Rodzina 500+

W skrócie o programie Rodzina 500+

Czym jest Rodzina 500+

Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin - 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia niezależnie od wysokości dochodów, a także na pierwsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia dla rodzin o niskich dochodach.

 • program oferuje wsparcie dla każdej rodziny, również dla rodziców samotnie wychowujących dzieci
 • pieniądze wypłacane są regularnie, co miesiąc, aż do osiągnięcia przez dziecko 18. roku życia
 • nowy wniosek to prostszy formularz, m.in. mniej miejsc, w których trzeba załączać dokumenty

Najważniejsze informacje

Obecnie w Millenecie dostępny jest wniosek na okres świadczeniowy trwający od 1 października 2018 do 30 września 2019 roku.

Kryteria dochodowe

 • Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci może otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu.
 • W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę, rodzina może otrzymać wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia).
 • Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Zasady przyznawania świadczenia i wypłat w nowym okresie

 • Wniosek złożony w okresie od 1 do 31 października

  W przypadku, gdy złożysz wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień, nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.


 • Wnioski złożone w kolejnych miesiącach

  Analogiczny mechanizm będzie obowiązywał w kolejnych miesiącach, tj.:

  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w listopadzie, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia,
  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w grudniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego,
  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w styczniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego, wnioski składane od lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.

Powyższe terminy rozpatrywania wniosków są terminami maksymalnymi. Gmina, która rozpatruje wnioski, uwzględniając liczbę wniosków i możliwości organizacyjne, może rozpatrywać wnioski i wypłacać przyznane świadczenia na bieżąco wcześniej niż w tych maksymalnych, ustawowo określonych terminach.

Wniosek należy składać co roku.

Jak wygląda proces składania wniosku

 1.  
  1

  Złożenie wniosku

  Wypełnij wniosek Rodzina 500+ w Millenecie.

 2.  
  2

  Rejestracja wniosku

  Wniosek zostaje zarejestrowany w systemie Emp@tia.

 3.  
  3

  Rozpatrzenie wniosku

  Właściwy organ w miejscu zamieszkania weryfikuje wniosek.

 4.  
  4

  Pisemna decyzja

  Decyzję otrzymasz w ciągu 3 m-cy od daty poprawnego złożenia wniosku.

 • Przed wypełnieniem wniosku

  • Wniosek znajdziesz na stronie głównej po zalogowaniu do Millenetu w sekcji Moje Finanse > Program Rodzina 500+ oraz w sekcji Nowe produkty i usługi > Usługi.
  • Pamiętaj, że wniosek możesz złożyć jedynie w swoim imieniu, logując się do Millenetu. Nie ma możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
  • Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie www.rodzina500plus.gov.pl oraz na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, instrukcjami wypełniania wniosku w wersji papierowej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.
  • Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF).

 • Status potwierdzenia wysłania wniosku

  Po przesłaniu wniosku w Millenecie (sekcja Wnioski i umowy > Wnioski) możesz sprawdzić status wniosku. Prezentowane statusy to:

  • „Przetwarzany” – trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia
  • „Dostarczony” – wniosek został dostarczony do organu prowadzącego
  • „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do organu prowadzącego

  Zalecamy sprawdzenie statusu wniosku w Millenecie. W ciągu 24 godzin status wniosku powinien zmienić się na „Dostarczony”. Jeśli wyświetli się status „Błąd dostarczenia”, wtedy prosimy o zweryfikowanie danych zawartych we wniosku oraz kontakt z organem prowadzącym. Może być wymagane ponowne wypełnienie i wysłanie wniosku. Pamiętaj, by wydrukować i zachować wypełniony wniosek po jego wysłaniu!


 • Informacje dotyczące załączników

  • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk
  • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB
  • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5 MB
  • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku
  • Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF

 • Na co warto zwrócić uwagę

  • Dodatkowe dokumenty: We wniosku Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy poprosimy Cię o załączenie dokumentów tylko w dwóch przypadkach:
   • Jeżeli na wniosku wskazano uzyskiwanie przez Ciebie lub członka rodziny dochodów z działalności opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź karty podatkowej, poprosimy Cię o skany/kopie zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o dochodzie z ryczałtu/karty podatkowej dla każdego członka rodziny, który ma taki dochód;
   • Jeżeli na wniosku wskazano kwoty alimentów zapłacone na rzecz osób spoza rodziny, poprosimy Cię o skany/kopie dokumentów potwierdzających obowiązek płacenia alimentów tj. tytułu wykonawczego ustalającego alimenty na rzecz osób spoza rodziny (np. skan wyroku alimentacyjnego), oraz przekazów lub przelewów dokumentujących fakt płacenia konkretnych kwot alimentów na rzecz osób spoza rodzin.
  • Jeśli Twojej gminy nie ma na liście w Millenecie, złóż wniosek Rodzina 500+ osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online w Millenecie w późniejszym terminie. Brak gminy na liście oznacza, że gmina ta nie została jeszcze podłączona do Emp@tii - Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia Twojej gminy/wskazanego organu do systemu, skontaktuj się z osobiście lub telefonicznie z urzędem miasta/gminy.
  • Zwróć szczególną uwagę na adres zamieszkania, który podajesz w swoim wniosku – na jego podstawie wniosek zostanie przekazany do odpowiedniego organu prowadzącego w Gminie. Uwaga: Adres zamieszkania, nie musi być zgodny z miejscem zameldowania. Możesz zaktualizować adres zamieszkania podczas wypełniania wniosku Rodzina 500+. Żeby zmienić swoje dane, zaloguj się do konta i przejdź do zakładki Ustawienia > Dane osobowe
  • Ze względów bezpieczeństwa, czas trwania sesji online w systemie Millenet jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na dłużej niż na maksymalny okres braku aktywności ustawiony w Millenecie, nastąpi wylogowanie z Millenetu, ale zmiany wprowadzone we wniosku zostaną zapisane automatycznie.
  • Podczas wypełniania wniosku możesz podać dowolny numer konta do wypłaty świadczenia wychowawczego przez organ prowadzący w gminie. Zarówno w Banku Millennium jak i w innym banku. Zachęcamy do podawania numeru konta w Banku Millennium.
  • Poprawnie wypełniony wniosek online w systemie Millenet będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL. Urzędowe Potwierdzenie Odbioru/Przedłożenia (UPO/UPP) zostanie wysłane z systemu Emp@tia na adres e-mail podany we wniosku – zwróć uwagę na poprawność adresu e-mail.
  • Po przesłaniu wniosku w Millenecie, na wskazany we wniosku adres e-mail w ciągu 24 godzin otrzymasz z systemu Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru/Przedłożenia wniosku (tzw. UPO/UPP). Jest to potwierdzenie, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do organu prowadzącego w gminie. Adres e-mail z którego zostanie przesłane UPO/UPP to: upo500plus@mrpips.gov.pl. Jeśli w potwierdzeniu wysłania wniosku otrzymanym w Millenecie, wniosek ma status „dostarczony” ale na adres e-mail nie zostało dostarczone UPO/UPP, prosimy o kontakt ze wskazanym we wniosku organem.
  • W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarte są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system Emp@tia lub wskazany przez Ciebie organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.
  • Przechowywanie danych: Po dostarczeniu wniosku do systemu Emp@tia, Bank ze swoich serwerów usunie wszystkie podane we wniosku informacje. Rola Banku Millennium w tym procesie polega jedynie na udostępnieniu systemu Millenet w celu przesłania wniosku do organu prowadzącego w gminie.
  • Weryfikacją danych zajmuje się organ prowadzący. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych we wniosku oraz w załącznikach i nie posiada informacji dotyczących obsługi wniosku.
  • Wysłany wniosek Rodzina 500+ można pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne do pobrania w sekcji Wnioski i umowy > Wnioski archiwalne przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku.
  • Organ prowadzący w gminie, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+.
  • Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.
  • Po przekazaniu wypełnionego wniosku Rodzina 500+ do organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten organ w formie pisemnej.

Rola Banku

 • Bank Millennium umożliwia Ci złożenie wniosku Rodzina 500+ online w Millenecie w sekcji Moje finanse > Program Rodzina 500+ lub Moje finanse > Nowe produkty i usługi > Usługi > 500+. Złożenie wniosku w oddziale, agencji lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.
 • Po wysłaniu wniosku zobaczysz ekran potwierdzenia, w tym momencie masz możliwość zapisania złożonego wniosku w formie pliku PDF na dysku swojego komputera. Zalecamy zapisanie wniosku w pliku PDF lub jego wydruk – dane wniosku zostaną usunięte z systemu bankowego niezwłocznie po wysłaniu!
 • Po wysłaniu wniosku, możesz sprawdzić jego status w sekcji „Wnioski i umowy”. Status wniosku powinien zmienić się z „Przetwarzany” na „Dostarczony” w ciągu dwóch dni od złożenia. Zalecamy więc monitorowanie statusu w Millenecie.
 • W przypadku odrzucenia wniosku, należy skontaktować się z organem prowadzącym. Bank nie posiada informacji dotyczących przetwarzania wniosku po stronie Ministerstwa i organów prowadzących.
 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załącznikach i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie do niego przekazany.
 • Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku po wysłaniu wniosku do systemu informatycznego Emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Reklamacje

Jeśli chcesz złożyć reklamację dotyczącą wniosku o świadczenie w programie Rodzina 500+, zdecyduj czego dotyczy reklamacja i skieruj ją do organu prowadzącego w gminie lub do Banku.


Organ prowadzący w gminie

przyjmuje reklamacje dotyczące:

 • założeń Programu „Rodzina 500+,
 • wypełniania wniosku,
 • procesowania wniosku poza systemem Banku,
 • braku informacji o rozpatrzeniu Wniosku,
 • wyznaczania wysokości świadczenia,
 • terminów realizacji kolejnych etapów procesu,
 • wypłaty świadczenia,
 • terminów wypłat świadczenia.

Bank Millennium

przyjmuje reklamacje dotyczące:

 • dostępu do systemu bankowości internetowej Millenet,
 • etapu rejestracji wniosku,
 • wysyłania wniosku z systemu Millenet.

Bank nie uwzględnia reklamacji związanych z wypełnianiem wniosku, danymi wymaganymi we wniosku lub interpretacją zapisów ustawy.

Rozpatrywanie reklamacji przez Bank

Bank Millennium przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami, opisanymi w Regulaminie Ogólnym Świadczenia Usług Bankowych - link otwiera się w nowym oknie.

Bezpieczeństwo

Wniosek Rodzina 500+ dostępny jest wyłącznie po zalogowaniu do systemu bankowości elektronicznej Millenet. Bank nie wysyła ani nie publikuje żadnych aktywnych odnośników (linków) do wniosku. W szczególności, Bank nie wysyła pocztą elektroniczną wiadomości z prośbą o przejście do portalu Banku lub do Millenetu i podanie jakichkolwiek danych osobowych, danych logowania itd. Takie wiadomości są typowym przykładem „phishingu” i mają na celu wyłudzenie danych Klientów. Próby „phishingu” należy zgłaszać pracownikom Banku poprzez kontakt telefoniczny lub osobiście w oddziale. W miarę możliwości prosimy o zachowanie podejrzanych e-maili i przesłanie ich na adres podany przez obsługującego Cię pracownika Banku.

Pamiętaj, że:

 • Wniosek Rodzina 500+ dostępny jest bezpłatnie po zalogowaniu do Millenetu. Bank nie umożliwia składania wniosku przy pomocy innych stron internetowych niż Millenet.
 • Nie trzeba instalować na komputerze/telefonie żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek.
 • Dopiero na zakończenie składania wniosku zostanie wyświetlona prośba o podanie H@sła SMS lub Autoryzację Mobilną, w zależności od wybranych ustawień.

Bank będzie Cię informował o możliwości złożenia wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem elektronicznych kanałów, SMS-a, wiadomości PUSH lub wiadomości w Millenecie. Jeśli otrzymasz podejrzaną korespondencję lub mailing w sprawie udostępnienia wniosku Rodzina 500+ od nieznanego nadawcy lub ktoś poprosi Cię o podanie danych do logowania i haseł jednorazowych w tej sprawie, zgłoś to niezwłocznie pracownikom Banku poprzez kontakt telefoniczny lub osobiście w oddziale.

Przypominamy, że w związku z wnioskiem Rodzina 500+ Bank nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową lub SMS-ową. Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e-maili lub SMS-ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków, kierujących na strony internetowe banków.

 • Logując się do Millenetu, należy zawsze upewnić się, czy połączenie jest szyfrowane, sprawdzając, czy adres strony w oknie przeglądarki rozpoczyna się od https:// oraz czy na pasku u dołu lub u góry ekranu (w zależności od wykorzystywanej przeglądarki) pojawia się ikona z zamkniętą kłódką – jej obecność potwierdza, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa, a połączenie jest szyfrowane. Po kliknięciu na kłódkę należy sprawdzić poprawność oraz aktualność certyfikatu. Należy zwrócić uwagę, że tylko połączenie poprawnego adresu oraz poprawnej treści certyfikatu może gwarantować, że strona jest legalna i nie jesteśmy celem ataku „phishingowego”.

  Bank nigdy nie prosi o podanie hasła jednorazowego (H@sła SMS) podczas logowania ani o podanie więcej niż jednego kodu z danego narzędzia przy wykonywaniu jednej transakcji.

  Aby uniknąć zainfekowania komputera niebezpiecznymi wirusami, należy korzystać z legalnego oprogramowania i regularnie je aktualizować. Trzeba też dbać o bezpieczeństwo własnego komputera poprzez stosowanie aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych oraz firewalla. Jeżeli tylko jest to możliwe, podczas korzystania z bankowości internetowej należy używać własnego komputera.

Pytania i odpowiedzi

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na często zadawane pytania. Sekcję będziemy regularnie aktualizować.

Opis programu i wniosku Rodzina 500+ przygotowany zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Pracy Społecznej.