Millenet – jeden system, mnóstwo możliwości

Zobacz, jak wiele spraw, nie tylko bankowych, załatwisz łatwo przez Millenet

Pytania i odpowiedzi


 • W tej sekcji znajdziesz informacje w jaki sposób zlecać określone dyspozycje w Millenecie związane z przelewami, zleceniami stałymi, usługą MilleSMS oraz dokonywać ich zmiany lub usunięcia.

  KOD SWIFT (skrót od Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) to 8 znakowy kod (litery i cyfry), używany do transakcji międzynarodowych, dzięki któremu można zidentyfikować instytucję finansową.

  Jeżeli system transakcyjny wymaga wpisania 11 znaków należy pozostałe pola uzupełnić znakiem X.

  Przed wysłaniem pieniędzy za granicę lub z zagranicznego konta na krajowe należy upewnić się, że stosujemy odpowiedni format numeru rachunku. Niepoprawne wprowadzenie numeru może skutkować opóźnieniami w realizacji operacji lub zwrotem pieniędzy na rachunek, z którego chcemy je przesłać.


  Użytkownik Millenet może zlecić dyspozycję przelewu poprzez zakładkę Płatności > Przelewy > Krajowy. Na formularzu przelewu wymagane jest podanie rachunku odbiorcy (w przypadku, jeżeli odbiorca przelewu jest Klientem Banku Millennium wystarczy podanie jedynie końcowych 10 cyfr w odpowiednim polu), danych odbiorcy, kwoty oraz daty wykonania.

  Po akceptacji przy pierwszym wpisywaniu konkretnego odbiorcy system zapyta Użytkownika czy ma zapisać dane odbiorcy. Zalecamy skorzystanie z tej opcji. W ten sposób przy przyszłych przelewach Użytkownik nie będzie musiał od nowa wypełniać całego formularza - wystarczy że wybierze konkretnego odbiorcę za pomocą opcji Użyj danych z listy.

  Przelewy z datą przyszłą będą widoczne w zakładce Płatności > Przelewy > Przelewy oczekujące oraz Centrum płatności > Nadchodzące płatności.


  Użytkownik Millenet może zlecić dyspozycję przelewu poprzez zakładkę Płatności > Przelewy > Zagraniczny. Na formularzu przelewu wymagane jest podanie prawidłowego rachunku odbiorcy w standardzie IBAN, danych odbiorcy, danych banku odbiorcy, kodu BIC (SWIFT) banku odbiorcy oraz kwoty przelewu w wybranej walucie.

  • IBAN (International Bank Account Number) - stanowi międzynarodowy standard numeracji rachunków bankowych obowiązujący na terenie UE oraz w Islandii, Lichtensteinie i Norwegii. Numer IBAN wprowadzono na mocy regulacji Parlamentu Europejskiego i Rady o płatnościach transgranicznych z dnia 19 grudnia 2001 roku.
  • BIC (Bank Identifier Code) - stanowi kod banku w obrocie międzynarodowym nadany przez organizację SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).

  Zlecony przelew zagraniczny będzie widoczny w zakładce Płatności > Przelewy > Oczekujące > Oczekujące przelewy zagraniczne.


  Użytkownik Millenet może zlecić dyspozycję przelewu poprzez zakładkę Płatności > Przelewy > Własny.

  W przypadku zlecenia dyspozycji z datą teraźniejszą środki powinny natychmiastowo znaleźć się na wybranym rachunku po zatwierdzeniu dyspozycji.


  Zgodnie z regulacjami związanymi z rachunkiem Millennium 14D dyspozycja przelewu środków z tego rachunku jest możliwa do złożenia wyłącznie w Oddziale Banku lub poprzez linię TeleMillennium.

  W systemie Millenet jest możliwy jedynie przelew środków na rachunek Millennium 14D.


  Możesz zlecić dyspozycję przelewu poprzez zakładkę Płatności > Przelewy > ZUS. Na formularzu przelewu podaj swój indywidualny numer rachunku płatnika, nadany przez ZUS, oraz tytuł przelewu. Transakcje do ZUS możesz również zlecić przez formularz przelewu krajowego.

  Wszelkie przelewy zdefiniowane z datą bieżącą będą widoczne w historii konta, natomiast przelewy z datą przyszłą będą widoczne w zakładce Płatności > Przelewy > Oczekujące jako "Przelew do ZUS".

  Aby zlecenie transakcji do ZUS było jeszcze łatwiejsze, możesz dodać indywidualny numer rachunku składkowego do listy odbiorców. Dzięki temu unikniesz wypełniania formularza przy kolejnych przelewach.


  Użytkownik Millenet może zlecić dyspozycję przelewu poprzez zakładkę Płatności > Przelewy > Podatkowy/Celny. Na formularzu przelewu wymagane jest wybranie stosownego typu formularza, organu podatkowego, typu identyfikatora oraz stosownej kwoty składki.

  Wszelkie zdefiniowane przez Użytkownika przelewy z datą obecną będą widoczne w zakładce Rachunki osobiste > Informacje szczegółowe, natomiast przelewy z datą przyszłą będą widoczne w zakładce Płatności > Przelewy > Oczekujące.


  Użytkownik może dokonać edycji lub usunięcia przelewu zleconego z datą przyszłą poprzez zakładkę Płatności > Przelewy > Oczekujące. Po wyświetleniu szczegółów interesującego użytkownika przelewu (poprzez kliknięcie w jego nazwę lub niebieski odnośnik z prawej strony nazwy) możliwe jest użycie opcji Edycja lub Usuń.


  Użytkownik Millenet może zlecić dyspozycję przelewu powtarzającego się poprzez zakładkę Płatności > Centrum płatności > Zlecenia stałe > Nowe zlecenie stałe. Na stosownym formularzu Użytkownik ma możliwość ustalenia odbiorcy, rozpoczęcia dokonywania zleceń, zakończenia, częstotliwości, kwoty przelewu oraz numeru rachunku odbiorcy.


  System odrzuca dyspozycję zlecenia stałego w przypadku, jeżeli Użytkownik podał niepełne dane adresowe odbiorcy przelewu (nie wypełnił wszystkich pól) lub też podał zbyt mały przedział czasowy w stosunku do ustawionej częstotliwości. Przykładowo w przypadku ustawienia częstotliwości 1 miesiąc data zakończenia zlecenia powinna być większa od daty rozpoczęcia o co najmniej 1 miesiąc.


  Użytkownik może dodać nowego odbiorcę poprzez zakładkę Płatności > Moi odbiorcy> Lista odbiorców > Nowy odbiorca. Po wprowadzeniu stosownych danych należy je potwierdzić przyciskiem Akceptuj. Dodanie nowego odbiorcy wymaga potwierdzenia SMS lub Autoryzacją Mobilną w aplikacji. System powiadomi o dodaniu nowego odbiorcy i będzie on widoczny w zakładce Płatności > Moi odbiorcy > Lista odbiorców.

  Użycie zdefiniowanych danych odbiorcy jest możliwe na ekranie przelewu poprzez wybór odpowiedniej nazwy skróconej w polu Wybierz z listy na ekranie dyspozycji przelewu lub Użyj danych z listy na ekranie dyspozycji zlecenia stałego.


  Różnica pomiędzy odbiorcą zaufanym a odbiorcą zwykłym polega na tym, że przy przelewaniu środków finansowych na rzecz zaufanego odbiorcy nie zatwierdzasz dodatkowo operacji, np. za pomocą H@sła SMS czy Autoryzacji Mobilnej. Dzięki temu nie musisz za każdym razem autoryzować transakcji.

  Dodanie odbiorcy do listy zaufanych odbiorców potwierdzisz H@słem SMS lub Autoryzacją Mobilną.


  Użytkownik może założyć lokatę poprzez opcję Oferta > Oszczędności i inwestycje >Nowa lokata. Założona lokata będzie widoczna w zakładce Moje finanse > Produkty > Lokaty.

  Zaznaczenie opcji odnawialna spowoduje automatyczne odnowienie się lokaty po wygaśnięciu bieżącego okresu rozliczeniowego lokaty, natomiast zaznaczenie opcji nieodnawialna spowoduje zamknięcie lokaty i przelew stosownych środków na rachunek rozliczeniowy użytkownika.


  Użytkownik może zerwać lokatę założoną w systemie Millenet poprzez użycie przycisku Zerwij lokatę dostępnego na ekranie szczegółów dane lokaty w zakładce Moje finanse > Produkty > Lokaty. Po wejściu na ekran potwierdzenia zerwania lokaty istnieje możliwość wyboru rachunku (w przypadku posiadania więcej niż jednego) na jaki system ma przelać stosowne środki.


  Użytkownik Millenet może dokonać wcześniejszej spłaty zadłużenia posiadanej karty kredytowej poprzez zakładkę Moje finanse > Produkty > Karty > Szczegóły i wybranie opcji Wcześniejsza spłata.

  Należy zaznaczyć, że zasilenie karty odbędzie się i będzie widoczne dopiero następnego dnia od daty dokonania wcześniejszej spłaty.

  Opcja spłaty karty kredytowej jest dostępna tylko dla właścicieli karty głównej.


  Użytkownik może dokonać zmiany numeru PIN swojej karty debetowej lub kredytowej w zakładce Moje finanse > Produkty > Karty > Zmień PIN, wybranie stosownej karty w polu wyboru i wprowadzenie nowego numeru PIN.

  Pamiętaj, że do potwierdzenia dyspozycji zmiany PIN wymagane jest posiadanie zdefiniowanej usługi H@sła SMS lub aktywnej Autoryzacji Mobilnej.


  Pożyczkę gotówkową można spłacić częściowo lub w całości przez Millenet (po wejściu w szczegóły produktu), a także przez TeleMillennium lub w dowolnej placówce Banku Millennium.

  Kredyt hipoteczny można spłacić częściowo przez Millenet (po wejściu w szczegóły produktu), jak również przez TeleMillennium. Całkowitej spłaty kredytu można dokonać w dowolnej placówce Banku Millennium.


  Użytkownik może dokonać zakupu funduszy Millennium TFI poprzez zakładkę Fundusze inwestycyjne > Nabycie. W przypadku pierwszego skorzystania z powyższej opcji należy najpierw dokonać aktywacji dostępu do rejestru funduszy inwestycyjnych.

  Aktywacja jest możliwa poprzez zakładkę Fundusze inwestycjne > Lista i wybranie opcji Aktywuj. W przypadku, jeżeli Użytkownik posiadał już zakupione jednostki funduszy Millennium TFI - system wyświetli je w powyższej opcji. W przypadku, jeżeli Użytkownik nie posiadał jeszcze jednostek - system zapewni mu tymczasowy dostęp do opcji nabycia funduszy.


  W celu ustawienia powiadomień MilleSMS wystarczy zaznaczenie stosownych opcji w zakładkach MilleSMS > Powiadomienia oraz MilleSMS > Operacje. Aktualnie zdefiniowany numer telefonu oraz rachunek powiązany z usługą MilleSMS jest dostępny w zakładce MilleSMS > Podgląd ustawień.

  Numer telefonu użyty do usługi MilleSMS jest ustawiany w trakcie procesu aktywacji H@asełSMS - nie jest możliwe zdefiniowanie oddzielnego numeru telefonu.


  Użytkownik może złożyć ofertę w aukcji lokat terminowych jedynie w trakcie trwania aukcji. Aukcje odbywają się zwykle w cyklach poniedziałek od godziny 9:00 - czwartek do godziny 15:00.

  W celu złożenia oferty użytkownik powinien najpierw zaakceptować regulamin aukcji w zakładce Aukcje > Aukcje Lokat Terminowych, a następnie złożyć ofertę przy pomocy przycisku Dodaj ofertę.

  Po zakończeniu aukcji i przeprocesowaniu ofert przez system bankowy użytkownik otrzyma wiadomość na temat każdej złożonej przez siebie oferty.

  Uwaga!!! Środki potrzebne do założenia stosownej lokaty powinny znaleźć się na rachunku przed zakończeniem aukcji i nie powinny być przelewane aż do chwili uzyskania wiadomości na temat rezultatu złożonej oferty. W przeciwnym wypadku oferta Uczestnika Aukcji może zostać odrzucona ze względu na brak środków potrzebnych do założenia lokaty.

  Prosimy również o zwrócenie uwagi z którego rachunku jest składana oferta aukcyjna (w przypadku posiadania więcej niż jednego rachunku rozliczeniowego).


  Użytkownik może aktywować usługę wyciągu online poprzez zakładkę Inne usługi > Wyciąg online > Rejestracja. Zamówienie wyciągu online wiąże się jednocześnie z rezygnacją z wyciągu standardowego otrzymywanego listownie do danego produktu.

  Przez pierwszy miesiąc klient ma możliwość skorzystania z okresu próbnego po zaznaczeniu opcji okres próbny - otrzyma wtedy wyciąg zarówno listownie jak i możliwość zobaczenia go online.

  Usługa wyciągu online jest możliwa do aktywacji tylko dla posiadaczy rachunku rozliczeniowego, którzy posiadają aktywną opcję wyciągów papierowych. Usługa wyciągu online nie jest dostępna dla posiadaczy wyłącznie karty kredytowej.


  Usługa doładowania numeru telefonu komórkowego jest dostępna poprzez opcję Doładowanie telefonu > Doładuj telefon. Po wybraniu stosownego operatora, numeru telefonu oraz kwoty przelewu - należy zatwierdzić operację przyciskiem Akceptuj.

  Po wykonaniu operacji system zapyta czy dodać zdefiniowany numer do listy odbiorców, co umożliwi przy kolejnym doładowaniu wybranie zdefiniowanego odbiorcy z listy bez konieczności wpisywania ponownie wszystkich danych.


  Za pośrednictwem bankowości internetowej użytkownik samodzielnie może skorzystać z dodatkowych opcji hipotecznych jak: wakacje kredytowe, wcześniejsza spłata, zmiana daty spłaty, skrócenie okresu karencji, zaświadczenie o odsetkach.

  Opcje te dostępne są po wyświetleniu szczegółów kredytu. W przypadku braku dostępu do bankowości internetowej Klient może skorzystać z powyższych opcji za pośrednictwem dowolnej placówki Banku Millennium.


  Z dodatkowych opcji hipotecznych mogą skorzystać Klienci, którzy są jedynymi właścicielami kredytu. Osoby będące współwłaścicielem kredytu muszą złożyć stosowne upoważnienie w dowolnej placówce Banku Millennium. Upoważnienie musi być złożone przez wszystkich współwłaścicieli kredytu po czym również współwłaściele mogą korzystać ze wspomnianych opcji. Z opcji hipotecznych nie mogą skorzystać Klienci mający przeterminowane zadłużenie w banku oraz Klienci posiadający kredyty udzielone przez PTF.


  Opcja Wakacje kredytowe umożliwia zawieszenie płatności raty kredytowej w danym miesiącu. Kwota zawieszonej raty zostanie proporcjonalnie rozłożona na pozostałe raty kredytu/pożyczki.

  Z opcji Wakacje kredytowe można skorzystać bezpośrednio w systemie Millenet (wchodząc w szczegóły kredytu) lub za pośrednictwem dowolnego oddziału Banku Millennium.


  Z opcji Wakacje kredytowe użytkownik może skorzystać raz w roku kalendarzowym.


  Opcja ta umożliwia dokonanie wcześniejszej spłaty części kredytu/pożyczki. Może być ona zrealizowana na dwa sposoby:

  • Z zachowaniem okresu kredytowania - w tej sytuacji okres kredytowania nie ulega zmianie. Zmienia się natomiast wielkość raty kredytu/pożyczki.
  • Ze skróceniem okresu kredytowania - w tej sytuacji okres kredytowania może ulec zmianie. Wysokość raty jest natomiast utrzymywana na poziomie sprzed zmiany.

  Z opcji wcześniejszej spłaty można skorzystać bezpośrednio w systemie Millenet (wchodząc w szczegóły kredytu) lub za pośrednictwem dowolnego oddziału Banku Millennium. Poprzez Millenet dostępna jest obecnie tylko częściowa spłata kredytu.


  Opcja ta umożliwia indywidualne dostosowanie dnia płatności raty kredytu/pożyczki hipotecznej.

  Z opcji Zmiana daty spłaty można skorzystać bezpośrednio w systemie Millenet (wchodząc w szczegóły kredytu) lub za pośrednictwem dowolnego oddziału Banku Millennium.


  Opcja ta umożliwia dostosowanie okresu karencji (uruchomienia spłaty kapitału) do indywidualnych preferencji.

  Z opcji wcześniejszej spłaty można skorzystać bezpośrednio w systemie Millenet (wchodząc w szczegóły kredytu) lub za pośrednictwem dowolnego oddziału Banku Millennium.


  Usługa przelewów natychmiastowych jest dostępna dla Klientów Indywidualnych oraz Biznes, posiadających aktywny dostęp do systemu transakcyjnego Millenet oraz posiadających rachunek bieżący w PLN, z którego mogą zlecać przelewy.


  Tak, usługa jest płatna. Opłata za pojedynczy przelew dla Klientów:

  • Indywidualnych/Prestige - 5 PLN
  • Bankowości Prywatnej - 0 PLN
  • Biznes - 10 PLN

  Opłata jest stała i niezależna od kwoty przelewu.


  W Banku Millennium przelewy natychmiastowe można zlecać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Możliwość zlecenia przelewu do konkretnego banku zależy od dostępności usługi i określonych godzin przyjmowania takich przelewów.

  Sprawdź na stronie Expres ELIXIR strona express elixir , które banki są już dostępne w systemie.


  Przelew natychmiastowy może być zlecony wyłącznie z rachunku prowadzonego w PLN, który jest dostępny poprzez system Millenet.


  Tak, obowiązują dzienne limity na przelewy natychmiastowe:

  • Klienci Indywidualni/Prestige – 10 000 PLN
  • Klienci Bankowości Prywatnej – 50 000 PLN
  • Klienci segmentu Biznes – 20 000 PLN

  Wykorzystana kwota dziennego limitu na przelewy natychmiastowe jest uwzględniana w ogólnej wykorzystanej kwocie limitu dziennego wszystkich transakcji w Millenet (zmiana jest możliwa w Millenet w zakładce Profil > Ustawienia zabezpieczeń).


  Lista banków, do których można wysłać przelew natychmiastowy znajduje się na stronie Express ELIXIR strona express elixir – ich liczba będzie systematycznie rosła. • Użytkownik Millenet może uzyskać informacje o historii operacji wykonanych na rachunku poprzez zakładkę Rachunki osobiste > Informacje szczegółowe. W przypadku, jeżeli transakcje nie są widoczne pomocna może być opcja Pokaż filtry, przy pomocy której Użytkownik może wybrać interesujący przedział czasowy i/lub kwoty przelewów.


  Użytkownik może zobaczyć dyspozycje zlecone z datą przyszłą poprzez zakładkę Nadchodzące płatności. W powyższej zakładce dostępne są informacje na temat przelewów zleconych z datą przyszłą, zleceń stałych, nadchodzącej spłaty karty kredytowej oraz rat kredytu.

  Standardowo system wyświetla informacje na temat nadchodzących płatności na najbliższy miesiąc. Użytkownik może dokonać zmiany pokazywanego okresu przy pomocy opcji Pokaż filtry i wybrania interesującego go okresu.

  Wszystkie przelewy z datą przyszłą zlecone przez użytkownika są również widoczne w zakładce Przelewy > Oczekujące.


  Z uwagi na procedurę wykonywania przelewów zagranicznych stosowaną w Banku przelew zostanie zaksięgowany na rachunku Klienta i będzie widoczny w zakładce Rachunki osobiste > Informacje szczegółowe dopiero po jego faktycznym wykonaniu przez Bank Millennium (zwykle ma to miejsce następnego dnia roboczego do godziny 13-ej).

  Do chwili wykonania dyspozycji Klienta będzie ona widoczna w zakładce Przelewy > Oczekujące > Oczekujące przelewy zagraniczne.


  Użytkownik Millenet posiada dostęp do transakcji dokonanych kartą kredytową poprzez zakładkę Karty > Informacje szczegółowe. W przypadku, jeżeli transakcje nie są widoczne pomocna może być opcja Pokaż filtry, przy pomocy której Użytkownik może wybrać interesujący przedział czasowy i/lub kwoty przelewów.

  Na powyższej zakładce widoczne będą jedynie transakcje zaksięgowane na rachunku karty. Transakcje wykonane a jeszcze nie zaksięgowane na rachunku karty będą widoczne w pozycji Autoryzowane środki.


  Użytkownik Millenet poprzez system bankowości internetowej posiada możliwość podglądu jedynie produktów, których jest właścicielem. MilleKod oraz dostęp do bankowości internetowej jest przypisany do konkretnego właściciela/współwłaściciela i każda z tych osób może sprawdzić tylko informacje dotyczące produktów przypisanych do niej.

  W przypadku posiadania jedynie pełnomocnictwa do danego produktu - nie jest możliwy jego podgląd w systemie Millenet.


  Użytkownik Millenet poprzez system bankowości internetowej posiada możliwość podglądu jedynie produktów, których jest właścicielem. W przypadku jeżeli współwłaściciel do rachunku chciałby posiadać dostęp do serwisu Millenet, niezbędna będzie jego wizyta w Oddziale i złożenie wniosku o wydanie dodatkowego MilleKodu.


  Pole Zablokowane środki wykazuje wartość transakcji zautoryzowanych, które jeszcze nie obciążyły rachunku Klienta - najczęściej są to: płatności kartami debetowymi, wypłaty z obcych bankomatów oraz przelewy zagraniczne i czeki potwierdzone. Pole to zostało wprowadzone w celu ułatwienia zarządzania środkami przez Klienta.

  Na stronie Konta/Historia i szczegóły, po wybraniu opcji Zablokowane środki można otrzymać informację, jakie kwoty wchodzą w skład zablokowanych środków.


  Użytkownik Millenet może to sprawdzić w zakładce Rachunki osobiste > Informacje szczegółowe rachunku, z którego została wykonana operacja w przypadku, jeżeli przelew był zdefiniowany z datą teraźniejszą. W przypadku, jeżeli przelew został zdefiniowany z datą przyszłą - będzie on widoczny w zakładce Przelewy > Oczekujące.

  Przyjęcie dyspozycji można również sprawdzić kontrolując stan wykorzystania limitu dziennego transakcji (głównego) w opcji Profil > Ustawienia zabezpieczeń.


  Użytkownik może dokonać sprawdzenia kwoty wykorzystanego Limitu dziennego (głównego) w zakładce Profil > Ustawienia zabezpieczeń w pozycji Wykorzystanie Limitu Głównego.


  W celu wydrukowania potwierdzenia wykonania przelewu Użytkownik powinien:

  • wejść w zakładkę Rachunki osobiste > Lista, następnie wybrać rachunek, z którego dokonywał przelewu,
  • w historii rachunku odszukać przelewy, których potwierdzenia zamierza wydrukować (pomocna może być opcja Pokaż filtry, przy pomocy której można wybrać odpowiedni przedział czasowy i/lub określone kwoty dokonywanych przelewów),
  • po wybraniu konkretnego przelewu wyświetlają się dokładne informacje o nim oraz opcje Wróć i Pobierz potwierdzenie,
  • po wybraniu opcji Pobierz potwierdzenie Użytkownik ma możliwość otworzenia dokumentu w formacie PDF lub też zapisania go na dysku,
  • jeżeli przeglądarka nie otwiera automatycznie programu Acrobat Reader lub też nie rozpoznaje formatu PDF najprawdopodobniej ów program nie jest zainstalowany w systemie użytkownika - wersja bezpłatna jest dostępna do ściągnięcia ze strony producenta programu - firmy Adobe strona Adobe .

  W celu aktywacji podglądu do papierów wartościowych na rachunku inwestycyjnym Klienta poprzez system Millenet nieodzowna będzie wizyta w Oddziale Banku i podpisanie stosownego aneksu do umowy o świadczeniu usług brokerskich. Po podpisaniu stosownego aneksu rozpocznie się procedura aktywacji dostępu, która może potrwać kilka dni roboczych. • Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z produktami i usługami oferowanymi przez Bank, nie związane bezpośrednio z systemem bankowości elektronicznej.

  Aktualna tabela opłat i prowizji dla Klientów detalicznych jest dostępna na stronie internetowej Banku - cennik

  Aktualna tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych jest dostępna na stronie internetowej Banku - cennik


  Przelewy krajowe międzybankowe są wykonywane poprzez Krajową Izbę Rozliczeń przy użyciu systemu ELIXIR.

  Sesje w tym systemie odbywają się w godzinach:

  • 10:30-11:00 - zlecenie przelewu jest możliwe do złożenia do godziny 8:15, zlecenie przychodzące jest księgowane do godziny 12:00
  • 14:30-15:00 - zlecenie przelewu jest możliwe do złożenia do godziny 12:15, zlecenie przychodzące jest księgowane do godziny 15:30
  • 17:00-17:30 - zlecenie przelewu jest możliwe do złożenia do godziny 14:35, zlecenie przychodzące jest księgowane do godziny 17:30

  Zmiana adresu zameldowania jest możliwa tylko w Placówce Banku.

  Zmiana adresu korespondencyjnego jest możliwa w Placówce Banku, w Millenecie lub poprzez linię TeleMillennium pod numerem telefonu 801 331 331 lub (0-22)598 40 40.


  Zlecając przelew z zagranicy na rachunek w Banku Millennium należy podać następujące dane:

  • kod BIC Banku: BIGBPLPWXXX,
  • numer rachunku w standardzie IBAN: PL cc aaaa aaaa bbbb bbbb bbbb bbbb gdzie: PL - Polska (symbol kraju), pozostałe oznaczenia są zgodne z Numerem Rachunku Bankowego (pełny 26-cyfrowy numer rachunku użytkownik znajdzie na stronie Rachunki osobiste > Informacje szczegółowe w systemie Millenet),
  • adres Banku: Bank Millennium S.A., ul. Stanisława Żaryna 2a, 02-593 Warszawa.

  Jednocześnie osoba, która będzie przesyłała środki pieniężne na rzecz konkretnego posiadacza rachunku jest zobowiązana podać w przelewie szczegółowe dane dotyczące imienia i nazwiska odbiorcy, miejsca jego zamieszkania oraz tytułu operacji.


  Dyspozycja rezygnacji z ubezpieczenia do karty kredytowej lub debetowej jest możliwa do złożenia w Placówce Banku oraz poprzez linię TeleMillennium pod numerem telefonu 801 331 331 lub (0-22)598 40 40.


  Na oprocentowanie kredytu hipotecznego składa się aktualna stopa referencyjna oraz stała marża Banku zapisana w umowie kredytowej. Aktualna stopa referencyjna podawana jest zawsze w Cenniku usług.

  Oprocentowanie kredytów i pożyczek hipotecznych składa się ze stałej marży Banku Millennium oraz zmiennej stopy referencyjnej (np. EURIBOR, LIBOR - w zależności od waluty kredytu). Nasz Bank, ustalając stawkę oprocentowania kredytu na dany okres, uwzględnia wysokość stopy referencyjnej z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego kolejny okres kalendarzowy.

  Bank Millennium nie określa wysokości stopy referencyjnej - jest ona ustalana na rynku międzybankowym i zależy między innymi od decyzji banku centralnego w zakresie obniżenia lub podwyższenia stóp procentowych.

  Na wysokość stóp procentowych w danym kraju ma wpływ szereg czynników, m.in. inflacja, podaż pieniądza, cykl koniunkturalny, wysokość PKB itp. Informacja o wysokości stóp referencyjnych dla poszczególnych walut jest podawana do publicznej wiadomości i dostępna w dziennikach ogólnopolskich oraz na stronach portali internetowych.Skontaktuj się z nami

 1. Masz pytania? Napisz do nas

  Wypełnij formularz
 2. lub zadzwoń – infolinia czynna całą dobę