O produkcie

Dyskonto weksla handlowego jest krótkoterminowym finansowaniem udzielonym przez Bank. Zakup weksla przez Bank następuje przed terminem jego płatności, po cenie pomniejszonej o kwotę odsetek dyskontowych. Bank dyskontuje weksle od podawcy weksla, który jest wierzycielem sumy wekslowej i posiada rachunek rozliczeniowy w Banku Millennium.

Usługa dyskonto weksli dostępna jest w dwóch wariantach:

 • z „wolnej ręki" – w formie pojedynczych transakcji lub
 • w ramach kredytu dyskontowego, tj. po przyznaniu odnawialnego limitu kredytowego umożlwiającego w okresie 12 miesięcy dyskonto wielu weksli. Po spłaceniu weksla przez kontrahenta, następuje zwolnienie dostępnego limitu.

Korzyści:

 • Zdobędziesz przewagę konkurencyjną, dzięki możliwości oferowania swoim partnerom handlowym bardziej atrakcyjnych warunków płatności, z dłuższymi terminami.
 • Poprawisz płynność finansową i wskaźniki ekonomiczne dzięki wcześniejszemu otrzymywaniu należności.
 • Możesz zamienić sprzedaż opartą na warunkach kredytowych (kredyt kupiecki) na sprzedaż gotówkową (dyskonto).
 • Ograniczysz ryzyka związane z niesolidnością dłużników.

Jak korzystać

Internet

Z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do Internetu, przez 24 godziny na dobę możesz sprawdzać salda i historię operacji na rachunkach, jak również informacje dotyczące innych produktów, tj.: kart płatniczych, kredytów, gwarancji i akredytyw, zleceń stałych czy lokat terminowych.

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Produkty powiązane

Rachunek rozliczeniowy

Efektywnie zarządzaj przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie i korzystaj z kompleksowej oferty produktowej Banku.

Faktoring klasyczny

Uzyskaj natychmiastowe finansowanie, zamieniając należności na gotówkę, a nam pozostaw kompleksowe zarządzanie spływem należnych Ci kwot.

Akredytywa eksportowa

Zyskaj pewność, że kontrahent nie odstąpi od umowy – niezależnie od jego kondycji finansowej otrzymasz zapłatę za wysłany towar lub wykonaną usługę.

Pytania i odpowiedzi


 • 2. Jakie warunki muszą spełniać weksle, aby zostały przyjęte do dyskonta?

  Bank przyjmuje do dyskonta weksle własne i trasowane, spełniające następujące warunki:
  • odpowiadające wymaganiom określonym w przepisach Prawa wekslowego,
  • pochodzące z krajowego obrotu gospodarczego,
  • wystawione w PLN i płatne w kraju, wyłącznie w jednostce organizacyjnej banku, w której główny dłużnik wekslowy posiada rachunek bankowy,
  • pozwalające na bezsporną identyfikację podmiotów, które się na nim podpisały,
  • niezawierające klauzul ograniczających prawa przeniesienia własności weksla ani zwrotnego poszukiwania,
  • płatne w oznaczonym dniu, z datą płatności przypadającą nie później niż 180 dni od daty przyjęcia weksla do dyskonta,
  • posiadające wskazany numer rachunku bankowego w klauzuli domicyliatu,
  • nie zawierające błędów i niezgodności.