O produkcie

Kredyt na innowacje technologiczne to instrument wsparcia finansowego z funduszy UE mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Jest przeznaczony na realizację inwestycji technologicznej, której przedmiotem jest wdrożenie nowej technologii. Nowa technologia może być wynikiem własnych prac badawczo-rozwojowych (B+R) lub prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Technologia powinna umożliwiać wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów i usług w skali przedsiębiorstwa oraz zapewnić warunki do prowadzenia ich produkcji.

W ramach kredytu na innowacje technologiczne można otrzymać bezzwrotne wsparcie w formie premii technologicznej, która jest przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu udzielonego przez Bank Millennium. Wysokość premii technologicznej uzależniona jest od wysokości wydatków kwalifikowanych projektu i poziomu wsparcia wynikającego z „Mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020”. Może być udzielona aż do 70% wydatków kwalifikowanych dla mikro- i małych firm oraz 60% dla średnich. Premia dotyczy tylko wydatków kwalifikowanych poniesionych po dacie złożenia wniosku o dofinansowanie w BGK.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie:

VI konkurs

 1. rozpoczęcie naboru wniosków – 15 października 2019 r.
 2. zakończenie naboru wniosków – 31 maja 2020 r. (do godz. 16:00)

VII konkurs

 1. ogłoszenie konkursu 18 maja 2020 r.
 2. rozpoczęcie naboru wniosków – 1 czerwca 2020 r. Konkurs realizowany będzie w 7 rundach:
  • 1 runda: 1-30 czerwca
  • 2 runda: 1-30 lipca
  • 3 runda: 31 lipca – 31 sierpnia
  • 4 runda: 1-30 września
  • 5 runda: 1-29 października
  • 6 runda: 30 października – 30 listopada
  • 7 runda: 1-30 grudnia
 3. zakończenie naboru wniosków – 30 grudnia 2020 r. (do godz. 15:00)

Korzyści

 • Wysoka kwota dofinansowania inwestycji aż do 70% wydatków kwalifikowanych projektu przy uwzględnieniu „Mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020”.
 • Możliwość spłaty części kredytu ze środków UE w postaci premii technologicznej przyznanej przez BGK.
 • Możliwość uzyskania częściowej wypłaty premii technologicznej już po zrealizowaniu 25% planowanych wydatków kwalifikowanych projektu.
 • Poszerzenie oferty sprzedaży produktów, procesów lub usług.
 • Wzrost innowacyjności oraz jakości produkcji i w konsekwencji wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.
 • Wzrost potencjału firmy w drodze współpracy z jednostkami naukowymi.
 • Zwiększenie popytu inwestycyjnego przedsiębiorstwa w obszarze innowacyjności oraz B+R.
 • Pozytywny wpływ inwestycji na rozwój regionu, w którym ona powstanie.

Jak korzystać

Internet

Z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do Internetu, przez 24 godziny na dobę możesz sprawdzać salda i historię operacji na rachunkach, jak również informacje dotyczące innych produktów, tj.: kart płatniczych, kredytów, gwarancji i akredytyw, zleceń stałych czy lokat terminowych.

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Produkty powiązane

Rachunek rozliczeniowy

Efektywnie zarządzaj przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie i korzystaj z kompleksowej oferty produktowej Banku.

Kredyt w rachunku bieżącym

Dopasuj przepływy na rachunku, aby mieć środki na realizację różnorodnych celów związanych z codziennym funkcjonowaniem Twojej firmy.

Kredyt rewolwingowy

Skorzystaj z dodatkowych środków finansowych, by jeszcze sprawniej płacić dostawcom, i bądź przygotowany na nagłe wydatki firmy.

Kredyt obrotowy

Pozyskaj dodatkowe środki finansowe na pokrycie zobowiązań wynikających z finansowania majątku obrotowego.

Karty płatnicze

Najwygodniejsze rozliczenia kartowe.

Pytania i odpowiedzi

 • Jakiego rodzaju przedsięwzięcia można sfinansować kredytem na innowacje technologiczne?

  Kredyt jest przeznaczony na finansowanie inwestycji technologicznych. Inwestycja technologiczna to inwestycja polegająca na zakupie i wdrożeniu nowej technologii lub wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów procesów lub usług stosunku do dotychczas wytwarzanych w przedsiębiorstwie oraz zapewnieniu warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług.

  Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać:

  • prawa własności przemysłowej lub
  • wyników prac rozwojowych lub
  • wyników badań przemysłowych lub
  • nieopatentowanej wiedzy technicznej.

 • Jaki jest okres kredytowania?

  Okres kredytowania jest uzależniony przede wszystkim od rodzaju przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta.

 • W jakich walutach kredyt może być udzielony?

  Kredyt jest udzielany w PLN.

 • Jaka jest wysokość kredytu?

  Wysokość kredytu zależy od wysokości kosztów kwalifikowanych projektu.

  Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu nie może przekroczyć równowartości 50 mln EUR.


 • Dla kogo przeznaczony jest kredyt na innowacje technologiczne?

  Kredyt jest przeznaczony dla Klientów spełniających kryteria mikro-, małego i średniego przedsiębiorstwa (zgodnie z Rozporządzeniem KE nr 651/2014), posiadających siedzibę na terytorium Polski. Dla ustalenia ostatecznego statusu przedsiębiorstwa wymagane jest również ustalenie czy jest ono przedsiębiorstwem samodzielnym, partnerskim czy powiązanym.

 • W jaki sposób kredyt jest spłacany?

  Spłata kredytu następuje w terminach i w sposób uzgodniony w umowie kredytu, przy czym część kapitału kredytu spłacana jest ze środków premii technologicznej.

 • Jaka część kredytu zostanie spłacona premią technologiczną?

  Premia może stanowić aż 70% wydatków kwalifikowanych dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz 60% dla średnich przedsiębiorców zgodnie ze wskaźnikiem intensywności określonym w „Mapie pomocy regionalnej na lata 2014-2020”.

  Dla poszczególnych projektów będzie ona obliczana indywidualnie na podstawie statusu przedsiębiorstwa, wskazanych wydatków kwalifikowanych i lokalizacji projektu.


 • Co warunkuje częściową wypłatę premii technologicznej?

  • uruchomienie kredytu,
  • kwota salda uruchomionego kredytu nie niższa niż wnioskowana do wypłaty kwota premii technologicznej,
  • zrealizowanie co najmniej 25% planowanej wartości wydatków kwalifikowanych projektu,
  • złożenie wniosku o płatność pośrednią w BGK.

 • Czy kredytem na innowacje technologiczne można sfinansować poniesione już wydatki inwestycyjne?

  Nie można. Wydatki związane z inwestycją technologiczną mogą być ponoszone dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Projekt można rozpocząć następnego dnia po złożeniu w BGK wniosku o dofinansowanie.

 • Co oznacza okres kwalifikowalności wydatków?

  To okres, w którym można zakwalifikować wydatki do wsparcia w postaci premii technologicznej. W trakcie jego trwania beneficjent zobowiązuje się do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego projektu, wynikającego z wniosku o dofinansowanie oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego. Termin zakończenia okresu kwalifikowalności następuje z dniem złożenia w BGK wniosku o płatność końcową, jednakże nie może być późniejszy niż 31.12.2023 r.

Przydatne linki

Regulamin konkursu oraz dokumentacja konkursowa dotycząca ubiegania się o premię technologiczną zamieszczone są na stronie BGK

Portal Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl