CSR

Wydarzenia

Sprawdź ostatnie wydarzenia z obszaru CSR.

Zarządzanie CSR

W Banku Millennium prowadzenie odpowiedzialnego biznesu oznacza badanie i uwzględnianie potrzeb Interesariuszy w planowaniu i realizacji strategii działania firmy. Aspekty związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu są integralną częścią strategii Grupy Banku Millennium na lata 2015-2017. Cele wynikające ze strategii są wdrażane w poszczególnych obszarach działalności Banku.

Aspekty zarządzania CSR w strategii biznesowej Banku Millennium

Więcej informacji: Raport Roczny 2016

Stosowanie przez bank zasad zrównoważonego rozwoju zostało potwierdzone w zewnętrznych ocenach. Od 2011 roku bank znajduje się w składzie Indeksu RESPECT, który obejmuje spółki odpowiedzialne społecznie notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank został także wyróżniony Srebrnym Listkiem CSR POLITYKI - przyznawanym firmom wdrażającym działania z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Interesariusze Banku Millennium

Grupy Interesariuszy zostały wybrane w oparciu o wyniki ankiety oceniającej skalę wpływu poszczególnych grup Interesariuszy na bank oraz wpływu banku na grupy Interesariuszy.

Wyłoniono w ten sposób kluczowych Interesariuszy Grupy Banku Millennium: Klientów, Pracowników, Inwestorów, Partnerów Biznesowych, Otoczenie społeczne, Regulatorów i Nadzór Rynku oraz Środowisko naturalne.

Interesariusze Banku Millennium

Więcej informacji: Raport Roczny 2016

Wpływ na zrównoważony rozwój

Najważniejsze obszary wpływu Banku na zrównoważony rozwój zostały określone z uwzględnieniem trzech kryteriów: wpływu na społeczeństwo i środowisko, istotności dla Interesariuszy oraz wpływu na powodzenie strategii biznesowej banku. 

Wpływ Banku Millennium na społeczeństwo i środowisko

Więcej informacji: Raport Roczny 2016

Publikacje

Bank Millennium, począwszy od roku 2006, publikuje corocznie raport "Odpowiedzialny Biznes". Zawiera on opis kluczowych aspektów wpływu Banku na zrównoważony rozwój ekonomiczny, społeczny i środowiskowy w odniesieniu do głównych grup Interesariuszy.

Kontakt

Pytania, opinie oraz komentarze związane z tematyką odpowiedzialnego biznesu w Banku Millennium prosimy przesyłać na adres: csr@bankmillennium.pl