O produkcie

Fundusze inwestycyjne należą do coraz bardziej powszechnych form lokowania oszczędności. Są one tworzone i zarządzane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub zagraniczne spółki inwestycyjne.

Zagraniczne fundusze inwestycyjne dają nieograniczone możliwości inwestycyjne, najwyższą jakość zarządzania oraz odpowiednią dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Fundusze te emitują tytuły uczestnictwa funduszy, które w sensie prawnym są zbliżone do jednostek uczestnictwa funduszy polskich.

Podobnie jak dla funduszy polskich fundusze zagraniczne realizują cel inwestycyjny, którym jest w zależności od profilu i typu funduszu: osiągnięcie ponadprzeciętnego zysku, zrównoważony bądź stabilny wzrost zainwestowanych środków, ochrona kapitału przed inflacją bądź bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału.

Zagraniczne fundusze inwestycyjne to możliwość inwestowania w globalne rynki akcji, obligacji, walut, nieruchomości oraz inne alternatywne inwestycje. Dywersyfikacja klasy aktywów inwestycji, a także dywersyfikacja sektorowa oraz geograficzna pozwalają w sposób znaczący ograniczyć ryzyko portfela, a zwiększyć potencjalny zysk z inwestycji.

W ofercie Bankowości Prywatnej znajdują się fundusze zagraniczne zarządzane przez dwie zagraniczne spółki inwestycyjne: BlackRock Global Funds oraz Franklin Templeton Investments. W ramach oferty dostępne są różne fundusze o innowacyjnych strategiach inwestycyjnych, pozwalające na inwestowanie na rynkach całego świata w różne klasy aktywów w EUR, USD i PLN.

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat. Przed dokonaniem inwestycji należy dokładnie zapoznać się z Prospektami informacyjnymi / Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów (KID) oraz zawartymi w nich opisami czynników ryzyka. Prospekty informacyjne, Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KID) wraz z tabelą opłat dostępne są w Centrach Finansowych oraz w siedzibach i na stronach internetowych odpowiednich towarzystw funduszy inwestycyjnych lub innych organów zarządzających funduszami inwestycyjnymi.

Ryzyka

Zagraniczne fundusze inwestycyjne zarządzane są przez firmy inwestycyjne, które inwestują w aktywa na rynkach zagranicznych. Część zagranicznych funduszy inwestycyjnych może mieć specjalizację geograficzną lub branżową i lokuje aktywa w walory emitentów pochodzących z określonego kraju/regionu świata lub z określonej branży. Z zagranicznymi funduszami inwestycyjnymi związane jest dodatkowo wyższe ryzyko dostępności informacji z danego rynku. Tytuły uczestnictwa funduszy są denominowane w walutach obcych, ale mogą być dostępne również w złotych w postaci zabezpieczonej lub niezabezpieczonej do waluty bazowej.

Nabycie zagranicznego funduszu inwestującego w papiery wartościowe denominowane w różnych walutach wiąże się z ryzykiem kursu walutowego wynikającym ze zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych kursów walutowego oraz ich wzajemnej relacji. Zmiany kursów walutowych mogą prowadzić do zmian wyceny tytułów uczestnictwa funduszu. Inwestycja w zagraniczne fundusze inwestycyjne wiąże się z kosztami podatkowymi, na temat, których informacje można znaleźć w prospektach informacyjnych funduszy.

Z inwestycją w Zagraniczne fundusze inwestycyjne zarządzane przez zagraniczne firmy inwestycyjne mogą wiązać się następujące ryzyka:

 • Dostępność informacji z danego rynku,
 • Ryzyko branży,
 • Ryzyko kredytowe,
 • Ryzyko krótkookresowych zmian cen,
 • Ryzyko kursu walutowego,
 • Ryzyko niedopuszczenia papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku regulowanym,
 • Ryzyko płynności,
 • Ryzyko podatkowe,
 • Ryzyko prawne,
 • Ryzyko rozliczenia,
 • Ryzyko rynkowe,
 • Ryzyko stopy procentowej,
 • Ryzyko utraty kapitału,
 • Ryzyko związane z koncentracją aktywów bądź rynków,
 • Wysokość opłat
 • Złożoność produktu.

Opisy ryzyk przedstawione są w „Opisie ryzyka związanego z instrumentami i produktami finansowymi dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A.", dostępnym w placówkach i na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl.

Szczegółowe informacje na temat ryzyk i strategii inwestowania znajdują się w prospektach informacyjnych funduszy.

Zastrzeżenia prawne

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej publikacji mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią ani oferty, ani rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w niej przedstawionych. W szczególności informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i nie są usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego.

Zawarte w publikacji warunki mają charakter orientacyjny. Wszelkie ceny i (lub) przykładowe transakcje służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie stanowią oferty zawarcia transakcji na takich warunkach ani też nie stanowią wskazania, że transakcja na takich warunkach jest możliwa. Ponadto żadne wyliczenia ani wyniki przedstawione w niniejszej publikacji nie stanowią gwarancji przyszłych zysków. Rzeczywiste warunki transakcji na instrumentach finansowych będą oparte na warunkach rynkowych ustalonych w momencie jej zawarcia. Wszelkie wstępne kwotowania cen oraz analizy zawarte w niniejszej publikacji przygotowano w oparciu o założenia i parametry odzwierciedlające ocenę lub wybór dokonane przez Bank. Bank nie udziela żadnej gwarancji precyzji, kompletności ani racjonalności tych kwotowań lub analiz.

Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszej publikacji, w szczególności w zakresie podejmowania na ich podstawie decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie jej odbiorca.

Transakcje finansowe wiążą się z ryzykiem, szczegółowo przedstawionym w „Opisie ryzyka związanego z instrumentami i produktami finansowymi w Banku Millennium S.A."1), dostępnym w placówkach i na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl. Każdy, kto nabywa instrument finansowy, przyjmuje i ponosi odpowiedzialność z tytułu zobowiązań podatkowych wynikających z obowiązujących przepisów. Mając na względzie powyższe ryzyka i okoliczności, klienci Banku powinni dysponować niezbędną wiedzą i doświadczeniem, aby ocenić charakter każdej rozważanej transakcji finansowej oraz związane z nią ryzyka. W razie jakichkolwiek wątpliwości klienci powinni skorzystać z usług doradcy podatkowego, prawnego lub inwestycyjnego. Bank przekaże wszelkie dodatkowe informacje, o które zasadnie wystąpi klient, aby umożliwić mu ocenę ryzyk oraz charakteru transakcji.

Zawarcie przez klienta transakcji na instrumentach finansowych jest podstawą do uznania, że klient zapoznał się z warunkami transakcji i związanymi z nią ryzykami oraz zaakceptował je.

Rozpowszechnianie i dystrybucja niektórych instrumentów finansowych oraz obrót nimi mogą być przedmiotem ograniczeń w odniesieniu do pewnych osób i państw, zgodnie z właściwym prawodawstwem. W gestii klienta leży wykazanie zdolności prawnej oraz uprawnień do inwestowania w dany instrument finansowy. Oferowanie instrumentów finansowych oraz obrót nimi mogą być dokonywane jedynie przy zachowaniu zgodności z właściwymi przepisami prawa.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji zostają udostępnione do wyłącznej wiadomości jej odbiorcy. Odbiorca nie jest uprawniony do ich kopiowania, reprodukcji ani przekazywania i udostępniania osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, zarówno w całości, jak i w części (poza przekazaniem swoim profesjonalnym doradcom) bez uprzedniej pisemnej zgody Banku.

Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dyrektywa europejska dotycząca rynku instrumentów i produktów finansowych

Czym jest MiFID?

Tutaj znajdziesz podstawowe informacje na temat MiFID.

Klasyfikacja Klientów

Zapoznaj się z zasadami klasyfikacji Klientów oraz obowiązkami Banku.

Ocena adekwatności

Sprawdzimy, które instrumenty i produkty finansowe oraz usługi inwestycyjne są dla Ciebie adekwatne.

Opis ryzyka

Zapoznaj się z charakterem instrumentów i produktów finansowych oraz związanymi z nimi ryzykami.

Konflikt interesów

Działamy rzetelnie i w najlepiej pojętym interesie Klientów.

Dokumenty

Tutaj znajdziesz wszystkie dokumenty na temat MiFID w Banku Millennium.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje można uzyskać w placówkach Banku Millennium