Lokaty inwestycyjne

O lokatach strukturyzowanych

Lokaty strukturyzowane to produkty, które łączą w sobie cechy lokaty terminowej (ochrona kapitału w dniu zapadalności lokaty na poziomie 100%) oraz inwestycji na rynkach finansowych (szansa na zyski wyższe niż w przypadku standardowego oprocentowania lokat). Wykorzystując praktycznie nieograniczone możliwości wielu rynków, lokaty strukturyzowane są doskonałym narzędziem służącym do dywersyfikacji portfela.

 • 100% ochrony kapitału w dniu zapadalności lokaty
 • Pośredni dostęp do krajowego i zagranicznego rynku walutowego, akcji, surowców lub towarów
 • Oprocentowanie uzależnione od wartości instrumentu bazowego wskazanego w Warunkach Lokaty Strukturyzowanej, którym może być m.in. waluta, surowce, akcje, indeksy giełdowe
link otwiera się w nowym oknieOtwórz teraz

Aktualnie oferowane lokaty strukturyzowane

Stabilny Kurs LIV

Okres subskrypcji 02.07.2019 r. – 31.07.2019 r.
Oprocentowanie w trakcie subskrypcji 1% w skali roku
Okres inwestycji 01.08.2019 r. – 01.02.2021 r.
Możliwe oprocentowanie za okres inwestycji od 0% do 5,5% w skali inwestycji
Oprocentowanie gwarantowane za okres inwestycji Brak gwarantowanego oprocentowania
Kwota minimalna 1 000 zł
Rodzaj instrumentu bazowego Waluta

Przedstawione dane i wartości mają jedynie charakter informacyjny, odnoszą się do symulacji wyników z przeszłości i nie można ich traktować jako gwarancji ani obietnicy osiągnięcia przyszłych wyników. Symulacja wyników osiągniętych w przeszłości opiera się na rzeczywistych wynikach osiągniętych w przeszłości w związku z inwestowaniem w jeden lub w kilka instrumentów finansowych lub w związku z indeksami finansowymi, które są identyczne lub stanowią podstawę instrumentu finansowego, którego dotyczą te informacje. Jeżeli symulacje opierają się na kwotach wyrażonych w walucie obcej, ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego. Symulacje te (ani zawarte w nich informacje) nie stanowią rekomendacji, doradztwa inwestycyjnego, oferty ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych ze strony Banku Millennium S.A.

Ryzyka związane z inwestowaniem w lokaty strukturyzowane

Inwestycje w produkty strukturyzowane niosą ze sobą różnego rodzaju ryzyka, w szczególności może to być: ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe (upadłości), ryzyko płynności, ryzyko podatkowe, ryzyko prawne, ryzyko stopy procentowej, złożoności produktu, dostępności informacji z danego rynku.

Lokaty strukturyzowane oparte są na wskaźnikach rynku finansowego lub towarowego, takich jak kursy walut, ceny akcji, wartości indeksów giełdowych, ceny towarów lub koszyki tych zmiennych, od których kształtowania może być uzależnione końcowe oprocentowanie lokaty strukturyzowanej. Lokaty strukturyzowane posiadają inne cechy niż tradycyjne lokaty o stałym lub zmiennym oprocentowaniu. W przypadku niespełnienia założeń inwestycyjnych, lokaty strukturyzowane mogą nie wypłacić odsetek.

 • Szczegółowy opis ryzyka

  Ryzyko rynkowe – zysk z lokaty strukturyzowanej zależy od zachowania danej zmiennej rynkowej (np. kurs waluty). Jeżeli przewidywania inwestora nie okażą się słuszne, kwota wypłacona w dniu zapadalności może być równa gwarantowanemu kapitałowi. Produkty (w zależności od struktury) mogą również przynieść zysk mniejszy niż wzrost/spadek instrumentu bazowego.

  Ryzyko kredytowe – inwestycja w lokaty strukturyzowane wiąże się z ponoszeniem ryzyka kredytowego (upadłości) Banku, w którym otwierana jest lokata. W związku z tym, posiadacz lokaty w przypadku braku wypłacalności Banku otrzyma należne mu środki z tytułu lokaty, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami gwarantowania środków przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

  Ryzyko płynności – posiadacz lokaty strukturyzowanej może w każdej chwili w okresie subskrypcji oraz w okresie inwestycji zakończyć inwestycję wypłacając 100% kapitału. Należy pamiętać iż, zerwanie lokaty strukturyzowanej po okresie subskrypcji, a przed jej terminem zapadalności powoduje obowiązek uiszczenia opłaty manipulacyjnej z chwilą zerwania lokaty strukturyzowanej, której wysokość określona jest w Warunkach Lokaty Strukturyzowanej.

  Ryzyko podatkowe – ryzyko zmiany przepisów podatkowych powodujące, iż inwestowanie w instrumenty i produkty finansowe związane będzie z większymi niż dotychczas obciążeniami podatkowymi, co może skutkować zmniejszeniem opłacalności inwestycji.

  Złożoność produktu – dotyczy ryzyka związanego z charakterem produktu oraz związaną z nim dokumentacją. Im bardziej złożony, niestandardowy produkt, tym bardziej złożona będzie jego dokumentacja oraz zawarte w niej opisy. W efekcie, zrozumienie zasad działania danego produktu może być utrudnione w przypadku skomplikowanej struktury produktu oraz jego dokumentacji.

  Szczegółowe opisy ryzyk przedstawione są w Opisie ryzyka związanego z instrumentami i produktami finansowymi dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A., dostępnym w placówkach i na stronie internetowej Banku.


 • Informacje o gwarancji BFG

  Środki złożone na Lokacie Strukturyzowanej są gwarantowane przez BFG, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z 10 czerwca 2016 r. Zgodnie z tą ustawą wysokość środków pieniężnych wraz z innymi wierzytelnościami w stosunku do Banku, objętymi systemem gwarantowania w złotych, nie przekracza łącznie równowartości 100 000 euro.

  Środki przekraczające wskazaną wartość nie podlegają gwarancji BFG. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. W przypadku rachunku wspólnego każdemu właścicielowi przysługuje odrębna kwota gwarantowana (do wysokości gwarancji).

  Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji zawarte są w Arkuszu informacyjnym dla deponentów, dostępnym w placówkach Banku oraz na stronie bankmillennium.pl.


Jak założyć

Zastrzeżenia prawne

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej PUBLIKACJI HANDLOWEJ mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią ani oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ani rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na produktach finansowych w niej przedstawionych. W szczególności nie są usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego.

Jakakolwiek decyzja inwestycyjna powinna zostać podjęta na podstawie informacji zawartych w Warunkach lokaty strukturyzowanej, oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID)a nie zawartego w niniejszej publikacji skróconego opisu. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl oraz w placówkach Banku.

Niniejsza publikacja zawiera stanowisko Banku Millennium S.A. („Bank”) wyrażone na podstawie własnej oceny istotnych dla Banku faktów i stosownych przepisów prawa. Bank zapewnia, iż dołożył należytych starań, aby zamieszczone w niniejszej publikacji informacje były rzetelne i oparte na miarodajnych źródłach, jednakże nie może zagwarantować rzetelności, kompletności ani aktualności informacji pozyskanych ze źródeł pochodzących spoza Banku. Dodatkowo Bank informuje, że informacje oraz analizy zawarte w publikacji oparto na informacjach pochodzących ze źródeł publicznych, które nie zostały niezależnie zweryfikowane przez Bank, a ponadto mogą podlegać okresowym zmianom. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje finansowe dokonywania przez klienta transakcji na produktach finansowych opisanych w niniejszej publikacji. Jednocześnie Bank zastrzega sobie możliwość zmian zarówno w formie, jak i w treści niniejszej publikacji, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

Warunki przedstawione w niniejszej publikacji mają charakter orientacyjny. Wszelkie ceny i (lub) przykładowe transakcje służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie stanowią oferty zawarcia transakcji na takich warunkach ani też nie stanowią wskazania, że transakcja na takich warunkach jest możliwa. Ponadto żadne wyliczenia ani wyniki przedstawione w niniejszej publikacji nie stanowią gwarancji przyszłych zysków. Rzeczywiste warunki transakcji na produktach finansowych będą oparte na warunkach rynkowych ustalonych w momencie jej zawarcia. Wszelkie wstępne kwotowania cen oraz analizy zawarte w niniejszej publikacji przygotowano w oparciu o założenia i parametry odzwierciedlające ocenę lub wybór dokonane przez Bank. Bank nie udziela żadnej gwarancji precyzji, kompletności ani racjonalności tych kwotowań lub analiz.

Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszej publikacji, w szczególności w zakresie podejmowania na ich podstawie decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie jej odbiorca.

Transakcje finansowe wiążą się z ryzykiem, przedstawionym w „Opisie ryzyka związanego z instrumentami i produktami finansowymi dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A”, dostępnym w placówkach i na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl. Każdy, kto nabywa produkt finansowy, przyjmuje i ponosi odpowiedzialność z tytułu zobowiązań podatkowych wynikających z obowiązujących przepisów. Mając na względzie powyższe ryzyka i okoliczności, klienci Banku powinni dysponować niezbędną wiedzą i doświadczeniem, aby ocenić charakter każdej rozważanej transakcji oraz ryzyka z nią związane. W razie jakichkolwiek wątpliwości klienci powinni skorzystać z usług doradcy podatkowego, prawnego lub inwestycyjnego. Bank przekaże wszelkie dodatkowe informacje, o które zasadnie wystąpi klient, aby umożliwić mu ocenę ryzyk oraz charakteru transakcji.

Rozpowszechnianie i dystrybucja niektórych instrumentów lub produktów finansowych oraz obrót nimi mogą być przedmiotem ograniczeń w odniesieniu do pewnych osób i państw, zgodnie z właściwym prawodawstwem. Oferowanie instrumentów finansowych oraz obrót nimi mogą być dokonywane jedynie przy zachowaniu zgodności z właściwymi przepisami prawa.

MiFID

Dyrektywa europejska dotycząca rynku instrumentów i produktów finansowych

Czym jest MiFID?

Tutaj znajdziesz podstawowe informacje na temat MiFID.

Klasyfikacja Klientów

Zapoznaj się z zasadami klasyfikacji Klientów oraz obowiązkami Banku.

Ocena adekwatności

Sprawdzimy, które instrumenty i produkty finansowe oraz usługi inwestycyjne są dla Ciebie adekwatne.

Opis ryzyka

Zapoznaj się z charakterem instrumentów i produktów finansowych oraz związanymi z nimi ryzykami.

Konflikt interesów

Działamy rzetelnie i w najlepiej pojętym interesie Klientów.

Dokumenty

Tutaj znajdziesz wszystkie dokumenty na temat MiFID w Banku Millennium.