Millennium SFIO jako pierwszy w Polsce otwiera możliwość inwestowania w najlepsze fundusze inwestycyjne na świecie - teraz dostęp do nich jest prosty jak nigdy dotąd.

W ramach funduszy Millennium FIO/SFIO dostępne są dwie kategorie jednostek uczestnictwa: j.u. kategorii A oraz j.u. kategorii B, które różnią się polityką pobierania opłat manipulacyjnych. Szczegóły w aktualnej tabeli opłat manipulacyjnych.

Millennium SFIO posiada 4 strategie typu "Fund of Funds" oraz 2 strategie inwestycyjne, których aktywa lokowane są bezpośrednio w instrumenty finansowe dostępne zarówno na rynku polskim, jak też na zagranicznych rynkach finansowych. Tworzą go subfundusze o różnych strategiach inwestycyjnych i o różnych profilach ryzyka.

Subfundusze Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

Subfundusz Plan Spokojny

Środki Subfunduszu będą lokowane w znacznym stopniu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych (powyżej 70%) z czego większa część przypadnie funduszom o charakterze dłużnym (powyżej 50 % aktywów). Subfundusz również może lokować środki w akcje (nie więcej niż 20%), a także obligacje, instrumenty rynku pieniężnego i listy zastawne banków hipotecznych (łącznie nie więcej niż 20 %). Celem subfunduszu jest osiągnięcie wyższych stóp zwrotu niż w przypadku funduszy obligacji i rynku pieniężnego przy jednoczesnym zachowaniu umiarkowanego poziomu ryzyka.

Rachunek nabyć subfunduszu:
kat. A rachunek nr 59 11602202 0000 0003 0994 1029
kat. B rachunek nr 26 93 1160 2202 0000 0003 1210 8367

Subfundusz Multistrategia

Subfundusz dąży do osiągania dodatniej średniej rocznej stopy zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych. Dzięki elastycznej polityce inwestycyjnej stopy zwrotu funduszu nie powinny być wysoko skorelowane ze zmianami wartości indeksów giełdowych. W ramach stosowania strategii absolutnej stopy zwrotu fundusz inwestuje w wiele klas aktywów na rynkach akcji, dłużnym, walutowym oraz pieniężnym, także z wykorzystaniem instrumentów pochodnych (opcje, futures, swap, forward). Fundusz może lokować swoje aktywa również na rynkach zagranicznych.

Rachunek nabyć subfunduszu:
kat. A rachunek nr 33 1160 2202 0000 0001 0239 4283
kat. B rachunek nr 26 1160 2202 0000 0002 9812 3337

Subfundusz Obligacji Globalnych

Subfundusz inwestuje głównie w obligacje korporacyjne. Jego celem jest uzyskanie stopy zwrotu przewyższającej fundusze gotówkowe / obligacyjne, głównie eksponując się na ryzyko kredytowe, a w mniejszym stopniu na ryzyko stopy procentowej. Nabywane przez subfundusz obligacje korporacyjne (polskich jak i zagranicznych spółek ) będą denominowane zarówno w PLN jak i w EUR. Pozycja walutowa modelowo będzie zabezpieczona, co pozwala podwyższyć rentowność, wykorzystując obecnie występujące różnice oprocentowania PLN i innych walut.

Rachunek nabyć subfunduszu:
kat. A rachunek nr 08 1160 2202 0000 0001 0239 2017
kat. B rachunek nr 39 1160 2202 0000 0002 9812 3394

Subfundusz Plan Wyważony

Polityka inwestycyjna subfunduszu zakłada stworzenie globalnie zdywersyfikowanego portfela o umiarkowanym ryzyku, który będzie inwestował w różne globalne instrumenty finansowe, z przeważającym udziałem obligacji (powyżej 50%) oraz istotnym udziałem akcji (ok 30%), z zachowaniem odpowiednich kryteriów dywersyfikacji. Środki Subfunduszu będą lokowane do 100% w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów głównie w instrumenty dłużne, w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie środków głównie w akcje oraz w tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych, inwestujących w tzw. alternatywne klasy aktywów. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne.

Rachunek nabyć subfunduszu:
kat. A rachunek nr 12 1160 2202 0000 0001 0239 5922
kat. B rachunek nr 86 1160 2202 0000 0002 9812 3615

Subfundusz Top Sectors

Polityka inwestycyjna subfunduszu zakłada stworzenie globalnie zdywersyfikowanego portfela o umiarkowanym ryzyku, który będzie inwestował w różne globalne instrumenty finansowe zaliczane do tzw. alternatywnych klas aktywów, z zachowaniem odpowiednich kryteriów dywersyfikacji. Środki Subfunduszu są lokowane do 100% w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie środków w aktywa alternatywne do akcji i obligacji skarbowych, np. fundusze private-equity, nieruchomości, surowców czy absolutnej stopy zwrotu. Wartość aktywów Subfunduszu charakteryzuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela. Przedmiotem inwestycji Subfunduszu są tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących operujących w różnych segmentach światowego rynku finansowego i nie można wskazać jednego głównego rynku, który miałby decydujący wpływ na wyniki Subfunduszu.

Rachunek nabyć subfunduszu:
kat. A rachunek nr 43 1160 2202 0000 0001 0239 6819
kat. B rachunek nr 31 1160 2202 0000 0002 9812 3538

Subfundusz Plan Aktywny

Polityka inwestycyjna subfunduszu zakłada alokację do 100% aktywów w akcje na rynkach globalnych, z zachowaniem odpowiednich kryteriów dywersyfikacji. Środki Subfunduszu będą lokowane głównie w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów głównie w akcje. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne.

Rachunek nabyć subfunduszu:
kat. A rachunek nr 33 1160 2202 0000 0001 0239 7872
kat. B rachunek nr 63 1160 2202 0000 0002 9812 3447

Prospekt Millennium SFIO

Informacje dodatkowe

Opłaty

Notowania

Notowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Millennium TFI

Ryzyka

Fundusz Inwestycyjny - to podmiot posiadający osobowość prawną, działający na podstawie „Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ", którego wyłączną formą działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych publicznie lub niepublicznie w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe określone w Ustawie.

W zamian za dokonane wpłaty do funduszu, inwestorzy otrzymują jednostki uczestnictwa. Ich liczba pokazuje proporcjonalny udział uczestnika w majątku funduszu inwestycyjnego. Z ustaloną w statucie funduszu częstotliwością fundusz inwestycyjny ustala wartość jednostek uczestnictwa, czyli oblicza „wartość aktywów netto funduszu" przypadających na jednostkę uczestnictwa W tym celu fundusz wycenia portfel inwestycyjny, a następnie dzieli jego wartość przez liczbę jednostek uczestnictwa przysługujących wszystkim uczestnikom. Wartość jednostki uczestnictwa może się zmieniać w każdym dniu wyceny.

Z inwestycją w fundusze inwestycyjne wiążą się następujące ryzyka:

 • Ryzyko branży,
 • Ryzyko kredytowe,
 • Ryzyko krótkookresowych zmian cen,
 • Ryzyko kursu walutowego,
 • Ryzyko niedopuszczenia papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku regulowanym,
 • Ryzyko płynności,
 • Ryzyko podatkowe,
 • Ryzyko prawne,
 • Ryzyko rozliczenia,
 • Ryzyko rynkowe,
 • Ryzyko stopy procentowej,
 • Ryzyko utraty kapitału,
 • Ryzyko związane z koncentracją aktywów bądź rynków,
 • Wysokość opłat,
 • Złożoność produktu.

Opisy ryzyk przedstawione są w „Opisie ryzyka związanego z instrumentami i produktami finansowymi dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A.", dostępnym w placówkach i na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl.

Szczegółowe informacje na temat ryzyk i strategii inwestowania znajdują się w prospektach informacyjnych funduszy.

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w placówkach Banku Millennium, w siedzibie Millennium TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.millenniumtfi.pl.

Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.