Millennium SFIO jako pierwszy w Polsce otwiera możliwość inwestowania w najlepsze fundusze inwestycyjne na świecie - teraz dostęp do nich jest prosty jak nigdy dotąd.

W ramach funduszy Millennium FIO/SFIO dostępne są dwie kategorie jednostek uczestnictwa: j.u. kategorii A oraz j.u. kategorii B, które różnią się polityką pobierania opłat manipulacyjnych. Szczegóły w aktualnej tabeli opłat manipulacyjnych.

Millennium SFIO posiada 4 strategie typu "Fund of Funds" oraz 2 strategie inwestycyjne, których aktywa lokowane są bezpośrednio w instrumenty finansowe dostępne zarówno na rynku polskim, jak też na zagranicznych rynkach finansowych. Tworzą go subfundusze o różnych strategiach inwestycyjnych i o różnych profilach ryzyka.

Subfundusze Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

Subfundusz Plan Spokojny

Polityka inwestycyjna subfunduszu zakłada stworzenie globalnie zdywersyfikowanego portfela o umiarkowanym poziomie ryzyka. Środki Subfunduszu lokowane są głównie w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych (minimum 60% aktywów), z czego większa część przypada tytułom uczestnictwa funduszy o charakterze dłużnym (powyżej 60 % aktywów). Dodatkowo Subfundusz może lokować do 25 % aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym (akcyjnym) i nie więcej niż 20 % aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze innym niż udziałowy i dłużny. Celem Subfunduszu jest osiągnięcie wyższych stóp zwrotu, niż w przypadku funduszy obligacji i rynku pieniężnego, przy jednoczesnym zachowaniu umiarkowanego poziomu ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz wykorzystuje instrumenty pochodne do zabezpieczenia pozycji walutowych.

Rachunek nabyć subfunduszu:
kat. A rachunek nr 59 11602202 0000 0003 0994 1029
kat. B rachunek nr 26 93 1160 2202 0000 0003 1210 8367

Subfundusz Multistrategia

Środki Subfunduszu lokowane są w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, akcje oraz dłużne papiery wartościowe. Subfundusz również, może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne dla których bazę stanowią indeksy giełdowe. Fundusz lokuje środki Subfunduszu w różne klasy aktywów na wielu rynkach. Alokacja pomiędzy poszczególnymi klasami aktywów jest dokonywana na podstawie przewidywań krótkoterminowych i średnioterminowych trendów na poszczególnych rynkach i klasach aktywów.

Subfundusz dąży do osiągania dodatniej średniej rocznej stopy zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych. Subfundusz wykorzystuje instrumenty pochodne do zabezpieczenia pozycji walutowych.

Rachunek nabyć subfunduszu:
kat. A rachunek nr 33 1160 2202 0000 0001 0239 4283
kat. B rachunek nr 26 1160 2202 0000 0002 9812 3337

Subfundusz Obligacji Globalnych

Subfundusz inwestuje od 70% do 100 % w obligacje, listy zastawne banków hipotecznych oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym. Działalność lokacyjna subfunduszu prowadzona jest zarówno na rynku polskim jak i na rynkach zagranicznych (rozwiniętych oraz rozwijających się). Subfundusz wykorzystuje instrumenty pochodne do zabezpieczenia pozycji walutowych.

Rachunek nabyć subfunduszu:
kat. A rachunek nr 08 1160 2202 0000 0001 0239 2017
kat. B rachunek nr 39 1160 2202 0000 0002 9812 3394

Subfundusz Plan Wyważony

Polityka inwestycyjna subfunduszu zakłada stworzenie globalnie zdywersyfikowanego portfela o średnim poziomie ryzyka, a znaczna część jego aktywów lokowana jest w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Alokacja Subfunduszu jest zmienna. Tytuły uczestnictwa o charakterze dłużnym stanowią od 40% do 80% aktywów. Tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym (akcyjnym) stanowią od 20% do 50% aktywów, natomiast udział tytułów uczestnictwa funduszy o charakterze innym niż udziałowy i dłużny, wynosi nie więcej niż 20% aktywów Subfunduszu. Subfundusz wykorzystuje instrumenty pochodne do zabezpieczenia pozycji walutowych.

Rachunek nabyć subfunduszu:
kat. A rachunek nr 12 1160 2202 0000 0001 0239 5922
kat. B rachunek nr 86 1160 2202 0000 0002 9812 3615

Subfundusz Top Sectors

Polityka inwestycyjna subfunduszu zakłada niewielką dywersyfikację sektorową. Oznacza to, że łączny udział akcji emitowanych przez spółki działające w ramach jednego sektora oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie głównie w akcje emitowane przez spółki działające w ramach tego sektora, może stanowić do 100% aktywów Subfunduszu. Środki Subfunduszu będą lokowane głownie w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych (minimum 60 % aktywów Subfunduszu), których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów głównie w akcje. Subfundusz wykorzystuje instrumenty pochodne do zabezpieczenia pozycji walutowych.

Rachunek nabyć subfunduszu:
kat. A rachunek nr 43 1160 2202 0000 0001 0239 6819
kat. B rachunek nr 31 1160 2202 0000 0002 9812 3538

Subfundusz Plan Aktywny

Polityka inwestycyjna subfunduszu zakłada alokację aktywów głównie w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych (minimum 60 % aktywów Subfunduszu), inwestujących w akcje spółek z Europy, Stanów Zjednoczonych, Japonii oraz z krajów rozwijających się tzw. Emerging Markets. Subfundusz dodatkowo może inwestować bezpośrednio w instrumenty udziałowe (akcje), a także zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne dla których bazę stanowią indeksy giełdowe. Łącznie tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze akcyjnym i instrumenty udziałowe (akcje), stanowią nie mniej niż 70 % aktywów Subfunduszu. Subfundusz wykorzystuje również instrumenty pochodne do zabezpieczenia pozycji walutowych.

Rachunek nabyć subfunduszu:
kat. A rachunek nr 33 1160 2202 0000 0001 0239 7872
kat. B rachunek nr 63 1160 2202 0000 0002 9812 3447

Prospekt Millennium SFIO

Informacje dodatkowe

Opłaty

Notowania

Notowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Millennium TFI

Ryzyka

Fundusz Inwestycyjny - to podmiot posiadający osobowość prawną, działający na podstawie „Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ", którego wyłączną formą działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych publicznie lub niepublicznie w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe określone w Ustawie.

W zamian za dokonane wpłaty do funduszu, inwestorzy otrzymują jednostki uczestnictwa. Ich liczba pokazuje proporcjonalny udział uczestnika w majątku funduszu inwestycyjnego. Z ustaloną w statucie funduszu częstotliwością fundusz inwestycyjny ustala wartość jednostek uczestnictwa, czyli oblicza „wartość aktywów netto funduszu" przypadających na jednostkę uczestnictwa W tym celu fundusz wycenia portfel inwestycyjny, a następnie dzieli jego wartość przez liczbę jednostek uczestnictwa przysługujących wszystkim uczestnikom. Wartość jednostki uczestnictwa może się zmieniać w każdym dniu wyceny.

Z inwestycją w fundusze inwestycyjne wiążą się następujące ryzyka:

 • Ryzyko branży,
 • Ryzyko kredytowe,
 • Ryzyko krótkookresowych zmian cen,
 • Ryzyko kursu walutowego,
 • Ryzyko niedopuszczenia papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku regulowanym,
 • Ryzyko płynności,
 • Ryzyko podatkowe,
 • Ryzyko prawne,
 • Ryzyko rozliczenia,
 • Ryzyko rynkowe,
 • Ryzyko stopy procentowej,
 • Ryzyko utraty kapitału,
 • Ryzyko związane z koncentracją aktywów bądź rynków,
 • Wysokość opłat,
 • Złożoność produktu.

Opisy ryzyk przedstawione są w „Opisie ryzyka związanego z instrumentami i produktami finansowymi dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A.", dostępnym w placówkach i na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl.

Szczegółowe informacje na temat ryzyk i strategii inwestowania znajdują się w prospektach informacyjnych funduszy.

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w placówkach Banku Millennium, w siedzibie Millennium TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.millenniumtfi.pl.

Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.