O produkcie

Jeśli Twoja firma należy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i planuje skorzystać z kredytu przeznaczonego na precyzyjnie określony cel inwestycyjny (np. na zakup maszyny) oraz spełnia co najmniej 1 z przedstawionych poniżej kryteriów, może uzyskać bezpłatną gwarancję spłaty kredytu udzielanej w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR).

Gwarancją POIR (gwarancją Biznesmax) może zostać objęty nowy kredyt o charakterze nieodnawialnym, udzielony w PLN i przeznaczony na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych projektu inwestycyjnego.

Kredyt w kwocie zabezpieczonej gwarancją nie może być przeznaczony na finansowanie kosztów kwalifikowalnych, na które kredytobiorca uzyskał już wsparcie bądź ubiega się o przyznanie innego wsparcia finansowego pochodzącego ze środków UE.

Cechy gwarancji POIR (gwarancji Biznesmax)

Wysokość gwarancji do 80% kwoty kredytu
Forma pomocy publicznej pomoc de minimis albo regionalna pomoc publiczna
Forma zabezpieczenia dla gwarancji weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Maksymalna kwota gwarancji 2,5 mln EUR
Maksymalny okres obowiązywania gwarancji do 20 lat
Prowizja za gwarancję 0 zł

Korzyści

 • bezpłatny dostęp do zabezpieczenia w postaci gwarancji aż do 80% kapitału kredytu
 • możliwość finansowania także tych projektów inwestycyjnych, które nie będą dotyczyć wdrożenia wyników prac B+R
 • unikatowe wsparcie inwestycji - połączenie gwarancji i dotacji
 • możliwość zwrotu zapłaconych odsetek w formie dotacji
 • w przypadku gwarancji POIR udzielanej w formule „pomocy de minimis” – możliwe również finansowanie kosztów towarzyszących (do 20% sumy kosztów kwalifikowanych projektu) oraz kapitału obrotowego jako uzupełnienie realizowanej inwestycji (do 50% sumy kosztów kwalifikowanych projektu)

Kryteria - warianty oceny projektów

Gwarancją Biznesmax może zostać objęty nowy kredyt, przeznaczony na sfinansowanie kosztów w ramach jednej z dwóch ścieżek oceny projektu, tzw. wariantu 1 lub wariantu 2.

Warianty oceny projektów funkcjonujące w Biznesmax:

 1. Projekt inwestycyjny, realizowany przez podmiot spełniający kryteria przedsiębiorcy innowacyjnego ( ścieżka podmiotowa - innowacyjny przedsiębiorca) - wariant 1
 2. Projekt inwestycyjny o charakterze innowacji proekologicznej z efektem ekologicznym (ścieżka przedmiotowa – efekt ekologiczny) - wariant 2

Klient dokonując wyboru wariantu - składa stosowne oświadczenia w składanym w Banku „Planie projektu …” ) (plan projektu przekierowuje do linku Wzór planu projektu inwestycyjnego do Wniosku)

Warianty są opisane w Warunkach uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu i dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR. (link Warunki uzyskania gwarancji Biznesmax i dopłaty do oprocentowania

Gdy wariant 1:

Oświadczenie Kredytobiorcy o spełnieniu co najmniej 1 z 16 kryteriów przedsiębiorcy innowacyjnego.

Oświadczam/y, że wnioskując o udzielenie gwarancji w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR spełniam/y co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 1. zgłosiłem/zgłosiliśmy do ochrony lub posiadam/y prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem z rejestracji lub topografii układu scalonego objętego prawem z rejestracji;
 2. będąc lokatorem parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości otrzymałem/otrzymaliśmy wsparcie na działalność innowacyjną;
 3. posiadam/y status centrum badawczo-rozwojowego;
 4. posiadam/y funkcjonujący dział badawczo-rozwojowy w strukturze organizacyjnej firmy, w którym w ramach personelu badawczego zatrudniam/y co najmniej jedną osobę w wymiarze pełnego etatu;
 5. jestem/jesteśmy inwestorem prowadzącym działalność innowacyjną na terenie parku technologicznego;
 6. jestem/jesteśmy podmiotem należącym do Krajowego Klastra Kluczowego;
 7. środki z kredytu mam/y zamiar przeznaczyć na realizacje projektu polegającego na wprowadzeniu na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu, w tym w postaci wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R i w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu planuję/planujemy osiągnąć wzrost przychodów o 30%;
 8. w ciągu ostatnich 5 lat pozyskałem/pozyskaliśmy inwestora typu venture capital lub „anioła biznesu” finansującego działalność innowacyjną;
 9. w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych poniosłem/ponieśliśmy na działalność innowacyjną nakłady o równowartości co najmniej 10% sumy obrotów za ten okres lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym;
 10. w ciągu ostatnich 5 lat wprowadziłem/wprowadziliśmy na rynek nowy/ulepszony towar, proces lub usługę i odnotowałem/odnotowaliśmy w tym czasie wzrost przychodów o 30%;
 11. w ciągu ostatnich 3 lat skorzystałem/skorzystaliśmy z usługi proinnowacyjnej świadczonej przez akredytowaną instytucję otoczenia biznesu lub brał udział w programie akceleracyjnym;
 12. w ciągu ostatnich 5 lat otrzymałem/otrzymaliśmy i prawidłowo wykorzystałem/ wykorzystaliśmy wsparcie w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym w zakresie prac B+R lub innowacji;
 13. w ciągu ostatnich 5 lat ubiegając się o dofinasowanie w ramach programów wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym w zakresie B+R lub innowacji, spełniłem/spełniliśmy kryteria wyboru projektów, czego potwierdzeniem jest wynik oceny merytorycznej;
 14. w ciągu ostatnich 5 lat zostałem/zostaliśmy laureatem co najmniej jednej z ogólnopolskich lub międzynarodowych nagród z dziedziny innowacyjności;
 15. w ciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych odnotowałem/odnotowaliśmy wzrost przychodów o średnio 15% rocznie;
 16. w ciągu ostatnich 3 lat został biorcą lub dawcą technologii za pośrednictwem Platformy Transferu Technologii.

Gdy wariant 2:

Oświadczenie Kredytobiorcy o spełnieniu co najmniej 1 z 10 poniższych kryteriów projektu inwestycyjnego o charakterze innowacji proekologicznej z efektem ekologicznym.

Oświadczam/y, że kredyt objęty wnioskowaną gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR przeznaczę na sfinansowanie realizacji projektu w co najmniej jednym z wymienionych niżej obszarów:

 1. gospodarka obiegu zamkniętego, w tym:
  - zmniejszenie zużycia surowca pierwotnego – w wartościach bezwzględnych lub na jednostkę produktu,
  - technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji,
  - technologie ograniczające zużycie wody w procesach produkcyjnych(w wartościach bezwzględnych lub na jednostkę produktu) lub systemy zamkniętych obiegów wody,
  - infrastruktura do selektywnej zbiórki odpadów,
  - instalacje do recyklingu odpadów.
 2. elektromobilność (pełen zakres pojazdów, z uwzględnieniem jednośladów i komunikacji zbiorowej oraz produkcja komponentów typowych dla pojazdów elektrycznych);
 3. odnawialne źródła energii;
 4. magazynowanie energii;
 5. instalacje odzyskiwania z procesów produkcyjnych m.in. metali nieżelaznych, substancji chemicznych, olejów i paliw oraz mas celulozowych;
 6. technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych;
 7. technologie służące zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej lub energii cieplnej (w wartościach bezwzględnych lub na jednostkę produktu);
 8. termomodernizacja budynków mieszkalnych i usługowych;
 9. inwestycje w kogeneracje;
 10. rozwój sieci ciepłowniczych.

Zachęcamy również do zapoznania się z dokumentami dostępnymi w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

Pytania i odpowiedzi

Dokumenty do pobrania