O produkcie

Gwarancja bankowa to forma zabezpieczenia, w której Bank działa na Twoje zlecenie, zobowiązując się wobec Twojego kontrahenta (beneficjenta gwarancji) do wypłaty określonej kwoty, gdy Twoja firma nie wywiąże się ze zobowiązań. Z treści gwarancji wynika rodzaj i zakres zobowiązania oraz warunki, które muszą zostać spełnione, by mogła nastąpić wypłata z gwarancji. Produkt dostępny jest również w ramach linii na gwarancje bankowe i linii wieloproduktowej.

Usługa ta jest dostępna on-line w module Finansowanie handlu w systemie bankowości internetowej Millenet.

Korzyści dla Twojej firmy:

 • Masz możliwość wynegocjowania lepszych warunków umowy handlowej (np. odroczony termin płatności, skonto).
 • Unikasz angażowania środków finansowych, w przypadku gdy gwarancja jest akceptowaną przez beneficjenta alternatywną formą zabezpieczenia (np. gwarancja przetargowa zamiast składania wadium).

Korzyści dla beneficjenta:

 • Może skorzystać z efektywnego instrumentu egzekwowania należności bez dodatkowych kosztów i zwłoki.
 • Zabezpiecza się przed ryzykiem:
 • - niewypłacalności Klienta lub przed odmową zapłaty,
  - odstąpienia Klienta od transakcji oraz odmową przyjęcia towaru.
 • Ma pewność otrzymania zapłaty lub rekompensaty w przypadku gdy Klient nie wywiąże się z umowy.
 • Ma możliwość łatwiejszego zbycia wierzytelności zabezpieczonej gwarancją.

Schemat

schemat

Jak korzystać

Internet

Z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do Internetu, przez 24 godziny na dobę możesz sprawdzać salda i historię operacji na rachunkach, jak również informacje dotyczące innych produktów, tj.: kart płatniczych, kredytów, gwarancji i akredytyw, zleceń stałych czy lokat terminowych.

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Produkty powiązane

Rachunek rozliczeniowy

Efektywnie zarządzaj przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie i korzystaj z kompleksowej oferty produktowej Banku.

Millenet (moduł Finansowanie handlu)

Finansowanie handlu online to zaawansowany moduł w systemie bankowości internetowej Millenet dla Przedsiębiorstw.

Transakcje walutowe

Zabezpieczenie wyniku finansowego przed wahaniami kursów walut.

Linia na gwarancje bankowe, poręczenia cywilne i akredytywy dokumentowe

Składaj zlecenia na produkty finansowania handlu bez konieczności każdorazowego podpisywania umów, skracając do minimum czas wystawienie dokumentów przez Bank.

Pytania i odpowiedzi

 • 1. W jakim celu wykorzystywane są gwarancje bankowe?

  Gwarancje wykorzystywane są w różnych celach:
  • gwarancja prawnie wymagana (np. gwarancja akcyzowa, celna, loteryjna),
  • gwarancja wymagana przez kontrahenta – kupującego (np. dobrego wykonania umowy, przetargowa, usunięcia wad i usterek, zwrotu zaliczki),
  • gwarancja wymagana przez kontrahenta – sprzedającego (np. terminowej zapłaty).

 • 2. Jakie rodzaje gwarancji udzielane są przez Bank?

  • gwarancja terminowej zapłaty – zobowiązanie Banku do dokonania zapłaty za dostarczony towar, usługę lub wynajem w przypadku niewywiązania się Twojej firmy z zobowiązań płatniczych,
  • gwarancja zapłaty czynszu – zobowiązanie Banku do dokonania zapłaty z tytułu czynszu i/lub opłat administracyjnych w przypadku niewywiązania się przez Twoją firmę z zobowiązań wynikających z umowy najmu,
  • gwarancja zwrotu zaliczki – zobowiązanie Banku do zapłaty równowartości wpłaconej na rzecz Twojej firmy zaliczki/przedpłaty, w przypadku gdy z winy Twojej firmy zaszły okoliczności uprawniające beneficjenta do żądania jej zwrotu (np. nie został dostarczony towar lub zrealizowana usługa),
  • gwarancja akcyzowa (jako zabezpieczenie akcyzowe na pokrycie jednego lub wielu zobowiązań podatkowych) – zobowiązanie Banku do dokonania zapłaty kwot wynikających z zobowiązań podatkowych Twojej firmy, o których mowa w ustawie o podatku akcyzowym, na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez właściwy organ,
  • gwarancja celna – zabezpieczenie zapłaty długów celnych, podatków lub innych opłat, do których uiszczenia zobowiązana jest Twoja firma na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez właściwy organ. Może zastąpić depozyt gotówkowy lub poręczenie,
  • gwarancja dobrego wykonania (kontraktu) – zobowiązanie Banku do zapłaty na rzecz beneficjenta w przypadku gdy kontrakt nie został należycie wykonany lub w ogóle nie został wykonany. Jest to zabezpieczenie dostarczenia towarów lub usług o określonej jakości w umownym terminie czy zrealizowania określonej inwestycji,
  • gwarancja przetargowa – składana jako zabezpieczenie wpłaty kaucji (wadium) przez podmiot przystępujący do przetargu. Oznacza zobowiązanie Banku do zapłaty na rzecz organizatora przetargu kwoty wadium w przypadku gdy Twoja firma nie wywiąże się z zobowiązań określonych warunkami przetargu (np. nie podpisze umowy w okresie związania ofertą),
  • gwarancja spłaty kredytu/pożyczki – zobowiązanie Banku do dokonania spłaty wymagalnej części bądź całości kredytu/pożyczki na rzecz beneficjenta (banku lub przedsiębiorstwa udzielającego kredytu/pożyczki) w przypadku braku spłaty przez Twoją firmę,
  • gwarancja zapłaty rat leasingowych – zobowiązanie Banku do dokonania spłaty wymagalnej części bądź całości rat leasingowych w przypadku braku spłaty przez Twoją firmę.

 • 3. W jakich walutach może być wystawiana gwarancja?

  Podstawowe waluty to PLN, EUR, USD, ale – jeżeli jest taka potrzeba - transakcja może być zrealizowana również w innych walutach.

 • 4. Czy bank może wystawić gwarancje według załączonego przez firmę wzoru, innego niż bankowy?

  Tak, by wystawić gwarancję według wzoru Klienta (np. ustalonego z kontrahentem) konieczna jest ocena jego treści przez Bank. Negocjowanie z Bankiem treści gwarancji jest możliwe dzięki unikalnemu na rynku rozwiązaniu w ramach modułu Finansowanie handlu w systemie bankowości internetowej Millenet. Proces ten jest szybki i efektywny.

 • 5. Czy gwarancja może zostać wystawiona za zobowiązania innego podmiotu niż składający zlecenie?

  Tak, Bank może udzielać gwarancji za inny podmiot niż składający zlecenie. Wystarczy, że firma będąca Klientem Banku wypełni zlecenie, podając (w polu „Kontrahent") firmę powiązaną jako podmiot, za który Bank ma udzielić gwarancji.

 • 6. Czy gwarancja może zostać wystawiona za zobowiązania konsorcjum?

  Tak, wtedy gwarancja wystawiana jest na zlecenie Klienta Banku, ale za zobowiązania całego konsorcjum. W takim przypadku zapis stanowiący, że gwarancja jest wystawiona za zobowiązania konsorcjum oraz jego skład, musi zostać umieszczony zarówno w treści zlecenia, jak i decyzji kredytowej.