O produkcie

Depozyt w Duecie inwestycyjnym to wyjątkowa oferta pakietu produktów, który założysz już od 2000 PLN.
Wpłacane środki dzielone są następująco:

 • 50% środków trafia na atrakcyjnie oprocentowaną 3-lub 6-miesięczną lokatę Depozyt w Duecie
 • 50% środków przeznaczone jest na inwestycję w wybrany subfundusz w ramach Planu Inwestycyjnego Millennium FIO

Maksymalna kwota inwestycji to 200 000 PLN (100 000 PLN na lokacie + 100 000 PLN w wybrany subfundusz inwestycyjny). Możesz mieć maksymalnie 1 lokatę o danym terminie (tj. maksymalnie jedną lokatę 3-miesięczną i jedną lokatę 6-miesięczną).

Dodatkowe informacje o Planie Inwestycyjnym Millennium FIO

 • możesz wybrać spośród 6 Subfundszy Millennium TFI, o różnych strategiach inwestycyjnych w ramach funduszu Millennium FIO
 • dostępne jednostki uczestnictwa kategorii B
 • możesz dokonać dowolnej liczby zamian jednostek uczestnictwa w ramach funduszu Millennium FIO - w ramach jednego Planu uczestnik może posiadać wyłącznie 1 subfundusz
 • jeśli złożysz zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu, nabytych w ramach Planu inwestycyjnego Millennium FIO może zostać pobrana opłata manipulacyjna zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat Manipulacyjnych Funduszy Millennium
 • jeśli nastąpi całkowite lub częściowe umorzenie jednostek uczestnictwa nabytych w ramach Planu inwestycyjnego Millennium FIO, Plan zostanie zerwany a jednostki uczestnictwa zostaną zapisane na nowym rejestrze nie objętym Planem

Dowiedz się więcej o Funduszach Millennium TFI

Więcej na temat korzyści, ograniczeń i ryzyk związanych ze sprzedażą pakietu produktów (sprzedaż krzyżowa) znajdziesz w zakładce MIFID w sekcji Sprzedaż Krzyżowa.

Oprocentowanie

Część stanowiąca lokatę terminową Depozyt w Duecie:

LokataOprocentowanie
Lokata 3-miesięczna1,00% w skali roku
Lokata 6-miesięczna1,00% w skali roku

Maksymalna kwota lokaty 100 000 PLN

Możesz mieć maksymalnie 1 lokatę o danym terminie (tj. maksymalnie jedną lokatę 3-miesięczną i jedną lokatę 6-miesięczną)

Subfundusze Millennium FIO dostępne w Planie Inwestycyjnym Millennium FIO:

 1. Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek
 2. Millennium FIO Subfundusz Akcji
 3. Millennium FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego
 4. Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu
 5. Millennium FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych
 6. Millennium FIO Subfundusz Obligacji Klasyczny

Notowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Millennium TFI

Opłaty

Opłaty manipulacyjne związane z Planem Inwestycyjnym Millennium FIO:

 • jeśli złożysz zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszy nabytych w ramach Planu Inwestycyjnego Millennium FIO może zostać pobrana opłata manipulacyjna uzależniona od okresu inwestycji
 • opłaty związane z inwestycją w fundusze Millennium określa obowiązująca Tabela Opłat Manipulacyjnych Funduszy Millennium

Dokumenty

Ryzyka

Transakcje finansowe wiążą się z ryzykiem, przedstawionym w „Opisie ryzyka związanego z instrumentami finansowymi i produktami finansowymi dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A." dostępnym w placówkach i na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl.

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny.

Co to jest fundusz inwestycyjny?

Fundusz Inwestycyjny - to podmiot posiadający osobowość prawną, działający na podstawie „Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi", którego wyłączną formą działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych publicznie lub niepublicznie w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe określone w Ustawie.

W zamian za dokonane wpłaty do funduszu, inwestorzy otrzymują jednostki uczestnictwa. Ich liczba pokazuje proporcjonalny udział uczestnika w majątku funduszu inwestycyjnego. Z ustaloną w statucie funduszu częstotliwością fundusz inwestycyjny ustala wartość jednostek uczestnictwa, czyli oblicza „wartość aktywów netto funduszu" przypadających na jednostkę uczestnictwa. W tym celu fundusz wycenia portfel inwestycyjny, a następnie dzieli jego wartość przez liczbę jednostek uczestnictwa przysługujących wszystkim uczestnikom. Wartość jednostki uczestnictwa może się zmieniać w każdym dniu wyceny.

Z inwestycją w fundusze inwestycyjne wiążą się następujące ryzyka

 • Ryzyko branży
 • Ryzyko kredytowe
 • Ryzyko krótkookresowych zmian cen
 • Ryzyko kursu walutowego
 • Ryzyko niedopuszczenia papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku regulowanym
 • Ryzyko płynności
 • Ryzyko podatkowe
 • Ryzyko prawne
 • Ryzyko rozliczenia
 • Ryzyko rynkowe
 • Ryzyko stopy procentowej
 • Ryzyko utraty kapitału
 • Ryzyko związane z koncentracją aktywów bądź rynków
 • Wysokość opłat
 • Złożoność produktu

Przed dokonaniem inwestycji należy dokładnie zapoznać się z informacjami o funduszach, w tym danymi finansowymi i opisem czynników ryzyka, które są zawarte w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KII), dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w placówkach Banku Millennium, w siedzibie Millennium TFI SA oraz na stronie internetowej www.millenniumtfi.pl.

Informacje o gwarancji BFG

Środki zdeponowane na rachunkach w Banku, których łączna wysokość w złotych nie przekracza równowartości 100 000 euro, bez względu na liczbę posiadanych w Banku rachunków, są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U.2016.996 z późn. zm.). Ochronie podlegają depozyty i wierzytelności podmiotów wskazanych w art. 20 ww. ustawy. Natomiast środki zainwestowane w Jednostki Uczestnictwa Funduszu Millennium TFI nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Inne ważne informacje

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej PUBLIKACJI HANDLOWEJ mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią ani oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ani rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w niej przedstawionych. W szczególności informacje nie są usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna powinna zostać podjęta na podstawie informacji zawartych w prospektach informacyjnych, Regulaminie Planu Inwestycyjnego Millennium FIO, Liście korzyści, ograniczeń i ryzyk związanych z produktem Depozyt W Duecie w powiązaniu z Planem Inwestycyjnym Millennium FIO i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KII), a nie zawartego w niniejszej publikacji skróconego opisu.

Rozpowszechnianie i dystrybucja niektórych instrumentów lub produktów finansowych oraz obrót nimi mogą być przedmiotem ograniczeń w odniesieniu do pewnych osób i państw, zgodnie z właściwym prawodawstwem. Oferowanie instrumentów finansowych oraz obrót nimi mogą być dokonywane jedynie przy zachowaniu zgodności z właściwymi przepisami prawa.

MiFID

Dyrektywa europejska dotycząca rynku instrumentów i produktów finansowych

Czym jest MiFID?

Tutaj znajdziesz podstawowe informacje na temat MiFID.

Klasyfikacja Klientów

Zapoznaj się z zasadami klasyfikacji Klientów oraz obowiązkami Banku.

Ocena adekwatności

Sprawdzimy, które instrumenty i produkty finansowe oraz usługi inwestycyjne są dla Ciebie adekwatne.

Opis ryzyka

Zapoznaj się z charakterem instrumentów i produktów finansowych oraz związanymi z nimi ryzykami.

Konflikt interesów

Działamy rzetelnie i w najlepiej pojętym interesie Klientów.

Dokumenty

Tutaj znajdziesz wszystkie dokumenty na temat MiFID w Banku Millennium.