CSR

Wydarzenia

Sprawdź ostatnie wydarzenia z obszaru CSR.

Zarządzanie CSR

W Banku Millennium prowadzenie odpowiedzialnego biznesu oznacza badanie i uwzględnianie potrzeb Interesariuszy w planowaniu i realizacji strategii działania firmy.

Działania i zasady związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu są częścią planów Banku i znalazły się w średnioterminowej strategii Grupy Banku Millennium na lata 2015-2017. Cele wynikające ze strategii są wdrażane w poszczególnych obszarach działalności Banku. Priorytetem jest kontynuowanie rozwoju Banku w sposób zrównoważony, z uwzględnieniem wpływu na społeczeństwo i środowisko oraz współpracę z Interesariuszami w oparciu o dialog, zaufanie i poszanowanie zasad. 

Aspekty zarządzania CSR w strategii biznesowej Banku Millennium

Więcej informacji: Raport Odpowiedzialny Biznes 2015

Stosowanie przez Bank zasad zrównoważonego rozwoju i etyczne prowadzenie działalności biznesowej zostało potwierdzone w zewnętrznych ocenach. Od 2011 roku Bank znajduje się w składzie Indeksu RESPECT, który obejmuje spółki odpowiedzialne społecznie notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank został także wyróżniony Srebrnym Listkiem CSR POLITYKI - przyznawanym firmom wdrażającym działania z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz zdobył tytuł Etycznej Firmy 2014 w konkursie organizowanym przez dziennik Puls Biznesu.

Interesariusze Banku Millennium

Grupy Interesariuszy zostały wybrane w efekcie procesu mapowania. Proces ten został przeprowadzony w oparciu o wyniki wewnętrznej ankiety określającej skalę wpływu poszczególnych grup Interesariuszy na Bank oraz wpływu Banku na grupy Interesariuszy.

Wyłoniono w ten sposób kluczowych Interesariuszy Grupy Banku Millennium: Klientów, Pracowników, Inwestorów, Partnerów Biznesowych, Otoczenie społeczne, Regulatorów i Nadzór Rynku oraz Środowisko naturalne.

Interesariusze Banku Millennium

Więcej informacji: Raport Odpowiedzialny Biznes 2015

Wpływ na zrównoważony rozwój

Najważniejsze obszary wpływu Banku na zrównoważony rozwój zostały wyłonione z uwzględnieniem trzech kryteriów: wpływu na społeczeństwo i środowisko, istotności dla Interesariuszy oraz wpływu na powodzenie strategii biznesowej Banku. 

Wpływ Banku Millennium na społeczeństwo i środowisko

Więcej informacji: Raport Odpowiedzialny Biznes 2015

Publikacje

Bank Millennium, począwszy od roku 2006, publikuje corocznie raport "Odpowiedzialny Biznes". Zawiera on opis kluczowych aspektów wpływu Banku na zrównoważony rozwój ekonomiczny, społeczny i środowiskowy w odniesieniu do głównych grup Interesariuszy.

Kontakt

Pytania, opinie oraz komentarze związane z tematyką odpowiedzialnego biznesu w Banku Millennium prosimy przesyłać na adres: csr@bankmillennium.pl