Inkaso importowe

Uwarunkowana forma płatności w imporcie

O inkasie importowym

Inkaso importowe (ang. Import Documentary Collection) jest uwarunkowaną formą rozliczeń transakcji handlowych, w której eksporter zleca swojemu bankowi wydanie dokumentów handlowych Twojej firmie (importerowi) za pośrednictwem Banku Millennium w zamian za zapłatę lub zabezpieczenie przyszłej zapłaty (np. poprzez akcept weksla trasowanego). W inkasie importowym Bank Millennium otrzymuje dokumenty reprezentujące towar wraz z instrukcjami inkasowymi z banku eksportera, za wydanie których Twoja firma ma dokonać zapłaty lub jej zabezpieczenia. Na podstawie otrzymanych dokumentów, możesz odebrać towar z portu docelowego lub od przewoźnika.

  • Zabezpiecz się przed ryzykiem niedostarczenia towarów, za które ma nastąpić zapłata
  • W przypadku płatności w terminie odroczonym masz możliwość odbioru dokumentów i towaru w zamian za akcept weksla płatnego w terminie późniejszym. Jeśli w tym czasie dokonasz sprzedaży towaru swoim odbiorcom, uzyskasz środki na pokrycie zakupu bez angażowania swoich pieniędzy
  • Uzyskaj korzystniejsze warunki płatności w zamian za zabezpieczenie kontrahentowi ryzyka braku zapłaty

Pytania i odpowiedzi

  • Podstawowe waluty to PLN, EUR, USD, ale – jeżeli jest taka potrzeba - transakcja może zostać zrealizowana również w innych walutach.

  • Tak. Istnieje możliwość dokonania płatności w odroczonym terminie - jest to inkaso akceptacyjne (ang. documents against acceptance, D/A). W takim przypadku dokumenty wydawane są w zamian za przyrzeczenie zapłaty zgodne z warunkami instrukcji inkasowej. Przyrzeczenie zapłaty przyjmuje zazwyczaj formę akceptu weksla trasowanego. Zapłata jest dokonywana w terminie odroczonym (bank trzyma w swoich aktach zaakceptowany weksel w celu zainkasowania jego wartości w terminie płatności). Taką formę rozliczenia importer powinien uzgodnić z eksporterem, który jest inicjatorem inkasa.

  • Eksporter wysyła towar i dostarcza dokumenty wraz z odpowiednim zleceniem do swojego banku, który przesyła je do banku importera wraz z instrukcją inkasową. Aby uzyskać dokumenty, importer musi spełnić warunki inkasa (m. in. dokonać zapłaty lub akceptu weksla).