Tabela opłat manipulacyjnych Quercus TFI

Lista funduszy Quercus Parasolowy SFIO dostępnych w ofercie dla Klientów Bankowości Prywatnej

  • QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU
  • QUERCUS GLOBAL BALANCED
  • QUERCUS AGRESYWNY
  • QUERCUS DŁUŻNY KRÓTKOTERMINOWY
  • QUERCUS OBLIGACJI SKARBOWYCH
  • QUERCUS LEV
  • QUERCUS SHORT
  • QUERCUS GOLD

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Szczegóły dotyczące oferty dostępne są u Doradców Bankowości Prywatnej

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat. Przed dokonaniem inwestycji należy dokładnie zapoznać się z Prospektami informacyjnymi / Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów (KII) oraz zawartymi w nich opisami czynników ryzyka. Prospekty informacyjne, Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) wraz z tabelą opłat dostępne są w Centrach Finansowych oraz w siedzibach i na stronach internetowych odpowiednich towarzystw funduszy inwestycyjnych lub innych organów zarządzających funduszami inwestycyjnymi.

Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.