Program Inwestycyjny Przyszłość +

O programie Przyszłość +

Program inwestycyjny Przyszłość + to nowoczesne rozwiązanie finansowe dla wszystkich, którzy chcą zapewnić sobie i swoim najbliższym jak najlepsze jutro.

Program ten pozwala na regularne oszczędzanie środków oraz inwestowanie zgromadzonych pieniędzy na globalnych rynkach kapitałowych.

Jak założyć?

Program inwestycyjny Przyszłość + założysz wygodnie online

Stworzyliśmy przyjazny i prosty proces, dzięki któremu poznasz podstawy inwestycji, wybierzesz produkty dla siebie i kupisz je wygodnie bez wychodzenia z domu.

 • 1 Zaloguj się do Millenetu, podpisz niezbędne dokumenty i aktywuj dostęp online.
 • 2 Wybierz swoją strategię inwestycyjną. Możesz stworzyć własny program lub indywidualnie dostosować jeden z gotowych wariantów - całkowicie online.
 • 3 Zarządzaj inwestycjami bez wychodzenia z domu. Dodawaj, usuwaj i zmieniaj fundusze w zależności od potrzeb - bez wychodzenia z domu.
link otwiera się w nowym oknieOtwórz teraz

Przekonaj się jak wygodne i nowoczesne może być korzystanie z produktów inwestycyjnych w Banku Millennium.

Oferta funduszy

W ramach Programu wybierasz co najmniej dwa z 6 Subfunduszy Millennium SFIO.

Jeśli nie wiesz który wybrać, zapoznaj się z kartą funduszu oraz zwróć uwagę na potencjał zysku i poziom ryzyka inwestycyjnego.

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny.

Wskazane stopy zwrotu funduszy opierają się na danych historycznych oraz nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu netto uczestnika funduszy jest uzależniona od daty zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz uiszczonych opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego.

Przed dokonaniem inwestycji należy dokładnie zapoznać się z informacjami o funduszach, w tym danymi finansowymi i opisem czynników ryzyka, które są zawarte w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KII), dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w placówkach Banku Millennium, w siedzibie Millennium TFI SA oraz na stronie internetowej http://www.millenniumtfi.pl.

Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Źródło: Analizy Online S.A. oraz Agenci Transferowi współpracujący z Bankiem.

Kalkulator

Opłaty

Opłaty pobierane przy zleceniach odkupienia
  Przez pierwsze 5 lat od założenia Po upływie 5 lat od założenia
Pierwsze odkupienie z Programu stanowiące nie więcej niż 10% zgromadzonych aktywów 0 PLN 0 PLN
Pierwsze odkupienie z Programu stanowiące więcej niż 10% zgromadzonych aktywów 1%
Każde kolejne odkupienie niezależnie od wartości
Pierwsze odkupienie z Programu stanowiące nie więcej niż 10% zgromadzonych aktywów
Przez pierwsze 5 lat od założenia 0 PLN
Po upływie 5 lat od założenia 0 PLN
Pierwsze odkupienie z Programu stanowiące więcej niż 10% zgromadzonych aktywów
Przez pierwsze 5 lat od założenia 1%
Po upływie 5 lat od założenia 0 PLN
Każde kolejne odkupienie niezależnie od wartości
Przez pierwsze 5 lat od założenia 1%
Po upływie 5 lat od założenia 0 PLN

Inwestuj w oddziale

Wszystko załatwisz w ciągu jednej wizyty Inwestuj w oddzialeZnajdź oddział

Jesteś naszym klientem?

Zaloguj się do Millenetu link otwiera się w nowym oknie Jesteś naszym klientem?Zaloguj się

Chcesz porozmawiać o inwestycjach?

Zadzwoń do nas link otwiera się w nowym oknie Chcesz porozmawiać o inwestycjach?801 331 331

Dokumenty

Ryzyka

Transakcje finansowe wiążą się z ryzykiem, przedstawionym w „Opisie ryzyka związanego z instrumentami finansowymi i produktami finansowymi dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A.” dostępnym w placówkach i na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl.

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny.

 • Co to jest fundusz inwestycyjny

  Fundusz Inwestycyjny - to podmiot posiadający osobowość prawną, działający na podstawie „Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi", którego wyłączną formą działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych publicznie lub niepublicznie w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe określone w Ustawie.

  W zamian za dokonane wpłaty do funduszu, inwestorzy otrzymują jednostki uczestnictwa. Ich liczba pokazuje proporcjonalny udział uczestnika w majątku funduszu inwestycyjnego. Z ustaloną w statucie funduszu częstotliwością fundusz inwestycyjny ustala wartość jednostek uczestnictwa, czyli oblicza „wartość aktywów netto funduszu" przypadających na jednostkę uczestnictwa. W tym celu fundusz wycenia portfel inwestycyjny, a następnie dzieli jego wartość przez liczbę jednostek uczestnictwa przysługujących wszystkim uczestnikom. Wartość jednostki uczestnictwa może się zmieniać w każdym dniu wyceny.


 • Z inwestycją w fundusze inwestycyjne wiążą się następujące ryzyka:

   

  • Ryzyko branży,
  • Ryzyko kredytowe,
  • Ryzyko krótkookresowych zmian cen,
  • Ryzyko kursu walutowego,
  • Ryzyko niedopuszczenia papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku regulowanym,
  • Ryzyko płynności,
  • Ryzyko podatkowe,
  • Ryzyko prawne,
  • Ryzyko rozliczenia,
  • Ryzyko rynkowe,
  • Ryzyko stopy procentowej,
  • Ryzyko utraty kapitału,
  • Ryzyko związane z koncentracją aktywów bądź rynków,
  • Wysokość opłat,
  • Złożoność produktu.

  Przed dokonaniem inwestycji należy dokładnie zapoznać się z informacjami o funduszach, w tym danymi finansowymi i opisem czynników ryzyka, które są zawarte w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KII), dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w placówkach Banku Millennium, w siedzibie Millennium TFI SA oraz na stronie internetowej www.millenniumtfi.pl.


 • Informacje o gwarancji BFG

  Środki zainwestowane w Program Inwestycyjny Przyszłość +nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016.


 • Inne ważne informacje

  Wszelkie informacje zawarte w niniejszej PUBLIKACJI HANDLOWEJ mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią ani oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ani rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w niej przedstawionych. W szczególności informacje nie są usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna powinna zostać podjęta na podstawie informacji zawartych w prospektach informacyjnych, Regulaminie Programu Inwestycyjnego Przyszłość + i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KII), a nie zawartego w niniejszej publikacji skróconego opisu.

  Rozpowszechnianie i dystrybucja niektórych instrumentów lub produktów finansowych oraz obrót nimi mogą być przedmiotem ograniczeń w odniesieniu do pewnych osób i państw, zgodnie z właściwym prawodawstwem. Oferowanie instrumentów finansowych oraz obrót nimi mogą być dokonywane jedynie przy zachowaniu zgodności z właściwymi przepisami prawa.


MiFID

Dyrektywa europejska dotycząca rynku instrumentów i produktów finansowych

Czym jest MiFID?

Tutaj znajdziesz podstawowe informacje na temat MiFID.

Klasyfikacja Klientów

Zapoznaj się z zasadami klasyfikacji Klientów oraz obowiązkami Banku.

Ocena adekwatności

Sprawdzimy, które instrumenty i produkty finansowe oraz usługi inwestycyjne są dla Ciebie adekwatne.

Opis ryzyka

Zapoznaj się z charakterem instrumentów i produktów finansowych oraz związanymi z nimi ryzykami.

Konflikt interesów

Działamy rzetelnie i w najlepiej pojętym interesie Klientów.

Dokumenty

Tutaj znajdziesz wszystkie dokumenty na temat MiFID w Banku Millennium.