O produkcie

Niniejszy materiał ma charakter marketingowy

Program Inwestycyjny Wygodny Portfel to wyjątkowa oferta stworzona dla osób, których celem jest  pomnażanie kapitału na przyszłość. Łączy możliwość gromadzenia środków na realizację długoterminowych planów oraz ochronę ubezpieczeniową.

Ubezpieczenie

W ramach polisy oferujemy zakres podstawowy ubezpieczenia obejmujący śmierć ubezpieczonego oraz śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NW). Zakres ten może zostać rozszerzony o wybrany zakres dodatkowy ochrony ubezpieczeniowej:

 • na wypadek śmierci

i/ lub

 • na wypadek śmierci w wyniku NW,

co zwiększa tym samym sumę ubezpieczenia.

Oferta jest skierowana do osób między 18. a 70. rokiem życia i nie wymaga przeprowadzenia badań lekarskich.
Minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 10 000 zł.
Ochronę ubezpieczeniową zapewnia Generali Życie T.U. SA.

 

Portfele modelowe

 

W części inwestycyjnej oferujemy cztery portfele modelowe o zróżnicowanym potencjale zysku i ryzyka:

 • pozwalają one efektywnie pomnażać kapitał,
 • w ich skład wchodzą wyselekcjonowane fundusze, wybrane przez ekspertów w oparciu o gruntowne analizy inwestycyjne, dane historyczne i preferencje inwestorów,
 • zespół ekspertów zarządzający portfelami inwestuje w fundusze rynku polskiego oraz fundusze rynków globalnych, wybierając z ponad 350 funduszy zarządzanych przez kilkanaście wiodących firm inwestycyjnych,
 • skład portfeli jest codziennie monitorowany, a zarządzający decydują o udziale i zmianach funduszy inwestycyjnych
 • w portfelach, na bieżąco reagując m.in. na istotne zmiany na rynkach finansowych,
 • możliwość dopasowania strategii do planowanego czasu inwestycji, akceptowanego ryzyka i oczekiwanych zysków,
 • co najmniej 45%, nie więcej niż 60%, aktywów portfeli modelowych jest lokowane w wybrane fundusze Millennium TFI SA.

Program Inwestycyjny Wygodny Portfel to rozwiązanie dla osób, które:

 • chcą pomnażać środki i zabezpieczyć przyszłość swoją i swoich bliskich,
 • poszukują rozwiązania dającego dostęp do szerokiej oferty funduszy inwestycyjnych różnych zarządzających w ramach jednej umowy,
 • szukają rozwiązań, dzięki którym podniosą swój standard życia w przyszłości. 

 

Korzyści z inwestowania w Program Inwestycyjny Wygodny Portfel:

 

 • możliwość wyboru optymalnej strategii inwestycyjnej i dokonywanie jej zmiany w dowolnym czasie,
 • dostęp do zgromadzonego kapitału w dowolnym czasie, po 4. roku bez dodatkowych kosztów,
 • możliwość dokonywania wpłat dodatkowych w dogodnej chwili i wysokości (od 500 złotych) w okresie pierwszych 4 lat trwania ubezpieczenia,
 • brak opłat wstępnych, 100% alokacji składki,
 • odroczony podatek od dochodów kapitałowych do czasu wypłaty środków,
 • wypłata świadczenia wolna od podatku od spadków i darowizn,
 • częściowe wyłączenie świadczenia z tytułu ubezpieczenia na życie spod egzekucji sądowej,
 • możliwość wskazania dowolnej osoby jako uposażonego,
 • wyłączenie ze spadku w części przypadającej uposażonemu.

Program Inwestycyjny Wygodny Portfel to indywidualne ubezpieczenia na życie z możliwością inwestowania wpłaconych składek w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK). Produkt łączy ochronę ubezpieczeniową z możliwością gromadzenia i pomnażania środków.

UFK to wydzielona, odrębnie inwestowana część aktywów Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie. W przypadku większości ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych aktywa są alokowane w jednostki funduszy inwestycyjnych lub tytuły uczestnictwa.
Z inwestycją w produkty ubezpieczeniowo-inwestycyjne wiążą się wyższe koszty oraz ryzyka dotyczące produktów ubezpieczeniowych. W szczególności należy pamiętać, że z inwestowaniem środków w polisę wiążą się dodatkowe koszty i opłaty dotyczące polis ubezpieczeniowych.
 
UFK mogą być oferowane jako pojedyncze fundusze lub jako portfele modelowe, których aktywa inwestowane są w tytuły uczestnictwa i/lub certyfikaty inwestycyjne więcej niż jednego funduszu inwestycyjnego.
 
Umowa ubezpieczenia jest produktem długoterminowym, sugerowany okres inwestycji uzależniony jest od wybranej strategii funduszy oraz okresu pobierania opłat likwidacyjnych.

 

 

Szczegółowe warunki działania ubezpieczenia oraz koszty i ryzyka z nimi związane, jak również informacje na temat ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz zasad działania i strategii inwestycyjnej Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Program Inwestycyjny Wygodny Portfel, przekazywanych Klientowi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, które dostępne są w placówkach Banku Millennium, na stronie internetowej Banku Millennium oraz w siedzibie Ubezpieczyciela.

W przypadku upadłości zakładu ubezpieczeń bądź jego niewypłacalności zaspokojenie roszczeń osób uprawnionych z umów ubezpieczenia odbywa się zgodnie z obowiązującymi zasadami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Świadczenia ubezpieczeniowe gwarantowane są przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na zasadach określonych w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.). Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.ufg.pl.

Ryzyka związane z produktem

Z inwestycją w produkty ubezpieczeniowo-inwestycyjne wiążą się wyższe koszty oraz ryzyka dotyczące produktów ubezpieczeniowych. W szczególności należy pamiętać, że z inwestowaniem środków w polisę wiążą się dodatkowe koszty i opłaty dotyczące polis ubezpieczeniowych.

Ryzyko kredytowe zakładu ubezpieczeń – brak zdolności do regulowania przez zakład ubezpieczeń swoich zobowiązań w terminie, w tym ryzyko upadłości zakładu ubezpieczeń i możliwość niewywiązania się z zobowiązań umownych wobec ubezpieczających.

Ryzyko rynkowe – ryzyko poniesienia strat wynikających ze spadku wartości jednostek uczestnictwa w UFK, wskutek spadku lub ograniczeń dotyczących zbycia instrumentów finansowych, które inwestowane są w środki w ramach UFK.

Ryzyko płynności – niepewność związana z możliwością szybkiego uzyskania środków ze sprzedaży jednostek/tytułów uczestnictw, w które środki z UFK są inwestowane, w wysokości, która nie odbiega znacząco od bieżącej wartości rynkowej, wynikająca z okresu pomiędzy datą zlecenia sprzedaży a datą realizacji.

Ryzyko utraty kapitału – wiąże się z możliwością utraty zainwestowanego kapitału

Inne ryzyka:

 • Ryzyko branży
 • Ryzyko krótkookresowych zmian cen,
 • Ryzyko kursu walutowego,
 • Ryzyko podatkowe,
 • Ryzyko prawne,
 • Ryzyko rozliczenia
 • Ryzyko stopy procentowej
 • Ryzyko związane z koncentracją aktywów bądź rynków,
 • Złożoność produktu.

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej PUBLIKACJI HANDLOWEJ mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią ani oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ani rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na produktach finansowych w niej przedstawionych. W szczególności nie są usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna powinna zostać podjęta na podstawie informacji zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID), a nie zawartego w niniejszej publikacji skróconego opisu. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl oraz w placówkach Banku.

Niniejsza publikacja zawiera stanowisko Banku Millennium SA („Bank”) wyrażone na podstawie własnej oceny istotnych dla Banku faktów i stosownych przepisów prawa. Bank zapewnia, iż dołożył należytych starań, aby zamieszczone w niniejszej publikacji informacje były rzetelne i oparte na miarodajnych źródłach, jednakże nie może zagwarantować rzetelności, kompletności ani aktualności informacji pozyskanych ze źródeł pochodzących spoza Banku. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje finansowe dokonywania przez Klienta transakcji na produktach finansowych opisanych w niniejszej publikacji. Jednocześnie Bank zastrzega sobie możliwość zmian zarówno w formie, jak i w treści niniejszej publikacji, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Inwestycja w Program Inwestycyjny Wygodny Portfel nie jest objęta gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszej publikacji, w szczególności w zakresie podejmowania na ich podstawie decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie jej odbiorca.

Inwestycje w ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym wiążą się z ryzykiem, szczegółowo przedstawionym w „Opisie ryzyka związanego z instrumentami i produktami finansowymi w Banku Millennium S.A.”, dostępnym w placówkach i na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl. Każdy, kto nabywa produkt finansowy, przyjmuje i ponosi odpowiedzialność z tytułu zobowiązań podatkowych wynikających z obowiązujących przepisów. Mając na względzie powyższe ryzyka i okoliczności, Klienci Banku powinni dysponować niezbędną wiedzą i doświadczeniem, aby ocenić charakter każdej rozważanej transakcji finansowej oraz związane z nią ryzyka. W razie jakichkolwiek wątpliwości, Klienci powinni skorzystać z usług doradcy podatkowego, prawnego lub inwestycyjnego. Bank przekaże wszelkie dodatkowe informacje, o które zasadnie wystąpi Klient, aby umożliwić mu ocenę ryzyk oraz charakteru transakcji.

Rozpowszechnianie i dystrybucja niektórych instrumentów lub produktów finansowych oraz obrót nimi mogą być przedmiotem ograniczeń w odniesieniu do pewnych osób i państw, zgodnie z właściwym gestii Klienta leży wykazanie zdolności prawnej oraz uprawnień do inwestowania w dany instrument finansowy. Oferowanie instrumentów finansowych oraz obrót nimi mogą być dokonywane jedynie przy zachowaniu zgodności z właściwymi przepisami prawa.

Inwestowanie w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat i podatku dochodowego. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego.

Informacje o Agencie ubezpieczeniowym przekazywane przez Bank na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2017 poz. 2486 z późn. zm.) i są dostępne w placówkach i na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl.

W przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń lub umorzenia postępowania upadłościowego, jeżeli majątek dłużnika oczywiście nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego albo w przypadku zarządzenia likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń, jeżeli roszczenia osób uprawnionych nie mogą by pokryte z aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, zaspokojenie roszczeń osób uprawnionych z umów ubezpieczenia na życie należy do zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na zasadach i warunkach określonych w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 392 ze zm.). Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje świadczenia do wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych 30 000 euro według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu ogłoszenia upadłości, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego albo w dniu zarządzenia likwidacji przymusowej.

Dyrektywa europejska dotycząca rynku instrumentów i produktów finansowych

Czym jest MiFID?

Tutaj znajdziesz podstawowe informacje na temat MiFID.

Klasyfikacja Klientów

Zapoznaj się z zasadami klasyfikacji Klientów oraz obowiązkami Banku.

Ocena adekwatności

Sprawdzimy, które instrumenty i produkty finansowe oraz usługi inwestycyjne są dla Ciebie adekwatne.

Opis ryzyka

Zapoznaj się z charakterem instrumentów i produktów finansowych oraz związanymi z nimi ryzykami.

Konflikt interesów

Działamy rzetelnie i w najlepiej pojętym interesie Klientów.

Dokumenty

Tutaj znajdziesz wszystkie dokumenty na temat MiFID w Banku Millennium.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje można uzyskać w Oddziałach Banku Millennium