O produkcie

Czym są fundusze inwestycyjne?

Fundusze inwestycyjne należą do najbardziej powszechnych form lokowania oszczędności. Są one tworzone i zarządzane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub zagraniczne spółki inwestycyjne, które dysponują wyspecjalizowaną kadrą i posiadają bogate doświadczenie na rynku kapitałowym. Dzięki temu mogą profesjonalnie zarządzać powierzonymi środkami. Zadaniem funduszy inwestycyjnych jest jak najskuteczniejsze pomnażanie powierzonych im środków, przy zachowaniu określonego poziomu bezpieczeństwa.

Fundusze inwestują na rynkach pieniężnych, kapitałowych, surowcowych, towarowych, kontraktów terminowych, walutowych oraz wielu innych. Decyzje inwestycyjne podejmują doświadczeni specjaliści na bieżąco monitorujący rynki, by w odpowiednim momencie dokonywać zmian w strukturze funduszu w celu zwiększenia jego zysków. Muszą przy tym jednak ściśle przestrzegać reguł określających, w co i ile mogą inwestować.

Reguły te są opisane w prospekcie informacyjnym bądź emisyjnym, który obowiązkowo publikuje każdy fundusz na stronie internetowej TFI zarządzającego funduszem. Warto zapoznać się z tymi dokumentami przed przystąpieniem do danego funduszu, aby być w pełni świadomym ryzyka związanego z tym funduszem i jego możliwości generowania zysków.

Należy pamiętać, że inwestycje w fundusze obarczone są ryzykiem inwestycyjnym – ich wartość może rosnąć lub maleć, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału. Wyniki funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych wyników w przyszłości.

Dlaczego warto inwestować w fundusze inwestycyjne z naszej oferty?

Fundusze krajowe znajdujące się w naszej ofercie reprezentują pełne spektrum strategii inwestycyjnych - od konserwatywnych po agresywne, w których środki lokowane są w produkty najbardziej ryzykowne, ale z najwyższym potencjałem zysku (np. fundusze akcji). Fundusze te reprezentują różne klasy aktywów i różne poziomy ryzyka. Taka różnorodność funduszy inwestycyjnych zapewnia niemal nieograniczoną swobodę w wyborze strategii inwestycyjnej.

W ofercie Bankowości Prywatnej znajdują się fundusze inwestycyjne zarządzane przez lokalnych liderów rynku:

 • Millennium TFI SA
 • Investors TFI SA
 • Goldman Sachs TFI SA
 • Esaliens TFI SA
 • Quercus TFI SA

Ryzyka

Fundusz Inwestycyjny - to podmiot posiadający osobowość prawną, działający na podstawie „Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi", którego wyłączną formą działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych publicznie lub niepublicznie w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe określone w Ustawie.

W zamian za dokonane wpłaty do funduszu, inwestorzy otrzymują jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne. Ich liczba pokazuje proporcjonalny udział uczestnika w majątku funduszu inwestycyjnego. Z ustaloną częstotliwością fundusz inwestycyjny ustala wartość jednostek uczestnictwa, czyli oblicza „wartość aktywów netto funduszu" przypadających na jednostkę uczestnictwa. W tym celu fundusz wycenia portfel inwestycyjny, a następnie dzieli jego wartość przez liczbę jednostek uczestnictwa przysługujących wszystkim uczestnikom. Wartość jednostki uczestnictwa oraz certyfikatu inwestycyjnego może się zmieniać w każdym dniu wyceny.

 

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat. Przed dokonaniem inwestycji należy dokładnie zapoznać się z Prospektami informacyjnymi / Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów (KID) oraz zawartymi w nich opisami czynników ryzyka. Prospekty informacyjne,  Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KID) wraz z tabelą opłat  dostępne są w Centrach Finansowych oraz w siedzibach i na stronach internetowych odpowiednich towarzystw funduszy inwestycyjnych lub innych organów zarządzających funduszami inwestycyjnymi.

Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Z inwestycją w fundusze inwestycyjne wiążą się następujące ryzyka:

 • Ryzyko branży,
 • Ryzyko kredytowe,
 • Ryzyko krótkookresowych zmian cen,
 • Ryzyko kursu walutowego,
 • Ryzyko niedopuszczenia papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku regulowanym,
 • Ryzyko płynności,
 • Ryzyko podatkowe,
 • Ryzyko prawne,
 • Ryzyko rozliczenia,
 • Ryzyko rynkowe,
 • Ryzyko stopy procentowej,
 • Ryzyko utraty kapitału,
 • Ryzyko związane z koncentracją aktywów bądź rynków,
 • Wysokość opłat,
 • Złożoność produktu.

Opisy ryzyk przedstawione są w „Opisie ryzyka związanego z instrumentami i produktami finansowymi dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A.", dostępnym w placówkach i na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl.

Szczegółowe informacje na temat ryzyk i strategii inwestowania znajdują się w prospektach informacyjnych funduszy.

Zastrzeżenia prawne

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej publikacji mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią ani oferty, ani rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w niej przedstawionych. W szczególności informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i nie są usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego.

Zawarte w publikacji warunki mają charakter orientacyjny. Wszelkie ceny i (lub) przykładowe transakcje służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie stanowią oferty zawarcia transakcji na takich warunkach ani też nie stanowią wskazania, że transakcja na takich warunkach jest możliwa. Ponadto żadne wyliczenia ani wyniki przedstawione w niniejszej publikacji nie stanowią gwarancji przyszłych zysków. Rzeczywiste warunki transakcji na instrumentach finansowych będą oparte na warunkach rynkowych ustalonych w momencie jej zawarcia. Wszelkie wstępne kwotowania cen oraz analizy zawarte w niniejszej publikacji przygotowano w oparciu o założenia i parametry odzwierciedlające ocenę lub wybór dokonane przez Bank. Bank nie udziela żadnej gwarancji precyzji, kompletności ani racjonalności tych kwotowań lub analiz.

Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszej publikacji, w szczególności w zakresie podejmowania na ich podstawie decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie jej odbiorca.

Transakcje finansowe wiążą się z ryzykiem, szczegółowo przedstawionym w „Opisie ryzyka związanego z instrumentami i produktami finansowymi w Banku Millennium S.A."1), dostępnym w placówkach i na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl. Każdy, kto nabywa instrument finansowy, przyjmuje i ponosi odpowiedzialność z tytułu zobowiązań podatkowych wynikających z obowiązujących przepisów. Mając na względzie powyższe ryzyka i okoliczności, klienci Banku powinni dysponować niezbędną wiedzą i doświadczeniem, aby ocenić charakter każdej rozważanej transakcji finansowej oraz związane z nią ryzyka. W razie jakichkolwiek wątpliwości klienci powinni skorzystać z usług doradcy podatkowego, prawnego lub inwestycyjnego. Bank przekaże wszelkie dodatkowe informacje, o które zasadnie wystąpi klient, aby umożliwić mu ocenę ryzyk oraz charakteru transakcji.

Zawarcie przez klienta transakcji na instrumentach finansowych jest podstawą do uznania, że klient zapoznał się z warunkami transakcji i związanymi z nią ryzykami oraz zaakceptował je.

Rozpowszechnianie i dystrybucja niektórych instrumentów finansowych oraz obrót nimi mogą być przedmiotem ograniczeń w odniesieniu do pewnych osób i państw, zgodnie z właściwym prawodawstwem. W gestii klienta leży wykazanie zdolności prawnej oraz uprawnień do inwestowania w dany instrument finansowy. Oferowanie instrumentów finansowych oraz obrót nimi mogą być dokonywane jedynie przy zachowaniu zgodności z właściwymi przepisami prawa.
Informacje zawarte w niniejszej publikacji zostają udostępnione do wyłącznej wiadomości jej odbiorcy. Odbiorca nie jest uprawniony do ich kopiowania, reprodukcji ani przekazywania i udostępniania osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, zarówno w całości, jak i w części (poza przekazaniem swoim profesjonalnym doradcom) bez uprzedniej pisemnej zgody Banku.

Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dyrektywa europejska dotycząca rynku instrumentów i produktów finansowych

Czym jest MiFID?

Tutaj znajdziesz podstawowe informacje na temat MiFID.

Klasyfikacja Klientów

Zapoznaj się z zasadami klasyfikacji Klientów oraz obowiązkami Banku.

Ocena adekwatności

Sprawdzimy, które instrumenty i produkty finansowe oraz usługi inwestycyjne są dla Ciebie adekwatne.

Opis ryzyka

Zapoznaj się z charakterem instrumentów i produktów finansowych oraz związanymi z nimi ryzykami.

Konflikt interesów

Działamy rzetelnie i w najlepiej pojętym interesie Klientów.

Dokumenty

Tutaj znajdziesz wszystkie dokumenty na temat MiFID w Banku Millennium.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrach Finansowych Banku Millennium lub dzwoniąc pod numer Linii Bankowości Prywatnej.

801 115 115
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

+48 22 598 40 41
numer dostępny z telefonów komórkowych oraz z zagranicy