Fundusze Obligacyjne

Fundusze Akcyjne


Dostępne w ofercie dla Klientów Prestige fundusze BlackRock to:

*Zarząd („Zarząd”) BlackRock Global Funds („Spółka”) niniejszym zawiadamia, że podjął decyzję o zakończeniu działalności Funduszu Pacific Equity Fund („Fundusz”). Aktywa znajdujące się w bazowym portfelu inwestycyjnym Funduszu („Aktywa") zostaną zlikwidowane do końca okresu likwidacji oraz zakłada się, że pozostające w posiadaniu uczestników Tytuły Uczestnictwa zostaną umorzone w dniu 28 czerwca 2021 r. („Data Wejścia w Życie”). Czytaj więcej

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat. Przed dokonaniem inwestycji należy dokładnie zapoznać się z Prospektami informacyjnymi / Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów (KII) oraz zawartymi w nich opisami czynników ryzyka. Prospekty informacyjne,  Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) wraz z tabelą opłat  dostępne są w Centrach Finansowych oraz w siedzibach i na stronach internetowych odpowiednich towarzystw funduszy inwestycyjnych lub innych organów zarządzających funduszami inwestycyjnymi.

Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.