Publikacje

Raporty CSR

Bank Millennium, począwszy od roku 2006, publikuje corocznie raport "Odpowiedzialny Biznes". Zawiera on opis kluczowych aspektów wpływu Banku na zrównoważony rozwój ekonomiczny, społeczny i środowiskowy w odniesieniu do głównych grup Interesariuszy: Klientów, Pracowników, Akcjonariuszy, Partnerów Biznesowych, Społeczeństwa oraz Środowiska Naturalnego.

Od roku 2011 prezentowany zakres informacji i struktura raportu spełnia kryteria przewidziane dla raportowania zgodnego ze standardami GRI. Zgodność prezentowanych danych z tym standardem została potwierdzona przez Global Reporting Initiative.

Raport finansowy i społeczny za rok 2016 (on-line)

Odpowiedzialny Biznes 2015 (on-line)

Odpowiedzialny Biznes 2014 (on-line)

Odpowiedzialny Biznes 2013 (on-line)

  • Raport "Odpowiedzialny Biznes 2015" został przygotowany według standardu GRI G4 na poziomie aplikacji "Core" z zastosowaniem Suplementu Branżowego dla Usług Finansowych.
  • Raport "Odpowiedzialny Biznes 2014" został przygotowany według standardu GRI G4 na poziomie aplikacji "Core" z zastosowaniem Suplementu Branżowego dla Usług Finansowych.
  • Raport "Odpowiedzialny Biznes 2013" został przygotowany według standardu GRI G4 na poziomie aplikacji "Core" z zastosowaniem Suplementu Branżowego dla Usług Finansowych.
  • Raport "Odpowiedzialny Biznes 2012" został przygotowany według standardu GRI G3.1 na poziomie aplikacji B z zastosowaniem Suplementu Branżowego dla Usług Finansowych.
  • Raport „Odpowiedzialny Biznes 2011" został przygotowany według standardu GRI G3 na poziomie aplikacji C.
  • Raport "Odpowiedzialny Biznes 2007" Banku Millennium został wyróżniony w konkursie na najlepszy Raport Społeczny zorganizowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i PricewaterhouseCoopers. Raport doceniono za postęp w sposobie przekazywania informacji, ciekawą prezentację oraz integrację z raportem finansowym Banku.

Kodeks Etyczny Grupy Banku Millennium

Kodeks Etyczny Grupy Banku Millennium  obowiązuje wszystkich Pracowników i jest zbiorem zasad etycznego zachowania się w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

Poradnik ekologiczny PRO ECO

Poradnik ekologiczny PRO ECO prezentuje wiele konkretnych rad dotyczących zasad dbania o środowisko naturalne w biurze i w domu.