Bezpieczna Pożyczka (od 12.11.2019)

 • Zgłaszanie roszczenia

  Krok 1: Wypełnij wniosek o wypłatę świadczenia.

  Krok 2: Skompletuj niezbędną dokumentację wraz z wnioskiem o wypłatę świadczenia (lista dokumentów znajduje się w Warunkach Ubezpieczenia).

  Krok 3: Złóż wymaganą dokumentację w najbliższej placówce Banku Millennium.

  Pamiętaj, że wymagane dokumenty możesz również przekazać bezpośrednio do Ubezpieczyciela (odpowiednio do TU Europa S.A. w zakresie Ubezpieczenia na wypadek Czasowej niezdolności do pracy, Ubezpieczenia na wypadek Zgonu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, Ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodu Ubezpieczenia na wypadek Hospitalizacji, lub do TU na Życie Europa S.A. w zakresie Ubezpieczenia na wypadek Zgonu, Ubezpieczenia na wypadek Całkowitej niezdolności do pracy, Ubezpieczenia na wypadek Inwalidztwa, Ubezpieczenia na wypadek Poważnego zachorowania) w jeden z poniższych sposobów:

  • pisemnie na adres: ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław,
  • za pomocą narzędzia komunikacji udostępnionego przez TU Europa na stronie internetowej www.tueuropa.pl,
  • dzwoniąc na Infolinię TU Europa S.A. dostępną pod numerem 801 500 300 lub 71 36 92 887 (od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7.00-22.00),
  • osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Ubezpieczyciela.

  TU Europa S.A./TU na Życie Europa S.A. rozpatruje roszczenie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego. • Kontakt z Ubezpieczycielem

  TU Europa S.A./TU Europa na Życie S.A.

  BIURO REGIONALNE W WARSZAWIE
  00-124 Warszawa
  Rondo ONZ 1

  BIURO REGIONALNE WE WROCŁAWIU
  53-413 Wrocław
  ul. Gwiaździsta 62

  bok@tueuropa.pl

  Infolinia TU Europa S.A. pod numerem 801 500 300


 • Odstąpienie/wypowiedzenie umowy ubezpieczenia

  Ubezpieczający może odstąpić od Umowy Ubezpieczenia poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu w terminie 30 dni od późniejszej z dat: dnia zawarcia Umowy Ubezpieczenia lub dnia rozpoczęcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela (pod warunkiem, że nie zaszły przesłanki do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego). Ubezpieczyciel zwraca w takim przypadku pełną składkę.

  Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia jest możliwe w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. Ubezpieczyciel zwraca w takim przypadku część składki za niewykorzystany okres ochrony. Zwrócone koszty ochrony ubezpieczeniowej pomniejszają kwotę pożyczki do spłaty.

  Odstąpienie/wypowiedzenie umowy ubezpieczenia może powodować zmianę oprocentowania pożyczki zgodnie z cennikiem.


Ubezpieczenie spłaty pożyczki (do 27.03.2015)

 • Zgłaszanie roszczenia

  Krok 1: Wypełnij wniosek o wypłatę świadczenia.

  Krok 2: Skompletuj niezbędną dokumentację wraz z wnioskiem o wypłatę świadczenia (lista dokumentów znajduje się w Warunkach Ubezpieczenia).

  Krok 3: Złóż wymaganą dokumentację w najbliższej placówce Banku Millennium.

  Pamiętaj, że wymagane dokumenty możesz również przekazać bezpośrednio do Ubezpieczyciela (odpowiednio do TU Europa S.A. w zakresie Ubezpieczenia na wypadek Czasowej niezdolności do pracy, Ubezpieczenia na wypadek Zgonu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, Ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodu Ubezpieczenia na wypadek Hospitalizacji, lub do TU na Życie Europa S.A. w zakresie Ubezpieczenia na wypadek Zgonu, Ubezpieczenia na wypadek Całkowitej niezdolności do pracy, Ubezpieczenia na wypadek Inwalidztwa, Ubezpieczenia na wypadek Poważnego zachorowania) w jeden z poniższych sposobów:

  • pisemnie na adres: ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław,
  • za pomocą narzędzia komunikacji udostępnionego przez TU Europa na stronie internetowej www.tueuropa.pl,
  • dzwoniąc na Infolinię TU Europa S.A. dostępną pod numerem 801 500 300 lub 71 36 92 887 (od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7.00-22.00),
  • osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Ubezpieczyciela.


 • Kontakt z Ubezpieczycielem

  TU Europa S.A.

  BIURO REGIONALNE W WARSZAWIE
  00-124 Warszawa
  Rondo ONZ 1

  BIURO REGIONALNE WE WROCŁAWIU
  53-413 Wrocław
  ul. Gwiaździsta 62

  bok@tueuropa.pl

  Infolinia TU Europa S.A. pod numerem 801 500 300


 • Rezygnacja z ubezpieczenia

  Rezygnacja z ubezpieczenia jest możliwa w dowolnym momencie poprzez złożenie w placówce Banku Millennium podpisanego Oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia.

  Jeżeli nastąpi w okresie 30 dni od dnia udostępnienia kwoty pożyczki, koszty ochrony ubezpieczeniowej zostaną zwrócone w całości. Natomiast jeżeli rezygnacja nastąpi po upływie 30 dni, koszty ochrony ubezpieczeniowej zostaną zwrócone za jej niewykorzystany okres.

  Zwrócone koszty ochrony ubezpieczeniowej pomniejszają kwotę pożyczki do spłaty dlatego konieczne będzie podpisanie aneksu do umowy pożyczki.

  Uwaga: Od 17.08.2013 r. obowiązuje nowy cennik pożyczki gotówkowej, zgodnie z którym rezygnacja z ubezpieczenia spłaty pożyczki gotówkowej, niezależnie od tego kiedy nastąpi, będzie powodować zwiększenie oprocentowania pożyczki o 2 p.p.


Ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych (od 28.03.2015)

Ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych (do 27.03.2015)

Ubezpieczenie na życie (od 28.03.2015)

 • Zgłaszanie roszczenia

  Krok 1: Wypełnij zgodnie z wytycznymi Formularz zgłoszenia zdarzenia.

  Krok 2: Skompletuj pozostałą niezbędną dokumentację, która różni się w zależności od zdarzenia ubezpieczeniowego, wraz z Formularzem zgłoszenia zdarzenia (lista dokumentów znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).

  Krok 3: Złóż wymaganą dokumentację w najbliższej placówce Banku Millennium lub bezpośrednio u Ubezpieczyciela.

  PZU Życie SA rozpatruje roszczenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu objętym odpowiedzialnością Ubezpieczyciela. • Kontakt z Ubezpieczycielem

  PZU Życie SA

  Infolinia PZU SA pod numerem 801 102 102 lub (22) 566 55 55.

  Wyszukiwarka adresów oddziałów PZU dostępna na stronie www.pzu.pl.


 • Odstąpienie/wypowiedzenie umowy ubezpieczenia

  Zgodnie z OWU Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od jej zawarcia oraz wypowiedzenia tej umowy w każdym czasie jej trwania.

  Odstąpienie/wypowiedzenie umowy ubezpieczenia następuje poprzez złożenie Oświadczenia o odstąpieniu/wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia w placówce Banku lub bezpośrednio u Ubezpieczyciela.

  Ubezpieczenie na życie stanowi zabezpieczenie kredytu hipotecznego, dlatego w sytuacji odstąpienia/wypowiedzenia tej umowy ubezpieczenia klient jest zobowiązany do zapewnienia zabezpieczenia kredytu mieszkaniowego/pożyczki hipotecznej/konsolidacyjnej poprzez dokonanie cesji praw z umowy ubezpieczenia na życie w innym Towarzystwie Ubezpieczeniowym akceptowanym przez Bank spełniającej minimalny zakres ochrony wymagany przez Bank (ubezpieczenie na życie).


Ubezpieczenie na życie (do 27.03.2015)

Ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodów (do 27.03.2015)

Ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodów lub czasowej niezdolności do pracy (do 27.03.2015)

Ubezpieczenia do kredytów ratalnych (od 01.10.2019)