Zabezpieczenie stopy procentowej

Terminowa transakcja na stopę procentową (IRS/FRA)

Zabezpiecz się przed ryzykiem pogorszenia wyniku finansowego wskutek niekorzystnego kształtowania się rynkowych stóp procentowych w przyszłości.


Walutowa transakcja zamiany stóp procentowych (CIRS)

Zabezpiecz się przed ryzykiem niekorzystnych zmian kursu walutowego i stóp procentowych w przyszłości.


Transakcja opcji na stopę procentową typu FLOOR

Zabezpiecz się przed ryzykiem spadku rentowności inwestycyji wskutek niekorzystnego niekorzystnych kształtowania się rynkowych stóp procentowych w przyszłości.


Transakcja opcji na stopę procentową typu CAP

Zabezpiecz się przed wzrostem wzrostu kosztów odsetkowych wskutek niekorzystnego niekorzystnych kształtowania się rynkowych stóp procentowych w przyszłości.