O produkcie

IKE z funduszami inwestycyjnymi to atrakcyjna forma inwestowania w przyszłą emeryturę.

Z reguły oszczędności powierza się Funduszom na lata, a jak pokazuje historia, w długiej perspektywie przynoszą one znaczne korzyści. Długofalowe, systematyczne inwestowanie pozwala w pełni wykorzystać okresy najlepszej koniunktury na rynkach kapitałowych oraz zminimalizować skutki okresowych wahań.

Oszczędzaj na Indywidualnych Kontach Emerytalnych...

...regularnie

Dzięki regularnym wpłatom gromadzą Państwo kapitał, a reinwestowane zyski podnoszą wartość środków na koncie.

...wytrwale

Oszczędzanie w długim okresie czasu pozwala wykorzystać okresy dobrej koniunktury i zmniejsza skutki czasowych wahań.

...z namysłem

Warto wybrać wariant IKE odpowiadający Państwa zdolności finansowej i cechom charakteru oraz uwzględnić wiek i fazę życia.

Dlaczego warto przystapić do IKE?

 • Znaczące źródło emerytury.

Emerytura pochodząca z obowiązkowych filarów systemu emerytalnego (ZUS i OFE) nie zapewni satysfakcjonującego poziomu życia.

 • Rozwiązanie to przeznaczone jest dla wszystkich aktywnych zawodowo.

Mogą z niego skorzystać zarówno młodsi jak i starsi. Jest także unikatową propozycją dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

 • Korzyści podatkowe.

Zyski z oszczędzania w IKE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych - takiej korzyści nie daje żadna inna forma indywidualnego oszczędzania!

 • Wpłaty bez opłat i prowizji.

Inwestycje w Millennium IKE są zwolnione z opłat - inwestowane jest 100% wpłaty.
 

Kapitał gromadzony na IKE służy interesom wszystkich członków rodziny.

Posiadacz IKE może wyznaczyć osoby, które otrzymają zgromadzone środki w przypadku jego śmierci. Środki zgromadzone w IKE są także zwolnione z podatku od spadków.

 

Szczegółowy opis zasad działania IKE zawiera umowa i regulamin prowadzenia IKE oraz ustawa o IKE z dnia 20.04.2004 r.

Szczegółowe informacje o funduszach Millennium w tym opis czynników ryzyka i zasad uczestnictwa zawarte są w prospektach informacyjnych dostępnych w oddziałach Millennium, na stronie www.millenniumtfi.pl oraz w siedzibie Millennium TFI, ul. Stanisława Żaryna 2A w Warszawie.

IKE z funduszami inwestycyjnymi Millennium

 • Brak opłat

Nabycie jednostek uczestnictwa jest zwolnione z konieczności ponoszenia opłat manipulacyjnych.

 • Fachowe zarządzanie

Funkcją funduszy inwestycyjnych jest zwiększenie wartości powierzonych oszczędności.

 • Wyższe zyski

Inwestowanie w fundusze daje w dłuższym okresie szansę osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków.

 • Wybór

Sam wybierasz jeden lub kilka subfunduszy, w które zainwestujesz (Subfundusze: Dynamicznych Spółek, Akcji, Cyklu Koniunkturalnego, Stabilnego Wzrostu, Instrumentów Dłużnych, Obligacji Klasyczny).

W ramach IKE dostępne są jednostki uczestnictwa kategorii A.

 • Swoboda

Możesz zmieniać alokację inwestowanych w subfundusze oszczędności.

 • Łatwy dostęp do informacji

Subfundusze dokonują codziennej wyceny i publikują wartość jednostek uczestnictwa.

 • Bezpieczeństwo

Ustawodawca zadbał aby w maksymalnym stopniu otoczyć ochroną interesy Uczestników; działalność IKE z funduszem inwestycyjnym podlega ścisłej kontroli Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Ryzyka

Fundusz Inwestycyjny - to podmiot posiadający osobowość prawną, działający na podstawie „Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych", którego wyłączną formą działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych publicznie lub niepublicznie w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe określone w Ustawie.

W zamian za dokonane wpłaty do funduszu, inwestorzy otrzymują jednostki uczestnictwa. Ich liczba pokazuje proporcjonalny udział uczestnika w majątku funduszu inwestycyjnego. Z ustaloną częstotliwością fundusz inwestycyjny ustala wartość jednostek uczestnictwa, czyli oblicza „wartość aktywów netto funduszu" przypadających na jednostkę uczestnictwa. W tym celu fundusz wycenia portfel inwestycyjny, a następnie dzieli jego wartość przez liczbę jednostek uczestnictwa przysługujących wszystkim uczestnikom. Wartość jednostki uczestnictwa może się zmieniać w każdym dniu wyceny.

Z inwestycją w fundusze inwestycyjne wiążą się następujące ryzyka:

 • Ryzyko branży,
 • Ryzyko kredytowe,
 • Ryzyko krótkookresowych zmian cen,
 • Ryzyko kursu walutowego,
 • Ryzyko niedopuszczenia papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku regulowanym,
 • Ryzyko płynności,
 • Ryzyko podatkowe,
 • Ryzyko prawne,
 • Ryzyko rozliczenia,
 • Ryzyko rynkowe,
 • Ryzyko stopy procentowej,
 • Ryzyko utraty kapitału,
 • Ryzyko związane z koncentracją aktywów bądź rynków,
 • Wysokość opłat,
 • Złożoność produktu.

Opisy ryzyk przedstawione są w „Opisie ryzyka związanego z instrumentami i produktami finansowymi dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A.", dostępnym w placówkach i na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl.

Szczegółowe informacje na temat ryzyk i strategii inwestowania znajdują się w prospektach informacyjnych funduszy.

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorow, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w placówkach Banku Millennium, w siedzibie Millennium TFI SA oraz na stronie internetowej www.millenniumtfi.pl.

Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zastrzeżenia prawne

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej publikacji mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią ani oferty, ani rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w niej przedstawionych. W szczególności informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i nie są usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego.

Zawarte w publikacji warunki mają charakter orientacyjny. Wszelkie ceny i (lub) przykładowe transakcje służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie stanowią oferty zawarcia transakcji na takich warunkach ani też nie stanowią wskazania, że transakcja na takich warunkach jest możliwa. Ponadto żadne wyliczenia ani wyniki przedstawione w niniejszej publikacji nie stanowią gwarancji przyszłych zysków. Rzeczywiste warunki transakcji na instrumentach finansowych będą oparte na warunkach rynkowych ustalonych w momencie jej zawarcia. Wszelkie wstępne kwotowania cen oraz analizy zawarte w niniejszej publikacji przygotowano w oparciu o założenia i parametry odzwierciedlające ocenę lub wybór dokonane przez Bank. Bank nie udziela żadnej gwarancji precyzji, kompletności ani racjonalności tych kwotowań lub analiz.

Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszej publikacji, w szczególności w zakresie podejmowania na ich podstawie decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie jej odbiorca.

Transakcje finansowe wiążą się z ryzykiem, szczegółowo przedstawionym w „Opisie ryzyka związanego z instrumentami i produktami finansowymi w Banku Millennium S.A."1), dostępnym w placówkach i na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl. Każdy, kto nabywa instrument finansowy, przyjmuje i ponosi odpowiedzialność z tytułu zobowiązań podatkowych wynikających z obowiązujących przepisów. Mając na względzie powyższe ryzyka i okoliczności, klienci Banku powinni dysponować niezbędną wiedzą i doświadczeniem, aby ocenić charakter każdej rozważanej transakcji finansowej oraz związane z nią ryzyka. W razie jakichkolwiek wątpliwości klienci powinni skorzystać z usług doradcy podatkowego, prawnego lub inwestycyjnego. Bank przekaże wszelkie dodatkowe informacje, o które zasadnie wystąpi klient, aby umożliwić mu ocenę ryzyk oraz charakteru transakcji.

Zawarcie przez klienta transakcji na instrumentach finansowych jest podstawą do uznania, że klient zapoznał się z warunkami transakcji i związanymi z nią ryzykami oraz zaakceptował je.

Rozpowszechnianie i dystrybucja niektórych instrumentów finansowych oraz obrót nimi mogą być przedmiotem ograniczeń w odniesieniu do pewnych osób i państw, zgodnie z właściwym prawodawstwem. W gestii klienta leży wykazanie zdolności prawnej oraz uprawnień do inwestowania w dany instrument finansowy. Oferowanie instrumentów finansowych oraz obrót nimi mogą być dokonywane jedynie przy zachowaniu zgodności z właściwymi przepisami prawa.
Informacje zawarte w niniejszej publikacji zostają udostępnione do wyłącznej wiadomości jej odbiorcy. Odbiorca nie jest uprawniony do ich kopiowania, reprodukcji ani przekazywania i udostępniania osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, zarówno w całości, jak i w części (poza przekazaniem swoim profesjonalnym doradcom) bez uprzedniej pisemnej zgody Banku.

Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Jak założyć

W naszych placówkach

Wybierz najbliższą placówkę

Linia Prestige

Zadzwoń do nas

801 12 7000