Rodzina 500+

Zmiany w "Rodzina 500+" od 1 sierpnia 2017

Wniosek na nowy okres świadczeniowy

Od 1 sierpnia 2017 r. w Millenecie będzie można składać wniosek o świadczenie w programie "Rodzina 500+" na kolejny okres świadczeniowy od 01.10.2017 do 30.09.2018.

Do 30 września 2017 r. przez Millenet będzie można złożyć także wniosek na aktualnie trwający okres świadczeniowy, który kończy się 30.09.2017 - dotyczy to tych rodzin, np. którym urodziło się dziecko, na rzecz którego może być wypłacane świadczenie jeszcze w tym okresie. Natomiast od 1 października dostępny będzie wyłącznie wniosek na nowy okres świadczeniowy trwający do 30.09.2018.

 

Co zmienia się we wniosku i Programie Rodzina 500+?

Nowy wniosek oznacza przede wszystkim znacznie prostszy formularz, m.in. mniej miejsc, w których trzeba załączać dokumenty.

Główne zasady programu pozostają bez zmian. Wprowadzone zostaną poprawki mające na celu likwidację nadużyć, tzn. przypadków pobierania świadczenia przez osoby nieuprawnione (np. osoby niezamieszkujące w Polsce czy deklarujące niezgodnie ze stanem faktycznym samotne wychowywanie dziecka).

Rodzina 500+

O programie

Program Rodzina 500+ to świadczenie wychowawcze wspierające polskie rodziny. Zgodnie z programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia.

Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu.

W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do 18 roku życia).

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Rola Banku

Bank Millennium umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500+ online w systemie bankowości internetowej Millenet. Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.

Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie do niego przekazany.

Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku po wysłaniu wniosku do systemu informatycznego emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jak skorzystać

 1.  
  1

  Złożenie wniosku

  Wnioskodawcy wypełniają i wysyłają wniosek o świadczenie 500+ w Millenecie.

 2.  
  2

  Rejestracja wniosku

  Złożony wniosek zostaje zarejestrowany w państwowym systemie informatycznym emp@tia.

 3.  
  3

  Rozpatrzenie wniosku

  Właściwy organ prowadzący w miejscu zamieszkania analizuje wniosek.

 4.  
  4

  Decyzja o świadczeniu

  Pisemna decyzja zostaje przesłana do 3 miesięcy od dnia poprawnie złożonego wniosku.

Terminy:

 • Do 30 września 2017

  - składanie wniosków na aktualnie trwający okres, który kończy się 30.09.2017 (dotyczy to tych rodzin, którym urodziło się dziecko, na rzecz którego może być wypłacane świadczenie jeszcze w tym okresie)

 • Od 1 sierpnia 2017

  - składanie wniosków o świadczenie wychowawcze na nowy okres od 01.10.2017 do 30.09.2018
  Uwaga: warunkiem ciągłości w otrzymywaniu świadczenia co miesiąc jest wypełnienie wniosku do 31 sierpnia 2017 r.

Przed wypełnieniem wniosku

 • Wniosek znajdziesz na stronie głównej po zalogowaniu do systemu oraz w sekcji „Wnioski i umowy”.
 • Pamiętaj, że wniosek możesz złożyć jedynie w swoim imieniu, logując się do Millenetu. Nie ma możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
 • Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie www.rodzina500plus.gov.pl - link otwiera się w nowym oknie oraz na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Po przesłaniu wniosku - w Millenecie możesz sprawdzić status wniosku. Prezentowane statusy to:

  Przetwarzany
  trwa przesyłanie wniosku do systemu państwowego emp@tia
  Dostarczony
  wniosek został dostarczony do organu prowadzącego
  Błąd dostarczenia
  wniosek nie został dostarczony do organu prowadzącego. Prosimy o zweryfikowanie danych zawartych we wniosku oraz kontakt z organem prowadzącym.

  Zalecamy sprawdzenie statusu wniosku w Millenecie. W ciągu 24 godzin status wniosku powinien zmienić się na „dostarczony”. Jeśli wyświetli się status „błąd dostarczenia”, wtedy wymagane jest ponowne wypełnienie i wysłanie wniosku. Pamiętaj by wydrukować i zachować wypełniony wniosek po jego wysłaniu!

  • Twojej gminy nie ma na liście w Millenecie

   Jeśli Twojej gminy nie ma na liście w Millenecie, złóż wniosek Rodzina 500+ osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online w Millenecie w późniejszym terminie. Brak gminy na liście oznacza, że gmina ta nie została jeszcze podłączona do emp@tii - Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

   W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia Twojej gminy/wskazanego organu do systemu, skontaktuj się z osobiście lub telefonicznie z urzędem miasta/gminy.

  • Czas trwania sesji w Millenecie

   Ze względów bezpieczeństwa, czas trwania sesji online w systemie Millenet jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na dłużej niż 10 minut, nastąpi wylogowanie z Millenetu, ale zmiany wprowadzone we wnioski zostaną zapisane automatycznie.

  • Poprawnie wypełniony wniosek

   Poprawnie wypełniony wniosek online w systemie Millenet będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL. Urzędowe Potwierdzenie Odbioru/Przedłożenia (UPO/UPP) zostanie wysłane z systemu emp@tia na adres e-mail podany we wniosku – zwróć uwagę na jego poprawność.

  • Przechowywanie danych

   Po dostarczeniu wniosku do państwowego systemu emp@tia, Bank usunie wszystkie podane we wniosku informacje. Rola Banku Millennium w tym procesie polega jedynie na udostępnieniu systemu Millenet w celu przesłania wniosku do organu prowadzącego w gminie.

  • Weryfikacja danych

   Weryfikacją danych zajmuje się organ prowadzący. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych we wniosku oraz w załącznikach i nie posiada informacji dotyczących obsługi wniosku.

  • Pobranie wniosku

   Wysłany wniosek Rodzina 500+ można pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne do pobrania w sekcji „Wnioski i umowy” > „Wnioski archiwalne” przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku.

  • Potwierdzenie przesłania wniosku

   Po przesłaniu wniosku w Millenecie, na wskazany we wniosku adres e-mail w ciągu 24 godzin otrzymasz z systemu emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru/Przedłożenia wniosku (tzw. UPO/UPP). Jest to potwierdzenie, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do organu prowadzącego w gminie. Adres e-mail z którego zostanie przesłane UPO/UPP to: upo500plus@mrpips.gov.pl. Jeśli w potwierdzeniu wysłania wniosku otrzymanym w Millenecie, wniosek ma status „dostarczony” ale na adres e-mail nie zostało dostarczone UPO/UPP, prosimy o kontakt ze wskazanym we wniosku organem.

  • Rozpatrzenie wniosku

   Organ prowadzący w gminie, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+.

Załączniki do wniosku

Co przygotować:

 • skan prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie albo separacji — jeśli jesteś po rozwodzie albo separacji,
 • skan orzeczenia sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka — jeśli jesteś opiekunem prawnym dziecka,
 • skan karty pobytu — jeśli jesteś cudzoziemcem,
 • skan zezwolenia na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji — jeśli jesteś cudzoziemcem i nie jesteś obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii.

Urząd gminy, miasta albo ośrodek pomocy społecznej może uzyskać podstawowe dane o dochodach Twojej rodziny od urzędu skarbowego. Może jednak poprosić Cię o dostarczenie dodatkowych dokumentów. Wyśle Ci w tej sprawie list. Jeśli jednak chcesz od razu dołączyć do wniosku dodatkowe dokumenty, przygotuj na przykład:

  • Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF).
  • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
  • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
  • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5 MB.
  • Nazwy załączników nie mogą zawierać polskich znaków, znaków specjalnych i spacji oraz muszą posiadać różne nazwy w ramach jednego wniosku.
  • Jeżeli składasz wniosek o świadczenie także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne w rodzinie dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny.

Reklamacje

Jeśli chcesz złożyć reklamację dotyczącą wniosku o świadczenie w programie Rodzina 500+, zdecyduj czego dotyczy reklamacja i skieruj ją do organu prowadzącego w gminie lub do Banku.


Organ prowadzący w gminie

przyjmuje reklamacje dotyczące:

 • założeń Programu „Rodzina 500+,
 • wypełniania wniosku,
 • procesowania wniosku poza systemem Banku,
 • braku informacji o rozpatrzeniu Wniosku,
 • wyznaczania wysokości świadczenia,
 • terminów realizacji kolejnych etapów procesu,
 • wypłaty świadczenia,
 • terminów wypłat świadczenia.

Bank Millennium

przyjmuje reklamacje dotyczące:

 • dostępu do systemu bankowości internetowej Millenet,
 • etapu rejestracji wniosku,
 • wysyłania wniosku z systemu Millenet.

Bank nie uwzględnia reklamacji związanych z wypełnianiem wniosku, danymi wymaganymi we wniosku lub interpretacją zapisów ustawy.

Rozpatrywanie reklamacji przez Bank

Bank Millennium przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami, opisanymi w Regulaminie Ogólnym Świadczenia Usług Bankowych - link otwiera się w nowym oknie.

Bezpieczeństwo

Wniosek Rodzina 500+ dostępny jest wyłącznie po zalogowaniu do systemu bankowości elektronicznej Millenet. Bank nie wysyła ani nie publikuje żadnych aktywnych odnośników (linków) do wniosku. W szczególności, Bank nie wysyła pocztą elektroniczną wiadomości z prośbą o przejście do portalu Banku lub do Millenetu i podanie jakichkolwiek danych osobowych, danych logowania itd. Takie wiadomości są typowym przykładem „phishingu” i mają na celu wyłudzenie danych Klientów. Próby „phishingu” należy zgłaszać pracownikom Banku poprzez kontakt telefoniczny lub osobiście w oddziale. W miarę możliwości prosimy o zachowanie podejrzanych e-maili i przesłanie ich na adres podany przez obsługującego Cię pracownika Banku.

Pamiętaj, że:

 • Wniosek Rodzina 500+ dostępny jest bezpłatnie po zalogowaniu do Millenetu. Bank nie umożliwia składania wniosku przy pomocy innych stron internetowych niż Millenet.
 • Nie trzeba instalować na komputerze/telefonie żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek.
 • Przy zalogowaniu do Millenetu, w celu przejścia do wniosku lub też w celu dodania załączników nie będzie wymagane podawanie H@sła SMS. Prośba o podanie H@sła SMS zostanie wyświetlona dopiero na zakończenie składania wniosku.

Bank będzie Cię informował o możliwości złożenia wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem elektronicznych kanałów, SMS-a, wiadomości PUSH lub wiadomości w Millenecie. Jeśli otrzymasz podejrzaną korespondencję lub mailing w sprawie udostępnienia wniosku Rodzina 500+ od nieznanego nadawcy lub ktoś poprosi Cię o podanie danych do logowania i haseł jednorazowych w tej sprawie, zgłoś to niezwłocznie pracownikom Banku poprzez kontakt telefoniczny lub osobiście w oddziale.

Przypominamy, że w związku z wnioskiem Rodzina 500+ Bank nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową lub SMS-ową. Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e-maili lub SMS-ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków, kierujących na strony internetowe banków.

 • Logując się do Millenetu, należy zawsze upewnić się, czy połączenie jest szyfrowane, sprawdzając, czy adres strony w oknie przeglądarki rozpoczyna się od https:// oraz czy na pasku u dołu lub u góry ekranu (w zależności od wykorzystywanej przeglądarki) pojawia się ikona z zamkniętą kłódką – jej obecność potwierdza, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa, a połączenie jest szyfrowane. Po kliknięciu na kłódkę należy sprawdzić poprawność oraz aktualność certyfikatu. Należy zwrócić uwagę, że tylko połączenie poprawnego adresu oraz poprawnej treści certyfikatu może gwarantować, że strona jest legalna i nie jesteśmy celem ataku „phishingowego”.

  Bank nigdy nie prosi o podanie hasła jednorazowego (H@sła SMS) podczas logowania ani o podanie więcej niż jednego kodu z danego narzędzia przy wykonywaniu jednej transakcji.

  Aby uniknąć zainfekowania komputera niebezpiecznymi wirusami, należy korzystać z legalnego oprogramowania i regularnie je aktualizować. Trzeba też dbać o bezpieczeństwo własnego komputera poprzez stosowanie aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych oraz firewalla. Jeżeli tylko jest to możliwe, podczas korzystania z bankowości internetowej należy używać własnego komputera.

Pytania i odpowiedzi

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na często zadawane pytania. Sekcję będziemy regularnie aktualizować.

Przydatne dokumenty