O produkcie

DuetPlus to wyjątkowa oferta pakietu produktów, który można założyć już od 2000 zł dokonując wpłaty środków w następującym podziale:

 • 50% środków przeznaczając na atrakcyjnie oprocentowaną lokatę
  3- lub 6-miesięczną,
 • 50% środków inwestując w wybrany subfundusz Millennium SFIO.

Dodatkowe informacje o DuetPlus:

 • Możliwość wyboru spośród 5 Subfundszy Millennium TFI, o różnych strategiach inwestycyjnych w ramach funduszu Millennium SFIO.
 • Dostępne jednostki uczestnictwa kategorii B.
 • Możliwość dowolnej liczby zamian jednostek uczestnictwa w ramach funduszu Millennium SFIO.
 • W przypadku złożenia zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu, nabytych w ramach DuetPlus może zostać pobrana opłata manipulacyjna zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat Manipulacyjnych Funduszy Millennium
 • Jeżeli całkowite lub częściowe umorzenie jednostek uczestnictwa nabytych w ramach DuetPlus nastąpi przed datą zapadalności lokaty z nim powiązanej, oprocentowanie na części stanowiącej lokatę zostanie obniżone do wysokości 0,01% za cały okres trwania lokaty.

Dowiedz się więcej o funduszach Millennium TFI

Więcej na temat korzyści, ograniczeń i ryzyk związanych ze sprzedażą pakietu produktów (sprzedaż krzyżowa) znajdziesz w zakładce MIFID w sekcji Sprzedaż Krzyżowa.

Oprocentowanie

Część stanowiąca lokatę terminową

LokataOprocentowanie
Lokata 3-miesięczna1,00% w skali roku
Lokata 6-miesięczna1,00% w skali roku

Subfundusze Millennium SFIO dostępne w DuetPlus:

Notowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Millennium TFI

Opłaty

Opłaty manipulacyjne związane z DuetPlus:

 • W przypadku złożenia zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszy nabytych w ramach DuetPlus może zostać pobrana opłata manipulacyjna uzależniona od okresu inwestycji.
 • Opłaty związane z inwestycją w fundusze Millennium określa obowiązująca Tabela Opłat Manipulacyjnych Funduszy Millennium.

Dokumenty

Pytania i odpowiedzi

 • Czym jest plan DuetPlus?

  Jeśli wybierzesz plan DuetPlus, połowę środków wpłacasz na lokatę ze stałym oprocentowaniem (do wyboru masz 3-miesięczną lokatę z oprocentowaniem 1,00% w skali roku lub 6-miesięczną lokatę z oprocentowaniem 1,00% w skali roku), a drugą połowę inwestujesz w jeden z pięciu dostępnych subfunduszy Millennium SFIO (bez określonego terminu inwestycji).

 • Czy mogę wypłacić środki w dowolnym momencie?

  Tak, zawsze masz możliwość wcześniejszej wypłaty pieniędzy z planu DuetPlus – zarówno z części lokacyjnej, jak i funduszowej. W przypadku wypłaty środków z części lokacyjnej przed terminem jej zakończenia odsetki nie zostaną naliczone. Natomiast jeśli wypłacisz pieniądze z części funduszowej w okresie trwania lokaty, naliczymy opłatę umorzeniową w wysokości 1,50% od kwoty odkupienia, a oprocentowanie na części stanowiącej lokatę zostanie obniżone do wysokości 0,01% za cały okres trwania lokaty.

 • Od jakiej kwoty mogę otworzyć plan DuetPlus?

  Plan DuetPlus możesz otworzyć już od 2000 zł (1000 zł trafia na lokatę, a drugie 1000 zł na fundusz inwestycyjny).

 • Ile planów DuetPlus mogę założyć?

  Nie ma żadnych ograniczeń w tym zakresie – możesz założyć dowolną liczbę planów.

 • Co się stanie po zakończeniu planu DuetPlus?

  Po upływie 6 miesięcy od założenia planu DuetPlus posiadane przez Ciebie jednostki uczestnictwa przestaną być objęte planem oraz zostaną zapisane na nowym rejestrze standardowym. Twoja inwestycja będzie kontynuowana dalej na warunkach nieobjętych już regulaminem planu. Natomiast Twoja lokata zapadnie zgodnie z oprocentowaniem i zakresem, na jaki została zawarta.

 • Jaką maksymalnie kwotę mogę przeznaczyć na lokatę bankową?

  Nie ma żadnych ograniczeń w tym zakresie – możesz dokonać wpłaty w dowolnej wysokości, pamiętając oczywiście o minimalnej kwocie potrzebnej do założenia planu. Pamiętaj również, że kwota inwestowana w wybrany przez Ciebie subfundusz musi być taka sama, jak kwota na lokacie bankowej.

 • Czym są jednostki uczestnictwa kategorii B?

  Dzięki zastosowaniu jednostki uczestnictwa kategorii B nie ponosisz opłaty manipulacyjnej od wpłacanych środków (zlecenia nabycia). W przypadku tej kategorii jednostek uczestnictwa możesz ponieść opłatę manipulacyjną dopiero przy wypłacie środków (zleceniu umorzenia). Warto pamiętać, że maksymalna wysokość opłaty umorzeniowej wynosi 1,50% kwoty odkupienia, a jej wysokość wraz z upływem czasu maleje. Po upływie 24 miesięcy od rozpoczęcia inwestycji opłata wynosi 0 zł.

Pokaż więcej

Ryzyka

Transakcje finansowe wiążą się z ryzykiem, przedstawionym w „Opisie ryzyka związanego z instrumentami finansowymi i produktami finansowymi dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A.” dostępnym w placówkach i na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl.

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny.

 • Co to jest fundusz inwestycyjny

  Fundusz Inwestycyjny - to podmiot posiadający osobowość prawną, działający na podstawie „Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi", którego wyłączną formą działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych publicznie lub niepublicznie w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe określone w Ustawie.

  W zamian za dokonane wpłaty do funduszu, inwestorzy otrzymują jednostki uczestnictwa. Ich liczba pokazuje proporcjonalny udział uczestnika w majątku funduszu inwestycyjnego. Z ustaloną w statucie funduszu częstotliwością fundusz inwestycyjny ustala wartość jednostek uczestnictwa, czyli oblicza „wartość aktywów netto funduszu" przypadających na jednostkę uczestnictwa. W tym celu fundusz wycenia portfel inwestycyjny, a następnie dzieli jego wartość przez liczbę jednostek uczestnictwa przysługujących wszystkim uczestnikom. Wartość jednostki uczestnictwa może się zmieniać w każdym dniu wyceny.


 • Z inwestycją w fundusze inwestycyjne wiążą się następujące ryzyka

  • Ryzyko branży,
  • Ryzyko kredytowe,
  • Ryzyko krótkookresowych zmian cen,
  • Ryzyko kursu walutowego,
  • Ryzyko niedopuszczenia papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku regulowanym,
  • Ryzyko płynności,
  • Ryzyko podatkowe,
  • Ryzyko prawne,
  • Ryzyko rozliczenia,
  • Ryzyko rynkowe,
  • Ryzyko stopy procentowej,
  • Ryzyko utraty kapitału,
  • Ryzyko związane z koncentracją aktywów bądź rynków,
  • Wysokość opłat,
  • Złożoność produktu.

  Przed dokonaniem inwestycji należy dokładnie zapoznać się z informacjami o funduszach, w tym danymi finansowymi i opisem czynników ryzyka, które są zawarte w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KII), dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w placówkach Banku Millennium, w siedzibie Millennium TFI SA oraz na stronie internetowej www.millenniumtfi.pl


 • Informacje o gwarancji BFG

  Środki zdeponowane na rachunkach w Banku, których łączna wysokość w złotych nie przekracza równowartości 100 000 euro, bez względu na liczbę posiadanych w Banku rachunków, są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U.2016.996 z późn. zm.). Ochronie podlegają depozyty i wierzytelności podmiotów wskazanych w art. 20 ww. ustawy. Natomiast środki zainwestowane w Jednostki Uczestnictwa Funduszu Millennium TFI nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.


 • Inne ważne informacje

  Wszelkie informacje zawarte w niniejszej PUBLIKACJI HANDLOWEJ mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią ani oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ani rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w niej przedstawionych. W szczególności informacje nie są usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna powinna zostać podjęta na podstawie informacji zawartych w prospektach informacyjnych, Regulaminie Planu DuetPlus, Liście korzyści, ograniczeń i ryzyk związanych z produktem DuetPlus i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KII), a nie zawartego w niniejszej publikacji skróconego opisu.

  Rozpowszechnianie i dystrybucja niektórych instrumentów lub produktów finansowych oraz obrót nimi mogą być przedmiotem ograniczeń w odniesieniu do pewnych osób i państw, zgodnie z właściwym prawodawstwem. Oferowanie instrumentów finansowych oraz obrót nimi mogą być dokonywane jedynie przy zachowaniu zgodności z właściwymi przepisami prawa.


MiFID

Dyrektywa europejska dotycząca rynku instrumentów i produktów finansowych

Czym jest MiFID?

Tutaj znajdziesz podstawowe informacje na temat MiFID.

Klasyfikacja Klientów

Zapoznaj się z zasadami klasyfikacji Klientów oraz obowiązkami Banku.

Ocena adekwatności

Sprawdzimy, które instrumenty i produkty finansowe oraz usługi inwestycyjne są dla Ciebie adekwatne.

Opis ryzyka

Zapoznaj się z charakterem instrumentów i produktów finansowych oraz związanymi z nimi ryzykami.

Konflikt interesów

Działamy rzetelnie i w najlepiej pojętym interesie Klientów.

Dokumenty

Tutaj znajdziesz wszystkie dokumenty na temat MiFID w Banku Millennium.