O produkcie

Inkaso importowe (ang. Import Documentary Collection) jest uwarunkowaną formą rozliczeń transakcji handlowych, w której eksporter zleca swojemu bankowi wydanie dokumentów handlowych Twojej firmie (importerowi) za pośrednictwem Banku Millennium w zamian za zapłatę lub zabezpieczenie przyszłej zapłaty (np. poprzez akcept weksla trasowanego).

W inkasie importowym Bank Millennium otrzymuje dokumenty reprezentujące towar wraz z instrukcjami inkasowymi z banku eksportera, za wydanie których Twoja firma ma dokonać zapłaty lub jej zabezpieczenia. Na podstawie otrzymanych dokumentów, możesz odebrać towar z portu docelowego lub od przewoźnika.

Korzyści:

 • Zabezpieczysz się przed ryzykiem niedostarczenia towarów, za które ma nastąpić zapłata.
 • W przypadku płatności w terminie odroczonym masz możliwość odbioru dokumentów i towaru w zamian za akcept weksla płatnego w terminie późniejszym. Jeśli w tym czasie dokonasz sprzedaży towaru swoim odbiorcom, uzyskasz środki na pokrycie zakupu bez angażowania swoich pieniędzy.
 • Uzyskasz korzystniejsze warunki płatności w zamian za zabezpieczenie kontrahentowi ryzyka braku zapłaty.

Schemat

schemat

Jak korzystać

Internet

Z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do Internetu, przez 24 godziny na dobę możesz sprawdzać salda i historię operacji na rachunkach, jak również informacje dotyczące innych produktów, tj.: kart płatniczych, kredytów, gwarancji i akredytyw, zleceń stałych czy lokat terminowych.

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Produkty powiązane

Rachunek rozliczeniowy

Efektywnie zarządzaj przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie i korzystaj z kompleksowej oferty produktowej Banku.

Akredytywa importowa

Zabezpiecz się przed niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez kontrahenta. Potwierdź swoją zdolność do zapłaty.

Terminowa transakcja wymiany walutowej (forward walutowy)

Już dziś ustal kurs wyminay waluty w przyszłości i zabezpiecz się przed ryzykiem pogorszenia wyniku finansowego.

Pytania i odpowiedzi

 • 1. W jakich walutach może być obsługiwane inkaso?

  Podstawowe waluty to PLN, EUR, USD, ale – jeżeli jest taka potrzeba - transakcja może zostać zrealizowana również w innych walutach.

 • 2. Jestem importerem. Czy istnieje możliwość otrzymania dokumentów i dokonania za nie zapłaty w terminie późniejszym?

  Tak. Istnieje możliwość dokonania płatności w odroczonym terminie - jest to inkaso akceptacyjne (ang. documents against acceptance, D/A). W takim przypadku dokumenty wydawane są w zamian za przyrzeczenie zapłaty zgodne z warunkami instrukcji inkasowej. Przyrzeczenie zapłaty przyjmuje zazwyczaj formę akceptu weksla trasowanego. Zapłata jest dokonywana w terminie odroczonym (bank trzyma w swoich aktach zaakceptowany weksel w celu zainkasowania jego wartości w terminie płatności). Taką formę rozliczenia importer powinien uzgodnić z eksporterem, który jest inicjatorem inkasa.

 • 3. Kto uruchamia proces inkasa dokumentowego - eksporter czy importer?

  Eksporter wysyła towar i dostarcza dokumenty wraz z odpowiednim zleceniem do swojego banku, który przesyła je do banku importera wraz z instrukcją inkasową. Aby uzyskać dokumenty, importer musi spełnić warunki inkasa (m. in. dokonać zapłaty lub akceptu weksla).