Tabela opłat manipulacyjnych Investors TFI

Tabela opłat

Dostępne w ofercie dla Klientów Prestige fundusze Investors to:

Investors Parasol FIO:

 • Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu FIO
 • Investor Akcji FIO
 • Investor Zrównoważony FIO
 • Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO
 • Investor Oszczędnościowy FIO
 • Investor Top Małych i Średnich Spółek FIO
 • Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO
 • Investor Obligacji FIO

Prospekt

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Investors Parasol SFIO:

 • Investor Nowych Technologii
 • Investor Nieruchomosci i Budownictwa
 • Investor Dochodowy
 • Investor Indie i Chiny
 • Investor Gold
 • Investor Turcja
 • Investor Quality
 • Investor Niemcy
 • Investor Rosja – fundusz w likwidacji
 • Investor Rynków Wschodzących
 • Investor Bezpiecznego Wzrostu

Prospekt

Kluczowe Informacje dla Inwestorów Parasol

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat. Przed dokonaniem inwestycji należy dokładnie zapoznać się z Prospektami informacyjnymi / Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów (KII) oraz zawartymi w nich opisami czynników ryzyka. Prospekty informacyjne,  Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) wraz z tabelą opłat  dostępne są w Centrach Finansowych oraz w siedzibach i na stronach internetowych odpowiednich towarzystw funduszy inwestycyjnych lub innych organów zarządzających funduszami inwestycyjnymi.

Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.