Skontaktuj się z nami

Zadzwoń – infolinia czynna całą dobę

Masz pytania? Napisz do nas

kontakt Prestige Formularz kontaktowy

Przydatne kontakty


 • Zadzwoń w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących naszej bankowości internetowej

  Klienci Millennium Prestige

  801 24 HELP (801 244 357) - z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych
  Czynne 24h/7dni

  (+48) 22 598 40 50 - z telefonów komórkowych oraz z zagranicy
  Czynne 24h/7dni

  (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora) • Jeśli masz Pakiet Bardzo Pomocny w tym ubezpieczenie Dokumenty w Podróży i Concierge, w razie nagłej sytuacji zadzwoń do Centrum Alarmowego Europ Assistance:

  (+48) 22 203 75 00 (opłata zgodna z taryfą operatora).


 • Padłeś ofiarą oszustwa lub chcesz zgłosić podejrzaną sytuację? Zadzwoń pod specjalny numer:

  (+48) 22 598 44 44 (opłata zgodna z taryfą operatora).


 • Bank Millennium SA
  ul. Stanisława Żaryna 2A
  02-593 Warszawa


 • kontakt@bankmillennium.pl

 • Jeśli masz zastrzeżenia do naszych usług, możesz zgłosić reklamację.

  W jaki sposób
  Gdzie złożysz reklamację
  na piśmie
  • w dowolnej placówce
  • listem na adres naszej siedziby
   Bank Millennium S.A.
   Wydział Relacji z Klientami
   ul. Stanisława Żaryna 2A
   02-593 Warszawa
   lub dowolnej placówki – z dopiskiem Reklamacje
  ustnie
  • w dowolnej placówce
  • telefonicznie (przez COT) - 801 331 331, (+48) 22 598 40 40 (koszt połączenia zgodnie z cennikiem Twojego operatora)
  w postaci elektronicznej
  • w Millenecie lub aplikacji mobilnej – zaloguj się i wyślij wiadomość przez formularz w opcji Kontakt

   


  1. Imię i nazwisko
  2. Numer PESEL (jeśli nie masz, podaj datę urodzenia) lub numer dokumentu tożsamości
  3. Jakiego produktu, usługi czy promocji dotyczy Twoja reklamacja (np. numer umowy)
  4. Twoje zastrzeżenia
  5. Twoje oczekiwania (jeżeli chcesz je nam podać)

  Możesz to zrobić samodzielnie. Jeśli chcesz, możesz upoważnić inną osobę lub instytucję, by to zrobiła w Twoim imieniu.

  Pełnomocnictwa udzielasz w formie pisemnej. Twój podpis musi być poświadczony przez:

  1. pracownika naszej placówki, lub
  2. notariusza, lub
  3. polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną.

  Odpowiedź otrzymasz do:

  • 15 dni roboczych od dnia, w którym otrzymaliśmy Twoje zgłoszenie – jeżeli reklamacja dotyczy usług płatniczych,
  • 30 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy Twoje zgłoszenie – w pozostałych przypadkach.

  Jeżeli Twój przypadek jest szczególnie skomplikowany, możemy wydłużyć termin, w którym udzielimy Ci odpowiedzi. W takiej sytuacji poinformujemy Cię o tym i podamy:

  • przyczynę opóźnienia,
  • okoliczności, które musimy ustalić, aby rozpatrzyć reklamację,
  • przewidywany termin, w którym na nią odpowiemy.

  Maksymalny termin, w którym Ci odpowiemy to:

  • 35 dni roboczych od dnia, w którym otrzymaliśmy Twoje zgłoszenie – jeżeli reklamacja dotyczy usług płatniczych,
  • 60 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy Twoje zgłoszenie – w pozostałych przypadkach.

  Odpowiedź otrzymasz od nas:

  1. w przypadku reklamacji, które dotyczą usług płatniczych – na piśmie lub pocztą elektroniczną, SMS lub innym trwałym nośniku informacji, który stosujemy – jeżeli o to zawnioskujesz,
  2. w przypadku pozostałych reklamacji – na piśmie lub pocztą elektroniczną – jeżeli o to zawnioskujesz. W przypadku, gdy rozpatrzymy reklamację pozytywnie, odpowiedź możemy wysłać również w wiadomości SMS, jeżeli o to zawnioskujesz.

  • Jeśli nie zgadzasz się z odpowiedzią na reklamację, możesz odwołać się – złożyć kolejną reklamację.
  • Swoje zastrzeżenia możesz również skierować do podmiotów, które są uprawnione do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Wskazujemy je w tabeli poniżej. Zasady postępowania znajdziesz w regulaminach tych instytucji na ich stronach internetowych.
   Instytucja
   Strona internetowa
   Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich

    

  • Możesz zwrócić się po pomoc prawną do miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta. Ich dane kontaktowe znajdziesz m.in. na stronach internetowych miast i powiatów.
  • Na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, wskazując jako pozwanego Bank Millennium S.A., możesz wystąpić przeciwko nam z powództwem do sądu powszechnego według:
   - właściwości ogólnej siedziby Banku Millennium S.A.: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy ul. Ogrodowej 51a, 00-873 Warszawa lub
   - dla spraw określonych w kodeksie postępowania cywilnego, w tym majątkowych o wartości przedmiotu sporu przewyższającej 100 000 zł Sąd Okręgowy w Warszawie przy Al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa;

   bądź według przepisów o właściwości przemiennej kodeksu postępowania cywilnego do sądu:
   - miejsca wykonania umowy - jeśli jest to powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania;
   - miejsca zamieszkania powoda - jeśli jest to powództwo o roszczenie, które wynika z czynności bankowej przeciwko bankowi, innej jednostce organizacyjnej uprawnionej do wykonywania czynności bankowych lub ich następcom prawnym, bądź gdy powód jest konsumentem;
   - okręgu, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę - jeśli powództwo dotyczy roszczenia z czynu niedozwolonego;
   - okręgu, w którym znajduje się zakład główny lub oddział - jeśli roszczenie pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału, a powództwo dotyczy roszczenia majątkowego.

  Dodatkowo na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, wskazując jako pozwanego Bank Millennium S.A., możesz wystąpić z powództwem do sądu powszechnego, w którego okręgu masz miejsce zamieszkania - w okresie 5 lat od 15.04.2023 r., w przypadku powództwa o roszczenie związane z zawarciem umowy kredytu waloryzowanego, denominowanego lub indeksowanego do waluty innej niż waluta polska, w tym o ustalenie istnienia lub nieistnienia wynikającego z niej stosunku prawnego, o ustalenie bezskuteczności postanowień tej umowy lub o zwrot świadczeń związanych z jej zawarciem.

  To pouczenie nie jest poradą prawną, a wszystkie przypadki właściwości miejscowej i rzeczowej sądów powszechnych szczegółowo określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

  Jeśli jesteś konsumentem, możesz skorzystać z możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu odnośnie umowy zawartej przez Internet lub inne środki elektroniczne. Możesz to zrobić za pośrednictwem platformy ODRlink otwiera się w nowym oknie, która funkcjonujące w krajach Unii Europejskiej.Zastrzeganie kart

Dowiedz się więcej jak zastrzec kartę

Placówki i bankomaty

Nasze placówki

Mamy ponad 750 placówki na terenie całego kraju. Jeżeli preferujesz tradycyjny sposób obsługi lub masz ochotę nas odwiedzić raz na jakiś czas, zapraszamy do każdej placówki Banku na terenie całego kraju.

Znajdź placówkę Znajdź placówkę

Wielofunkcyjne bankomaty

W wielofunkcyjnych bankomatach naszego Banku, oprócz wypłat gotówki możesz między innymi zrealizować przelewy na konta swoich odbiorców, sprawdzić stan konta, wydrukować listę ostatnich 10 transakcji oraz doładować telefon.

Znajdź bankomat Znajdź bankomat