyjne są opracowywane przez administratorów. Administrator to niezależny od banku podmiot podlegający nadzorowi organu publicznego, który wydaje zezwolenie na pełnienie funkcji administratora i ocenia jakość metody opracowywania wskaźnika referencyjnego. Wskaźniki opracowywane w Polsce nadzoruje Komisja Nadzoru Finansowego.

  Administrator gwarantuje, że dany wskaźnik referencyjny oddaje rzeczywistość ekonomiczną (rynkową) w sposób rzetelny i dokładny. Podobnie jak dane, na podstawie których dochodzi do obliczenia wskaźnika, są kompletne, rzetelne i wysokiej jakości.

 • Po kryzysie finansowym z lat 2008–2009 Komisja Europejska zaczęła prace nad nowym standardem wyliczania i stosowania wskaźników referencyjnych, aby zapewnić ich przejrzystość, wiarygodność oraz zwiększyć ochronę konsumentów. Zostało wydane Rozporządzenie BMR, które stosuje się od 1 stycznia 2018 roku.

  Rozporządzenie BMR m.in. określa zasady, na jakich opracowuje się wskaźniki referencyjne oraz reguły nadzoru nad instytucjami, które wskaźniki te opracowują i udostępniają uczestnikom rynku finansowego, w tym bankom.

 • Rozporządzenie BMR wprowadziło dodatkowe obowiązki dla banków. Co najważniejsze, wszystkie wskaźniki referencyjne stosowane przez banki w umowach oraz instrumentach finansowych muszą być wskaźnikami wpisanymi do rejestru prowadzonego przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Wpisanie do tego rejestru następuje po przeprowadzeniu postępowania, którego zadaniem jest sprawdzenie, czy dany administrator spełnia wymogi Rozporządzenia BMR.

  Każdy bank musi posiadać plan awaryjny na wypadek istotnej zmiany lub zaprzestania dalszego opracowywania wskaźników referencyjnych. Jest także zobowiązany do odpowiedniego odzwierciedlenia tego planu w umowach zawieranych z klientami.

  Podobnie jak cały sektor bankowy, opracowaliśmy plan awaryjny. W zawieranych obecnie z klientami umowach znajdują się klauzule awaryjne odzwierciedlające ten plan. Jeśli Twoja umowa nie zawiera klauzuli awaryjnej, możesz podpisać bezpłatny aneks do umowy.

 • Rozporządzenie BMR uprawnia Komisję Europejską lub krajowy organ do wyznaczenia tzw. zamiennika dla znikającego wskaźnika.

  Komisja Europejska lub krajowy organ może wyznaczyć zamiennik tylko pod pewnymi warunkami. Zostały one określone w Rozporządzeniu BMR i tylko w odniesieniu do konkretnego katalogu wskaźników referencyjnych. Jeśli Komisja lub krajowy organ wyznaczy zamienny wskaźnik referencyjny, będzie on z mocy prawa używany w umowach, w których nie ma klauzuli awaryjnej lub jest ona nieodpowiednia. W pozostałych przypadkach stosowane będą zapisy z umowy i zawartej w niej klauzuli awaryjnej.

  W Polsce krajowym organem do wyznaczenia tzw. zamiennika dla znikającego wskaźnika jest Minister właściwy ds. instytucji finansowych. Może on, po wyczerpaniu procedury określonej w Ustawie o Nadzorze Makroostrożnościowym w stosunku do kluczowego wskaźnika referencyjnego, jakim jest WIBOR, w drodze rozporządzenia), określić:

  • zamiennik i korektę spreadu (albo metodę jego ustalenia);
  • odpowiednie zmiany dostosowawcze;
  • datę rozpoczęcia stosowania danego zamiennika.
 • WIBOR jest kluczowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej w rozumieniu Rozporządzenia BMR. WIBOR jest opracowywany i publikowany przez administratora – GPW Benchmark S.A., który posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności jako administrator wskaźników referencyjnych stóp procentowych, w tym kluczowych wskaźników referencyjnych.

  Szczegółowe informacje na temat:

  • obecnych oraz historycznych wartości wskaźnika;
  • opisu kluczowych elementów metody opracowywania wskaźnika;
  • procedury przeglądu i zmiany metod wskaźników referencyjnych stóp procentowych;
  • procedury dotyczącej skarg związanych z wyznaczaniem WIBOR oraz zasad jego publikowania;

  znajdują się na stronie internetowej GPW Benchmark S.A.link otwiera się w nowym oknie

  Wskaźnik referencyjny WIBOR stosowany jest w różnych produktach oferowanych przez bank jako składnik, na podstawie którego wyznaczane jest np. oprocentowanie rat kredytu inwestycyjnego oraz innych produktów.

 • WIRON jest wskaźnikiem w rozumieniu Rozporządzenia BMR, jest opracowywany i publikowany przez GPW Benchmark S.A. na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

  Szczegółowe informacje na temat:

  • obecnych oraz historycznych wartości wskaźnika;
  • opisu kluczowych elementów metody opracowywania wskaźnika;
  • procedury dotyczącej skarg związanych z wyznaczaniem WIRON;
  • zasad jego publikowania;

  są dostępne na stronie internetowej GPW Benchmark S.A.link otwiera się w nowym oknie

  WIRON jest wskaźnikiem stopy procentowej, która jest bliska stopie wolnej od ryzyka (RFR - risk free rate). Jest on opracowywany na podstawie rzeczywistych transakcji depozytowych zawartych pomiędzy instytucjami finansowymi oraz dużymi przedsiębiorstwami a podmiotami przekazującymi dane. Transakcje te są zawarte z terminem zaczynającym się w dniu ich zawarcia a kończącym w następnym dniu roboczym (O/N – overnight).

  WIRON jest przeznaczony do stosowania jako wskaźnik referencyjny stóp procentowych w rozumieniu Rozporządzenia BMR. Zgodnie z założeniami Mapy Drogowej, planowane jest zastąpienie wskaźnika WIBOR przez wskaźnik WIRON, który będzie powszechnie stosowany w umowach finansowych oraz instrumentach finansowych.

 • W lipcu 2022 roku, Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych stopy procentowej (NGR), powołana przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, rozpoczęła prace. Grupa ta składa się z:

  • przedstawicieli Ministerstwa Finansów;
  • Narodowego Banku Polskiego;
  • Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego;
  • Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;
  • Polskiego Funduszu Rozwoju;
  • Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie;
  • Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych;
  • Banku Gospodarstwa Krajowego;
  • GPW Benchmark S.A.;
  • przedstawicieli banków, funduszy inwestycyjnych oraz zakładów ubezpieczeń;
  • organizacji branżowych zrzeszających podmioty rynku finansowego.

  Celem prac NGR jest przygotowanie tzw. „Mapy Drogowej” oraz harmonogramu działań służących sprawnemu oraz bezpiecznemu ułożeniu procesu zastąpienia wskaźnika referencyjnego WIBOR na WIRON.

  Zgodnie z Mapą Drogową proces będzie rozłożony w czasie:

  • Od grudnia 2022 roku banki mogą oferować nowe produkty finansowe oparte na wskaźniku referencyjnym WIRON, równolegle z produktami opartymi na wskaźniku WIBOR.
  • Do końca 2023 roku WIRON ma być stopniowo wprowadzany do nowych umów oraz instrumentów finansowych.
  • Do końca 2024 roku proces zmiany wskaźników referencyjnych ma zostać zakończony. Oznacza to, że po tym czasie produkty oparte na wskaźniku WIBOR nie będą dostępne.
  • Od początku 2025 roku wskaźnik WIBOR przestanie być publikowany. Oznacza to, że banki zastąpią wskaźnik WIBOR w umowach na wskaźnik WIRON, na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Finansów lub klauzul awaryjnych zawartych w umowie.

  Mapa Drogowa nie stanowi źródła prawa powszechnie obowiązującego, a jedynie wskazuje punkty zwrotne dot. zastąpienia wskaźnika referencyjnego WIBOR przez WIRON, których uczestnicy rynku finansowego mogą spodziewać się w przyszłości.

  Wskazane daty w Mapie Drogowej stanowią wyraz uzgodnień, do których wszyscy członkowie grupy NGR zmierzają w procesie zastąpienia wskaźnika referencyjnego WIBOR przez WIRON. Ze względu na wiele powiązanych elementów oraz poziom skomplikowania związany z zastąpieniem wskaźnika referencyjnego WIBOR, nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której Mapa Drogowa się zmieni (w tym wskazane tam daty dostosowawcze).

  Mapę Drogową znajdziesz tutajlink otwiera się w nowym oknie

  Aktualne informacje dotyczące tego procesu znajdują się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego tutajlink otwiera się w nowym oknie

 • Aktualnie nie oferujemy produktów opartych na wskaźniku referencyjnym WIRON.

  W Banku Millennium prowadzimy intensywne prace nad dostosowaniem naszych systemów informatycznych, regulacji i dokumentów pozwalających na wprowadzenie wskaźnika WIRON w możliwie najszybszym terminie. O dacie rozpoczęcia udzielania poszczególnych produktów opartych na wskaźniku WIRON będziemy informować z wyprzedzeniem.

 • Zastąpienie wskaźnika WIBOR może nastąpić na podstawie:

  • klauzuli awaryjnej zawartej w umowie;
  • zmian zawartych umów, które dotychczas nie zawierały klauzuli awaryjnej na wypadek zaprzestania publikowania wskaźnika WIBOR;
  • Rozporządzenia Ministra Finansów wyznaczającego zamiennik, korektę spreadu, zmian dostosowawczych oraz daty obowiązywania nowego wskaźnika w przypadku, gdy w umowie nie ma klauzul awaryjnych lub są one nieodpowiednie.
 • Zgodnie z założeniami Mapy Drogowej, WIBOR nie będzie publikowany od początku 2025 roku.

 • Tak. WIBOR jest wskaźnikiem w pełni zgodnym z Rozporządzeniem BMR, co zostało potwierdzone w komunikacie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2020 roku, w którym Komisja potwierdziła „proces wyznaczania wskaźnika referencyjnego WIBOR za zgodny z wymaganiami nałożonymi na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.”

  Pełną treść komunikatu znajdziesz tutajlink otwiera się w nowym oknie

  WIBOR jest opracowywany przez GPW Benchmark S.A. – administratora, który uzyskał zezwolenie KNF na opracowywanie m.in. tego wskaźnika referencyjnego. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował komunikat, w którym potwierdził, że metoda opracowywania wskaźnika WIBOR spełnia warunki wymagane przez Rozporządzenie BMR. Zarzuty dotyczące rzekomej manipulacji wskaźnikiem WIBOR nie powinny być uzasadniane prowadzonymi obecnie pracami związanymi z reformą wskaźników referencyjnych, a w szczególności, że prowadzone prace przez NGR nie oznaczają podważania poprawności regulacyjnej WIBOR.

  Pełną treść komunikatu znajdziesz tutajlink otwiera się w nowym oknie

  Komitet Stabilności Finansowej tj. organ właściwy w zakresie nadzoru makroostrożnościowego w Polsce, którego członkami są:

  • przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego;
  • Komisji Nadzoru Finansowego;
  • Ministerstwa Finansów;
  • Bankowy Fundusz Gwarancyjny;

  opublikował komunikat, w którym wskazał, że nie ma żadnych podstaw prawnych oraz ekonomicznych do negowania prawidłowości wyznaczania WIBOR.

  Pełną treść komunikatu znajdziesz tutajlink otwiera się w nowym oknie

  Zaprzestanie publikowania wskaźnika WIBOR wynika z reformy wskaźników referencyjnych (patrz „Dlaczego powstała unijna regulacja dotycząca wskaźników referencyjnych").

 • Podstawowym źródłem informacji na temat zastąpienia WIBOR przez WIRON jest:

 • Wskaźniki RFR (w odróżnieniu od wskaźników typu forward-looking np. LIBOR, WIBOR - czyli takich, które były publikowane przed okresem, jakiego dotyczyły) są wskaźnikami typu backward-looking. Oznacza to, że są podawane po okresie którego dotyczą, gdyż składają się z historycznych danych dotyczących transakcji zawartych w danym okresie referencyjnym.

  Wskaźniki RFR są stawkami overnight, obliczanymi codziennie na podstawie przekazywanych danych dotyczących zawartych transakcji. Aby możliwe było ich stosowanie terminowe, np. dla okresu 3 miesięcy, konieczne jest ich przekształcenie za pomocą odpowiedniej metody z szeregu wartości danego Wskaźnika RFR, z danego okresu referencyjnego.

  Z tego względu opracowuje się Terminowe Wskaźniki RFR, tzw. „compounded rate’s”, które pozwalają za pomocą Wskaźników RFR wyznaczyć oprocentowanie dla dłuższych okresów odsetkowych.

  Terminowe Wskaźniki RFR, takie jak np. „WIRON 1M Stopa Składana”, obliczane są na podstawie codziennych wartości podstawowego Wskaźnika RFR – tu wskaźnika WIRON. Administrator obliczający taki Terminowy Wskaźnik RFR bierze pod uwagę pewien okres publikowania Wskaźnika RFR, który odpowiada konkretnemu tenorowi (dla „WIRON 1M Stopa Składana” będzie to jeden miesiąc), a następnie wyznacza okres obserwacji takiego Wskaźnika RFR, z którego to okresu będzie brać wartości Wskaźnika RFR. Z szeregu wartości, poprzez zastosowanie odpowiedniej metody (dla „WIRON 1M Stopa Składana” jest to reguła procentu składanego), obliczana jest wartość Terminowego Wskaźnika RFR.

  Okres obserwacji nie musi pokrywać się z okresem odsetkowym, dla którego wykorzystywany będzie Terminowy Wskaźnik RFR. Dzięki temu ostateczna wartość Terminowego Wskaźnika RFR będzie znana jeszcze przed zakończeniem okresu odsetkowego. Okres obserwacji wskaźnika podstawowego może zaczynać się np. na kilka dni przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, dla którego będzie miał zastosowanie. Za sprawą tego, o taką samą liczbę dni wcześniej będzie znana wartość Terminowego Wskaźnika RFR „compounded rate”, który będzie miał zastosowanie dla tego okresu odsetkowego.

 • 5 marca 2021 r. Financial Conduct Authority – FCA (brytyjski organ nadzoru finansowego) – ogłosił, że od 1 stycznia 2022 r. niektóre waluty i tenory wskaźnika referencyjnego LIBOR nie będą opracowywane i publikowane. Niektóre zaś przestaną być reprezentatywne, zgodnie z datami wskazanymi w tym komunikacie.

  Komunikat FCA dot. zaprzestania publikacji wartości dla niektórych walut i tenorów LIBOR znajduje się tutajlink otwiera się w nowym oknie.

  23 listopada 2022 r. Financial Conduct Authority – FCA (brytyjski organ nadzoru finansowego) – potwierdził, że LIBOR USD (ON/1Y) będą publikowane do końca czerwca 2023 r.

  Jednocześnie FCA otworzył konsultacje publiczne, które trwały do 6 stycznia 2023 r. Dotyczyły one wskaźnika referencyjnego stopy procentowej LIBOR USD 3M oraz LIBOR USD 6M. W ramach konsultacji FCA rozważał oraz zaproponował, aby te wskaźniki referencyjne nadal były publikowane według zmienionej „syntetycznej” metodologii do 30 września 2024 r. Po tym czasie miałoby nastąpić zaprzestanie ich publikacji.

  Daty zaprzestania publikacji wskaźnika LIBOR USD znajdziesz w poniżej:

  LIBOR TERMIN Data zaprzestania publikacji
  USD 1W, 2M 2021-12-31
  USD O/N, 1Y 2022-06-30
  USD 1M, 3M, 6M 2024-09-30

   
  W dniu 3 kwietnia 2023 r. FCA ogłosił, że podjął decyzje, aby wymagać od Administratora, by ten kontynuował publikacje LIBOR USD 3M oraz LIBOR USD 6M po 30 czerwca 2023 r. przy wykorzystaniu „syntetycznej” metody. Jednocześnie FCA wskazał, że planowane zaprzestanie publikacji tych wskaźników ma nastąpić z końcem września 2024 r. Jednak ta data może jeszcze ulec zmianie.

  Syntetyczna metoda opracowywania LIBOR USD 3M oraz LIBOR USD 6M oznacza, że Administrator będzie wyznaczać te wskaźniki w oparciu o wartość odpowiedniego wskaźnika referencyjnego CME Term SOFR oraz korektę spreadu obliczoną zgodnie z metodologią określoną przez ISDA. Szczegóły dotyczące LIBOR USD 3M oraz LIBOR USD 6M, w tym informacje o wartości tych wskaźników referencyjnych, można znaleźć na stronie internetowej Administratora.

  Więcej informacji na temat LIBOR USD 3M oraz LIBOR USD 6M dotyczących procesu konsultacji oraz decyzji FCA można znaleźć na stronie internetowej FCA oraz administratora pod adresem:

 • Rejestr administratorów wskaźników referencyjnych i wskaźników referencyjnych z państw trzecich dopuszczalnych do stosowania zgodnie z Rozporządzeniem BMR jest prowadzony przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych:

  https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_bench_entitieslink otwiera się w nowym oknie

  https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_bench_benchmarkslink otwiera się w nowym oknie

  Więcej informacji na temat wskaźników referencyjnych stosowanych w naszych umowach znajdziesz na stronach internetowych administratorów poniżej.

  WIBORlink otwiera się w nowym oknie, WIBID

  Nazwa oraz dane adresowe administratora WIBOR i WIBID

  GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa

  Tel. 22 628 32 32, Email: kontakt@gpwbenchmark.pl

  Szczegółowe informacje na temat:

  • obecnych oraz historycznych wartości wskaźnika;
  • opisu kluczowych elementów metody opracowywania wskaźnika;
  • procedury przeglądu i zmiany metod wskaźników referencyjnych stóp procentowych;
  • procedury dotyczącej skarg związanych z wyznaczaniem WIBOR/WIBID oraz zasad jego publikowania;

  dostępne są na stronie internetowej GPW Benchmark S.A.link otwiera się w nowym oknie

  LIBOR USDlink otwiera się w nowym oknie

  Nazwa oraz dane adresowe administratora LIBOR USD

  IBA jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Anglii pod numerem 08457573.

  Siedziba IBA znajduje się w Milton Gate, 60 Chiswell Street, Londyn EC1Y 4SA, Wielka Brytania.

  Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej www.theice.com/contactlink otwiera się w nowym oknie

  Tel. +44 (0)20 7429 7100, E-mail: IBA@theice.com

  Szczegółowe informacje na temat:

  • obecnych oraz historycznych wartości wskaźnika;
  • opisu kluczowych elementów metody opracowywania wskaźnika;
  • procedury przeglądu i zmiany metod wskaźników referencyjnych stóp procentowych;
  • procedury dotyczącej skarg związanych z wyznaczaniem LIBOR USD oraz zasad jego publikowania;

  dostępne są na stronie internetowej ICE Benchmark Administration Limitedlink otwiera się w nowym oknie.

  EURIBORlink otwiera się w nowym oknie

  Nazwa oraz dane adresowe administratora EURIBOR

  European Money Markets Institute, Avenue des Arts, 56, Bruksela, Belgia

  Tel.: +32 (0) 2 431 52 08, Email: info@emmi-benchmarks.eu

  Szczegółowe informacje na temat:

  • obecnych oraz historycznych wartości wskaźnika;
  • opisu kluczowych elementów metody opracowywania wskaźnika;
  • procedury przeglądu i zmiany metod wskaźników referencyjnych stóp procentowych;
  • procedury dotyczącej skarg związanych z wyznaczaniem EURIBOR oraz zasad jego publikowania;

  dostępne są na stronie internetowej The European Money Markets Institutelink otwiera się w nowym oknie.

  SOFR, Average SOFR

  Nazwa oraz dane adresowe administratora SOFR

  Federal Reserve Bank of New York jest amerykańskim bankiem Systemu Rezerwy Federalnej.

  Siedziba Fed znajduje się w Nowym Jorku, przy 33 Liberty Street, NY 10045

  Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej www.newyorkfed.org/contactslink otwiera się w nowym oknie

  Szczegółowe informacje na temat:

  • obecnych oraz historycznych wartości wskaźnika;
  • opisu metody opracowywania wskaźnika;
  • zasad jego publikowania;

  dostępne są na stronie internetowej Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku (FED)link otwiera się w nowym oknie.

  SONIA

  Nazwa oraz dane adresowe administratora SONIA

  Bank of England, Threadneedle Street, Londyn, EC2R 8AH

  Tel.: +44(0)20 3461 4444

  Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej www.bankofengland.co.uk/contactlink otwiera się w nowym oknie

  Szczegółowe informacje na temat:

  • obecnych oraz historycznych wartości wskaźnika;
  • opisu metody opracowywania wskaźnika;
  • zasad jego publikowania;

  dostępne są na stronie internetowej Banku Angliilink otwiera się w nowym oknie.