O produkcie

Korzystając z akredytywy importowej (ang. import Letter of Credit, L/C), rozliczasz swoje transakcje handlowe za pośrednictwem Banku Millennium. Działając na Twoje zlecenie, Bank zobowiązuje się wobec Twojego kontrahenta (eksportera) do zapłaty określonej kwoty w zamian za dokumenty zaprezentowane przez niego po wysyłce towaru. Wypłata środków z akredytywy jest możliwa tylko wówczas, gdy dokumenty są zgodne z warunkami zapisanymi w akredytywie, jak również międzynarodowymi zasadami dotyczącymi akredytyw.

Z akredytywy importowej możesz skorzystać również w ramach linii na akredytywy dokumentowe lub linii wieloproduktowej.

Korzyści:

 • Potwierdzasz swoją zdolność kredytową i finansową wobec eksportera.
 • Masz możliwość wynegocjowania lepszych warunków umowy (np. odroczenia terminu zapłaty czy korzystniejszej ceny).
 • Zabezpieczasz się przed nieuzasadnioną wypłatą należności – zapłata zostanie dokonana tylko wtedy, gdy eksporter przedstawi dokumenty wymagane akredytywą, zgodnie z jej warunkami.
 • Masz pewność, że eksporter zrealizuje umowę handlową i dostarczy towar w uzgodnionym wcześniej miejscu i terminie, tj. w bazie dostawy.
 • Poprzez dobór odpowiednich dokumentów wymaganych w ramach akredytywy, unikniesz zapłaty za towar niespełniający wymagań jakościowych.
 • Zarządzasz akredytywami przez Internet za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Millenet.

Schemat

schemat

Dokumenty

Jak korzystać

Internet

Z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do Internetu, przez 24 godziny na dobę możesz sprawdzać salda i historię operacji na rachunkach, jak również informacje dotyczące innych produktów, tj.: kart płatniczych, kredytów, gwarancji i akredytyw, zleceń stałych czy lokat terminowych.

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Produkty powiązane

Rachunek rozliczeniowy

Efektywnie zarządzaj przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie i korzystaj z kompleksowej oferty produktowej Banku.

Millenet (moduł Finansowanie handlu)

Finansowanie handlu online to zaawansowany moduł w systemie bankowości internetowej Millenet dla Przedsiębiorstw.

Inkaso eksportowe

Zabezpiecz się przed ryzykiem wydania towaru kontrahentowi bez otrzymania zapłaty z jego strony.

Terminowa transakcja wymiany walutowej (forward walutowy)

Już dziś ustal kurs wyminay waluty w przyszłości i zabezpiecz się przed ryzykiem pogorszenia wyniku finansowego.

Linia na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe

Składaj zlecenia na produkty finansowania handlu bez konieczności każdorazowego podpisywania umów, skracając do minimum czas wystawienie dokumentów przez Bank.

Dyskonto akredytywy eksportowej

Zwiększ płynność finansową Twojej firmy, dyskontując należności z akredytywy.

Pytania i odpowiedzi

 • 1. W jakich walutach może być otwierana akredytywa?

  Podstawowe waluty to PLN, EUR, USD, ale – jeżeli jest taka potrzeba - transakcja może być przeprowadzana również w innych walutach wymienialnych.

 • 2. Kiedy następuje zapłata z tytułu akredytywy?

  Zapłata z tytułu akredytywy następuje zawsze w terminie wynikającym z warunków akredytywy. Może być to termin:
  • za okazaniem (ang. „by payment" albo „at sight"), czyli po stwierdzeniu przez bank otwierający lub bank potwierdzający (jeżeli występuje), że dokumenty są zgodne z warunkami akredytywy; wypłata następuje wtedy zgodnie z instrukcją płatniczą banku otwierającego zawartą w treści akredytywy - najczęściej jest to 2.–3. dzień roboczy po zaakceptowaniu dokumentów;
  • odroczony (ang. „by deferred payment") – np. 90 dni po dacie wysyłki towaru (dacie na dokumencie transportowym) lub 60 dni po dacie wystawienia faktury handlowej;
  • płatność mieszana (ang. „by mixed payment") – część kwoty akredytywy płatna jest za okazaniem, a część w odroczonym terminie.

 • 3. Co zrobi bank otwierający, jeśli otrzyma dokumenty niezgodne z warunkami akredytywy?

  Bank otwierający po otrzymaniu dokumentów od banku pośredniczącego (najczęściej jest to bank beneficjenta) bada ich zgodność z warunkami akredytywy. W przypadku braku zgodności dokumentów, informuje o tym bank, od którego otrzymał dokumenty oraz zleceniodawcę, wskazując, by ten:
  • zniósł zastrzeżenia do dokumentów (zaakceptował niezgodności) i upoważnił bank otwierający do zapłaty zgodnie z warunkami akredytywy, bądź
  • przekazał inne instrukcje odnośnie postępowania z niezgodnymi dokumentami.
  W takiej sytuacji wskazane jest, aby beneficjent był aktywny i kontaktował się bezpośrednio ze zleceniodawcą (importerem/kupującym) w celu zaakceptowania przez niego niezgodnych dokumentów.

 • 4. Czy z treści kontraktu powinno wynikać, czy akredytywa ma być potwierdzona lub niepotwierdzona?

  Możliwość potwierdzenia akredytywy nie zależy od zapisów kontraktowych pomiędzy kupującym i sprzedającym, lecz od treści akredytywy otwartej zgodnie ze zleceniem zleceniodawcy (importera/kupującego). To, czy akredytywa ma być potwierdzona czy nie, powinno zostać wskazane przez zleceniodawcę w zleceniu wystawienia akredytywy na etapie wnioskowania o jej otwarcie.