W zależności od indywidualnych potrzeb Klienci Millennium mają do wyboru różne formy oszczędzania, różniące się horyzontem czasowym inwestycji i poziomem potencjalnych zysków. Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany jest przez doświadczonych doradców inwestycyjnych z Millennium TFI S.A.

W ramach funduszy Millennium FIO dostępne są dwie kategorie jednostek uczestnictwa: j.u. kategorii A oraz j.u. kategorii B, które różnią się polityką pobierania opłat manipulacyjnych. Szczegóły w aktualnej tabeli opłat manipulacyjnych.

Subfundusze Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

Subfundusz Obligacji Klasyczny

Subfundusz lokuje do 100% aktywów w instrumenty dłużne w szczególności w obligacje o zmiennym i stałym oprocentowaniu oraz bezkuponowe, o okresie do terminu wykupu nie dłuższym niż jeden rok. Instrumenty te stanowią nie mniej niż 70% aktywów subfunduszu. Subfundusz lokuje nie więcej niż 60% aktywów w papiery wartościowe i inne instrumenty emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą i jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych o wysokiej wiarygodności kredytowej.

Rachunek nabyć subfunduszu:
kat. A rachunek nr 63 1160 2202 0000 0000 6085 6500
kat. B rachunek nr 49 1160 2202 0000 0002 9812 3117

Subfundusz Instrumentów Dłużnych

Subfundusz lokuje aktywa w dłużne instrumenty finansowe, przy czym przynajmniej 50% portfela stanowią obligacje skarbowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie lub Państwo należące do OECD. Działalność lokacyjna Subfunduszu jest prowadzona zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych.

Rachunek nabyć subfunduszu:
kat. A rachunek nr 33 1160 2202 0000 0002 6488 6452
kat. B rachunek nr 58 1160 2202 0000 0002 9812 3246

Subfundusz Stabilnego Wzrostu

Subfundusz lokuje aktywa w papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej oraz akcje spółek posiadających dobrą sytuację finansową. Nie mniej niż 55% aktywów lokowanych jest w dłużne papiery wartościowe zaś pozostałe środki do 40% aktywów lokowane są w akcje. Subfundusz lokuje nie więcej niż 60% aktywów w papiery wartościowe i inne instrumenty emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą i jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych o wysokiej wiarygodności kredytowej.

Rachunek nabyć subfunduszu:
kat. A rachunek nr 86 1160 2202 0000 0000 4151 0018
kat. B rachunek nr 29 1160 2202 0000 0002 9812 2895

Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego

Polityka inwestycyjna subfunduszu zakłada zmienną alokację aktywów w akcje i obligacje w zależności od przewidywanych średnio-terminowych trendów rynkowych. Udział akcji w aktywach Subfunduszu będzie nie mniejszy niż 20% i nie większy niż 80%. Pozostałe środki Subfundusz może lokować w inne niż akcje instrumenty finansowe, w szczególności w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Działalność lokacyjna Subfunduszu jest prowadzona głównie na rynku polskim. Subfundusz będzie także zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne.

Rachunek nabyć subfunduszu:
kat. A rachunek nr 97 1160 2202 0000 0000 6085 6567
kat. B rachunek nr 24 1160 2202 0000 0002 9812 2694

Subfundusz Akcji

Subfundusz lokuje aktywa do 100% w akcje , przy czym ich udział w portfelu nie jest niższy niż 65%. Pozostałe środki Subfundusz lokuje w inne instrumenty finansowe, w szczególności dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej. Subfundusz lokuje nie mniej niż 35% Aktywów Subfunduszu w akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, łącznie z otwartymi pozycjami na kontraktach terminowych na indeks WIG20. Subfundusz inwestuje głównie na rynku polskim oraz w ograniczonym zakresie może nabywać akcje spółek notowanych na giełdach zagranicznych.

Rachunek nabyć subfunduszu:
kat. A rachunek nr 18 1160 2202 0000 0000 6085 6534
kat. B rachunek nr 20 1160 2202 0000 0002 9812 2378

Subfundusz Dynamicznych Spółek

Subfundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w instrumenty finansowe o charakterze akcyjnym, przy czym znaczącą część portfela akcyjnego stanowią spółki o małej i średniej kapitalizacji. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek niedowartościowanych. Część aktywów, która nie jest ulokowana w instrumentach o charakterze akcyjnym, inwestowana jest przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak i zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym.

Rachunek nabyć subfunduszu: 28 1160 2202 0000 0000 8711 0083

Prospekt Millennium FIO

Opłaty

Notowania

Notowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Millennium TFI

Ryzyka

Fundusz Inwestycyjny - to podmiot posiadający osobowość prawną, działający na podstawie „Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ", którego wyłączną formą działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych publicznie lub niepublicznie w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe określone w Ustawie.

W zamian za dokonane wpłaty do funduszu, inwestorzy otrzymują jednostki uczestnictwa. Ich liczba pokazuje proporcjonalny udział uczestnika w majątku funduszu inwestycyjnego. Z ustaloną w statucie funduszu częstotliwością fundusz inwestycyjny ustala wartość jednostek uczestnictwa, czyli oblicza „wartość aktywów netto funduszu" przypadających na jednostkę uczestnictwa W tym celu fundusz wycenia portfel inwestycyjny, a następnie dzieli jego wartość przez liczbę jednostek uczestnictwa przysługujących wszystkim uczestnikom. Wartość jednostki uczestnictwa może się zmieniać w każdym dniu wyceny.

Z inwestycją w fundusze inwestycyjne wiążą się następujące ryzyka:

 • Ryzyko branży,
 • Ryzyko kredytowe,
 • Ryzyko krótkookresowych zmian cen,
 • Ryzyko kursu walutowego,
 • Ryzyko niedopuszczenia papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku regulowanym,
 • Ryzyko płynności,
 • Ryzyko podatkowe,
 • Ryzyko prawne,
 • Ryzyko rozliczenia,
 • Ryzyko rynkowe,
 • Ryzyko stopy procentowej,
 • Ryzyko utraty kapitału,
 • Ryzyko związane z koncentracją aktywów bądź rynków,
 • Wysokość opłat,
 • Złożoność produktu.

Opisy ryzyk przedstawione są w „Opisie ryzyka związanego z instrumentami i produktami finansowymi dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A.", dostępnym w placówkach i na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl.

Szczegółowe informacje na temat ryzyk i strategii inwestowania znajdują się w prospektach informacyjnych funduszy.

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w placówkach Banku Millennium, w siedzibie Millennium TFI SA oraz na stronie internetowej www.millenniumtfi.pl.

Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.