SFDR

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju w Banku Millennium S.A.

Bank Millennium S.A. prowadząc działalność biznesową realizuje szereg działań mających na celu przyczynianie się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, zdefiniowanych w Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030.

Zaangażowanie Banku w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju jest odzwierciedlone w przyjętej Polityce Zrównoważonego Rozwoju. Polityka Zrównoważonego Rozwoju zawiera wytyczne przyjęte w celu aktywnego promowania zrównoważonego rozwoju, minimalizowania wpływu na środowisko, zapobiegania i zwalczania wszelkich form korupcji i przekupstwa, tworzenia wartości społecznej i bliskiej relacji ze społecznościami lokalnymi, ochrony i poszanowania praw człowieka, poszanowania różnorodności i przeciwdziałania wykluczeniu, integracji ryzyk środowiskowych i społecznych w zarządzaniu Bankiem Millennium S.A. i w relacjach z dostawcami oraz udostępniania zrównoważonych produktów finansowych, które sprzyjają celom dekarbonizacyjnym oraz budowie bardziej sprawiedliwego i inkluzywnego społeczeństwa.

Dokument jest dostępny pod adresem: www.bankmillennium.pl/o-banku/esg#zasady-esgotwiera się w nowej karcie

Bank Millennium uwzględnia ryzyka środowiskowe i społeczne w procesach oceny klientów, udzielania kredytów i finansowania projektów, biorąc pod uwagę nie tylko ryzyka związane z sektorami działalności, w których klienci prowadzą swoją działalność, ale także ich funkcjonowanie w kontekście kwestii środowiskowych, społecznych i zarządczych (związanych z ładem korporacyjnym). Bank identyfikuje sektory działalności lub projektów, które nie odpowiadają zobowiązaniu podjętemu przez Bank w zakresie ochrony środowiska, promowania zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, zachowania różnorodności biologicznej i minimalizacji społecznych rodzajów ryzyka.

Więcej informacji o przyjętym przez Bank podejściu do kontekście zrównoważonego finansowania można znaleźć pod tym linkiemotwiera się w nowej karcie:

Rozporządzenie SFDR

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (ang. Sustainable Finance Disclosure Regulation – dalej „SFDR” lub „Rozporządzenie SFDR”) reguluje kwestie dotyczące oferowania i zarządzania produktami finansowymi zgodnymi z kryteriami zrównoważonego rozwoju (ESG), w szczególności SFDR precyzuje obowiązki dotyczące ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego (dostarczaniem rekomendacji inwestycyjnych) oraz w ramach sprawozdań okresowych i informacji o produkcie.

Bank Millennium S.A. („Bank”) realizuje obowiązki w zakresie ujawniania informacji określone w przepisach SFDR odrębnie prezentując ujawnienia wymagane przez przepisy SFDR dla usługi doradztwa inwestycyjnego świadczonej przez Bank Millennium S.A. oraz Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A.

Informacje wymagane przez SFDR

Informacje wymagane przez SFDR

Usługa Doradztwa inwestycyjnego świadczona przez Bank Millennium S.A.

Zobacz

Informacje wymagane przez SFDR

Usługa Doradztwa inwestycyjnego świadczona przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A.

Zobacz

Informacje wymagane przez SFDR

Fundusze Millennium TFI

Zobacz

Oświadczenie z art. 5 SFDR: „Przejrzystość polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju”

Polityka wynagrodzeń pracowników w Banku Millennium, w tym pracowników mających istotny wpływ na profil ryzyka zapewnia przejrzyste zasady wynagradzania i ich powiązanie ze strategią zarządzania ryzykiem.

Polityka wynagrodzeń pracowników w Grupie Banku Millennium S.A. określa także zasady odnoszące się do mechanizmów motywacyjnych, których konstrukcja ma na celu unikanie stymulowania (zachęcania) pracowników do podejmowania ryzyka w zakresie czynników zrównoważonego rozwoju oraz premiowania wyników biznesowych osiągniętych w rezultacie wprowadzenia tych ryzyk do działalności. Jednocześnie mechanizmy motywacyjne zapewniają ich spójność z celami przyjętymi przez Bank w Polityce zrównoważonego rozwoju.