Kredyty hipoteczne we frankach

Rozwiązania dla klientów posiadających kredyty we frankach szwajcarskich

Informacje dla Klientów
posiadających kredyty hipoteczne w CHF

Bank Millennium przygotował szereg rozwiązań dostępnych dla kredytobiorców posiadających kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich:

 

 • uwzględnienie ujemnej wartości wskaźnika referencyjnego do ustalania oprocentowania kredytu hipotecznego
 • dopłata do raty w przypadku, gdy ujemna wartość wskaźnika referencyjnego powiększonego o stały spread korygujący* przekracza marżę
 • możliwość przewalutowania kredytu na PLN z zastosowaniem uproszczonej procedury
 • wakacje kredytowe tj. możliwość zawieszenia spłaty kredytu na okres 1 miesiąca
 • możliwość wydłużenia okresu kredytowania
 • karencja w spłacie kapitału
 • przy rozliczaniu transakcji związanych z kredytami w CHF zastosowanie będzie miał kurs, który stanowi równowartość średniego kursu NBP dla CHF opublikowanego w Tabeli A - Kursy średnie walut obcych w dniu poprzedzającym dzień publikacji kursu CHH w Tabeli Kursowej. Jednocześnie informujemy, że w przypadku gdy kurs sprzedaży waluty CHF z Tabeli Kursów Walut Obcych Banku sekcja Dewizy, opublikowany w dniu wymagalności zobowiązań z tytułu kredytów hipotecznych indeksowanych do CHF lub denominowane w CHF będzie korzystniejszy niż kurs CHH opublikowany w Tabeli Kursowej w tym dniu, dla celów realizacji zobowiązań i zleceń Klientów zastosowany zostanie kurs korzystniejszy dla kredytobiorcy

W przypadku zmian, gdzie konieczne jest zawarcie aneksu do umowy kredytowej, Bank Millennium zrezygnował z pobierania opłat.

W przypadku chęci przewalutowania kredytu na PLN, zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: +48 22 598 40 60.

Wysokość i zasady ustalania oprocentowania kredytów hipotecznych w trzecim kwartale 2024

Bank Millennium od 1 stycznia 2015 r. uwzględnia ujemną wartość wskaźnika referencyjnego ustalając oprocentowanie kredytów hipotecznych w CHF. Każda aktualizacja oprocentowania kredytów hipotecznych w CHF jest dokonywana zgodnie z warunkami określonymi w umowie kredytowej.

Oprocentowanie kredytów hipotecznych indeksowanych do CHF zaciągniętych po 1 stycznia 2005 r., ulega zmianie co kwartał. W trzecim kwartale 2024 r. obowiązujący wskaźnik referencyjny SAR3MC powiększony o stały spread korygujący w wysokości 0,0031% (poprzednio LIBOR CHF 3M)* przyjęty do wyliczenia oprocentowania wynosi 1,4297%.

Kolejna aktualizacja oprocentowania przypadać będzie na 1 października 2024 r.

Aby sprawdzić, ile wynosi wskaźnik referencyjny będący podstawą oprocentowania kredytu, prosimy o wybranie terminu, w którym podpisana została umowa kredytowa. Więcej informacjistopa referencyjna będąca podstawą oprocentowania kredytu

* Od dnia 1 stycznia 2022 r. w miejsce dotychczasowych wskaźników referencyjnych LIBOR CHF 3M i LIBOR CHF 6M stosuje się SAR3MC (ISIN CH0477123902) powiększony o stały spread korygujący w wysokości wskazanej w Rozporządzeniu, tj.:

 • dla LIBOR CHF 3M – zamiennikiem jest SAR3MC powiększony o stały spread korygujący w wysokości 0,0031%
 • dla LIBOR CHF 6M – zamiennikiem jest SAR3MC powiększony o stały spread korygujący w wysokości 0,0741%

Podstawa prawna: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1847 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia ustawowego zamiennika dla niektórych terminów zapadalności stopy LIBOR dla franka szwajcarskiego (CHF LIBOR)

Kontakt

Dodatkowe informacje związane z obsługą kredytów hipotecznych można uzyskać:

 • +48 22 598 40 60

  Specjaliści obsługi produktów hipotecznych czekają na pytania
  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00

 • 801 331 331

  Numer TeleMillennium dostępny
  z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

 • (+48) 22 598 40 40

  Numer TeleMillennium dostępny
  z telefonów komórkowych oraz z zagranicy

Aktualizacja oprocentowania
kredytów hipotecznych w CHF

2024

Aktualizacja oprocentowania kredytów hipotecznych w CHF z dnia 01.04.2024 template.externalLink.desc

Aktualizacja oprocentowania kredytów hipotecznych w CHF z dnia 01.01.2024 template.externalLink.desc