CSR

Wydarzenia

Sprawdź ostatnie wydarzenia z obszaru CSR.

Zarządzanie CSR

W Banku Millennium prowadzenie odpowiedzialnego biznesu oznacza badanie i uwzględnianie potrzeb Interesariuszy w planowaniu i realizacji strategii firmy. Aspekty związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu są integralną częścią strategii Grupy Banku Millennium na lata 2018-2020. Cele wynikające ze strategii są wdrażane w poszczególnych obszarach działalności Banku.

Więcej informacji: Raport Roczny 2017

Stosowanie przez Bank zasad zrównoważonego rozwoju zostało potwierdzone w zewnętrznych ocenach. Od 2010 roku Bank znajduje się w składzie Respect Index, który obejmuje spółki odpowiedzialne społecznie notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2017 roku Bank został również włączony w skład FTSE4Good Emerging Index, a międzynarodowy magazyn branży finansowej „Euromoney” przyznał mu tytuł „Najlepszy Bank w Europie Środkowo-Wschodniej w kategorii Biznes Społecznie Odpowiedzialny”. Spółka została również wyróżniona w Rankingu Odpowiedzialnych Firm oraz nagrodzona Srebrnym Listkiem CSR.

Interesariusze Banku Millennium

Grupy Interesariuszy zostały wybrane w oparciu o wyniki ankiety oceniającej skalę wpływu poszczególnych grup Interesariuszy na bank oraz wpływu banku na grupy Interesariuszy.

Wyłoniono w ten sposób kluczowych Interesariuszy Grupy Banku Millennium: Klientów, Pracowników, Inwestorów, Partnerów Biznesowych, Otoczenie społeczne, Regulatorów i Nadzór Rynku oraz Środowisko naturalne.

Więcej informacji: Raport Roczny 2017

Wpływ na zrównoważony rozwój

Najważniejsze obszary wpływu Banku na zrównoważony rozwój zostały określone z uwzględnieniem trzech kryteriów: wpływu na społeczeństwo i środowisko, istotności dla Interesariuszy oraz wpływu na powodzenie strategii biznesowej banku.

Więcej informacji: Raport Roczny 2017

Publikacje

Bank Millennium, począwszy od roku 2006, publikuje corocznie raport społeczny. Zawiera on opis kluczowych aspektów wpływu Banku na zrównoważony rozwój ekonomiczny, społeczny i środowiskowy w odniesieniu do głównych grup Interesariuszy.

Kontakt

Pytania, opinie oraz komentarze związane z tematyką odpowiedzialnego biznesu w Banku Millennium prosimy przesyłać na adres: csr@bankmillennium.pl