Fundusze Obligacyjne

Dostępne w ofercie dla Klientów Prestige fundusze BlackRock:

 • BGF Asian Tiger Bond A2 USD
 • BGF Emerging Markets Bond A2 USD
 • BGF Emerging Markets Bond A2 EUR
 • BGF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged PLN
 • BGF Emerging Markets Local Currency Bond A2 EUR
 • BGF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged EUR
 • BGF Emerging Markets Local Currency Bond A2 USD
 • BGF Euro Bond A2 PLN
 • BGF Euro Bond A2 USD
 • BGF Euro Bond A2 EUR
 • BGF Fixed Income Global Opportunities A2 USD
 • BGF Fixed Income Global Opportunities A2 Hedged EUR
 • BGF Fixed Income Global Opportunities A2 Hedged PLN
 • BGF Corporate Bond A2 USD
 • BGF Corporate Bond A2 Hedged EUR
 • BGF Global Government Bond A2 USD
 • BGF Global Government Bond A2 Hedged EUR
 • BGF Global High Yield Bond A2 Hedged PLN
 • BGF Global High Yield Bond A2 Hedged EUR
 • BGF Global High Yield Bond A2 USD
 • BGF US Dollar Core Bond A2 USD
 • BGF US Dollar High Yield Bond A2 USD
 • BGF US Dollar Reserve A2 USD
 • BGF Government Mortgage A2 USD
 • BGF World Bond A2 USD
 • BGF World Bond A2 Hedged EUR

Fundusze Mieszane

Dostępne w ofercie dla Klientów Prestige fundusze BlackRock to:

 • BGF ESG Multi-Asset Fund A2 EUR
 • BGF Global Allocation A2 EUR
 • BGF Global Allocation A2 USD
 • BGF Global Allocation Hedged A2 PLN
 • BGF Global Allocation Hedged A2 EUR

Fundusze Akcyjne


Dostępne w ofercie dla Klientów Prestige fundusze BlackRock to:

 • BGF Asian Dragon A2 PLN
 • BGF Asian Dragon A2 USD
 • BGF Asian Dragon A2 EUR
 • BGF China A2 USD
 • BGF China A2 Hedged EUR
 • BGF Continental European Flexible A2 EUR
 • BGF Emerging Europe A2 USD
 • BGF Emerging Europe A2 EUR
 • BGF Emerging Markets A2 USD
 • BGF Emerging Markets A2 EUR
 • BGF Euro Markets A2 USD
 • BGF Euro Markets A2 EUR
 • BGF European Focus A2 EUR
 • BGF European A2 USD
 • BGF European A2 EUR
 • BGF European Special Situations A2 USD
 • BGF European Special Situations A2 EUR
 • BGF European Value A2 USD
 • BGF European Value A2 EUR
 • BGF Global Equity A2 USD
 • BGF Global Equity Income A2 Hedged PLN
 • BGF Global Equity Income A2 Hedged EUR
 • BGF Global Equity Income A2 USD
 • BGF Global Long-Horizon Equity Fund A2 USD
 • BGF Global Long-Horizon Equity Fund A2 EUR
 • BGF India A2 USD
 • BGF India A2 EUR
 • BGF Japan Flexible Equity A2 USD
 • BGF Japan Flexible Equity A2 EUR
 • BGF Japan Small & MidCap Opportunities A2 USD
 • BGF Japan Small & MidCap Opportunities A2 EUR
 • BGF Japan Small & MidCap Opportunities A2 Hedged EUR
 • BGF Latin America A2 EUR
 • BGF Latin America A2 USD
 • BGF Latin America Hedged A2 PLN
 • BGF Sustainable Energy Fund A2 USD
 • BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR
 • BGF Pacific Equity A2 USD*
 • BGF Pacific Equity A2 EUR*
 • BGF United Kingdom A2 USD
 • BGF United Kingdom A2 EUR
 • BGF US Basic Value A2 USD
 • BGF US Basic Value A2 Hedged EUR
 • BGF Flexible Equity A2 USD
 • BGF Flexible Equity A2 EUR
 • BGF Flexible Equity A2 Hedged EUR
 • BGF US Growth A2 USD
 • BGF US Growth A2 EUR
 • BGF US Small & MidCap Opportunities A2 USD
 • BGF US Small & MidCap Opportunities A2 EUR
 • BGF Nutrition Fund A2 USD
 • BGF Nutrition Fund A2 Hedged PLN
 • BGF World Energy A2 USD
 • BGF World Energy A2 EUR
 • BGF World Energy A2 Hedged EUR
 • BGF World Financials A2 USD
 • BGF World Financials A2 EUR
 • BGF World Gold A2 PLN
 • BGF World Gold A2 EUR
 • BGF World Gold A2 USD
 • BGF World Gold Hedged A2 EUR
 • BGF World Healthscience A2 USD
 • BGF World Healthscience A2 EUR
 • BGF World Mining A2 EUR
 • BGF World Mining A2 USD
 • BGF World Mining Hedged A2 PLN
 • BGF World Mining Hedged A2 EUR
 • BGF World Technology A2 USD
 • BGF World Technology A2 EUR

*Zarząd („Zarząd”) BlackRock Global Funds („Spółka”) niniejszym zawiadamia, że podjął decyzję o zakończeniu działalności Funduszu Pacific Equity Fund („Fundusz”). Aktywa znajdujące się w bazowym portfelu inwestycyjnym Funduszu („Aktywa") zostaną zlikwidowane do końca okresu likwidacji oraz zakłada się, że pozostające w posiadaniu uczestników Tytuły Uczestnictwa zostaną umorzone w dniu 28 czerwca 2021 r. („Data Wejścia w Życie”). Czytaj więcej

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat. Przed dokonaniem inwestycji należy dokładnie zapoznać się z Prospektami informacyjnymi / Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów (KII) oraz zawartymi w nich opisami czynników ryzyka. Prospekty informacyjne,  Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) wraz z tabelą opłat  dostępne są w Centrach Finansowych oraz w siedzibach i na stronach internetowych odpowiednich towarzystw funduszy inwestycyjnych lub innych organów zarządzających funduszami inwestycyjnymi.

Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.