O produkcie

Produkty strukturyzowane należą do najnowocześniejszych i najciekawszych produktów bankowych dostępnych na polskim rynku finansowym. Stanowią przykład efektywnego połączenia cech „konserwatywnej" lokaty bankowej z cechami inwestycji w różnorodne instrumenty finansowe.

Produkty te umożliwiają inwestowanie we wszelkich branżach i zakątkach świata - na rynkach akcji, obligacji, surowcowych, towarowych, funduszy inwestycyjnych oraz hedgingowych. Zapewniają dostęp do instrumentów, rynków i strategii inwestycyjnych, dotychczas niedostępnych dla wielu inwestorów, zwłaszcza dla Klientów indywidualnych. 

Wykorzystując praktycznie nieograniczone możliwości wielu rynków, produkty strukturyzowane są doskonałym narzędziem służącym do dywersyfikacji portfela. 

Produkty strukturyzowane to bogata i różnorodna grupa innowacyjnych, „szytych na miarę" produktów finansowych, cechujących się: 

 • z góry zdefiniowanym poziomem gwarancji kapitału, 
 • z góry znaną formułą wypłaty, 
 • wartością w momencie wygaśnięcia zależną od wartości innych instrumentów. 

Warunki dostępu do danego produktu strukturyzowanego są formułowane odrębnie dla każdego z nich. Informacje te wraz z opisami ryzyka związanego z danym produktem znajdują się w prezentacji danego produktu oraz stosownych dokumentach emisyjnych lub warunkach, które są udostępniane w Centrach Finansowych Banku Millennium S.A.

Ryzyka

Produkty strukturyzowane z pełną lub częściową ochroną kapitału to produkty inwestycyjne mogące występować m.in. w formie obligacji, bankowego papieru wartościowego, lokat inwestycyjnych lub polisy ubezpieczeniowej, opartych na wskaźnikach rynku finansowego lub towarowego, takich jak kursy walut, ceny akcji, wartości indeksów giełdowych, ceny towarów lub koszyki tych zmiennych, od których kształtowania się może być uzależnione końcowe oprocentowanie obligacji, kwota rozliczenia bankowego papieru wartościowego lub kwota wypłaty z polisy. Produkty strukturyzowane to instrumenty objęte pełną lub częściową ochroną kapitału w dniu zapadalności inwestycji. Produkty strukturyzowane z częściową ochroną kapitału zapewniają ochronę kapitału poniżej 100%. W takim przypadki inwestor musi liczyć się z częściową utratą kapitału, ale w zamian może oczekiwać wyższego poziomu udziału w potencjalnych zyskach.


W przypadku produktu strukturyzowanego pełna lub częściowa ochrona kapitału obowiązuje tylko i wyłącznie w dniu wykupu/zapadalności inwestycji. W przypadku sprzedaży produktu strukturyzowanego na rynku wtórnym przed terminem wykupu/zapadalności produktu, pełna lub częściowa ochrona kapitału nie obowiązuje.

 

Z inwestycją w produkty strukturyzowane wiążą się następujące ryzyka:

 • ryzyko rynkowe,
 • ryzyko kredytowe,
 • ryzyko płynności,
 • ryzyko utraty kapitału,
 • złożoność produktu,
 • dostępność informacji z danego rynku,
 • ryzyko kursu walutowego,
 • ryzyko podatkowe,
 • ryzyko prawne,
 • ryzyko stopy procentowej,
 • wysokość opłat.

Szczegółowe opisy ryzyk przedstawione są w Opisie ryzyka związanego z instrumentami i produktami finansowymi dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A., dostępnym w placówkach i na stronie internetowej Banku.

Zastrzeżenia prawne

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej publikacji handlowej mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią ani oferty, ani rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w niej przedstawionych. W szczególności informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i nie są usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna powinna zostać podjęta na podstawie informacji zawartych w stosownych dokumentach dla danego produktu strukturyzowanego (warunkach emisji, propozycji nabycia lub warunkach, a nie na podstawie zawartego w niniejszej publikacji skróconego opisu. Powyższe dokumenty są dostępne w placówkach Banku. 

Niniejsza publikacja zawiera stanowisko Banku Millennium S.A. („Bank") wyrażone na podstawie własnej oceny istotnych dla Banku faktów i stosownych przepisów prawa. Bank zapewnia, iż dołożył należytych starań, aby zamieszczone w niniejszej publikacji informacje były rzetelne i oparte na miarodajnych źródłach, jednakże nie może zagwarantować rzetelności, kompletności ani aktualności informacji pozyskanych ze źródeł pochodzących spoza Banku. Dodatkowo Bank informuje, że informacje oraz analizy zawarte w niniejszej publikacji oparto na informacjach pochodzących ze źródeł publicznych, które nie zostały niezależnie zweryfikowane przez Bank, a ponadto mogą podlegać okresowym zmianom. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje finansowe dokonywania przez klienta transakcji na instrumentach finansowych opisanych w niniejszej publikacji. Jednocześnie Bank zastrzega sobie możliwość zmian zarówno w formie, jak i w treści niniejszej publikacji, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszej publikacji, w szczególności w zakresie podejmowania na ich podstawie decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie jej odbiorca. 

Transakcje finansowe wiążą się z ryzykiem, szczegółowo przedstawionym w „Opisie ryzyka związanego z instrumentami i produktami finansowymi dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A.", dostępnym w placówkach i na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl

Każdy, kto nabywa instrument finansowy, przyjmuje i ponosi odpowiedzialność z tytułu zobowiązań podatkowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Mając na względzie powyższe ryzyka i okoliczności, klienci Banku powinni dysponować niezbędną wiedzą i doświadczeniem, aby ocenić charakter każdej rozważanej transakcji oraz ryzyka z nią związane. W razie jakichkolwiek wątpliwości klienci powinni skorzystać z usług doradcy podatkowego, prawnego lub inwestycyjnego. Bank przekaże wszelkie dodatkowe informacje, o które zasadnie wystąpi klient, aby umożliwić mu ocenę ryzyk oraz charakter transakcji.  

Zawarcie przez klienta transakcji na instrumentach finansowych jest podstawą do uznania, że klient zapoznał się z warunkami transakcji i związanymi z nią ryzykami oraz zaakceptował je. 

Rozpowszechnianie i dystrybucja niektórych instrumentów lub produktów finansowych oraz obrót nimi mogą być przedmiotem ograniczeń w odniesieniu do pewnych osób i państw, zgodnie z właściwym prawodawstwem. W gestii klienta leży wykazanie zdolności prawnej oraz uprawnień do inwestowania w dany instrument finansowy. Oferowanie instrumentów finansowych oraz obrót nimi mogą być dokonywane jedynie przy zachowaniu zgodności z właściwymi przepisami prawa.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji zostają udostępnione do wyłącznej wiadomości jej odbiorcy. Odbiorca nie jest uprawniony do ich kopiowania, reprodukcji ani przekazywania i udostępniania osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, zarówno w całości, jak i w części (poza przekazaniem swoim profesjonalnym doradcom) bez uprzedniej pisemnej zgody Banku.

Środki zainwestowane w produkty strukturyzowane nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016., z wyłączeniem środków zainwestowanych w Lokaty Inwestycyjne.

Środki złożone na Lokacie Inwestycyjnej są gwarantowane przez BFG, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016. Gwarancją objęte są w 100 % zainwestowane w Banku środki, których łączna wysokość w złotych wraz z innymi środkami zainwestowanymi w produkty Banku, objęte ustawowym systemem gwarantowania, nie przekracza równowartości 100 000 euro. Ochronie podlegają środki pieniężne osób fizycznych zgodnie z art. 2 pkt. 3) w związku z art. 17 ust.1 wyżej wymienionej ustawy. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

 

Dyrektywa europejska dotycząca rynku instrumentów i produktów finansowych

Czym jest MiFID?

Tutaj znajdziesz podstawowe informacje na temat MiFID.

Klasyfikacja Klientów

Zapoznaj się z zasadami klasyfikacji Klientów oraz obowiązkami Banku.

Ocena adekwatności

Sprawdzimy, które instrumenty i produkty finansowe oraz usługi inwestycyjne są dla Ciebie adekwatne.

Opis ryzyka

Zapoznaj się z charakterem instrumentów i produktów finansowych oraz związanymi z nimi ryzykami.

Konflikt interesów

Działamy rzetelnie i w najlepiej pojętym interesie Klientów.

Dokumenty

Tutaj znajdziesz wszystkie dokumenty na temat MiFID w Banku Millennium.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje można uzyskać w placówkach Banku Millennium