O produkcie

Przelew zagraniczny umożliwi Ci rozliczenie płatności w walucie obcej bądź w złotych polskich na rzecz beneficjenta posiadającego rachunek w banku za granicą lub dokonanie przelewu w walucie obcej do beneficjenta w banku krajowym.

Oferujemy przelewy SEPA, ekspresowe przelewy TARGET2 oraz tradycyjne przelewy zagraniczne. Przelewy SEPA do krajów UE, Islandii, Norwegii, Liechtensteinu i Szwajcarii, realizowane są w EUR z datą waluty D+1. Przelewy TARGET2 to płatności w EUR wysyłane z datą waluty D+0.

W ramach usługi standardowego przelewu zagranicznego SWIFT możliwe jest wskazanie w zleceniu daty waluty:

 • standard (D+2) lub (D+1) − w zależności od waluty,
 • pilny (D+1) lub
 • ekspres (D).

Korzyści:

 • Szybko i łatwo uregulujesz należności i zobowiązania w obrocie międzynarodowym.
 • Zrealizujesz przelewy w niestandardowych trybach wykonania.
 • Skorzystasz z atrakcyjnych godzin granicznych − aż do godziny 16.00 dla przelewów wychodzących i 17.30 dla przelewów przychodzących.
 • Zrealizujesz przelewy online systemem TARGET2.
 • Skorzystasz z elastycznych opcji pobierania opłat.
 • Zrealizujesz przelewy w ok. 130 walutach egzotycznych.
 • Złożysz zlecenia w placówkach Banku i poprzez Millenet.

Zmiana w realizacji przelewów zagranicznych w związku z wejściem w życie zmienionej Ustawy o usługach płatniczych (Dz.U. 2017 poz. 2003) implementującej w Polsce Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych - PSD2 (ang. Payment Service Directive).

Od 20 grudnia 2018 roku dla przelewów zagranicznych na terenie krajów UE, Islandii, Norwegii, Liechtensteinu i Szwajcarii dostępna będzie wyłącznie opcja SHA, czyli koszty związane z realizacją przelewu walutowego będą dzielone pomiędzy strony uczestniczące w transakcji. Opcje kosztowe BEN oraz OUR będą niedostępne.

Odpowiednie zmiany zostały wprowadzone m.in. w systemie bankowości internetowej Millenet oraz w „Ogólnych warunkach otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów bankowości przedsiębiorstw w Banku Millennium S.A.”

Schemat

schemat

Jak korzystać

Internet

Z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do Internetu, przez 24 godziny na dobę możesz sprawdzać salda i historię operacji na rachunkach, jak również informacje dotyczące innych produktów, tj.: kart płatniczych, kredytów, gwarancji i akredytyw, zleceń stałych czy lokat terminowych.

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Produkty powiązane

Rachunek rozliczeniowy

Efektywnie zarządzaj przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie i korzystaj z kompleksowej oferty produktowej Banku.

Przelew krajowy

Rozliczaj się szybko, terminowo i wygodnie.

Płatności masowe

Zadbaj o efektywność rozliczeń, dyskrecję danych i przejrzystość informacji.

Pytania i odpowiedzi

 • 1. Co to jest system TARGET2 i w jaki sposób mogę zlecić przelew tym systemem?

  TARGET2 to paneuropejski system rozliczeń w EUR w czasie rzeczywistym. System umożliwia przesłanie przelewów w średnim czasie wynoszącym ok. 15 minut do każdego banku, niekoniecznie europejskiego, który jest uczestnikiem systemu. W Banku Millennium każdy przelew w walucie EUR, w którym tryb wykonania został zaznaczony jako „expres" i w którym bank odbiorcy należy do TARGET2, jest automatycznie realizowany tym systemem.

 • 2. Co to są przelewy MT101?

  MT101 jest rodzajem międzynarodowego polecenia zapłaty − umożliwia obciążenie innego rachunku bankowego prowadzonego za granicą lub w kraju kwotą wyrażoną w walucie obcej lub w złotych polskich. MT101 najczęściej wykorzystywane jest przez międzynarodowe grupy kapitałowe w celu scentralizowanego zarządzania rachunkami firmowymi. Bank Millennium umożliwia skorzystanie z tej usługi na podstawie indywidualnej umowy.

 • 3. Kiedy odbiorca otrzyma przelew zagraniczny zrealizowany za pośrednictwem Banku Millennium?

  Przelewy zagraniczne w Banku Millennium realizowane są w dniu ich zlecenia przez Klienta. W zależności od wybranego trybu wykonywane są z datą waluty D+2, D+1 bądź wcześniejszą. Należy jednak mieć na uwadze, że data waluty oznacza w rzeczywistości datę otrzymania środków przez bank beneficjenta. Czas księgowania zależy więc również od zasad rozliczania przelewów przez ten bank.

 • 4. Jakie zasady obowiązują przy realizacji przelewów do Chin w CNY?

  Ze względu na specyfikę rozliczeń w walucie CNY wynikającą z regulacji i przepisów dewizowych obowiązujących w ChRL oraz w trosce o prawidłowy przebieg transakcji zlecanej w Banku Millennium S.A., zalecane jest stosowanie poniższych zasad:

  • Płatność w CNY do Chin – powinna dotyczyć transakcji handlowej (tj. zakupu towarów lub usług), realizowanej w oparciu o stosowne dokumenty potwierdzające jej zawarcie oraz tytuł prawny rozliczenia, lub kosztów prowadzenia bieżącej działalności firmy. Bank kontrahenta w Chinach ma prawo do dodatkowej weryfikacji i zażądania od zleceniodawcy przelewu, za pośrednictwem jego banku, dostarczenia dokumentów potwierdzających zasadność wykonanego przelewu lub rozliczenia.
  • Nazwa kontrahenta (beneficjenta płatności) powinna być podana w języku angielskim i zgadzać się z nazwą w umowie handlowej. Musi ona jasno wskazywać, że beneficjentem płatności jest przedsiębiorca (tzn. jeżeli podane zostanie imię i nazwisko, to przelew zostanie zwrócony).
  • W celu prawidłowej realizacji przelewu wymagane jest podawanie banku beneficjenta w instrukcji płatniczej w postaci kodu SWIFT/BIC lub kodu CNAPS (China National Advanced Payment System).
  • W szczegółach przelewu, oprócz danych z faktury lub kontraktu (numer; opis, czego dotyczy transakcja), należy z listy rozwijanej wskazać jeden z poniższych kodów precyzujących tytuł płatności:

   

  Rodzaj transakcji Kod tytułu płatności Przykładowy zakres
  Rozliczenie handlowe TOWAR GOD Kupno/sprzedaż, eksport/import towarów, w tym: towarów do przetworzenia, towarów wymagających naprawy, towarów zamówionych przez przewoźników w portach, transakcji rozliczanych za pomocą akredytywy lub inkasa, przedpłat itd.
  Rozliczenie handlowe USŁUGI STR Rozliczenia dotyczące usług, w tym: płatność za usługi hotelowe, usługi transportowe, wynagrodzenia, ubezpieczenia, usługi prawne, zlecanie badań itp.
  Obrót kapitałowy CTF Transakcje na rynkach kapitałowych, podwyższanie kapitału, zmniejszanie kapitału, wpłata kapitału, inwestycje w papiery wartościowe, przekazy pieniężne na bezpośrednią inwestycję zagraniczną (FID) i na inwestycje realizowane przez zagranicznego inwestora kwalifikowanego RMB (RQFII) itd.
  Pozostałe OCA Inne, niewymienione powyżej.

   

  Nieprzestrzeganie powyższych zasad może skutkować opóźnieniami w realizacji transakcji. Bank Millennium S.A. realizuje przelewy zagraniczne w walucie CNY zgodnie z „Ogólnymi warunkami otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów bankowości przedsiębiorstw w Banku Millennium S.A.”.

  Powyższe zasady realizacji rozliczeń mają jedynie charakter informacyjny, prawo ostatecznej interpretacji aktualnych regulacji i zasad dotyczących rozliczeń w CNY pozostaje w gestii Ludowego Banku Chin (People’s Bank of China).